keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

29/13.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2015

13.02.2015

... independente şi alte investiții 3.404,56 i 3.404,56 b. Dotări independente 2.388,00 2.388,00 Dotari directia Fiscala Dotări Primărie 1.925,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a...
.... Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 241,58 0,00| __0,00| 0,00) 0,00) 000| 241,58 DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP...

Consiliul Local Timișoara

218/08.05.2015 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara - zona de sud

08.05.2015

... contractului mai sus menţionat este de 22.516.421,69 lei fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA, iar valorile lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate sunt după cum urmează: pentru „Extindere iluminat public prin pozare subterană: blv...
... reţele de iluminat public în cadrul contractului de concesiune a Serviciului de Iluminat Public SC 2005-18128 din 21.10.2005 şi actului adiţional nr. 2 din 12.02.2008 încheiat cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega conform studiilor de...

Consiliul Local Timișoara

355/31.07.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

31.07.2015

...| 2.022,53 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a | 1.061,56 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 16,56) 0,00 0,00 0,00 000| 000| 1.061,56 Sistem infogeografic de...
... Gradinita PP14, str. Odobescu nr, 56 b, Dotări independente Dotari invatamant prescolar c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii...

Consiliul Local Timișoara

39/13.02.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 3, situat în imobilul din Timişoara, strada Splaiul Nistrului (fosta Spaliul Galaţi) nr.1, etaj parter, la preţul de 450.000 euro

13.02.2015

..., recomandările Îndrumarului pentru Regulamentul Local de Urbanism al Cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara conform HCL nr. 224/2008 şi nici Studiul de Fezabilitate Istorică ,,Zone construite protejate Timişoara 2011,conform...
... protejate din Timişoara conform HCL224/2008 şi nici Studiul de Fezabilitate Istorică ,,Zone construite protejate Timişoara 2011,conform HCL208/31.05.2011. Ferestrele şi uşile spaţiilor de la parter, dinspre Splaiul Nistrului , au fost înlocuite cu...

Consiliul Local Timișoara

40/13.02.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din Timişoara, strada Splaiul Nistrului nr.1( fosta Splaiul Galati), etaj subsol, la preţul de 50.000 euro

13.02.2015

... Îndrumarului pentru Regulamentul Local de Urbanism al Cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara conform HCL224/2008 şi nici Studiul de Fezabilitate Istorică ,,Zone construite protejate Timişoara 2011,conform Hotărârii...
... local de urbanism aferent P.U.G.2001,punctul 4B.V, recomandările Îndrumarului pentru Regulamentul Local de Urbanism al Cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara conform HCL224/2008 şi nici Studiul de Fezabilitate Istorică...

Consiliul Local Timișoara

219/08.05.2015 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara - zona de nord

08.05.2015

... reţele de iluminat în cadrul contractului de concesiune a Serviciului de Iluminat Public SC 2005-18129 din 21.10.2005 încheiat cu S.C. ELBA S.A. în Zona de Nord faţă de Canalul Bega conform studiilor de fezabilitate: SIL-164-2014, SIL-176-2015, SIL-171...
... propuse care rezultă din studiile de fezabilitate sunt după cum urmează: pentru „Extindere iluminat public str. Avram Imbroane, zona cuprinsă între str. Dobrogei şi Muzeul Satului” – 9.377,80 euro fără TVA; pentru „Extinderea sistemului de iluminat public...

Consiliul Local Timișoara

22/23.01.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/24.04.2012, completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 243/29.05.2012, 557/31.10.2013 , 174/15.04.2014 şi 411/04.08.2014 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către SC International Recycling Energy SA în vederea finanţării proiectului "Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara"

23.01.2015

... anul 2009 un studiu de valorificare a potenţialului energetic al deşeurilor ce a fost aprobat prin HCL 465/15.12.2009. În urma analizelor efectuate acest studiu de fezabilitate a fost actualizat şi aprobat de către Consiliul Local al Municipiului...
... Timişoara prin HCL nr. 30/29.01.2012. În studiul de fezabilitate se prevede ca investiţia să fie realizată în 30 de luni, iar finanţarea să fie asigurată în proporţie de 90% din valoarea de investiţie prin credit furnizor, iar 10% din surse proprii ale SC...

Consiliul Local Timișoara

291/25.06.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii ,, Modernizarea Parcului Scudier (Central)" în Municipiul Timişoara

25.06.2015

... H.G. nr. 363/2010. Atasament: Anexa_HCL.pdf Anexa HCL nr............. din............. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONONICI Ai INVESTIŢIEI » Modernizarea Parcului Scudier (Central)” Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SC GREEN CITY ANDLIV SRL...
..., parcuri, zone verzi şi de agrement Cap. C Studii şi proiecte. Primăria Municipiului Timişoara a recepționat D.A.L.I. pentru ,„, Modernizarea Parcului Scudier (Central)"cu nr.S.C.2015-001406/12.05.2015, realizat de SC GREEN CITY ANDLIV SRL conform...

Consiliul Local Timișoara

429/16.10.2015 privind aprobarea cofinanţării costurilor aferente proiectului - „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul Timişoara, prin utilizarea alocării disponibile din Axa 1 POS Mediu 2007-2013

16.10.2015

... Studiul de Fezabilitate, elaborate în cadrul Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune, rezultă faptul că, pentru finanţarea costurilor eligibile aferente proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul...
... Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

229/08.05.2015 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Acordul de Cooperare pentru pregătirea, implementarea şi valorificarea în comun a proiectelor de investiţii cuprinse în Planul Comun de Acţiune pentru valorificarea şi dezvoltarea potenţialului turistic al Canalului Bega

08.05.2015

... deteriorare semnificativă a mediului, în special a calităţii apei. Reluarea navigaţiei pe Canalul Bega a fost readusă în atenţia autorităţilor după 1990, ca oportunitate de interes regional şi european. Studiul de fezabilitate cu privire la...
..., un studiu de fezabilitate. La gara Kikinda, la graniţa cu România, a fost realizată o revizie generală, astfel încât acum este pregătită pentru viteză de 120 km/h şi o sarcină pe osie de 22t. Din nefericire s-a oprit la atât. Ar fi necesară înlocuirea...

Consiliul Local Timișoara

315/09.07.2015 privind Acordul de principiu pentru înfiinţarea Institutului de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport Timişoara dintre Municipiul Timişoara, Universitatea ,,Politehnica" Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara

09.07.2015

... parte din laboratoarele de specialitate ale UPT - care vor fi identificate ulterior - (activitate didactică formativă conexă Institutului), ca parte integrantă a Institutului. Va pune la dispoziţie Studiul de fezabilitate pentru investiția "Institutul de...
... activitați in ITS). În cadrul acestui concept al mobilităţii urbane prin HCL nr. 484/18.12.2007, privind aprobarea Studiului "Vision Timişoara 2030 - suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura oraşului Timişoara", elaborat de...

Consiliul Local Timișoara

119/20.03.2015 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2015

20.03.2015

... aprobarea programelor de reabilitare, extinderea şi modernizarea sistemelor existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii, precum şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind...
...., astfel: CAP. Lucrări în continuare: – 3.864.454 lei CAP. Investiţii noi: – 16.891.017 lei CAP. Studii şi proiecte: – 804.600 lei Total investiţii din surse proprii : – 21.560.071 lei Având în vedere importanţa investiţiilor în domeniul apă-canal...

Consiliul Local Timișoara

290/25.06.2015 privind aprobarea traseului drumului aferent obiectivului de investiţie ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"

25.06.2015

... corela cu traseul de perspectivă a Centurii de ocolire Sud a municipiului Timișoara. La întocmirea studiului de fezabilitate s-au propus două variante, dezvoltarea scenariilor s-a bazat pe realizarea a două variante de traseu posibile în zonă cu...
... studiat două variante de traseu ( Traseu Varianta A și traseu Varianta B) având ambele același punct de origine( Calea Moșniței) și același punct de destinație (DC149), existând doar abordări diferite ale parcursului traseului. Studiului de Fezabilitate...

Consiliul Local Timișoara

309/09.07.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Timişoara a imobilului situat în strada Ion Vasii nr.67 şi aprobarea schimbului de imobile - construcţii între Municipiul Timişoara şi Kovacs Tiberiu şi Kovacs Francisc

09.07.2015

... Studiului de Fezabilitate "Modernizare şi extindere B-dul Sudului"; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.152/27.04.2010 pentru completarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.26/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
... nici o responsabilit asemenea condiţii sau pentru iner iilor d A ACTE: obţinerea studiilor necesare pentru a le descoperi; _ _ n E n studii geotehnice ale terenului în cauza, considerând datele puse la...

Consiliul Local Timișoara

373/22.09.2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 413 din 04.08.2014 privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj şi aprobarea documentaţiei de atribuire

22.09.2015

... Art6 Concedentul are următoarele drepturi: a) de a aproba studiile de fezabilitate şi programele de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului public aferent activității delepate; ! c) de a refuza, în condiții temeinic motivate şi...

Consiliul Local Timișoara

221/08.05.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinţe şi funcţiuni complementare, conform Aviz de oportunitate 07/03.10.2013", Calea Urseni F.N., Timişoara

08.05.2015

... solului și subsolului, detinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru curătarea/remedierea si/sau reconstructia ecologică a zonei afectate. 3.7 Obiective de utilitate publică Obiectivele de...
.... Elemente ale cadrului natural 2.6. Circulaţia 2.7. Ocuparea terenurilor 2.8. Echiparea tehnico edilitară 2.9. Probleme de mediu 2.10. Opţiuni ale populaţiei 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 3.2...

Consiliul Local Timișoara

504/20.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice", Str. Siemens nr. 1, Timişoara

20.11.2015

... birouri Continental – Timisoara, str. Siemens nr. 1 2 3. Domeniul de aplicare Prezentul RLU se va aplica de catre: − Initiator / Manageri de proiect la elaborarea studiilor de fezabilitate, bugetarii si finantarii proiectelor de investitie...
... la elaborarea studiilor de fezabilitate, bugetarii si finantarii proiectelor de investitie, contractarea proiectantilor, firmelor de executie si negocierile cu autoritatile publice; − Proiectanti la intocmirea documentatiilor tehnice in fazele D.T.A.C...

Consiliul Local Timișoara

293/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona mixta - comert, servicii, birouri - OPEN VILLE", str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara

25.06.2015

... amplasamentului de unde au fost excavate. Conform HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, deţinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru curăţarea...
... S.R.L. Str. Sf. Ap. Petru şi Pavel nr. 15 Timişoara, jud. Timiş Ing. Doru MUNTEANU Studiu de trafic: S.C. VELTONA S.R.L. Str. Paris nr. 2A Timişoara, jud. Timiş Ing. Bojidar TOMICI Mat. Vencel NAGY Studiu geodinamică: S.C. CARA S.R.L. Str. Filaret...