keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 104/03.05.2001 privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii "Consolidare Calea Aradului Timişoara " sector cuprins între Piaţa Mărăşti - intersecţie Calea Circumvalaţiunii - Calea Torontalului"

03.05.2001

Hotararea Consiliului Local 104/03.05.2001
privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii "Consolidare Calea Aradului Timişoara " sector cuprins între Piaţa Mărăşti - intersecţie Calea Circumvalaţiunii - Calea Torontalului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-6300/23.04.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.487/23.05.2000 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Consolidare Calea Aradului Timişoara" sector Piaţa Mărăşti-intersecţie Calea Circumvalaţiunii - Calea Torontalului;
În conformitate cu prevederile art. 20 lit.(c), (e), (g), (m) din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală , republicată


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii "Consolidarea Calea Aradului Timişoara", sector cuprins între Piaţa Mărăşti - intersecţie Calea Circumvalaţiunii- calea Torontalului, de la valoarea de 6.857.000 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.487/23.05.2000, la valoarea de 9.794.539 mii lei, conform Devizului General anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI