keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

193/15.11.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi a criteriilor suplimentare de selecţie a solicitanţilor de loturi de teren pentru construire de locuinţe

15.11.2016

... în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timișoara nr.37/2016, cât și criteriile utilizate în alte municipii din țară. Astfel, au fost stabilite criterii astfel încât...
... STBDUC, Ștefan Brihac CONSILIER, Mircea Hărăbor Consilier juridic, Gabriela Iova Atasament: Anexa_1.pdf ANEXA 1 LA HCL NR. /2016 Cu amendamente REGULAMENT Pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15...

Consiliul Local Timișoara

192/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Timişoara şi Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei "Excelsior"

15.11.2016

... Infrastructure Final Report „n |. European Commission _J Supporting the Implementation of Green Infrastructure May 2016 2 Contract details: European Commission, Directorate-General for the Environment ENV.B.2/SER/2014/0012 Service Contract for “Supporting the...
... Implementation of Green Infrastructure” Presented by: In association with: Contact: Trinomics B.V. Westersingel 32A 3014 GS, Rotterdam The Netherlands E: [email protected] T: +31 10 341 45 92 Date: Rotterdam, 31 May 2016 Disclaimer: The views...

Consiliul Local Timișoara

191/15.11.2016 privind aprobarea utilizării sumelor rezultate din excedentul bugetar din anii precedenţi la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara

15.11.2016

... Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere Decizia nr. 10/2016 a Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Timiş, cu privire la utilizarea eficientă a excedentului bugetar din anii precedenţi la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor...
...://www.primariatm.ro/evpers Nr. Aprobat, PRIMAR NICOLAE ROBU REFERAT privind propunerea utilizării eficiente a excedentului bugetar din anii preceden�i la Direc�ia de Eviden�ă a Persoanelor Timi�oara Având în vedere Decizia nr.10/2016 a Cur�ii de Conturi a României...

Consiliul Local Timișoara

190/15.11.2016 privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timişoara

15.11.2016

... anul 2014. Pentru anul 2015 tarifele aplicate pentru parcare pe raza municipiului Timişoara sunt cele aprobate în anul 2014, iar pentru anul 2016 au rămas nemodificate. În data de 27.10.2016, prin adresa cu nr. 6100, SC Drumuri Municipale Timisoara S.A...

Consiliul Local Timișoara

188/15.11.2016 privind subapartamentarea ap. 9 în ap. 9A şi 9B, situat în Timişoara, str. I. Ghica nr. 19

15.11.2016

... subapartamentare a ap. 9, proiect nr. 27/2016, avizat OCPI cu nr. 175784/08.09.2016, întocmită de către PFA Livius Ştefan Lupulescu, situat în Timişoara, str. I. Ghica nr. 19, înscris în C.F. nr. 408578-C1-U17 Timişoara, top 17128/IX; Având în vedere...
... 17128/IX, conform proiect nr. 27/2016, avizat OCPI nr. 175784/08.09.2016, întocmit de PFA Livius Ştefan Lupulescu. Art. 2: Tarifele aferente serviciilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către proprietarii apartamentelor. Art. 3: Cu...

Consiliul Local Timișoara

187/15.11.2016 privind modificarea suprafetei si dezlipirea imobilului cu nr. top. 23490/2, inscris in CF nr. 404344, din Calea Aradului, nr. 56

15.11.2016

... 31.07.2015),conform documentatiei cadastrale nr. T134/2016, receptionata de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilaira Timis, prin Procesul Verbal de Receptie nr. 1694/2016, parte integranta din prezenta hotarare. Art. 3: Cu aducerea la...
.... 1694/2016 Întocmit astăzi 26.09.2018, privind lucrarea 182729 din 09.09.2016 având Aviz de începere a lucrărilor cu nr. -, data =. 1, Beneficiar :MUNICIPIUL TIMISOARA 2. Executant :SG 3D ArchiDraw SRL-D 3, Denumirea lucrărilor recepționate Plan...

Consiliul Local Timișoara

186/15.11.2016 privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de concesiune nr. 226/19.11.2013, privind prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului public uman Rusu Şirianu, situat în Str. Rusu Şirianu încheiat cu SC G.O.D. COMPANY SRL

15.11.2016

... pentru anul 2016 în valoare de 50.000 le/an. Ca urmare acelor arătate mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local prin care să se aprobe prelungirea prin act adiţional a Contractului de concesiune cu nr. 226/19.11.2013, încheiat în baza...

Consiliul Local Timișoara

184/15.11.2016 privind aprobarea caietului de sarcini şi a acordului cadru de servicii în vederea achiziţionării serviciului "Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timişoara"

15.11.2016

... Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 26915/03.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
..., ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; În conformitate cu prevederile art.7, 71-75 şi 114-119 din Legea 98/2016 privind achziţiile publice; În conformitate...

Consiliul Local Timișoara

183/15.11.2016 privind prelungirea contractelor de delegare a gestiunii activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea acestora pe timp de polei sau de îngheţ pentru cele 6 sectoare din Municipiul Timişoara, prin act adiţional

15.11.2016

...-curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ pentru cele 6 sectoare stabilite în Municipiul Timişoara, pentru perioada 01 noiembrie 2010-01 martie 2016; Avînd în vedere prevederile...
... contractelor respectiv din anul 2011 până în ianuarie 2016 este prevăzută în Anexa 1 la prezentul referat. Conform Anexei 1 la prezentul referat, rezultă că sumele prevăzute în contracte pentru cele 6 sectoare din Municipiul Timişoara nu au fost...

Consiliul Local Timișoara

181/15.11.2016 privind prelungirea prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru imobilele în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic „D.Obradovici"şi pentru imobilul în care funcţionează cantina Colegiului Tehnic de Vest

15.11.2016

... – Steliana Stanciu Şef Birou Şcoli Spitale – Adrian Faur Avizat Juridic - Daniela Ştefan Atasament: 2016-_Ref_HCL.pdf ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL ŞCOLI SPITALE Nicolae Robu COMPARTIMENT SCOLI Nr.SC2016-26880...
.../02.11.2012, prelungit prin actele adiţionale nr. 1 şi nr. 2 şi 3, încheiate în baza HCL nr. 532/31.10.2014, nr. HCL. 447/30.10.2015 şi HCL nr. 13/07.07.2016, cu o chirie de 10.000 lei /lună, expiră la data de 31.12. 2016. În şedinţa din data de...

Consiliul Local Timișoara

175/15.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2017

15.11.2016

...; art.485 alin.1; art.486 alin.1, alin.4, alin.5; art.487); Avand in vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, Avand in vedere prevederile...
... privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2016; Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala; Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2...

Consiliul Local Timișoara

173/15.11.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului KRISTOF ROBERT

15.11.2016

... Timişoara ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului KRISTOF ROBERT - ales pe lista Partidului Naţional Liberal la data de 5 iunie 2016. Art. 2: Se declară vacant locul deţinut de domnul KRISTOF ROBERT în Consiliul Local...

Consiliul Local Timișoara

172/31.10.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a celor două imobile (împreuna), situate în Timişoara, B-dul C .D.Loga nr.3 şi B-dul M.Eminescu (fost Lenin )nr.2, la preţul de 5.000.000 euro

31.10.2016

... din 11.10. 2016 , ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou. Biroul Sport, Cultură -prin adresa cu nr.SC2016-024505 din 11.10.2016 , ne...
... 11.10.2016 , ne face cunoscut că aceste imobile nu au destinaţia de locuinţe. Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Economice prin adresa cu nr. CM2016-024505 din 11.10.2016 , ne face cunoscut că în programul de Dezvoltare aferent anului 2016 , la cap...

Consiliul Local Timișoara

170/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Învăţătorului, nr.3"

31.10.2016

... Rezidenţiale; În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului privind condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea...
... limită fiind 16 noiembrie 2016, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico- economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc...

Consiliul Local Timișoara

169/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, Bv. Corneliu Coposu, nr.18, S+P+8E"

31.10.2016

... conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului privind condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea...
... Rezidenţiale, termenul limită fiind 16 noiembrie 2016, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico- economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul " Reabilitare...