keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 102/10.12.1996 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la finalizarea lucrarii "Monumentul Rezistentei Anticomuniste din Banat"

10.12.1996

Hotararea Consiliului Local 102/10.12.1996
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la finalizarea lucrarii "Monumentul Rezistentei Anticomuniste din Banat"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC09612360/06.12.1996 al Biroului Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata;
In temeiul art. 28 alin. 1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in
calitate de coorganizator la finalizarea lucrarii "Monumentul Rezistentei
Anticomuniste din Banat".

Art.2: Se aproba alocarea sumei de 10.000.000 lei de la bugetul local,
Cap.72.02. "Alte Actiuni", Asociatiei Fostilor Detinuti Politici, in vederea
finalizarii lucrarii.

Art.3: Cu aducerea laindeplinire a prezenteihotarari se incredinteaza Directia
Economica Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4; Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Biroului Buget;
Asociatiei Fostilor Detinuti PoliticiFiliala Timis;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
MARGINEAN IOSIF
Contrasemneaza