keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 108/26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Martirilor, nr. 23"

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 108/26.02.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Martirilor, nr. 23"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 3918/12.02.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr. 23", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Indicatori.pdf

100/60-MAR 23

Valoare euor 4.45

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 12552 2821 3012.5

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 354 80 84.96

3.3 Proiectare si inginerie 8132 1827 1951.7

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0

3.5 Consultanta 1084 244 260.16

3.6 Asistenta tehnica 2982 670 715.68

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 278197 62516 66767

4.1 Constructii si instalatii 278197 62516 66767

IZOLARE PERETI 152387 34244 36573

MODERNIZARE TAMPLARIE 22535 5064 5408.3

INCHIDERE LOGII 41446 9314 9946.9

IZOLARE TERASA 34184 7682 8204.1

PLANSEU PESTE SUBSOL 19762 4441 4742.9

INSTALATII 5552 1248 1332.4

REPARATII TROTUARE 2333 524 560.02

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 13654.9 3069 3277.2

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 6954.94 1563 1669.2

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 6700 1506 1608

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 304404 68405 73057

VALOARE INVESTITIE FARA TVA

304404 LEI C+M 285152 LEI 68405 Euro 64079 Euro

VALOARE INVESTITIE CU TVA

377461 LEI C+M 353589 LEI 84823 Euro 79458 Euro

COTA NEELIGIBILE 4.67 % Valoare eligibila inclusiv

TVA 359834 COTA U.E. 60 % reprez 215900.4 LEI

COTA PRIMARIE 20 % reprez 71966.8 LEI COTA ASOCIATIEI 20 % reprez 71966.8 LEI

Aria utila Au= 1100 mp Cost reabilitare/mp 62 Euro/mp

 

                                                   DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ                                                               CHIŞ CULIȚĂ 

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013- /

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Calea Martirilor, nr.23”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr.23”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 377.461,00 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 353.589,00 lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU ANA GEORGIU SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac A.G. Ex.1