keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 100/03.05.2001 privind modificarea contractului de concesiune nr.2/10.03.1998 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Fundatia " Universitatea Mihai Eminescu "

03.05.2001

Hotararea Consiliului Local 100/03.05.2001
privind modificarea contractului de concesiune nr.2/10.03.1998 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Fundatia " Universitatea Mihai Eminescu "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC2001- 3747/12.03.2001 al Directiei Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte, si al Comisiei pentru cultura, invatamant, turism si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza Cererii Fundatiei "Universitatea Mihai Eminescu" nr. 39/18.01.2001;
Avand in vedere Autorizatia de Constructie nr. 64/04.02.2000 a Fundatiei "Universitatea Mihai Eminescu";
Avand in vedere prevederile art.103 alin.2 si 4 din Legea invatamantului nr.84/1995, republicata;
Avand in vedere prevederile art.49 alin.1 lit.b) din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;
Avand in vedere art. 4 si art. 32 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
Avand in vedere HCL nr.227/09.12.1997 pentru aprobarea Caietului de sarcini privind licitatia unui teren in vederea concesionarii pentru construirea de spatii destinate invatamantului particular in Municipiul Timisoara;
In baza Contractului de concesionare nr.2/10.03.1998 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Fundatia "Universitatea Mihai Eminescu";
In conformitate cu prevederile art. 20 alin.1 si alin.2 lit.(g), (h) si (n) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala-republicata;
In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala-republicata ;HOTARASTE

Art.1: Se modifica si se completeaza art.5 din contractul de concesiune nr.2/10.03.1998, care va avea urmatorul continut:
"Art.5:
a) Redeventa anuala este de 152.000.000 lei, suma ce va fi indexata anual cu indicele ratei inflatiei, comunicat de Comisia Nationala de Statistica.
b) Prin exceptie de la prevederile alin.a) pe perioada anilor 2001 - 2003, redeventa anuala va fi de: 152.000.000 lei.
c) Diferenta de redeventa, indexata, aferenta anilor 2001, 2002, 2003, scutita la plata curenta, se va achita incepand cu anul 2004, in rate lunare pe o perioada de 6 ani.
d) Redeventa aferenta anului 2004, calculata prin indexarea redeventei anului 2000 cu rata inflatiei cumulata a anilor 2001, 2002, 2003 se va plati la termenele prevazute in contract."

Art.2: Modificarea mentionata la art. 1 va fi consemnata in actul aditional la contractul de concesiune incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
-Prefecturii Judetului Timis;
-Directiei Economice;
-Directiei Tehnice;
-Directiei Urbanism;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Juridice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
-Serviciului Control si Audit Intern;
-Biroului Relatii Publice;
-Fundatiei "Universitatea Mihai Eminescu";
-Mass -media locala.


Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI