keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 10/02.02.2016 privind modificarea si aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes Timisoara

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 10/02.02.2016
privind modificarea si aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 463/11.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara nr.SC 2016-8142/09.12.2015 privind modificarea şi transformarea posturilor în statul de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Statul de Funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes Timisoara, conform Anexei nr.1- parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: MX-M502N_20160114_141049.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 — 160 boc REFERAT privind susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea statului de functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioasa si Pneumoftiologie Dr. Victor Babes Timişoara Având în vedere referatul Spitalului Clinic Municipal de Boli Infectioasa si Pneumoftiologie Dr, Victor Babes Timisoara înregistrat cu nr.SC2016- 406% Lol privind modificarea şi transformarea posturilor in Statul de funcii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes; Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.a şi alin(3) litb din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale; Propunem susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea statului de functii, conform anexei nr. prezentată de Spitalul Clinic Municipal de Boli Infectioasa si Pneumoftiologie Dr. Victor Babes Timisoara. P, ere r, (Sim oi Avizat juridic, Sef Serviciu Resurse Umane, Gabriela „Jova Rodic; relian : Wu FO-53-01 ver.1

Atasament: referat.pdf

SI PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. Victor Babes TIMISOARA Str Gheorghe Adam Nr. 13, CP 300310 REFERAT privind modificarea si transformarea posturilor in Statul de functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara Prin prezentul referat propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timisoara, modificarea Statului de functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumottiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara. In anul 2010, conform Hotararii nr. 289/29.07.2010 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, s-a aprobat preluarea managementului asistentei medicale de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara prin incheierea unui protocol. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes asigura prin sectiile si serviciile sale asistenta medicala complexa, curativa, preventiva si de recuperare a pacientilor, fiind spital clinic in acelasi timp si baza de invatamant medical universitar si postuniversitar de cercetare. Conform art. 15 din H.G. nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologioce de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, propunem spre aprobare Statul de functii (Anexal) a carui modificari au fost determinate de necesitati de ordin practic, semnalate in ultima perioada, in special in modul de organizare, functionare si subordonare a diferitelor compartimente. Principalele modificari propuse spre aprobare prin prezentul proiect de hotarare constau in: ePentru personalul platit din bugetul asigurarilor de sanatate: Modificari si transformari posturi: 1. Transformarea a % post de medic primar in 4 post medic specialist , in cadrul Sectiei Clinice Boli Infectioase 1;

2. Intregirea unei norme de medic specialist in cadrul Sectiei Clinice Boli Infectioase 1, conform Ordinului Nr. 869 din 09.07.2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medie dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist sef in unitatile sanitare publice cu paturi , Anexa nr. 1 Sectiunea a 4-a Art. 29 alin 1, prin: - transformarea a doua posturi de medic specialist cu /% norma intr-un post de medic specialist, in cadrul Sectiei Clinice Boli Infectioase [; 3. Transformarea unui post de farmacist sef intr-un post de farmacist, in cadrul Farmaciei Spitalului; 4. Transformarea a % post de farmacist in / post de farmacist primar , in cadrul Farmaciei Spitalului; 5. Transformarea unui post de medic specialist intr-un post de medic primar, in urma promovarii medicului specialist a examenului de grad primar, in cadrul Sectiei Clinice Pneumologie [; 6. Transformarea unui post de registrator medical intr-un post de registrator medical debutant , in cadrul Sectiei Clinice Pneumologie H; 7. Transformarea unui post de muncitor calificat gradul II ( zugrav) intr-un post de muncitor calificat gradul (lacatus mecanic); 8. Transformarea unui post referent gradul cu studii medii intr-un post de referent gradul II cu studii superioare , in urma obtinerii unei diplome de nivel superior. 9. Transformarea unui post de asistent medical de radiologie primar intr-un post de asistent medical de radiologie, in cadrul Laboratorului de radiologie. Propunem aceste transformari de posturi in vederea angajarilor si promovarilor efectuate conform Ordinului 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, Hotararii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si Legii 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.

