keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

64/18.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi cu prevederile art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara"

18.02.2020

... de 446 de copii. Documentaţia studiului de fezabilitate a fost elaborată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de...
... documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția...

Consiliul Local Timișoara

169/30.04.2020 privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"

30.04.2020

... abilitate; Avand in vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor"; Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 18/30.01.2018 privind...
... 53,55000 11,87967 45,00000 9,98292 8,55000 53,55000 11,87967 3.1 Studii de teren 6,20000 1,37542 1,48800 7,68800 1,70553 3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 3,60000 0,79863 0,86400 4,46400 0,99031 3.2.1 Intocmire documentatii...

Consiliul Local Timișoara

75/28.02.2020 Pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, a Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare

28.02.2020

... economică Fezabilitatea financiară Accesibilitatea achiziţiei Durata contractului Aspecte referitoare la mediu Aspecte sociale Aspecte instituţionale Concluzii Cap.II. Aspecte generale ale studiului 2.1 Obiectivele şi cerinţele studiului Prin prezentul...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 75/28.02.2020 Pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, a Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor...

Consiliul Local Timișoara

53/07.02.2020 Privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în vederea cumpărării construcţiilor situate în spl. Tudor Vladimirescu 16A afectate de construirea podului din str. Jiul

07.02.2020

... Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.845/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie,,Construire Pod peste Bega-str. Jiul"; În conformitate cu...
.... Vladimirescu înscris în C.F. 432972 Timişoara. Anexăm plan de situație din Proiectul 15-2708 pentru studiul de fezabilitate, extrase de carte funciară (teren şi construcții). Mulţumim pentru colaborare. DIRECTOR EXFCUTIV D.C.T.D.D.II VEST CONSILIER...

Consiliul Local Timișoara

90/28.02.2020 Privind aprobarea fazei S.F. pentru obiectivul de investiţii „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes", Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13

28.02.2020

...: Studiu_de_fezabilitate.pdf B CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management STUDIU DE FEZABILITATE ” Realizare Centru Oncologic de terapie personalizata dr. Victor Babeș la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeş ” Obiectiv...
.... Beneficiarul investiţiei............................... 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate i i e i i iri e entitatea 2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii .................... oii iii 6 2.1. Concluziile...

Consiliul Local Timișoara

42/07.02.2020 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul obiectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr. 25",Timişoara, str. Cosminului nr. 42

07.02.2020

... [Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 aa9 0,00 3.5 |Proiectare 29.100,00 5.529,00 34.629,00 3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3 Studiu de fezabilitate...
.... SC2020-2021/29.01.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

63/18.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru Pedagogic WALDORF", str. Uranus nr. 14, Timişoara

18.02.2020

... elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului"; Având în vedere Hotărârea nr. 345 din data de 06.07.2018 privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul...
... vedere Hotărârea nr. 52 din data: 07.02.2020 Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si...

Consiliul Local Timișoara

185/18.05.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul "Reabilitare imobil Cinematograful Timiş"

18.05.2020

.... Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 30.192,00 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatilor 35.224,00 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a...
... al cladirii 12.076,80 2.294,59 14.371,39 3.5. | Proiectare 125.800,00 23.902,00 149.702,00 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de...

Consiliul Local Timișoara

266/10.07.2020 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara"

10.07.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 266/10.07.2020 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de...
... Transport Timişoara" 10.07.2020 Hotararea Consiliului Local 266/10.07.2020 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea...

Consiliul Local Timișoara

163/30.04.2020 Privind Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul "DALI+PT+DTAC, Documentatie pentru avizare şi autorizare ISU, Refacere reţele exterioare şi interioare, redimensionare şi relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului Clinic de Urgenţă L. Ţurcanu, Timişoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colţ cu str. Brăila"

30.04.2020

... corelarea documentatiei in conformitate cu conditiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei. Sursa de finantar a investitieie: Bugetul local Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de...
... prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Documentatie pentru avizare şi autorizare ISU, Refacere reţele exterioare şi interioare...

Consiliul Local Timișoara

201/04.06.2020 Privind aprobarea inchirierii spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in zona de est, prin licitatie publica deschisa cu strigare, pe o perioada de 3 ani

04.06.2020

.... Analiza chiriilor începe cu un studiu asupra nivelului chiriilor curente ale proprietății imobiliare subiect. Evaluatorul poate verifica nivelul chiriilor prin examinarea situațiilor financiare, a contractelor de închiriere şi prin intervievarea unor...
... se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru o expertiză...

Consiliul Local Timișoara

320/31.07.2020 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, respectiv forma actualizată a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara"

31.07.2020

... S.R.L. PROIECTANT GENERAL str.Circumvalațiunii, nr. 39, sc. C, ap. 14 Timișoara FAZA DE PROIECTARE Studiu de fezabilitate [S.F.] PROIECT NR. 122018 DATA ELABORĂRII , PROIECTULUI lunile: 2018 CONTRACT NR. 17 din 02.03.2018 A. Situația existentă şi...
..., liceu. Necesitatea acestui studiu rezultă din constatările făcute în urma unei analize cu privire la condițiile actuale pe care Centrul Pedagogic Waldorf le poate oferi elevilor săi. Momentan, centrul pune la dispoziţia elevilor din Timișoara spaţii...

Consiliul Local Timișoara

131/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207)

31.03.2020

... transparenta a norilor de 0.342. 2.4. CIRCULATIA Pentru deservirea rutieră a viitoarelor locuinţe, se va realiza accesul din DN 6 – conform Studiilor de Fundamentare pentru Planul Urbanistic General al com. Ghiroda si conform Studiului de Fezabilitate...
... Studiilor de Fundamentare pentru Planul Urbanistic General al com. Ghiroda si conform Studiului de Fezabilitate aflat in lucru pentru DN6, acesta va avea 3 benzi pe sens, intre strazile Bobalna si Victoria, si cel putin o intersectie majora la strada...

Consiliul Local Timișoara

184/18.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara

18.05.2020

... servituţi de utilitate publică. Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare...
... tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1...

Consiliul Local Timișoara

217/04.06.2020 Privind Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul "Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 22-30" jud. Timis

04.06.2020

... prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare. Avand in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii...
... face parte integranta din proiectul de hotarare. Avand in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Expertiza+DALI+PT...

Consiliul Local Timișoara

218/04.06.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", cu modificările şi completările ulterioare

04.06.2020

... solicitări scrise, cu participarea colectivului de elaborare P.U.G.; c) consultă publicul şi asupra altor documente referitoare la planificare spatiala: studii de fezabilitate, studii de circulaţie, planuri de mobilitate, strategii de dezvoltare etc...
... de elaborare a studiilor de fundamentare; ▪ Etapa 3 - etapa elaborării propunerilor P.U.G. şi R.L.U. aferent; ▪ Etapa 4 - etapa aprobării P.U.G. şi R.L.U. aferent; ▪ Etapa 5 - etapa monitorizării implementării P.U.G. şi R.L.U. aferent. 8.1.1. ETAPA...

Consiliul Local Timișoara

200/04.06.2020 Privind închirierea spaţiilor (amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timişoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate de snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis şi patiserie) şi a unui copiator, respectiv un copiator în spaţiu (amplasament) disponibil din incinta Direcţiei de Evidenţă a Persoanei

04.06.2020

... chiriilor începe cu un studiu asupra nivelului chiriilor curente ale proprietății imobiliare subiect. Evaluatorul poate verifica nivelul chiriilor prin examinarea situaţiilor financiare, a contractelor de închiriere şi prin intervievarea unor...
... presupune că nu există condiţii ascunse sau neevidenţiate ale proprietăţii. Nu se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor. Nu ne asumăm nici o responsabilitate...

Consiliul Local Timișoara

264/07.07.2020 privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local şi proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii

07.07.2020

..., social și durabil din punct de vedere economic. 10. Fezabilitatea financiară și tehnică - la recomandarea Grupului de monitorizare al UE, subliniem acest aspect ca un criteriu principal. Organizația locală, în coordonare cu partenerii europeni, trebuie...
... incidenţa drepturilor de autor sau conexe, mai puţin cele privind realizarea de studii sau cercetări intrun anumit domeniu relevant, care vor fi decontate de pe linia 1.6. b) Documente justificative necesare în vederea decontării contract; stat de plată şi...

Consiliul Local Timișoara

268/22.07.2020 privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

22.07.2020

..., Cheltuieli pt. elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 500 proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiţie - Studii de Fonduri proprii-profit și fezabilitate, amortiza- re proiecte pt. obţinerea...
... care: - Dotări independente 6.000.000 lei - Cheltuieli pt. elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de 500.000 lei fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiție Dotările cuprinse în “ Programul de...

Consiliul Local Timișoara

322/06.08.2020 privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara

06.08.2020

... necesare studii de fezabilitate privind investițiile propuse, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în ceea ce privește amplasamentul exact și soluția tehnică optimă, respectiv analiza impactului asupra mediului pentru proiectele relevante. Planul...
... străzile care fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate sunt în stadiul de beton asfaltic cu două benzi de circulație, o banda pe sens și fără piste pentru biciclete. Întreţinerea permanentă a drumurilor constituie factorul primordial al...

Consiliul Local Timișoara

130/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERŢ, BIROURI, CAZARE ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU", Timişoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160)

31.03.2020

... de unde au fost excavate. Conform H.G. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, deţinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru curăţarea...
..., documentație aprobată prin H.C.L. 131/30.03.2010; • P.U.Z. "Dezvoltare zona activități economice cu caracter industrial, servicii și birouri" - Calea Torontalului, Timişoara, documentație aprobată prin H.C.L. 641/28.11.2018; • Studiu topografic...

Consiliul Local Timișoara

129/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara

31.03.2020

... stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. Pagina 8 I 14 4. CONDIŢII...
... Ministrului Sănătăţii nr.994/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.119/2014;  Legea Locuinței nr. 114/1996 actualizată. şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate...

Consiliul Local Timișoara

223/19.06.2020 Privind aprobarea Caietului de sarcini cu anexele 1-4, a Acordului cadru, a Contractului subsecvent, a preţurilor unitare şi a cheltuielilor indirecte 5% şi a profitului 5% pentru servicii de "Întreţinere si amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă si canisitelor, tăieri de corectie, elagare si defrisare arbori din Zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timisoara", în vederea atribuirii către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

19.06.2020

... ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului și identificată în contract. 15.4. Persoana desemnată de către prestator trebuie să îndeplineacă cumulativ cerințele impuse (studii, vechime, alte abilității) prin caietul de sarcini...
... comparativă poate fi utilizată ca fiind un studiu intern (al serviciului), o proprie bază de date cu privire la prețurile practicate de societățile prestatoare de servicii de întreținere spații verzi și locuri de joacă. O prospectare a pieței corectă și...