keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 105/03.05.2001 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Montare linie troleibuz pe strada Paris pe porţiunea între strada Brediceanu şi b-dul Republicii din Timişoara

03.05.2001

Hotararea Consiliului Local 105/03.05.2001
privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Montare linie troleibuz pe strada Paris pe porţiunea între strada Brediceanu şi b-dul Republicii din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099- 6209/20.04.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 20 lit.(c), (e), (g), (m) şi (l) din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Montare linie troleibuz pe strada Paris pe porţiunea între strada Brediceanu şi b-dul Republicii din Timişoara", în valoare de 1.744.305.000 lei, conform Proiectului nr.3/04.04.2001, întocmit de S.C.Corona Timexim S.R.L.care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- S.C. Corona Timexim S.R.L.;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI