keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 108/27.04.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004

27.04.2004

Hotararea Consiliului Local 108/27.04.2004
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2004-6824/09.04.2004 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului si probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultura, ştiinţă, invaţământ, turism, sport si culte, Comisiei pentru sanatate, munca si protectie sociala, ecologie si protectia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.5 alin.4, art.21, art.22 alin.1 şi art.65 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice locale;
In conformitate cu art.1 pct.1 şi pct.2 din Ordinul nr.1661/bis/28.11.2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice;
In conformitatecu art.38 lit.(d) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala.
In temeiul art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala.


HOTARASTE

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004 , conform Anexei nr.1-"Bugetul General al Unităţii Administrativ- Teritoriale"; Anexei nr.2-"Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri si Articole de Cheltuieli si Subcapitole" ; Anexei nr.3-"Bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii "; Anexei nr.4- "Bugetul Fondurilor externe nerambursabile"; Anexei nr.5-"Program de Investiţii pe anul 2004";

Art.2. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se modifică in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.50/09.03.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004 ;
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Direcţia Economică, Direcţia Edilitară , Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica:
-Prefecturii Judetului Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitare;
-Directiei de Urbanism;
-Serviciului Centrul de Informare pentru cetateni;
-Serviciului de Control si Audit Intern;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
-Mass media locale.


Presedinte de sedinta
EVA FORIKA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: RECTIFICARE_APR2004.pdf

Judetul Unitatea administrativ- teritoriala Formular: 126

BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV- TERITORIALE pe anul 2004

Cod rand Bugetul local

Bugetul institutiilor publice finantate

din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul institutiilor pulbice finantate

integral sau partial din venituri proprii

Bugetul imprumuturilor

interne si externe

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Veniturile si cheltuielile

evidentiate in afara bugetului

local Total

Transferuri intre bugete (se

scad)

A 0 1 2 3 4 5 6 7=1+2+3+4+5+6 8 VENITURI TOTAL 1 3.163.728.598 87.530.202 0 6.780.848 97.703.307 3.355.742.955 Venituri curente (rd. 03 + 15) 2 799.769.736 86.760.536 97.703.307 984.233.579 Venituri fiscale (rd. 04 + 11) 3 620.533.476 620.533.476 Impozite directe (rd. 05 la rd.10) 4 467.363.536 467.363.536 Impozit pe profit 5 59.391.118 59.391.118 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 6 748.524.135 748.524.135 Impozite si taxe de la populatie 7 175.930.318 175.930.318 Taxa pe teren 8 4.105.820 4.105.820 Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane juridice 9 176.623.200 176.623.200 Alte impozite directe 10 51.313.080 51.313.080 Impozite indirecte (rd.12 la rd.14) 11 153.169.940 153.169.940 Impozitul pe spectacole 12 692.640 692.640 Sume defalcate din TVA 13 1.015.036.998 1.015.036.998 Alte impozite indirecte 14 152.477.300 152.477.300 Venituri nefiscale 15 179.236.260 86.760.536 97.703.307 363.700.103 Venituri din capital 16 381.073.921 381.073.921 Subventii de la bugetul de stat 17 217.800.000 217.800.000 Subventii de la alte bugete 18 0 0 Subventii din bugetul local 19 0 0 Donatii si sponzorizari 20 1.523.808 769.666 6.780.848 9.074.322 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 21 0 0 Fonduri externe nerambursabile 22 0 6.780.848 6.780.848 CHELTUIELI TOTAL (rd.24 + 30 + … + 33) 23 3.163.728.598 87.530.202 6.780.848 84.099.257 3.342.138.905 Cheltuieli curente (rd.25 + 26 +…+29) 24 2.325.486.914 85.114.154 1.079.569 2.411.680.637 Cheltuilei de personal 25 712.938.333 10.514.988 593.803 724.047.124 Cheltuieli materiale si de servicii 26 753.918.501 74.515.478 485.766 14.083.266 843.003.011 Subventii 27 717.485.160 717.485.160 Transferuri 28 82.530.520 83.688 82.614.208 Dobanzi 29 58.614.400 58.614.400 Cheltuieli de capital 30 732.813.790 2.416.048 0 5.701.279 70.015.991 810.947.108 Imprumuturi acordate 31 0 0 Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite 32 91.308.000 91.308.000 Rezerve 33 119.894 119.894 EXCEDENT (+) DEFICIT (-)(rd.01 - rd.23) 34 -0 0 0 13.604.050 13.604.050

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDI

NOTA: - Se completeaza cate un formular pentru anii 2004 -2001 Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu

*) - Se cuprind veniturile si cheltuielile, care potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.45/2003, se efectueaza din: taxe speciale, amortizarea mijloacelor fixe, depozite, speciale, fond de rulment, alte fonduri constituite potrivit legii

**) - Se inscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general (ex. Subventiile primite ca venituri de catre institutiile publice finantate din venituri poprii si subventii din bugetul local)

Total buget general

9=7-8 3.355.742.955

984.233.579 620.533.476 467.363.536 59.391.118

748.524.135 175.930.318

4.105.820 176.623.200 51.313.080

153.169.940 692.640

1.015.036.998 152.477.300 363.700.103 381.073.921 217.800.000

0 0

9.074.322 0

6.780.848 3.342.138.905 2.411.680.637

724.047.124 843.003.011 717.485.160 82.614.208 58.614.400

810.947.108 0

91.308.000 119.894

13.604.050

ITE

Atasament: LISTAINVESTITII_APR2004.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA NR SC2004-………../…………..

PROGRAM DE INVESTITII PE ANUL 2004

mii lei Denumirea obiectivuluValoare Valoare PREVEDERI 2004 Data inceperii execut Totala Totala Total Surse Credite Credite Alte Alocatii Nr.si data acord M.F. Actualizata col.5 Proprii Bancare Bancare Surse Buget Nr.si data act aprobare la Interne Externe Local

Col.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL 732.813.790 212.550.000 520.263.790 din care : A. Lucrari in continuare 495.829.940 212.550.000 283.279.940 B. Lucrari noi 135.402.488 0 0 0 0 135.402.488 C. Dotari Independente si alte investitii 99.581.362 0 0 0 0 99.581.362

Capitolul 51.02 Autoritati Executive 24.531.000 24.531.000 TOTAL din care : 51.02.05 Autoritati executive 24.531.000 24.531.000 A.Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 2.000.000 2.000.000 Lift pentru persoane cu handicap 2.000.000 2.000.000 C. Dotari independente si alte investitii 22.531.000 22.531.000 Dotari independente 19.131.000 19.131.000

Studii si proiecte 3.400.000 3.400.000 Sistem info-geografic de administrare al PMT 3.400.000 3.400.000

Capitolul 57.02 Invatamant 25.000.000 25.000.000 TOTAL din care : 57.02.02.Invatamant prescolar 10.100.000 10.100.000 A. Lucrari in continuare 9.500.000 9.500.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP45 500.000 500.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP30 700.000 700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN5 800.000 800.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP24 1.100.000 1.100.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP20 1.200.000 1.200.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN17 500.000 500.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN16 700.000 700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP3 1.300.000 1.300.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN6 300.000 300.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP13 700.000 700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP11 700.000 700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN19 700.000 700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad.PS1 300.000 300.000 B. Lucrari noi 0 0 C.Dotari independente si alte investitii 600.000 600.000 Dotari independente 200.000 200.000 Studii si proiecte 400.000 400.000 57.02.03 Imvatamant primar si gimnazial 11.500.000 11.500.000 A.Lucrari in continuare 10.300.000 10.300.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN.4 800.000 800.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN 9 1.000.000 1.000.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC.GEN 11 500.000 500.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN 20 1.000.000 1.000.000 Bazin inot SC GEN 30 4.000.000 4.000.000 Consolidare Sc. Gen.1 1.000.000 1.000.000 Amenajare vestiar sc gen nr 9 1.000.000 1.000.000 Amenajare vestiar sc gen nr 24 1.000.000 1.000.000 B. Lucrari noi 0 0

C.dotari independente si alte investitii 1.200.000 1.200.000 Studii si proiecte 1.200.000 1.200.000

57.02.04 Invatamant liceal 3.400.000 3.400.000 A. Lucrari in continuare 3.400.000 3.400.000 Instalatie interioara gaz metan centrala termica Lic Electrotimis 400.000 400.000 Consolidare Liceul Silvic 1.000.000 1.000.000 Bransament gaz Liceul Sportiv Banatul 1.000.000 1.000.000 Bransament gaz Liceul H.Coanda 1.000.000 1.000.000 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 0 0

Capitolul 58.02 Sanatate 15.000.000 15.000.000

58.02.03 Spitale 15.000.000 15.000.000 A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 11.000.000 11.000.000 Bransament gaz+centrala termica Clinicile Noi 5.000.000 5.000.000 Constructii centru de radiologie Victor Babes 5.000.000 5.000.000 Bransament gaz+centrala termica dispensar Semenic 7 1.000.000 1.000.000 C. Dotari independente si alte investitii 4.000.000 4.000.000 Dotari independente 1.000.000 1.000.000 Studii si proiecte 3.000.000 3.000.000

58.02.50 Alte institutii si actiuni sanitare 0 0 A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Capitolul 59.02 Cultura 7.300.000 7.300.000 TOTAL din care : 59.02.07 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 700.000 700.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 700.000 700.000

Dotari independente 700.000 700.000 Studii si proiecte

59.02.07 Casa de cultura 6.000.000 6.000.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 6.000.000 6.000.000 Dotari independente 6.000.000 6.000.000 Studii si proiecte

59.02.21 Activitatea de tineret 600.000 600.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 600.000 600.000 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 600.000

Capitolul 60.02 Asistenta Sociala 9.195.613 0 9.195.613 TOTAL din care :

60.02.04 Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu ha 2.000.000 2.000.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 2.000.000 2.000.000 Dotari independente 2.000.000 2.000.000

60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica 300.000 300.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 300.000 300.000

Dotari independente 300.000 300.000

60.02.07 Cantina de ajutor social 2.990.000 2.990.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 842.500 0 842.500 Amenajare cantina sociala 842.500 842.500 C. Dotari independente si alte investitii 2.147.500 0 2.147.500 Dotari independente 2.147.500 2.147.500

60.02.16 Unitati de asistenta medico-sociala ( Casa Faenza) 0 0

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Dotari independente 0 0

60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 1.260.000 1.260.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 1.260.000 1.260.000 Dotari independente 1.260.000 1.260.000

60.02.41 Serv. Publ. Spec. pt. Prot. Copilului(centr min_ 825.613 0 825.613

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 515.488 0 515.488 Amenajare centru de tranzit pentru minori 515.488 515.488 C. Dotari independente si alte investitii 310.125 0 310.125 Dotari independente 139.500 139.500 Studii si proiecte 170.625 170.625

60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 1.500.000 1.500.000

A. Lucrari in continuare 0 0

B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 1.500.000 1.500.000 Dotari independente 1.500.000 1.500.000 Studii si proiecte 0 0

60.02.47 Drepturile asist, pers, ptr, copii si adult cu handicap 320.000 320.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 320.000 320.000 Dotari independente 320.000 320.000 Studii si proiecte 0 0

60.02.50 Alte actiuni privind asistenta sociala 0 0

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Studii si proiecte 0 0 SF Amenajare centru asistenta sociala TMS 0 0 Dotari independente 0 0

Capitolul 63.02 Gospodarie comunala si locuinte 207.437.237 207.437.237 TOTAL din care :

63.02.03 Iluminat 6.700.000 6.700.000

A.Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 6.250.000 6.250.000 Extindere retele iluminat public-str Eduard Benes 300.000 300.000 Extindere retele iluminat public- str.Polona-OttoRudolf-Wilhelm Tell 3.900.000 3.900.000 Extindere retele iluminat public-zFelix 1.250.000 1.250.000 Extindere iluminat public zona Polona 800.000 800.000 C. Dotari independente si alte investitii 450.000 450.000

Studii si proiecte 450.000 450.000 SF Iluminat. Public 450.000 450.000

0 63.02.05 Gradini parcuri zone verzi 100.000 100.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 100.000 100.000 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 100.000 100.000 SF Modernizare parc Zoo 100.000 100.000

63.02.08.Locuinte 19.500.000 19.500.000

A. Lucrari in continuare 13.500.000 13.500.000 Consolid mansard imobil str. Stefan cel Mare nr.2-P-ta Romanilor 1 5.000.000 5.000.000 Amenajari exterioare zona Steaua III 2.000.000 2.000.000 Reabilitare camin str. Ialomita nr. 61 B 2.000.000 2.000.000 Amenajare exterioare zona Polona 4.500.000 4.500.000 B. Lucrari noi 4.500.000 4.500.000 Reabilitare camin nr. 4 str. Polona 4.500.000 4.500.000 C. Dotari independente si alte investitii 1.500.000 1.500.000 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 1.500.000 1.500.000 alte studii-urbanism 1.500.000 1.500.000

63.02.09 Alimentari cu apa 74.300.000 74.300.000

A. Lucrari in continuare 53.450.000 53.450.000 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Felix 1.550.000 1.550.000 Extindere retea canal cu contrib cetatenilor str.V.Vasia 3.050.000 3.050.000 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Canal Laker 850.000 850.000 Realizare sistem major de canalizare Parc Industrial Freidorf 3.500.000 3.500.000 Extindere retea apa cu contrib cetatenilor zona V.Vasia 1.150.000 1.150.000 Reabilitare fantana ornamentala Parc Central 7.000.000 7.000.000 Reabilitare fantana ornamentala Sala Olimpia 4.420.000 4.420.000

Reabilitare fantana ornamentala Dacia 3.560.000 3.560.000 Alimentari cu apa.Forare fantani publice 1.800.000 1.800.000 Extindere retea -canal cu contrib cetatenilor str.Armoniei 5.400.000 5.400.000 Extindere retea apa-canal cu contrib cetatenilor str.Jose Silva 170.000 170.000 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL O.Balea 10.000.000 10.000.000 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL Miloia III 5.000.000 5.000.000 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL str. Campului 6.000.000 6.000.000 B. Lucrari noi 18.814.500 18.814.500 Lucrari conexe apa canal pt traseul 5 3.000.000 3.000.000 Lucrari conexe apa canal pt traseul 6 3.500.000 3.500.000 Extindere retea canal cu contrib cetatenilor strAl Lapusneanu 465.000 465.000 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Belgrad 1.300.000 1.300.000 Forare fantani publice 2.000.000 2.000.000 Extindere retea apa cu contrib cetatenilor str.Virgilius 200.000 200.000 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor Zona Aida-Mures-N.Ivan 1.664.500 1.664.500 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Brigadierilor 200.000 200.000 Reabilitare canal Calea Martirilor-Muzicescu 800.000 800.000 Extindere retea apa Zona Marginii 500.000 500.000 Extindere retea apa-canal str.Horia Creanga 1.600.000 1.600.000 Extindere retea canal str.Weismuller 720.000 720.000 Extindere retea canal str.Talangii 865.000 865.000 Extindere retea apa str.Gospodarilor 400.000 400.000 Extindere retea apa str.Veac Nou 300.000 300.000 Extindere retea canal str.Zorilor 300.000 300.000 Realizare sistem major de canalizare -cartier Ghiroda 1.000.000 1.000.000 C. Dotari independente si alte investitii 2.035.500 2.035.500 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 2.035.500 2.035.500 alte studii 1.500.000 1.500.000 SF Sistem major de canalizare cartier Kunz si Plopi 535.500 535.500

63.02.10 Retele, centrale si puncte termice 47.270.000 47.270.000

A. Lucrari in continuare 15.500.000 15.500.000 reabilitare CT si RTS zona Polona. 3.700.000 3.700.000

reabilitare RTS, P.T56. 1.900.000 1.900.000 reabilitare RTS P.T. 32 1.800.000 1.800.000 reabilitare RTS P.T. 87 2.500.000 2.500.000 reabilitare RTS zona Lidia. 2.600.000 2.600.000 modernizare RT SI RTS Aeroport 3.000.000 3.000.000 B. Lucrari noi 4.870.000 4.870.000 Reabilitare CAF tip4-100Gcal/h (HCL8/2002) 4.870.000 4.870.000 C. Dotari independente si alte investitii 26.900.000 26.900.000 Dotari independente 26.900.000 26.900.000 Contorizare energie termica 26.900.000 26.900.000

63.02.13 Introduceri gaze in localitati 11.400.000 11.400.000

A. Lucrari in continuare 7.000.000 7.000.000 Dezv. Retele gaze nat zona Centru -Asanesti- M.Eminescu 4.000.000 4.000.000 Dezv. Retele gaze nat Zona Abrud-Detunata 2.500.000 2.500.000 Intregiri retele gaze naturale 500.000 500.000 B. Lucrari noi 4.000.000 4.000.000 Construire SRM si PRM 1.000.000 1000000 Intregiri retele gaze naturale 1.000.000 1000000 Reabilitare retele si construire PRM zona Aeroport 1.000.000 1000000 Reabilitare retele zona Polona 1.000.000 1000000 C. Dotari independente si alte investitii 400.000 400.000 Studii si proiecte 400.000 400.000 Dezv. Retele gaze nat zona Drubeta-Mures 100.000 100.000 Reabilitare retele si construire PRM zona Aeroport 100.000 100.000 Dezv. Retele gaze nat str.Polona 100.000 100.000 Dezv. Retele gaze nat zona Take Ionescu 100.000 100.000

63.02.50 Alte cheltuieli privind dezvoltarea publica 48.167.237 48.167.237

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 47.280.000 47.280.000 Piata de gros 2.280.000 2.280.000 Reabilitare P-ta Vacarescu 45.000.000 45.000.000

Bransament si centrala termica Sectia 4 Politie 800.000 800.000 C. Dotari independente si alte investitii 887.237 887.237 Dotari independente 487.237 487.237 Achizitii teren Simion Barnutiu nr.50 487.237 487.237 Studii si proiecte 400.000 400.000 SF protectia fonica la zonele de locuit adiacente caii ferate centrale 400.000 400.000

Capitolul 68.02 Transporturi si Comunicatii 440.899.940 212.550.000 228.349.940 TOTAL din care : 68.02.02 Intretinerea si repararea strazilor 112.280.000 112.280.000

A. Lucrari in continuare 64.580.000 64.580.000 Modernizare str. Mihalache 5.000.000 5.000.000 Modernizare str. Dorobantilor, Saguna 5.080.000 5.080.000 Modernizare bv.Dambovita bucla Preyer 25.000.000 25.000.000 Modernizare str. Kogalniceanu 20.000.000 20.000.000 Amenajare legatura str.C.Brediceanu-Gh.Lazar 1.500.000 1.500.000 Amenajare str.Amurgului 2.000.000 2.000.000 Amenajare str.Ariadna 1.000.000 1.000.000 Modernizare str.Dacilor 5.000.000 5.000.000 B. Lucrari noi 36.900.000 36.900.000 Modernizare blv Revolutiei,Bogdanestilor-Brediceanu 2.000.000 2.000.000 Modernizare str.Nemoianu-Ferdinand 2.000.000 2.000.000 Modernizare bv.Dambovita 2.000.000 2.000.000 Modernizare str.Vacarescu 200.000 200.000 amenajare intersectie Gh.Lazar-Circumvalatiunii 8.000.000 8.000.000 Amenajare str. Mangalia 8.000.000 8.000.000 Modernizare Horea Creanga 1.500.000 1.500.000 Modernizare Herastrau 1.200.000 1.200.000 Piste ciclisti 2.000.000 2.000.000 Amenajare Calea Bogdanestilor 10.000.000 10.000.000 C. Dotari independente si alte investitii 10.800.000 10.800.000 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 10.800.000 10.800.000 Reactualizare studiu circulatie 2.900.000 2.900.000

ExpertizaPod Michelangelo 200.000 200.000 ExpertizaPod Sterfan cel Mare 200.000 200.000 ExpertizaPod Muncii 200.000 200.000 ExpertizaPasaj-Slavici-Polona 200.000 200.000 Expertiza Pasaj 16 Decembtie 200.000 200.000 SF Amenajare bv.Rebreanu-I.Bulbuca(BEI) 637.026 637.026 SF Amenajare blv.Revolutiei , Bogdanestilor, Brediceanu 1.285.722 1.285.722 SF Amenajare str.Nemoianu-Ferdinand 843.842 843.842 SF Amenajare blv Dambovita 1.033.410 1.033.410 Studii si proiecte Drumuri 3.100.000 3.100.000 68.02.07 Transport in comun 328.619.940 212.550.000 116.069.940

A. Lucrari in continuare 318.599.940 212.550.000 106.049.940 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tOG102/99,HG702/99 318.599.940 212.550.000 106.049.940 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 10.020.000 10.020.000 Dotari independente 6.720.000 6.720.000 achizitii refugii calatori 6.720.000 6.720.000 Studii si proiecte 3.300.000 3.300.000 studiu privind fluidizare circulatieu- sensuri unice 800.000 800.000 studiu privins prioritizarea transportului in comun 500.000 500.000 optimizarea traficului rutie prin reproiectarea timpilor de semaforizare 600.000 600.000 studiu privind fluidizare traficului- unda verde 400.000 400.000 Studiu privind rentabilizarea RATT 200.000 200.000 Alte studii si proiecte 100.000 100.000 reglementari retele electrice stradale afectate T.15 300.000 300.000 reglementari retele electrice stradale afectate T.5,7,9 400.000 400.000

Capitolul 72.02 Alte Actiuni 3.450.000 3.450.000 TOTAL din care :

72.02.07 Protectie civila 1.980.000 1.980.000 Inspectorat Municipal de Protectie Civila A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0

C. Dotari independente si alte investitii 1.980.000 1.980.000 Dotari independente 1.980.000 1.980.000 Studii si proiecte 0 0

72,02,50Alte actiuni privind dezvoltarea publica 1.470.000 1.470.000 B. Lucrari noi 430.000 430.000 Parc Tehnologic 430.000 430.000 C. Dotari independente si alte investitii 1.040.000 1.040.000 Dotari independente 1.040.000 1.040.000 Incubator de afaceri si centru de transfer tehnologic Software timisoara 1.020.000 1.020.000 Dotari LADO 20.000 20.000

,

PRIMAR, dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR, VICEPRIMAR, DOREL BORZA ADRIAN ORZA

DIRECTOR ECONOMIC, DIRECTOR DIR. EDILITARA DIRECTOR URBANISM, DIRECTOR PATRIMONIU, ADRIAN BODO ROMULUS KOMOZ RADU RADOSLAV NICUSOR C-TIN MIUT

SERVICIUL BUGET INVESTITII, SMARANDA HARACICU VERONICA SZATTLER

Bugetul imprumuturilor

Atasament: INFLUENTE_APR2004.pdf

JUDETUL TIMIS Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Timisoara Formular: 126/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE DE CHELTUIELI SI SUBCAPITOLE

pe anul 2004

-mii lei-

cod clasificare Denumire indicatori Cod rand rectificat feb.2004

rectificat april.2004 diferente

0001 VENITURI TOTALE 1 3.163.728.598 3.163.728.598 0 Din care:

4802 VENITURI PROPRII 2 1.835.577.358 1.835.577.358 0 0002 I. VENITURI CURENTE 3 799.769.736 799.769.736 0

Din care: 0003 A. VENITURI FISCALE 4 620.533.476 620.533.476 0 0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 5 467.363.536 467.363.536 0 01.02. Impozitul pe profit 6 59.391.118 59.391.118 0 0302 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 7 175.930.318 175.930.318 0 03.02.01 Impozitul pe veniturile liber profesionistilor 8 463.492 463.492 0 03.02.02 Impozitul pe cladiri persoane fizice 9 128.906.287 128.906.287 0 03.02.03 Taxa asupra mijloacelor de transport pers.fizice 10 16.609.507 16.609.507 0 03.02.04 Impozitul pe veniturile din inchirieri subinchirieri 11 1.154.400 1.154.400 0 03.02.05 Impozit din venituri pt dreptul de autor 12 0 0 0 03.02.07 Impozit din veniturile obtinute din premi si castig. 13 0 0 0 03.02.08 Impozitul pe veniturile pers. fizice nesalariate 14 0 0 0 03.02.09 Impozitul pe teren persoane fizice 15 21.423.231 21.423.231 0 03.02.30 Alte impozite si taxe 16 7.373.401 7.373.401 0 04.02. TAXA PE TEREN 17 4.105.820 4.105.820 0 05.02. IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE 18 176.623.200 176.623.200 0 05.02.01 Impozit pe cladiri de la persoane juridice 19 162.770.400 162.770.400 0 05.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane juridice 20 13.852.800 13.852.800 0 08.02 ALTE IMPOZITE DIRECTE 21 51.313.080 51.313.080 0 080205 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 22 12.063.480 12.063.480 0 080206 Impozitul pe terenul agricol 23 0 0 0 08.02.30 Alte incasari din impozite directe 24 39.249.600 39.249.600 0 1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 25 153.169.940 153.169.940 0 15.02. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 26 692.640 692.640 0 17.02. ALTE IMPOZITE INDIRECTE 27 152.477.300 152.477.300 0 17.02.03 Taxe si tarife pt.elib.de licente si autoriz.de funct. 28 91.867 91.867 0 17,02,10 Taxe judiciare de timbru 29 40.440.080 40.440.080 0 17,02,12 Taxe de timbru pt activitatea notariala 30 96.000.896 96.000.896 0 17.02.13 Taxe extrajudiciare de timbru 31 10.518.777 10.518.777 0 17.02.30 Alte incasari din impozite indirecte 32 5.425.680 5.425.680 0

20.00 B. VENITURI NEFISCALE 33 179.236.260 179.236.260 0 20.02 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR 34 26.692.576 26.692.576 0 21.02 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 35 21.300.526 21.300.526 0 21.02.06 Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 36 19.377.758 19.377.758 0 21.02.07 Venit din incas lucr.de combat.daunatori sect.vegetal 37 0 0 0 21.02.08 Veniturile punctelor de insamantari artificiale 38 105.050 105.050 0 21.02.09 Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare 39 78.730 78.730 0

21,02,11 Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pt.intretinerea copiilor in crese 40 0 0 0 21.02.12 Varsaminte din disp. Instit,publice si act.autofin. 41 0 0 0 21.02.14 Contrib.de la pers.benef.de cantina aj.social 42 572.467 572.467 0 21,02,15 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 43 0 0 0 21.02.20 Venituri din prestari de servicii 0 0 0 21.02.30 Alte venituri de la institutiile publice 44 1.166.521 1.166.521 0 22.02 DIVERSE VENITURI 45 131.243.158 131.243.158 0 22.02.02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata 46 98.355 98.355 0 22.02.03 Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit disp.legale 47 4.167.961 4.167.961 0 22.02.05 Restituiri de fd. din finant. bug locala anilor preced. 48 11.792.181 11.792.181 0

220206

Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome 49 0 0 0

22.02.07 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 95.501.448 95.501.448 0

220208 Penalitati pt. Nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 51 6.464.640 6.464.640 0

22.02.12 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate.(agr) 52 0 0 0 22.02.17 Venituri realiz din adm.si valorif bunurilor fostelor CAP 53 0 0 0 22.02.19 Venituri din dividende 54 0 0 0 22.02.30 Incasari din alte surse 55 13.218.573 13.218.573 0

0 30.00 II. VENITURI DIN CAPITAL 56 381.073.921 381.073.921 0 30.02 VENIT. DIN VALORIF.UNOR BUNURI ALE STATULUI 57 381.073.921 381.073.921 0 30.02.01 Venituri din valorif unor bunuri ale instit. Publice 58 2.308.800 2.308.800 0 30.02.03 Venit din vanzarea locuintelor constr.din fd.statului 59 6.118.320 6.118.320 0 30.02.04 Venituri din privatizare 60 0 0 0 30.02.10 Venituri din valorif unor bunuri apartinand domeniului privat 61 372.646.801 372.646.801 0

31.00 III.PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT 62 1.763.561.133 1.763.561.133 0 31.02 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPZITUL PE VENIT 63 746.792.535 746.792.535 0 31.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 64 610.195.446 610.195.446 0 31.02.02 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locle 65 93.790.434 93.790.434 0 31.02.03 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 66 42.806.655 42.806.655 0 32.02 COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 67 1.731.600 1.731.600 0 33.02 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 68 1.015.036.998 1.015.036.998 0

33.02.01 Sume defalcate din TVA pt. Institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese si centre jud si locale de consultanta agricola 69 536.773.998 536.773.998 0

33.02.02 Sume defalcate din TVA pt. Subventionarea energiei termice 70 478.263.000 478.263.000 0 0

37.00 IV. SUBVENTII 71 217.800.000 217.800.000 0 37.02 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 72 217.800.000 217.800.000 0

37.02.02 Subventii primite de BL pt.retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 73 4.870.000 4.870.000 0

37.02.03 Subv.primite de BL pt.investitii finantate partial din imprumuturi externe 74 212.530.000 212.530.000 0 37.02.05 Subv.primite de BL pt. Finantarea stud.de fezab.afer.proiectelor SAPARD 0 0 0 37.02.07 Subv.primite de BL pt.dezvoltarea sistemului energetic 75 0 0 0

37.02.08 Subv.primite de BL pt.drumuri jud.,comun.,si pt. Strazile ce se vor amenajain perim.destin.constr.de cvartalede locuinte noiin localitari rurale si urbane 0 0 0

37.02.09 Subv.primite de BL pt.finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 76 0 0 0

37.02.11 Subventii primite de BL pt.finantarea elab.si/sau actualizarii PUG si a regulamentelor locale de urbanism 77 400.000 400.000 0

37.02.12 Subv.primite de BL pt.aeroporturi de interes local 78 0 0 0 37.02.13 Subv.primite de BL din Fondul de interventie 79 0 0 0 37.02.14 Subv.primite de BL pt.finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale 80 0 0 0

37.02.15 Subv. primite de BL pt.finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilorexistente cu destinatie de locuinta 81 0 0 0

37.02.16 Subventii primite de BL pt. Lucrarile de cadastru imobiliar 82 0 0 0 39.02 SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 83 0 0 0

39.02.02 Subventii peimite de la bugetul asigurarilor pt.somaj pt. Finantarea programelor pt. ocuparea temporara a fortei de munca 84 0 0 0

39.02.04 Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 85 0 0 0

0 40.02 V. DONATII SI SPONZORIZARI 86 1.523.808 1.523.808 0 40.02.01 Donatii si sponzorizari 87 1.523.808 1.523.808 0

0 42.00 VI. INCASARI DIN RAMB. IMPR. ACORDATE 88 0 0 0 42.02 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 89 0 0 0 42.02.13 Incas.din ramb.impr.pt.inf.inst.si sv.publ.de interes loc. 90 0 0 0

42.02.17 Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 91 0 0 0

IX. IMPRUMUTURI 0 0 0 45.02 IMPRUMUTURI TEMPORARE 0 0 0 45.02.02 Imprumuturi temporare din trezoreria statului 0 0 0

0

46.02 SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA 0 0 0

5002 CHELTUIELI TOTAL 92 3.163.728.598 3.163.728.598 0 01 A.CHELTUILI CURENTE 93 2.329.486.914 2.325.486.914 -4.000.000 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 94 702.854.083 712.938.333 10.084.250 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 95 768.002.751 753.918.501 -14.084.250 34 SUBVENTII 96 717.485.160 717.485.160 0 35 Subventii 97 717.485.160 717.485.160 0 35.01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 98 0 0 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 99 717.485.160 717.485.160 0 38 TRANSFERURI 100 82.530.520 82.530.520 0 39 Transferuri consolidabile 101 2.334.165 2.334.165 0 39.21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 102 2.334.165 2.334.165 0 40 Transferuri neconsolidabile 103 80.196.355 80.196.355 0 40.02 Burse 104 1.870.020 1.870.020 0 40.08 Ajutoare sociale 105 9.834.335 9.834.335 0 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 106 0 0 0 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 107 0 0 0

40.12 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 108 0 0 0

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 109 0 0 0 40.27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala 110 0 0 0

40.41 Asociatii si fundatii 111 0 0 0 40.55 Programe cu finantare rambursabila 112 0 0 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 113 0 0 0 40.61 Sustinerea cultelor 114 0 0 0 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 115 46.084.971 46.084.971 0 40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 116 0 0 0 40.80 Alte transferuri 117 0 0 0 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 118 22.407.029 22.407.029 0 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 119 0 0 0 40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 120 0 0 0 49 DOBANZI 121 58.614.400 58.614.400 0 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 122 58.614.400 58.614.400 0 50.01 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale interne 123 20.000.000 20.000.000 0 50.02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe 124 38.614.400 38.614.400 0 50.03 Cheltuieli ocazion.de emisiunea si plasarea titlurilor de val. 125 0 0 0 50.04 Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe 126 0 0 0 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadr,plan de redres. 127 0 0 0

0 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 128 728.813.790 732.813.790 4.000.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 129 728.813.790 732.813.790 4.000.000 72 Investitii ale institutiilor publice 130 278.623.850 282.623.850 4.000.000

73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale 131 450.189.940 450.189.940 0

77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 132 0 0 0 0

78 C. OPERATIUNI FINANCIARE 133 91.308.000 91.308.000 0 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 134 0 0 0 80 Imprumuturi 135 0 0 0 80.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 136 0 0 0

80.12 Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 137 0 0 0

84 RAMBURSARI DE CREDITE , PLATI DOBANZI-COMIS. 138 0 0 0 86 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.aferente acestora 139 0 0 0 86.01 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.din fd.garantare 140 0 0 0 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 141 0 0 0 86.03 Rambursari de credite externe contractate de stat 142 0 0 0 86.04 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 143 0 0 0 87 Rambursari de imprumuturi 144 91.308.000 91.308.000 0 87.02 Rambursari de imprumuturi acord. din trezoreria statului 145 0 0 0 87.04 Rambursari de imprumuturi interne pt.investitii 146 66.000.000 66.000.000 0 87.05 Rambursari de imprumuturi externe pt.investitii 147 25.308.000 25.308.000 0 89 D. REZERVE 148 119.894 119.894 0 90 REZERVE 149 119.894 119.894 0 91 Rezerve 150 119.894 119.894 0 51.00 I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL 151 163.076.645 163.076.645 0 51,02 AUTORITATI PUBLICE 152 163.076.645 163.076.645 0 01 CHELTUIELI CURENTE 153 138.545.645 138.545.645 0 02 - cheltuieli de personal 154 80.862.339 80.862.339 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 155 57.683.306 57.683.306 0 34 SUBVENTII 156 0 0 0 35 Subventii 157 0 0 0 3501 Subventii de la buget pentru institutiile publice 158 0 0 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 159 24.531.000 24.531.000 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 160 24.531.000 24.531.000 0

72 Investitii ale institutiilor publice 161 24.531.000 24.531.000 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 162 0 0 0 510205 Autoritati executive 163 163.076.645 163.076.645 0 57.00 III CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE - TOTAL 164 1.012.689.582 1.011.689.582 -1.000.000 01 A.CHELTUILI CURENTE 165 960.193.969 955.193.969 -5.000.000 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 166 606.372.182 616.456.432 10.084.250 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 167 273.625.432 258.541.182 -15.084.250 34 SUBVENTII 168 0 0 0 35 Subventii 169 0 0 0 35.01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 170 0 0 0 38 TRANSFERURI 171 80.196.355 80.196.355 0 40 Transferuri neconsolidabile 172 80.196.355 80.196.355 0 40.02 Burse 173 1.870.020 1.870.020 0 40.08 Ajutoare sociale 174 9.834.335 9.834.335 0 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 175 0 0 0 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 176 0 0 0 40.41 Asociatii si fundatii 177 0 0 0 40.55 Programe cu finantare rambursabila 178 0 0 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 179 0 0 0 40.61 Sustinerea cultelor 180 0 0 0 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 181 46.084.971 46.084.971 0 40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 182 0 0 0 40.80 Alte transferuri 183 0 0 0 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 184 22.407.029 22.407.029 0 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 185 0 0 0 40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 186 0 0 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 187 52.495.613 56.495.613 4.000.000 70 B. CHELTUILI DE CAPITAL 188 52.495.613 56.495.613 4.000.000 72 Investitii ale institutiilor publice 189 52.495.613 56.495.613 4.000.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 190 0 0 0 57,02 INVATAMANT 191 717.418.310 717.418.310 0

0 01 CHELTUIELI CURENTE 192 692.418.310 692.418.310 0 02 - cheltuieli de personal 193 526.743.978 526.743.978 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 194 163.804.312 163.804.312 0 34 SUBVENTII 195 0 0 0 35 Subventii 196 0 0 0 35,01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 197 0 0 0 38 TRANSFERURI 198 1.870.020 1.870.020 0 40 Transferuri neconsolidabile 199 1.870.020 1.870.020 0 40.02 Burse 200 1.870.020 1.870.020 0 4041 Asociatii si fundatii 201 0 0 0 4080 Alte transferuri 202 0 0 0 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 203 25.000.000 25.000.000 0 70 CHELTUILI DE CAPITAL 204 25.000.000 25.000.000 0 72 Investitii ale institutiilor publice 205 25.000.000 25.000.000 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 206 0 0 0 57.02.02 Invatamant prescolar 207 93.526.115 93.526.115 0 57.02.03 Invatamant primar si gimnazial 208 331.806.994 331.806.994 0 57.02.04 Invatamant liceal 209 234.457.232 234.457.232 0 57.02.05 Invatamant profesional 210 55.133.685 55.133.685 0 57.02.06 Invatamant postliceal 211 0 0 0 57.02.08 Invatamant special 212 2.494.284 2.494.284 0 57.02.14 Internate , camine si cantine pt. Elevi 213 0 0 0 58,02 SANATATE 214 43.579.724 42.579.724 -1.000.000

0 01 CHELTUIELI CURENTE 215 32.579.724 27.579.724 -5.000.000 02 - cheltuieli de personal 216 5.912.000 5.912.000 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 217 26.667.724 21.667.724 -5.000.000 38 TRANSFERURI 218 0 0 0 40 Transferuri neconsolidabile 219 0 0 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 220 0 0 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 221 11.000.000 15.000.000 4.000.000 70 CHELTUILI DE CAPITAL 222 11.000.000 15.000.000 4.000.000 72 Investitii ale institutiilor publice 223 11.000.000 15.000.000 4.000.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 224 0 0 0 58.02.03 Spitale 225 29.000.000 29.000.000 0 58.02.05 Crese 226 7.748.894 7.748.894 0 58.02.50 Alte institutii si actiuni sanitare 227 6.830.830 5.830.830 -1.000.000 59,02 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI SPORTIVE 228 68.282.422 68.282.422 0 01 CHELTUIELI CURENTE 229 60.982.422 60.982.422 0 02 - cheltuieli de personal 230 38.386.600 38.386.600 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 231 22.595.822 22.595.822 0 34 SUBVENTII 232 0 0 0 35 Subventii 233 0 0 0 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 234 0 0 0 38 TRANSFERURI 235 0 0 0 40 Transferuri neconsolidabile 236 0 0 0 4041 Asociatii si fundatii 237 0 0 0 4061 Sustinerea cultelor 238 0 0 0 4072 Contributii la salarizarea personalului neclerical 239 0 0 0 4080 Alte transferuri 240 0 0 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 241 7.300.000 7.300.000 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 242 7.300.000 7.300.000 0 72 Investitii ale institutiilor publice 243 7.300.000 7.300.000 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 244 0 0 0 590203 Biblioteci publice comunale, orasenesti,municipale si judetene 245 0 0 0 590204 Muzee 246 0 0 0 590205 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 247 41.850.000 41.850.000 0 590206 Scoli populare de arta 248 0 0 0 590207 Casa de cultura 249 10.513.035 10.513.035 0 590208 Camine culturale 250 0 0 0 590210 Centre de conservare si promovarea culturii traditionale 251 0 0 0 500215 Culte religioase 254 1.000.000 1.000.000 0 590220 Activitatea sportiva 255 10.000.000 10.000.000 0 590221 Activitatea de tineret 256 600.000 600.000 0 59.02.50 Alte actiuni culturale ( materiale si servicii ; agenda) 257 4.319.387 4.319.387 0 60,02 ASISTENTA SOCIALA 258 183.409.126 183.409.126 0

0 01 CHELTUIELI CURENTE 259 174.213.513 174.213.513 0 02 - cheltuieli de personal 260 35.329.604 45.413.854 10.084.250 20 - cheltuilei materiale si servicii 261 60.557.574 50.473.324 -10.084.250 34 SUBVENTII 262 0 0 0 35 Subventii 263 0 0 0 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 264 0 0 0 38 TRANSFERURI 265 78.326.335 78.326.335 0 40 Transferuri neconsolidabile 266 78.326.335 78.326.335 0 40.08 Ajutoare sociale 267 9.834.335 9.834.335 0 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 268 0 0 0 4010 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 269 0 0 0

4041 Asociatii si fundatii 270 0 0 0 4055 Programe realizate cu finantare rambursabila 271 0 0 0 40,67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 272 46.084.971 46.084.971 0 4080 Alte transferuri 273 0 0 0 4090 Ajutor pentru incalzirea locuintei 274 22.407.029 22.407.029 0

Praograme cu finantare nerambursabila 275 0 0 0 Alocatii si indemnizatii pt.persoanele cu handicap 276 0 0 0

69 CHELTUILI DE CAPITAL 277 9.195.613 9.195.613 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 278 9.195.613 9.195.613 0 72 Investitii ale institutiilor publice 279 9.195.613 9.195.613 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 280 0 0 0 60.02.02 Centre de ingrijire si asistenta (Serv Maltez) 281 1.692.084 1.692.084 0 60.02.03 Centre-pilot de recuperare si reabilitare pt minori cu handicap 282 0 0 0 60.02.04 Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 283 8.312.338 8.462.671 150.333 60.02.05 Centre de integrare prin terapie ocupationala 284 0 0 0 60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica (CRISPPAH) 285 9.535.652 9.535.652 0 60.02.07 Cantina de ajutor social 286 19.571.549 19.421.216 -150.333 60.02.09 Ajutor social 287 9.834.335 9.834.335 0 60.02.10 Asistenta sociala in caz de invaliditati 288 0 0 0 60.02.13 Sustinerea sistemului de protectie a dreptului copilului 289 0 0 0 60.02.16 Unitati de asistenta medico-sociala ( Casa Faenza) 290 1.993.237 1.993.237 0 60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 291 17.315.623 17.315.623 0

60.02.41 Serviciul public specializat pt. Protectia copilului (Centr.min SF Nicolae) 292 5.944.695 5.944.695 0 60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 293 14.587.000 14.587.000 0

60.02.47 Drepturile asistentului personal pt copii si adulti cu handicap grav (Serv publ asist speciala) 294 72.215.584 72.215.584 0

60.02.50 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 295 22.407.029 22.407.029 0 0

63.00 IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 296 1.135.462.669 1.136.462.669 1.000.000 63,02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 297 1.135.462.669 1.136.462.669 1.000.000 01 CHELTUIELI CURENTE 298 928.025.432 929.025.432 1.000.000 02 - cheltuieli de personal 299 11.674.644 11.674.644 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 300 265.177.028 266.177.028 1.000.000 34 SUBVENTII 301 651.173.760 651.173.760 0 35 Subventii 302 651.173.760 651.173.760 0 35,01 Subventii de la buget pt.institutiile publice 303 0 0 0 35,03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 304 651.173.760 651.173.760 0 38 TRANSFERURI 305 0 0 0 40 Transferuri neconsolidabile 306 0 0 0

4012 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 307 0 0 0

4080 Alte transferuri 308 0 0 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 309 207.437.237 207.437.237 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 310 207.437.237 207.437.237 0 72 Investitii ale institutiilor publice 311 85.867.237 85.867.237 0 73 Investitii ale regiilor autonome 312 121.570.000 121.570.000 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 313 0 0 0 63.02.03 Iluminat 315 82.958.110 82.958.110 0 63.02.04 Salubritate 316 61.589.571 61.589.571 0 63.02.05 Intretinere gradini parcuri si zone verzi,baze sportivre si de agrement 317 58.969.236 58.969.236 0 63.02.08 Locuinte 318 50.715.470 50.715.470 0

63.02.09 Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii pompare 319 107.932.685 107.932.685 0

63.02.10 Retele , centrale si puncte termice 320 698.443.760 698.443.760 0 63.02.11 Canalizare 321 2.286.600 2.086.600 -200.000 63.02.12 Amenajari hidrotehnice de interes local 322 0 0 0 63.02.13 Introducere de gaze naturale in localitati 323 11.400.000 11.400.000 0 63.02.14 Electrificari rurale 324 0 0 0 63.02.50 Alte actiuni de dezvoltare publica si locuinte 325 61.167.237 62.367.237 1.200.000 66 V. ACTIUNI ECONOMICE 326 680.041.845 680.041.845 0 01 A.CHELTUILI CURENTE 327 239.141.905 239.141.905 0 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 328 3.944.918 3.944.918 0 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 329 168.885.587 168.885.587 0 34 SUBVENTII 330 66.311.400 66.311.400 0 35 Subventii 331 66.311.400 66.311.400 0 35.01 Subventiitii de la buget pt.institutiile publice 332 0 0 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 333 66.311.400 66.311.400 0 38 TRANSFERURI 334 0 0 0 40 Transferuri neconsolidabile 335 0 0 0

40.12 Contributii ale administratiei publice locale la realizareaunor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 336 0 0 0

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 337 0 0 0 40.80 Alte transferuri 338 0 0 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 339 440.899.940 440.899.940 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 340 440.899.940 440.899.940 0 72 Investitii ale institutiilor publice 341 112.280.000 112.280.000 0 73 Investitii ale regiilor autonome 342 328.619.940 328.619.940 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 343 0 0 0 67,02 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 344 4.904.147 4.904.147 0

0 01 CHELTUIELI CURENTE 345 4.904.147 4.904.147 0 02 - cheltuieli de personal 346 3.944.918 3.944.918 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 347 959.229 959.229 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 348 0 0 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 349 0 0 0 72 Investitii ale institutiilor publice 350 0 0 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 351 0 0 0 670204 Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal 352 0 0 0 670205 Puncte de insamantari artificiale 353 0 0 0 670212 Circumscriptii sanitar - veterinare (exclusiv epizootii) 354 2.255.992 2.255.992 0 670213 Centre judetene si locale de consultanta agricola 355 2.648.155 2.648.155 0

0 68,02 TRANSPORTURI - COMUNICATII 356 675.137.698 675.137.698 0 01 CHELTUIELI CURENTE 357 234.237.758 234.237.758 0 02 - cheltuieli de personal 358 0 0 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 359 167.926.358 167.926.358 0 34 SUBVENTII 360 66.311.400 66.311.400 0 35 Subventii 361 66.311.400 66.311.400 0 35.01 Subnentii de la buget pentru institutiile publice 362 0 0 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 363 66.311.400 66.311.400 0 38 TRANSFERURI 364 0 0 0 40 Transferuri neconsolidabile 365 0 0 0

40.12 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 366 0 0 0

40.80 Alte transferuri 367 0 0 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 368 440.899.940 440.899.940 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 369 440.899.940 440.899.940 0

72 Investitii ale institutiilor publice 370 112.280.000 112.280.000 0 73 Investitii ale regiilor autonome 371 328.619.940 328.619.940 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 372 0 0 0 68.02.02 Aviatie civila 373 0 0 0 68.02.05 Drumuri si poduri 374 0 0 0 68.02.07 Transport in comun 375 394.931.340 394.931.340 0 68.02.12 Strazi 280.206.358 280.206.358 0 68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si com. 376 0 0 0 69,02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 377 0 0 0 01 CHELTUIELI CURENTE 378 0 0 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 379 0 0 0 38 TRANSFERURI 380 0 0 0 40 Transferuri neconsolidabile 381 0 0 0 40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 382 0 0 0 40.80 Alte transferuri 383 0 0 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 384 0 0 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 385 0 0 0 72 Investitii ale institutiilor publice 386 0 0 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 387 0 0 0 69.02.03 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 388 0 0 0 69.02.19 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 389 0 0 0 69.02.50 Alte cheltuieli pt.actini econmice 390 0 0 0

VI. ALTE ACTIUNI 391 20.081.398 20.081.398 0 72,02 ALTE ACTIUNI 392 20.081.398 20.081.398 0 01 CHELTUIELI CURENTE 393 2.631.398 2.631.398 0 02 - cheltuieli de personal 394 0 0 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 395 2.631.398 2.631.398 0 38 TRANSFERURI 396 0 0 0 40 Transferuri neconsolidabile 397 0 0 0 40,27 Trans.aferente Fondului Roman de Dezv.Sociala 398 0 0 0 40.80 Alte transferuri 399 0 0 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 400 3.450.000 3.450.000 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 401 3.450.000 3.450.000 0 72 Investitii ale institutiilor publice 402 3.450.000 3.450.000 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 403 0 0 0 72.02.02 Comandamente militare 404 0 0 0 72.02.07 Protectie civila 405 3.298.949 3.298.949 0 72.02.20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 406 0 0 0 72.02.50 Alte cheltuieli 407 16.782.449 16.782.449 0 76.00 VII. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE 408 0 0 0 76.02 FOND PENTRU GARANTAREA IMPR.EXTERNE 409 0 0 0 78 OPERATIUNI FINANCIARE 410 0 0 0

84 RAMBURSARI DE CREDITE,PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT 411 0 0 0

86 Ramb.credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora 412 0 0 0 86.01 Rambursari de credite externe din fondul de garantare 413 0 0 0 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 414 0 0 0

Rambursari de credite externe contractate de stat 415 0 0 0 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 416 0 0 0

76.02.01 Fond pentru garantarea impr. externe dobanzi si comisioane aferente contracte garantate de stat 417 0 0 0

76.02.02 Rambursari de credite , plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 418 0 0 0

84.00 VIII . TRANSFERURI 419 2.334.165 2.334.165 0

84,02 TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE 420 2.334.165 2.334.165 0 01 CHELTUIELI CURENTE 421 2.334.165 2.334.165 0 38 TRANSFERURI 422 2.334.165 2.334.165 0 39 Transferuri consolidabile 423 2.334.165 2.334.165 0 39,21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 424 2.334.165 2.334.165 0 84.02.04 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 425 2.334.165 2.334.165 0 86.00 IX. IMPRUMUTUIRI ACORDATE 426 0 0 0 86,02 IMPRUMUTURI 427 0 0 0 78 OPERATIUNI FINANCIARE 428 0 0 0 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 429 0 0 0 80 IMPRUMUTURI 430 0 0 0 80,09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 431 0 0 0 80,12 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de credit 432 0 0 0 86.02.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 433 0 0 0 86.02.13 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de credit 434 0 0 0 88.00 X. PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI 435 58.614.400 58.614.400 0 88,02 DOBANZI AFERENTE DATOR.PUBL.LOCALE SI ALTE CHELTUIELI 436 58.614.400 58.614.400 0 01 CHELTUIELI CURENTE 437 58.614.400 58.614.400 0 49 DOBANZI 438 58.614.400 58.614.400 0 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 439 58.614.400 58.614.400 0 50.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 440 20.000.000 20.000.000 0 50.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 441 38.614.400 38.614.400 0 50.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 442 0 0 0 50.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 443 0 0 0 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 444 0 0 0 88.02.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 445 20.000.000 20.000.000 0 88.02.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 446 38.614.400 38.614.400 0 88.02.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 447 0 0 0 88.02.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 448 0 0 0 88.02.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 449 0 0 0 89.00 PLATI DE DOBANZI 0 0 0 89.02.01 Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 0 0 0 90.00 XI. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 450 91.308.000 91.308.000 0 90.02 RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE 451 91.308.000 91.308.000 0 78 OPERATIUNI FINANCIARE 452 91.308.000 91.308.000 0 87 Rambursari de imprumuturi 453 91.308.000 91.308.000 0 87.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 0 87,02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 454 0 0 0 87,04 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 455 66.000.000 66.000.000 0 87,05 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 456 25.308.000 25.308.000 0 90.02.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 0 0 0 90.02.02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 457 0 0 0 90.02.03 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 458 66.000.000 66.000.000 0 90.02.04 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 459 25.308.000 25.308.000 0 95.00 XII. FONDURI DE REZERVA 460 119.894 119.894 0 95.02 FONDURI DE REZERVA 461 119.894 119.894 0 89 REZERVE 462 119.894 119.894 0 90 REZERVE 463 119.894 119.894 0 91 Rezerve 464 119.894 119.894 0 95.02.05 Fond rez.bugetara la disp.consiliilor locale si judetene 465 119.894 119.894 0

EXCEDENT ( DEFICIT) 466 -0 -0 0 90 - Excedent / Deficit 467 -0 -0 0 98.02 - Excedent 468 -0 -0 0 92 - Excedent 469 -0 -0 0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu

DIRECTOR ECONOMIC SEF SEVICIU BUGET INVESTITII

ec.Adrian Bodo ec.Smaranda Haracicu

Atasament: FDNERAMB_APR2004.pdf

Judetul Timis Municipiul Timisoara

Anexa 30

Cap./Art. Subcap./Alin. Denumirea indicatorilor suma mii lei V E N I T U R I 6780848

0 I. VENITURI CURENTE 0

0 B. VENITURI NEFISCALE 0

0 22.30 DIVERSE VENITURI 0

09 Venituri din dobanzi 0 28 Diferente de curs favorabile 0 29 Diferente de curs nefavorabile (se scad) 0 30 Incasari din alte surse 0

0 VII. DONATII SI SPONSORIZARI 6780848

0 40.30 DONATII SI SPONSORIZARI 6780848

01 Donatii si sponsorizari 0 02 Venituri din fonduri externe nerambursbile 6780848

0 a) CLASIFICATIA FUNCTIONALA *) 0

0 Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 0

0 51.30 AUTORITATI PUBLICE 784043

01 Administratia prezidentiala 0 02 Autoritati legislative 0 03 Autoritati judecatoresti 0 04 Alte organe ale autoritatilor publice 0 05 Autoritati executive 784043

0 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 0

NATIONALA 0 0

54.30 APARARE NATIONALA 0 01 Administratie centrala 0 02 Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii 0 03 Actiuni de integrare euro-atlantica si pentru 0

constituirea fortei de reactie rapida 0 04 Parteneriat pentru pace 0 05 Plati compensatorii 0 25 Servicii publice descentralizate 0

0 55.30 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 0

BUGETUL Fondurilor externe nerambursabile

01 Administratie centrala 0 02 Politie 0 03 Protectie si paza contra incendiilor 0 04 Paza si supravegherea frontierei 0 05 Jandarmerie 0 06 Siguranta nationala 0 07 Penitenciare 0 25 Servicii publice descentralizate 0 50 Alte institutii si actiuni privind ordinea 0

publica si siguranta nationala 0 0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 0 0

57.30 INVATAMANT 0 01 Administratie centrala 0 02 Invatamant prescolar 0 03 Invatamant primar si gimnazial 0 04 Invatamant liceal 0 05 Invatamant profesional 0 06 Invatamant postliceal 0 07 Case de copii 0 08 Invatamant special 0 09 Invatamant superior 0 10 Biblioteci centrale universitare si pedagogice 0 14 Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti 0 20 Centre de calificare si recalificare 0 25 Servicii publice descentralizate 0 50 Alte institutii si actiuni de invatamant 0

0 58.30 SANATATE 0

01 Administratie centrala 0 02 Cabinete medicale 0 03 Spitale 0 04 Sanatorii de recuperare si balneare 0 05 Crese 0 07 Centre de transfuzii sanguine 0 08 Servicii de ambulanta 0 09 Centre de sanatate 0 10 Unitati de asistenta medicala ambulatorie de specialitate 0 25 Servicii publice descentralizate 0 50 Alte institutii si actiuni sanitare 0

0 59.30 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA 0

SPORTIVA SI DE TINERET 0 01 Administratie centrala 0 02 Biblioteci publice nationale 0 03 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale si judetene 0 04 Muzee 0 05 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 0 06 Scoli populare de arta si meserii 0 07 Case de cultura 0 08 Camine culturale 0 10 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 0 13 Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice 0 14 Centre culturale 0

15 Culte religioase 0 20 Activitatea sportiva 0 21 Activitatea de tineret 0 25 Servicii publice descentralizate 0 50 Alte institutii si actiuni privind cultura, religia 0

si activitatea sportiva si de tineret 0 0

60.30 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI 0 INDEMNIZATII 5996805

01 Administratie centrala 0 02 Centre de ingrijire si asistenta 0

03 Centre-pilot de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 0 04 Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 0 05 Centre de integrare prin terapie ocupationala 0 06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica 0 07 Cantine de ajutor social 2999715 08 Centre de primire a minorilor 2997090 10 Asistenta sociala in caz de invaliditati 0 13 Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 0 16 Unităţi de asistenţă medico-sociale 0 18 Centre de primire, triere si cazare a persoanelor 0

solicitante a statutului de refugiat 0 25 Servicii publice descentralizate 0 36 Servicii publice de asistenţă socială 0 41 Servicii publice specializate pentru protectia copilului 0 42 Camine pentru persoane varstnice 0 43 Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 0 44 Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap 0

48 Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap 0

50 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 0 0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 0 MEDIU SI APE 0

0 63.30 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 0

01 Administratie centrala 0 03 Iluminat 0 04 Salubritate 0

05 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 0 08 Locuinte 0

09 Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii de pompare 0

10 Retele, centrale si puncte termice 0 11 Canalizare 0 12 Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan 0 13 Introducere de gaze naturale in localitati 0 14 Electrificari rurale 0 50 Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte 0

0 64.30 MEDIU SI APE 0

01 Administratie centrala 0 02 Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice 0

03 Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul poluarii 0 04 Prospectiuni geologice privind sursele de apa 0 05 Controlul activitatilor nucleare 0 25 Servicii publice descentralizate 0 50 Alte cheltuieli in domeniul mediului si apelor 0

0 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 0

0 66.30 INDUSTRIE 0

01 Administratie centrala 0 02 Prospectiuni si lucrari geologice pentru descoperirea 0

de resurse minerale 0 03 Combustibili minerali solizi 0 04 Petrol si gaze 0 05 Electricitate si alte forme de energie 0 06 Resurse minerale, altele decat combustibili 0 07 Industrie prelucratoare 0 50 Alte cheltuieli in domeniul industriei 0

0 67.30 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 0

01 Administratie centrala 0 02 Amendare soluri acide si alcaline 0 03 Acoperire sume fixe la seminte 0 04 Combatere daunatori si boli in sectorul vegetal 0 05 Reproductie si selectie animale 0 06 Programe pentru sustinerea preturilor la produsele agricole 0 07 Subventionare dobanzi aferente creditelor bancare 0

acordate producatorilor agricoli 0 08 Alocatii pentru ingrasaminte chimice 0 09 Procurare si mentinere in exploatare de efective matca 0

si reproducatori 0 10 Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli 0 11 Fondul semintelor de rezerva 0 12 Circumscriptii sanitar - veterinare (exclusiv epizootii) 0 13 Centre judetene si locale de consultanta agricola 0

14 Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combatere a eroziunii solului 0 15 Silvicultura 0 16 Rezervatii naturale 0

17 Prevenirea si combaterea bolilor la animale si combaterea epizootiilor 0 25 Servicii publice descentralizate 0 50 Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si silviculturii 0

0 68.30 TRANSPORTURI SI COMUNICATII 0

01 Administratie centrala 0 02 Aviatie civila 0 03 Navigatie civila 0 04 Zone libere 0 05 Drumuri si poduri 0 06 Transport feroviar 0 07 Transport in comun 0 08 Aeroporturi de interes local 0 09 Aviatie civila finantata din venituri cu destinatie speciala 0 10 Comunicatii 0 12 Strazi 0

50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor 0 0

69.30 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 0 01 Administratie centrala 0 02 Rezerve materiale nationale si de mobilizare 0 03 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 0 04 Meteorologie si hidrologie 0 06 Actiuni de cooperare economica internationala 0 07 Stimulare intreprinderi mici si mijlocii 0 13 Promovarea si dezvoltarea turismului 0 18 Fondul National de Preaderare 0 19 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 0 25 Servicii publice descentralizate 0 50 Alte cheltuieli pentru actiuni economice 0

0 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 0

0 71.30 CERCETARE STIINTIFICA 0

01 Administratie centrala 0 02 Cercetare fundamentala 0 03 Cercetare aplicativa si experimentala 0 50 Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica 0

0 72.30 ALTE ACTIUNI 0

01 Administratie centrala vamala si unitati teritoriale 0 02 Centre militare 0 07 Protectie civila 0

12 Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale 0

20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 0 50 Alte cheltuieli 0

0 0

b) CLASIFICATIA ECONOMICA *) 0 0

01 A. CHELTUIELI CURENTE 1079569 0

02 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 593803 10 Cheltuieli cu salariile 593803

10.01 Salarii de baza 593803 10.02 Salarii de merit 0 10.03 Indemnizatii de conducere si alte indemnizatii 0 10.04 Spor de vechime 0 10.05 Sporuri pentru conditii de munca 0 10.06 Plati pentru ore suplimentare 0 10.07 Fond de premii 0

10.08 Alte drepturi salariale acordate personalului incadrat cu contract de munca 0

10.09 Drepturi salariale acordate personalului incadrat pe baza de conventii civile 0 0

11 Contributii pentru asigurari sociale de stat 0

12 Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj 0 13 Deplasari, detasari, transferari 0

13.01 Deplasari, detasari, transferari in tara 0

13.02 Deplasari in strainatate 0

14 Contributii pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate 0 15 Tichete de masa 0

16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 0 0

20 TITLUL II CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 485766 21 Drepturi cu caracter social 0

21.01 Rechizite scolare 0 21.02 Transport elevi, studenti, someri, asistati, 0

bolnavi, invalizi si insotitorii lor 0 21.03 Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada 0

concursurilor si campionatelor 0 21.04 Drepturi pentru donatorii de sange 0 21.05 Alte drepturi stabilite de dispozitiile legale 0

22 Hrana 0 22.01 Hrana pentru oameni 0 22.02 Hrana pentru animale 0

0 23 Medicamente si materiale sanitare 0

23.01 Medicamente 0 23.02 Materiale sanitare 0

24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 164410 24.01 Incalzit 0 24.02 Iluminat si forta motrica 0 24.03 Apa, canal, salubritate 0 24.04 Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax 0 24.05 Furnituri de birou 0 24.06 Materiale pentru curatenie 0 24.07 Alte materiale si prestari de servicii 164410

25 Materiale si prestari de servicii cu caracter 0 functional 0

26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta 314796 durata si echipament 0

26.01 Lenjerie si accesorii de pat 0 26.02 Echipament 0 26.03 Alte obiecte de inventar de mica valoare sau 314796

scurta durata 0 27 Reparatii curente 0 28 Reparatii capitale 0 29 Carti si publicatii 0 30 Alte cheltuieli 6560

30.01 Calificarea, perfectionarea si specializarea 0 profesionala a salariatilor 0

30.02 Protocol 0 30.03 Protectia muncii 0 30.04 Transmiterea drepturilor 0 30.07 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale 6560

31 Manuale 0 0

38 TITLUL V TRANSFERURI 0 0 0

40 Transferuri neconsolidabile 0 40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 0

40.22 Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de conservare sau de inchidere a minelor 0

40.36 Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural 0 40.37 Finantarea unor programe si proiecte in cadrul 0

Campaniei Europene pentru combaterea rasismului, 0 xenofobiei, antisemitismului si intolerantei 0

40.44 Programe pentru sanatate 0 40.45 Programe pentru tineret 0 40.47 Cadastru imobiliar 0 40.48 Meteorologie si hidrologie 0 40.49 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 0 40.53 Sprijinirea producatorilor agricoli pentru terenuri agricole cultivate 0 40.54 Cabaline din patrimoniul genetic national 0 40.56 Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si navigatie 0 40.57 Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului superior 0

40.68 Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap 0

40.70 Sustinerea sistemului de protectie a copilului 0 40.80 Alte transferuri 0 40.82 Transferuri pentru actiuni de ecologizare 0

40.92 Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 0 0

69 B. CHELTUIELI DE CAPITAL 5701279 0

70 TITLUL VII CHELTUIELI DE CAPITAL 5701279 72 Investitii ale institutiilor publice 5701279

73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat 0

75 Finantarea programelor de dezvoltare 0 0

89 D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 0 0

90 TITLUL X REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 0 0

92 Excedent 0 93 Deficit 0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu

DIRECTOR DECONOMIC SEF SERVICIU BUGET

ec.Adrian Bodo ec.Smaranda Haracicu

Atasament: BUG_APR2004.pdf

Judetul Timis Municipiul Timisoara

Anexa 3 mii lei

Cap./Art. Subcap./Alin. Denumirea indicatorilor rectificat apr.2004 initial diferente

23.03 VENITURI 87.530.202 86.760.536 769.666 0 0

I. VENITURI CURENTE 86.760.536 86.760.536 0 0 0

A. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 0 0 0 01 Venituri din paza militara organizata si alte prestari de servicii 0 0 02 Veniturile Corpurilor gardienilor publici 0 0 03 Veniturile penitenciarelor 0 0 04 Venituri din valorificarea bunurilor scoase din functiune 0 0 17 Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului 0 0 05 Alte venituri in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 0 0

0 0 B. INVATAMANT 86.760.536 86.760.536 0

06 Centre de specializare si perfectionare 24.000.536 24.000.536 0 07 Casa Corpului Didactic 0 0 08 Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti 0 0 09 Excursii, tabere si colonii 0 0 10 Venituri ale atelierelor scoala de pe langa unitatile de invatamant preuniversitar 5.000.000 5.000.000 0 11 Taxe in invatamantul postliceal, universitar si postuniversitar 12.000.000 12.000.000 0

12 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 0 0

13

Venituri de la agenti economici, institutii publice sau particulare pentru cursuri de calificare si de conversie profesionala, invatamant postliceal si cursuri postuniversitare 0 0

14 Venituri din realizarea programelor de cercetare stiintifica si activitatilor de proiectare, consultanta si expertiza 0 0

15 Venituri din inchirieri de spatii 20.000.000 20.000.000 0 16 Venituri din valorificarea cursurilor si publicatiilor neperiodice 0 0 22 Venituri din valorificarea bunurilor scoase din functiune 0 0 23 Alte venituri in domeniul invatamantului 25.760.000 25.760.000 0

0 0 C. SANATATE 0 0 0

24 Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare 0 0 25 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate 0 0 26 Veniturile policlinicilor cu plata 0 0 29 Venituri din valorificarea bunurilor scoase din functiune 0 0 30 Alte venituri in domeniul sanatatii 0 0

0 0 D. CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA 0 0 0

BUGETUL institutiilor publice si activitatilor finantate integral

sau partial din venituri proprii

SPORTIVA SI DE TINERET 0 0 31 Case de cultura 0 0 33 Muzee 0 0 34 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 0 0 35 Camine culturale 0 0 36 Scoli populare de arta 0 0 37 Universitati populare 0 0 38 Presa 0 0 39 Edituri 0 0 40 Venituri din activitatea sportiva 0 0

45 Alte venituri in domeniul culturii, religiei si actiunilor privind activitatea sportiva si de tineret 0 0

0 0 E. ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE 0 0 0 SI INDEMNIZATII 0 0

46 Activitati de ergoterapie in unitati de asistenta sociala 0 0 47 Venituri din contributia lunara de intretinere a persoanelor varstnice 0 0 48 Venituri din activitati ale atelierelor institutiilor 0 0

de asistenta pentru batrani, pensionari sau copii 0 0 infirmi si ale caminelor atelier 0 0

0 0 F. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 0 0 0

50 Taxe pentru statiuni balneoclimaterice 0 0 51 Piete, targuri si oboare 0 0 52 Venituri din activitati ale unitatilor privind 0 0

domeniul public 0 0 53 Gradini botanice 0 0 54 Camere de cazare in comune 0 0 56 Inspectii in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului 0 0

57 Dobanzi la creditele acordate de ANL si veniturile din plasamente in titluri de stat si depozite bancare 0 0

58 Sume acumulate drept garantie de buna executie in cadrul decontarii lucrarilor de investitii 0 0

0 0 60 Alte venituri in domeniul dezvoltarii publice si locuintelor 0 0

0 0 G. INDUSTRIE 0 0 0

61 Venituri din tarife percepute pentru servicii prestate 0 0 62 Venituri din tarife incasate pentru eliberarea actelor 0 0

si pentru consultarea si utilizarea unor documente 0 0 si informatii privind resursele minerale si a 0 0 Cartii Miniere 0 0

0 0 N. APARARE NATIONALA 0 0 0

63 Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale 0 0 65 Venituri din prestari de servicii si chirii 0 0 72 Venituri din valorificarea bunurilor scoase din functiune 0 0

0 0 H. AGRICULTURA SI SILVICULTURA 0 0 0

66 Pasuni comunale 0 0 67 Oficii judetene pentru studii pedologice si agrochimice 0 0 68 Servicii comunitare pentru cadastru si agricultura 0 0 69 Casa agronomului 0 0 70 Taxe pentru servicii prestate de laboratoare 0 0

73 Alte venituri in domeniul agriculturii si silviculturii 0 0 0 0 0 0

I. TRANSPORTURI SI COMUNICATII 0 0 0 75 Scoli de conducatori auto 0 0 76 Centrul de perfectionare a personalului din aviatia civila 0 0 77 Venituri din tarife de utilizare a spectrului de frecvente radio 0 0

78 Venituri din tarife de supraveghere si control in domeniul comunicatiilor, postei si tehnologiei informatiei 0 0

79 Venituri din tarife de inregistrare si utilizare in sistemul electronic de achizitii 0 0 80 Alte venituri in domeniul transporturilor si comunicatiilor 0 0

0 0 J. ALTE ACTIUNI ECONOMICE 0 0 0

81 Unitati cu volum mic de productie si prestari de servicii 0 0 82 Venituri din bilete de odihna si tratament 0 0 89 Venituri din activitatea comerciala 0 0 85 Alte venituri in domeniul altor actiuni economice 0 0

0 0 K. CERCETARE STIINTIFICA 0 0 0

86 Unitati de cercetare 0 0 90 Alte venituri in domeniul cercetarii stiintifice 0 0

0 0 L. ALTE ACTIUNI 0 0 0

83 Venituri din indemnizatiile cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare 0 0

84 Venituri din comisionul asupra taxei de eliberare si prelungire a permiselor de munca 0 0

91 Venituri din activitatea de pastrare si completare a carnetelor de munca si alte prestatii 0 0

92 Venituri din comisioane 0 0 93 Venituri din taxe pentru prestatii vamale 0 0 94 Venituri din prestatii in domeniul protectiei muncii 0 0

0 0 M. AUTORITATI PUBLICE 0 0 0

32 Taxa pentru inscrierea la concursuri sau examene 0 0

41 Cota din onorariul stabilit pentru expertiza tehnica judiciara ce revine Ministerului Justitiei 0 0

42 Taxe şi tarife pentru operaţiunile efectuate de oficiul registrului comerţului 0 0 88 Comisioane aferente serviciilor de consultanta prestate pe baza de contract 0 0 95 Taxe pentru brevete de inventii si inregistrarea marcilor de fabrica 0 0

96 Venituri din taxe consulare incasate in valuta, pentru serviciile prestate in strainatate 0 0 97 Venituri din timbrul judiciar 0 0 98 Alte venituri in domeniul autoritatii publice 0 0 99 Alte surse 0 0

0 0 II. VENITURI DIN CAPITAL 0 0 0

0 0 30.03 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE 0 0 0

STATULUI 0 0 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 0 0

06 Venituri din valorificarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apararii nationale 0 0

07 Incasari din valorificarea activelor bancare 0 0 09 Incasari din valorificarea creantelor preluate de la Ministerul Finantelor Publice 0 0

0 0 IV. SUBVENTII 0 0 0

0 0 38.03 SUBVENTII DE LA BUGET PRIMITE DE INSTITUTIILE 0 0 0

PUBLICE 0 0 01 Subventii de la bugetul de stat 0 0 02 Subventii de la bugetele locale 0 0

0 0 VII. DONATII SI SPONSORIZARI 769.666 0 769.666

0 0 40.03 DONATII SI SPONSORIZARI 769.666 0 769.666

01 Donatii si sponsorizari 769.666 769.666 0 0

VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR 0 0 0 ACORDATE 0 0

0 0 42.03 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 0 0 0

12 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea functionarii unor activitati 0 0

16 Incasari din rambursarea ratelor aferente creditelor acordate de ANL 0 0

19 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru protejarea monumentelor istorice 0 0

0 0 IX. IMPRUMUTURI 0 0 0

0 0 44.03 IMPRUMUTURI 0 0 0

03 Imprumuturi interne pe termen scurt 0 0 04 Imprumuturi interne pe termen mediu 0 0 05 Imprumuturi interne pe termen lung 0 0 06 Imprumuturi externe pe termen scurt 0 0 07 Imprumuturi externe pe termen mediu 0 0 08 Imprumuturi externe pe termen lung 0 0

0 0 C H E L T U I E L I 87.530.202 86.760.536 769.666

0 0 a) CLASIFICATIA FUNCTIONALA 0 0

0 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 0 0 0

51.03 AUTORITATI PUBLICE 0 0 0 03 Autoritati legislative 0 0 03 Autoritati judecatoresti 0 0 05 Autoritati executive 0 0

0 0 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 0 0 0

NATIONALA 0 0 0 0

54.03 APARARE NATIONALA 0 0 0 02 Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii 0 0

03 Actiuni de integrare euro-atlantica si pentru constituirea fortei de reactie rapida 0 0 04 Parteneriat pentru pace 0 0 06 Actiuni desfasurate sub egida organizatiilor internationale 0 0

0 0 55.03 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 0 0 0

02 Politie 0 0

04 Paza si supravegherea frontierei 0 0 05 Jandarmerie 0 0 06 Siguranta nationala 0 0 07 Penitenciare 0 0 08 Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 0 0 10 Corpurile gardienilor publici 0 0 50 Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si 0 0

siguranta nationala 0 0 0 0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 87.530.202 86.760.536 769.666 0 0

