keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 102/28.04.1998 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru suprafata de teren cuprinsa intre strazile Calea Bogdanestilor, str. Barzava si str.Taborului

28.04.1998

Hotararea Consiliului Local 102/28.04.1998
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru suprafata de teren cuprinsa intre strazile Calea Bogdanestilor, str. Barzava si str.Taborului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul Directiei de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administratie locala,juridica, ordine publica, drepturile omului si culte. In baza prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor republicata si modificata;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit (c), (g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala republicata si modificata. In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr. 69/1991 privind adinistratia publica locala republicata si modificata.


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal pentru zona situata intre
strazile Calea Bogdanestilor, Str.Barzava si Str. Taborului in vederea trecerii
de la zona destinata dotarilor la zona destinata construirii de locuinte, a
terenului in suprafata de 13 ha si 4089 mp proprietatea Primariei Municipiului
Timisoara, conform C.F. nr.2 Timisoara, cu parcelele nr. top 197944, 19796,
19634, 19633, 19601, 19799, 19817, 19814, 19827, 19828, 19829, 19830, 19831
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;
In urma aprobarii Planului Urbanistic Zonal pentru zona situata intre
strazile Calea Bogdanestilor, Strada Barzava si Strada Taborului acesta se va
integra in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara. Art.
2: Reglementarile privind autorizarea constructiilor, a amenajarilor, a
retelelor si echipamentelor urbane se aplica in concordanta cu prevederile
prezentului Plan Urbanistic Zonal si cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea
locuintelor republicata si a Hotararii Guvernului nr. 525/1996 privind
Regulamentul General de Urbanism.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directia de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Tehnice;
Directiei RelatiiComunicare;
Biroului Corp Control Primar;
S.C. "IPROTIM" S.A.
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
ROMULUS GHERAN
Contrasemneaza