keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

320/26.06.2014 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara - zona de nord

26.06.2014

... conform contractului mai sus menţionat este de 23.047.762 lei fără TVA adică 6.678.962 euro fără TVA, iar valorile lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate sunt după cum urmează: pentru „Extindere iluminat public parcare str...
... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al...

Consiliul Local Timișoara

104/11.03.2014 privind aprobarea actualizării Devizului General de cheltuieli la obiectivul de investiţii ,,Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 260/29.06.2010

11.03.2014

... Municipiului Timişoara; Având în vedere Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 260/29.06.2010 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa, Timişoara; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273...
... Local nr. 260/29.06.2010 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2014-5949/07.03.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie...

Consiliul Local Timișoara

512/23.10.2014 privind trecerea unui imobil - constructii si teren din domeniul public al Municipiului Timisoara, in domeniul public al Statului Roman, in scopul darii in administrare catre Teatrul National "Mihai Eminescu" Timisoara

23.10.2014

... conform art. 2 din HCL 34/23.02.2010, terenurile inscrise in CF nr.1 Timisoara, precum si cele transcrise in alte carti din CF nr.1 Timisoara, fac parte din domeniul public al municipiului Timisoara In urma aprobarii studiului de fezabilitate nr.19/2012...
... Teatrul National "Mihai Eminescu" Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2014-26434/07.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii...

Consiliul Local Timișoara

333/26.06.2014 privind modificarea indicatorilor tehnico economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 354/28.09.2010 şi Hotărârea Consiliului Local nr.301/29.07.2010 pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara"

26.06.2014

... Studiului de Fezabilitate până în prezent, indicatorii la începutul perioadei de implementare s-au diminuat. Totodată, indicatorii tehnico economici s-au modificat şi ca urmare după finalizarea proiectului tehnic, este necesară aprobarea...
... Urgenţă Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2014-016520/26.06.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

173/15.04.2014 privind atribuirea directa prin contract de concesiune către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. a unei suprafeţe de teren în vederea amenajării unei parcări supraterane

15.04.2014

...: XXXXXX lei c. Cheltuieli pentru proiectarea studiilor de fezabilitate, inclusiv studii de teren necesare: • XXXXXX lei, pentru locaţia din Piata Foch Ferdinand d. Cheltuieli pentru întocmirea documentaţiilor şi obţinerea avizelor legale necesare...
... elaborării studiului de fezabilitate: XXXXXXX lei (exclusiv CU şi AC). e. Cheltuieli diverse si neprevazute minim 5% din valoarea C+M ( Ex. Descarcari arhelogice si alte lucrari neprevazute) 5.4. Conţinutul minimal al ofertei Oferta va conţine: a...

Consiliul Local Timișoara

413/04.08.2014 privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj şi aprobarea documentaţiei de atribuire

04.08.2014

... – Concedentul are următoarele drepturi: a) de a aproba studiile de fezabilitate şi programele de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului public aferent activităţii delegate; c) de a refuza, în condiţii temeinic motivate şi justificate, aprobarea...
... atribuire Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2014-18.294 /14.07.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

86/11.03.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

11.03.2014

... 92005 0,00, i proiecte _,66| Studiu de oportu delegării gesiiuni te, de fundamentare, prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public SE. Lucrări noi...
... 2014 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2014 - 5759/03.03.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

128/11.03.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj

11.03.2014

... vigoare; d) de a solicita delegatarului ajustarea tarifelor. 5. Drepturile delegatarului Art.6 - Delegatarul are următoarele drepturi: a) de a aproba studiile de fezabilitate şi programele de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului public...
... de ecarisaj Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2014-6185/11.03.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

431/12.09.2014 privind aprobarea alocării anuale a sumei necesare pentru plata serviciului de administrare şi management şi a întreţinerii clădirii a "Infrastructurii regionale de afaceri şi inovare în sectorul IT&C", cod SMIS 34472, investiţie finanţată prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere, Programul Operaţional Regional 2007-2013

12.09.2014

... realizării planului de afaceri. Configurarea gamei de servicii oferite locatarilor infrastructurii a fost fundamentată atât pe concluziile unor analize efectuate la nivel local cu ocazia realizării studiului de fezabilitate, cât şi pe concluziile...
... în obţinerea de certificate de calitate, studii de piaţă, studii de fezabilitate, studii de impact. Grupul ţintă principal al UAV-IT Incubator este format atât din IMM-uri inovative care doresc să realizeze un transfer tehnologic, cât şi din persoane...

Consiliul Local Timișoara

550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor (Covenant of Mayors) şi aprobarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timişoara

11.11.2014

...: PLANIFICAREA TERITORIULUI - LUCRUL CU CETĂŢENII ŞI PĂRŢILE INTERESATE SERVICII DE CONSULTANŢĂ 103 Realizarea unui Studiu de Fezabilitate şi a Proiectului tehnic pentru amenajarea a trei investiţii pilot - "Acoperişuri verzi şi “Pereţi verzi” pentru 3...
... Mayors", acronim CONURBANT, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Intelligent Energy Europe; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

171/15.04.2014 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2014

15.04.2014

... studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare; Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu...
... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

205/15.04.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara

15.04.2014

..., domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...
... contractului de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune. Art.2: Se aprobă Studiul de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân...

Consiliul Local Timișoara

37/25.02.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara şi aprobarea documentaţiei de atribuire

25.02.2014

... vigoare; d) de a solicita delegatarului ajustarea tarifelor. 5. Drepturile delegatarului Art.7 - Delegatarul are următoarele drepturi: a) de a aproba studiile de fezabilitate şi programele de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului public...
... documentaţiei de atribuire Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2014-3770/13.02.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...