57.03 INVATAMANT 86.760.536 86.760.536 0 02 Invatamant prescolar 0 0 03 Invatamant primar si gimnazial 0 0 04 Invatamant liceal 61.000.536 61.000.536 0 05 Invatamant profesional 0 0 06 Invatamant postliceal 0 0 07 Case de copii 0 0 08 Invatamant special 0 0 09 Invatamant superior 0 0 11 Invatamant postuniversitar 0 0 12 Centre de specializare si perfectionare 0 0 13 Casa Corpului Didactic 0 0 14 Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti 25.760.000 25.760.000 0 15 Excursii, tabere, colonii 0 0 50 Alte institutii si actiuni de invatamant 0 0

0 0 58.03 SANATATE 0 0 0

0 0 03 Spitale 0 0 04 Sanatorii de recuperare si balneare 0 0 08 Servicii de ambulanta 0 0 09 Centre de sanatate 0 0 10 Unitati de asistenta medicala ambulatorie de specialitate 0 0 29 Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare 0 0 31 Policlinici cu plata 0 0 50 Alte institutii si actiuni sanitare 0 0

0 0 59.03 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA 160.000 0 160.000

SPORTIVA SI DE TINERET 0 0 04 Muzee 0 0 05 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 0 0 06 Scoli populare de arta si meserii 0 0 07 Case de cultura 160.000 160.000 08 Camine culturale 0 0 09 Universitati populare 0 0 11 Presa 0 0 12 Edituri 0 0 20 Activitatea sportiva 0 0 50 Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret 0 0

0 0 60.03 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI 609.666 0 609.666

INDEMNIZATII 0 0 11 Activitati de ergoterapie in unitati de asistenta 0 0

sociala 0 0

42 Camine pentru persoane varstnice 20.000 20.000 50 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, 589.666 589.666

pensii, ajutoare si indemnizatii 0 0 0 0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, 0 0 0 LOCUINTE, MEDIU SI APE 0 0

0 0 63.03 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 0 0 0

01 Administratie centrala 0 0 08 Locuinte 0 0 20 Piete, targuri si oboare 0 0 21 Gradini botanice 0 0 22 Camere de cazare in comune 0 0 23 Cheltuieli din taxe pentru statiuni balneoclimaterice 0 0 24 Activitati ale unitatilor privind domeniul public 0 0 30 Inspectii in constructii, lucrari publice, urbanism 0 0

si amenajarea teritoriului 0 0 50 Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte 0 0

0 0 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 0 0 0

0 0 66.03 INDUSTRIE 0 0 0

0 0 01 Administratie centrala 0 0 50 Alte cheltuieli in domeniul industriei 0 0

0 0 67.03 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 0 0 0

26 Pasuni comunale 0 0 27 Oficii judetene pentru studii pedologice si agrochimice 0 0 28 Servicii comunitare pentru cadastru si agricultura 0 0 29 Casa agronomului 0 0 50 Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si 0 0

silviculturii 0 0 0 0

68.03 TRANSPORTURI SI COMUNICATII 0 0 0 10 Comunicatii 0 0 20 Scoli de conducatori auto 0 0 21 Centrul de perfectionare a personalului din aviatia civila 0 0 50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor 0 0

0 0 69.03 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 0 0 0

02 Rezerve materiale nationale si de mobilizare 0 0 15 Unitati cu volum mic de productie si prestari de 0 0

servicii 0 0 20 Case de odihna si tratament si alte unitati 0 0 26 Preluare cu plata de la banci a activelor bancare pentru valorificarea lor 0 0 50 Alte cheltuieli pentru actiuni economice 0 0

0 0 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 0 0 0

0 0 71.03 CERCETARE STIINTIFICA 0 0 0

10 Unitati de cercetare 0 0 50 Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica 0 0

0 0 72.03 ALTE ACTIUNI 0 0 0

01 Administratie centrala vamala si unitati teritoriale 0 0

04 Cheltuieli din indemnizatiile cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare 0 0

15 Cheltuieli pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca si alte prestatii 0 0 16 Cheltuieli din comisioane 0 0 17 Cheltuieli in domeniul protectiei muncii 0 0 23 Cheltuieli legate de eliberarea si prelungirea permiselor de munca 0 0

0 0 Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE 0 0 0

0 0 86.03 IMPRUMUTURI 0 0 0

12 Imprumuturi acordate pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte 0 0

14 Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice 0 0 15 Imprumuturi acordate pentru finantarea functionarii unor activitati 0 0

0 0 Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI 0 0 0

0 0 89.03 PLATI DE DOBANZI 0 0 0

03 Dobanzi, comisioane si alte cheltuieli aferente imprumuturilor 0 0 0 0

Partea a XIV-a RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 0 0 0 0 0

90.03 RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE 0 0 0 03 Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii 0 0 04 Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii 0 0

0 0 Partea a XII-a EXCEDENT/DEFICIT 0 0 0

0 0 98.03 EXCEDENT 0 0 0

01 Excedent 0 0 0 0 0

99.03 DEFICIT 0 0 0 01 Deficit 0 0

0 0 b) CLASIFICATIA ECONOMICA 0 0

0 0 01 A. CHELTUIELI CURENTE 85.114.154 84.368.488 745.666 02 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.514.988 10.332.588 182.400 10 Cheltuieli cu salariile #REF! 0 #REF!

10.01 Fond aferent salariilor de baza #REF! 0 #REF! 10.02 Salarii de merit #REF! 0 #REF! 10.03 Indemnizatie de conducere #REF! 0 #REF! 10.04 Spor de vechime #REF! 0 #REF! 10.05 Sporuri pentru conditii de munca #REF! 0 #REF! 10.06 Alte sporuri #REF! 0 #REF! 10.07 Ore suplimentare #REF! 0 #REF! 10.08 Fond de premii #REF! 0 #REF! 10.09 Prima de vacanta #REF! 0 #REF! 10.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul #REF! 0 #REF! 10.11 Fond aferent platii cu ora #REF! 0 #REF! 10.12 Fond pentru conventii civile #REF! 0 #REF! 10.13 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii #REF! 0 #REF! 10.14 Alte drepturi salariale #REF! 0 #REF!

11 Contributii pentru asigurari sociale de stat #REF! 0 #REF!

12 Contributii pentru asigurarile de somaj #REF! 0 #REF! 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate #REF! 0 #REF! 14 Deplasari, detasari, transferari #REF! 0 #REF!

14.01 Deplasari, detasari, transferari in tara #REF! 0 #REF! 14.02 Deplasari in strainatate #REF! 0 #REF!

15 Tichete de masa #REF! 0 #REF! 16 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 0 0

0 0 20 TITLUL II CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 74.515.478 73.952.212 563.266

0 0 21 Drepturi cu caracter social #REF! 0 #REF!

21.01 Rechizite scolare #REF! 0 #REF! 21.02 Transport elevi, studenti, someri, asistati,bolnavi, invalizi si insotitorii lor #REF! 0 #REF! 21.03 Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada concursurilor si campionatelor #REF! 0 #REF! 21.05 Alte drepturi stabilite de dispozitiile legale #REF! 0 #REF!

22 Hrana #REF! 0 #REF! 22.01 Hrana pentru oameni #REF! 0 #REF! 22.02 Hrana pentru animale #REF! 0 #REF!

23 Medicamente si materiale sanitare #REF! 0 #REF! 23.01 Medicamente #REF! 0 #REF! 23.02 Materiale sanitare #REF! 0 #REF!

24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie #REF! 0 #REF! 24.01 Incalzit #REF! 0 #REF! 24.02 Iluminat si forta motrica #REF! 0 #REF! 24.03 Apa, canal, salubritate #REF! 0 #REF! 24.04 Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax #REF! 0 #REF! 24.05 Furnituri de birou #REF! 0 #REF! 24.06 Materiale pentru curatenie #REF! 0 #REF! 24.07 Alte materiale si prestari de servicii #REF! 0 #REF!

25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional #REF! 0 #REF! 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament #REF! 0 #REF!

26.01 Lenjerie si accesorii de pat #REF! 0 #REF! 26.02 Echipament #REF! 0 #REF! 26.03 Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata #REF! 0 #REF!

27 Reparatii curente #REF! 0 #REF! 28 Reparatii capitale #REF! 0 #REF! 29 Carti si publicatii #REF! 0 #REF! 30 Alte cheltuieli #REF! 0 #REF!

30.01 Calificarea, perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor #REF! 0 #REF! 30.02 Protocol #REF! 0 #REF! 30.03 Protectia muncii #REF! 0 #REF! 30.07 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale #REF! 0 #REF!

31 Manuale 0 0 0 0

38 TITLUL V TRANSFERURI 83.688 83.688 0 39 Transferuri consolidabile 0 0

39.08 Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului 0 0 40 Transferuri neconsolidabile 83.688 83.688 0

40.76 Varsaminte la fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile externe 0 0 40.77 Varsaminte la trezoreria statului din valorificarea activelor bancare 0 0 40.80 Alte transferuri 83.688 83.688 0

0 0 49 TITLUL VI DOBANZI 0 0 0

0 0

51 Plati de dobanzi 0 0 51.03 Dobanzi, comisioane si alte cheltuieli aferente imprumuturilor 0 0

0 0 69 B. CHELTUIELI DE CAPITAL 2.416.048 2.392.048 24.000

0 0 70 TITLUL VII CHELTUIELI DE CAPITAL 2.416.048 2.392.048 24.000 71 Stocuri pentru rezerve materiale nationale si de mobilizare 0 0 74 Investitii ale institutiilor publice si activitatilor autofinantate 2.416.048 2.392.048 24.000

0 0 79 TITLUL VIII IMPRUMUTURI ACORDATE 0 0 0

0 0 80 Imprumuturi 0 0

80.11 Imprumuturi acordate pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte 0 0

80.15 Imprumuturi acordate pentru finantarea functionarii unor activitati 0 0 0 0

84 TITLUL IX RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI 0 0 0 SI COMISIOANE LA CREDITE 0 0

0 0 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi 0 0

si comisioane la creditele externe contractate de 0 0 ordonatorii de credite 0 0

85.01 Rambursari de credite externe 0 0 85.02 Plati de dobanzi si comisioane 0 0

0 0 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi 0 0

si comisioane aferente acestora 0 0 88.01 Rambursari de credite interne 0 0 88.02 Plati de dobanzi si comisioane 0 0

0 0 0 0

89 D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 0 0 0 0 0

90 TITLUL X REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 0 0 0 0

92 Excedent 0 93 Deficit 0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu

DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET

ec.Adrian Bodo ec.Smaranda Haracicu