e Pentru personalul platit din bugetul de stat: 18, - se modifica numarul total de posturi pentru personalul platit din bugetul de stat fiind incadrati la data de 01.11.2015 un numar de 58 de medici rezidenti, fata de 01.01.2015 cand erau incadrati 49 de medici rezidenti, 1 medic rezident incetandu-si activitatea la data de 29.10.2015. Precizăm că modificările propuse nu impun cresterea numărului de posturi din structura institutiei, Numarul total de posturi cuprinse in statul de functii, cu incadrarea in normativul de personal, este de 397.5, din care: - pentru personalul platit din bugetul asigurarilor de sanatate: 313.5 posturi; - pentru personalul platit din bugetul de stat: 84 posturi; Fata de cele de mai sus, va rugam sa aprobati initierea prezentului proiect de hotarare de modificare a Statului de functii, pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumottiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara, in forma prezenta. Mentionam ca unitatea se incadreaza in cheltuielile de personal aprobate prin bugetul pe anul 2015. Cu deosebita consideratie, Director fin.contabil, Consilier juridic, Ec. Badea Janeta i Mircea Cosmin [ VP Compartiment RUNOS, Ec. Munteanu Alina

Atasament: anexa.pdf

Anexa 1 STAT DE FUNCTII AL PERSONALULUI DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE Si PNEUMOFTIZIOLOGIE DR. VICTOR BABES TIMISOARA personal DENUMIREA FUNCTIEI I. Personal platit din asigurari de sanatate [A [Functii personal contractual de conducere 1|MANAGER 2|DIRECTOR MEDICAL 3|DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 4|MEDIC (FARMACIST) SEF SECTIE 5|SEF BIROU Total functii personal de conducere Functii personal contractual de executie 6&|medic primar 7 |medic specialist | Blfarmacist 10|kinetoterapeut 11|kinetoterapeut 12|asistent medical prin 13lasistent medical principal 14|asistent medical 15lasistent medical 16|asistent medical debutant 17|sora medicala principala 18|autopsier principal | 19|laborant principal | medical principal 21|registrator medical 22registrator medical debutant n IUL NN m II a Ss = o UL — al | IN —_1 principal principai principal debutant |

[| 23[chimist principal 24|biolog principal 5 |biolog specialist | specialist 7 |asistent social principal 28 [infirmiera 29 [ingrijitoare curatenie s0fbrancardier 32jeconomist specialist IA 33leconomist! 1 4leconomist Il 5loperator calculatoare | 36joperator calculatoare ll 7 38 s E 5 < = S. 3 | 1speciatist | pe] 1|specialist m V E = S. | a | VI a |a N N a N ma a m a N n A a. a | m a. m n operator calculatoare debutant inginer specialist IA 39linginer | informatician | debutant Y a. A a 41 |cons. juridic IA A 2|cons. juridic I & = aja 4slreferenti contabil | A 4 as|prestii 6|secretar dactilograf IA 7|magazioner 48|muncitor | aja | < a Lu a Y a Y a 50|muncitor Îl 1 52|muncitor necalificat | 3 [ingrijitor spatii verzi | |Total functii personal de executie TOTAL PERSONAL PLATIT DIN ASIGURARI DE SANATATE il. Personal platit din bugetul de stat a a O a & < a aia

> [A [Functii personal contractual de executie 54|medic primar | 55lasistent medical principal 6 asistent medical principal 7 |statistician medical principal registrator medical principal 9|registrator medical ingrijitoare curatenie 1|medic rezident an | 2|medic rezident an il 3|medic rezident an Il 64| medic rezident an IV 65| medic rezident an VI TOTAL GENERAL | 58| | 57| | 58| | 59| | 60| | 61| | 6! — DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, Ec.Badea Janeta CONSILIER JURIDIC: Balasa Virzob Mircea Cosmin COMPARTIMENT RUNOS, Ec. Munteanu Alina