keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 105/18.10.1994 privind privind efectuarea unor virari de credite in cadrul Capitolului "ASISTENTA SOCIALA" din cadrul bugetului Consiliului Local al Municipiului Timisoara

18.10.1994

Hotararea Consiliului Local 105/18.10.1994
privind privind efectuarea unor virari de credite in cadrul Capitolului "ASISTENTA SOCIALA" din cadrul bugetului Consiliului Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul nr.SC08885/11.10.1994 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care se solicita aprobarea efectuarii de virari de credite;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoza, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.26 alin.5 si art.58 alin.2 din Legea nr.10/1991 privind finantele publice;
In baza prevederilor art.21 lit.(c) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba urmatoarele virari de credite:
__________________________________________________________________
mii lei
__________________________________________________________________
CAPITOL ARTICOL TRIMESTRUL III TRIMESTRUL IV
Subcapitol Majorari Reduceri Majorari Reduceri
__________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5
__________________________________________________________________

ASISTENTA SOCIALA TOTAL:
20 cheltuieli materiale si servicii
1.500 1.500

din care:
Caminul pentru pensionari
Ch.mat., serv. 2 2
ob.inventar 2
rep.capitale 2
Caminul pentru deficienti
Ch.mat.,serv. 1.500 1.500
ch.gospod. 1.500 1.500
Cantina de ajutor social
ch.mat.,serv. 5.000 5.000
hrana 2.000
ch.gospod. 3.000
ob.inventar 2.000
rep.curente 3.000
Centrul de minori
ch.mat.,serv. 37 37
hrana 37
ch.gospod. 37

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta Hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economie;
Biroului Buget;
Massmedieilocale.


Presedinte de sedinta
NEMES MIRCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI