keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 107/26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 97

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 107/26.02.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 97


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013- 3911/12.02.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi alin.(4), lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 97", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Şcoli,Spitale,Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - mediei locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Indicatori.pdf

 

                    Anexă  la HCL nr. ...... 

100/113-ARA 97.AB

Valoare euor 4.45

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 22048 4955 5291.5

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 678 152 162.72

3.3 Proiectare si inginerie 14246 3201 3419

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0

3.5 Consultanta 1900 427 456

3.6 Asistenta tehnica 5224 1174 1253.8

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 522097 117325 125303

4.1 Constructii si instalatii 522097 117325 125303

IZOLARE PERETI 251507 56518 60362

MODERNIZARE TAMPLARIE 35297 7932 8471.3

INCHIDERE LOGII 121633 27333 29192

IZOLARE TERASA 62798 14112 15072

PLANSEU PESTE SUBSOL 34797 7820 8351.3

INSTALATII 12628 2838 3030.7

REPARATII TROTUARE 3437 772 824.89

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 21052.4 4731 5052.6

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 13052.4 2933 3132.6

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 8000 1798 1920

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 565198 127011 135647

VALOARE INVESTITIE FARA TVA

565198 LEI C+M 535150 LEI 127011 Euro 120258 Euro

VALOARE INVESTITIE CU TVA

700845 LEI C+M 663586 LEI 157493 Euro 149120 Euro

COTA NEELIGIBILE 0.00 %

Valoare eligibila inclusiv TVA 700845

COTA U.E. 60 % reprez 420.507 LEI COTA PRIMARIE 20 % reprez 140.169 LEI

COTA ASOCIATIEI 20 % reprez 140.169 LEI

Aria utila Au= 2111 mp Cost reabilitare/mp 60 Euro/mp

 

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ

CHIŞ CULIŢĂ

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL EFICENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013-3911 /12.02.2013

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Calea Aradului nr. 97”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 97”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 700.845lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 663.586lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU ADRIAN HUMĂ SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac A.H. Ex.1