keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 10/29.01.2001 privind aprobarea Normativului propriu privind consumul lunar de carburanţi

29.01.2001

Hotararea Consiliului Local 10/29.01.2001
privind aprobarea Normativului propriu privind consumul lunar de carburanţi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2000-16518/28.01.2001 al Direcţiei Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.33/1997 - privind competenţa stabilirii de către autorităţile administraţiei publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit. (e) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Normativul privind consumul lunar de carburanţi conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cheltuielile determinate de aplicarea Normativului aprobat se suportă din bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Administrativă din cadrul Primăriei Municipiului
Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI