keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 111/28.04.1998 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de organizator al Conferintei Nationale "Probleme actuale ale drumurilor urbane"

28.04.1998

Hotararea Consiliului Local 111/28.04.1998
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de organizator al Conferintei Nationale "Probleme actuale ale drumurilor urbane"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul nr.SC0985182/21.04.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit. (e), si(o) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
Intemeiul art. 28 alin. 1 dinLegeanr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in
calitate de organizator al primei Conferinte Nationale "Probleme actuale ale
drumurilor urbane", care va avea loc in perioada 28 29 mai 1998.

Art.2: Se aproba alocarea sumei de 15.000.000 lei din bugetul local, Cap. 59.02
"Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de tineret ",
pentru organizarea conferintei.
Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei
manifestari se va realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directia Tehnica si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului
Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare; Biroului Corp Control Primar;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
ROMULUS GHERAN
Contrasemneaza