keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 104/18.10.1994 privind avizarea favorabila a solicitarii Fundatiei RUDOLF STEINER Timisoara in vederea scutirii complete de plata certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire pentru construirea Centrului Pedagogic WALDORF

18.10.1994

Hotararea Consiliului Local 104/18.10.1994
privind avizarea favorabila a solicitarii Fundatiei RUDOLF STEINER Timisoara in vederea scutirii complete de plata certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire pentru construirea Centrului Pedagogic WALDORF


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand invedere cererea Fundatiei RUDOLF STEINER Timisoara inregistratacunr.TH3418007.10.1994 prin care se solicita scutirea de taxe pentru certificatul de urbanism si pentru autorizatiede construire in vederea construirii unui Centru Pedagogic WALDORF;
AvandinvederereferatulServiciuluiUrbanism, Constructii si Amenajare Teritoriala Urbana inregistratcunr.SC08883/11.10.1994;
In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor nr.1326/1993;
In baza prevederilor art.21 lit.(e) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se avizeaza favorabil solicitarea Fundatiei RUDOLF STEINER Timisoara privind scutirea completa de taxa pentru certificatul de urbanism si autorizatie de construire ce urmeaza a se adresa Ministerului Finantelor Departamentul veniturilor statului.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Tehnice prin Serviciul Urbanism, Constructii si Amenajare Teritoriala Urbana si Directia Economie prin Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Tehnice;
Directiei Economie;
Biroului Buget;
Serviciului Urbanism, Constructii si Amenajare Teritoriala Urbana;
Fundatiei Rudolf Steiner Timisoara;
Massmediei Locale;


Presedinte de sedinta
NEMES MIRCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI