keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

257/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, a Analizei Cost-Beneficiu revizuite şi a cofinanţării proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"

29.06.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 257/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, a Analizei Cost-Beneficiu revizuite şi a cofinanţării proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul...
... fonduri ale bugetului local pentru acoperirea cheltuielilor eligibile şi neeligibile, în valoare de 17.882.270 Euro, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3: Se aprobă Studiul de Fezabilitate revizuit, Analiza Cost...

Consiliul Local Timișoara

307/29.07.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 257/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, a Analizei Cost-Beneficiu revizuite şi a cofinanţării proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"

29.07.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 307/29.07.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 257/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, a Analizei Cost-Beneficiu revizuite şi a cofinanţării proiectului...
... Consiliului Local 307/29.07.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 257/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, a Analizei Cost-Beneficiu revizuite şi a cofinanţării proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de...

Consiliul Local Timișoara

468/20.12.2010 privind actualizarea valorii Devizelor Generale aferente unor obiective de investitii in domeniul apa-canal

20.12.2010

..., sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 558/16.12.2008 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Extinderi reţele apa Ghiroda"; Având în vedere Hotărârea Consiliului...
... Local nr. 512/25.11.2008 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Extinderi reţele apă-canal Mehala zona Mesteacănului; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 511/25.11.2008- privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Extindere...

Consiliul Local Timișoara

423/30.11.2010 privind aprobarea participării Municipiului Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara în cadrul parteneriatului de proiect pentru promovarea şi implementarea obiectivului de investiţii "Centru Regional Intermodal de Transport Marfă Timisoara-Remetea Mare, judeţul Timiş"

30.11.2010

..., cu nr. de ieşire 179/13.10.2010, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2010-024584/13.10.2010; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 65/23.02.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea...
... zonei (localizare geografică, conexiunile cu principalele culoare de circulaţie, costurile reduse cu forţa de muncă etc). Astfel, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat, prin Hotărârea nr. 65 din 23.02.2010, Studiul de Fezabilitate pentru...

Consiliul Local Timișoara

415/30.11.2010 privind utilizarea gratuită de către R.A.T.T. a materialelor rămase în stoc în urma finalizării proiectului "Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în Municipiul Timişoara"

30.11.2010

... la acea dată, pentru o investiţie ce presupunea modernizarea unui număr de 14 trasee, respectiv a 40,12 km. linie simplă, pe baza studiului de fezabilitate elaborat de către S.C. IPROTIM S.A. Timişoara. La Acordul de împrumut subsidiar (AIS...
... acte adiționale, dar tot în baza studiilor de fezabilitate. Studiul inițial de fezabilitate a fost elaborat în anul 1999 de către IPROTIM S.A. Timişoara, proiectant ce a fost desemnat prin încredințare directă, în conformitate cu avizul Ministerului...

Consiliul Local Timișoara

400/26.10.2010 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

26.10.2010

... modificări prin Legea nr. 362/2009; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 365/28.09.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Cloşca - extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii - str. Ovidiu...
... Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Cloşca - extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea". Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Tehnică şi Direcţia...

Consiliul Local Timișoara

279/06.07.2010 privind aprobarea variantei ocolitoare Timişoara Sud

06.07.2010

... aprobă traseul Centurii de ocolire Timişoara Sud - Varianta I, conform Anexei la documentaţia ,,Analiză preliminară a variantelor de traseu" care face parte din proiectul ,,Asistenţă Tehnică pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului...
... documentaţia ,,Analiză preliminară a variantelor de traseu" care face parte din proiectul ,,Asistenţă Tehnică pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Detaliilor de execuţie şi Documentaţiei de Atribuire pentru variantele de ocolire...

Consiliul Local Timișoara

228/29.06.2010 Privind aprobarea "Strategiei locale privind schimbările climatice şi a Planului strategic de acţiuni privind combaterea, atenuarea şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice în municipiul Timişoara"

29.06.2010

... municipiul Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2010-14491/17.06.2010 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii prognoze, economie, buget...
... Climatice de la Copenhaga din decembrie 2009, unele noi studii științifice au completat sau au corectat ultimul raport IPCC, al 4-lea raport de evaluare lansat în 2007. Colectarea de date pentru acest AR4 au luat sfârșit în 2005. Astfel, date noi din 2006...

Consiliul Local Timișoara

207/25.05.2010 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timişoara - zona de nord

25.05.2010

... de Iluminat Public SC 2005-18129 din 21.10.2005 cu S.C. Elba S.A. în Zona de Nord fata de Canalul Bega, conform Studiilor de fezabilitate nr.1/2010, nr. 2/2010, nr. 3/2010 şi nr. 4/2010 întocmite de către SC ELBA SA. Lucrările sunt cuprinse în Anexa...
... 23.047.762 lei fără TVA adică 6.678.962 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 903.400,90 lei fără TVA adică 261.794,70 euro fără TVA (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005...

Consiliul Local Timișoara

208/25.05.2010 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara - zona de sud

25.05.2010

... din 21.10.2005 cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega conform studiilor de fezabilitate nr. 1/2010, nr. 2/2010, nr. 3/2010, nr. 4/2010 întocmite de către SC AEM SA. Lucrările sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din...
... public pe partea de sud a Municipiului conform contractului mai sus menţionat este de 22.516.421,69 lei fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 607.713,70 lei...

Consiliul Local Timișoara

364/28.09.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş"

28.09.2010

... consultanţă Eptisa în consorţiu cu Atkins, în strânsă colaborare cu Consiliul Judeţean Timiş şi cu reprezentanţi ai diferitelor unităţi administrativ-teritoriale din judeţ. Investiţiile prioritare aprobate au fost incluse în Studiul de Fezabilitate pentru...
... In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 1 - POS Mediu, precum şi în urma întocmirii Analizei Cost-Beneficiu şi a Devizului General din Studiul de Fezabilitate, elaborate în cadrul Aplicaţiei pentru Fondul de...

Consiliul Local Timișoara

249/29.06.2010 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timişoara - zona de sud

29.06.2010

... S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega conform studiilor de fezabilitate nr. 5/2010, nr. 6/2010, nr. 7/2010, nr. 8/2010 şi nr. 9/2010 întocmite de către SC AEM SA. Lucrările sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta...
... lei fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 994.521,60 lei fără TVA adică 288200,30 Euro fără TVA (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se...

Consiliul Local Timișoara

248/29.06.2010 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timişoara - zona de nord

29.06.2010

... Public SC 2005-18129 din 21.10.2005 cu S.C. Elba S.A. în Zona de Nord fata de Canalul Bega conform studiilor de fezabilitate nr. 5/2010, nr. 6/2010, nr. 7/2010, nr. 8/2010, nr. 9/2010 şi nr. 10/2010 întocmite de către SC ELBA SA. Lucrările sunt...
... euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 880.935,70 lei fără TVA adică 255.284,40 euro fără TVA (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din...

Consiliul Local Timișoara

427/30.11.2010 privind elaborarea unui program pe trei ani pentru reabilitarea termică a tuturor clădirilor aflate în proprietatea Municipiului Timişoara

30.11.2010

... un sistem de contorizare pe fiecare unitate în parte pentru monitorizarea consumurilor şi a costurilor. Se va elabora un studiu de fezabilitate care să cuprindă inventarul complet al imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Timişoara şi se vor...
... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...

Consiliul Local Timișoara

380/30.09.2010 privind punerea la dispoziţia proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş" a terenului pentru modernizarea investiţiei aferente staţiei de pompare apă uzată pe strada Polonă, în zona Friedorf

30.09.2010

... din 10.09.2010, de la Bucureşti, aprobându-se astfel şi Studiul de Fezabilitate care face parte integrantă din aceasta. Pentru transmiterea Aplicaţiei la Bruxelles şi accesarea Fondului de Coeziune, trebuie îndeplinite condiţiile de eligibilitate...
..., domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

341/28.09.2010 privind asigurarea sustenabilităţii proiectului major cofinanţat din Fondul de Coeziune potrivit Deciziei CE nr. 4768/08.07.2010 prin alocarea sumelor necesare pentru asigurarea subvenţiilor acordate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara în completarea subvenţiilor de la Guvernul României, respectiv M.A.I. şi M.M.F.P.S., pentru acoperirea preţului la serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

28.09.2010

... Consiliului Local nr. 257/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, Analiza Cost-Beneficiu revizuită şi a cofinanţării proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la...
... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010-22084/15.09.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

28/26.01.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Statie de compostare deseuri vegetale - Faza tratare", str. Ovidiu Cotrus - Zona C.E.T. Calea Sagului, Timişoara

26.01.2010

..., care stabilesc directiile de dezvoltare ale teritoriului si anume: P.U.G. Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. nr. 139/2007 si R.L.U. aferent P.U.G., Studiu de fezabilitate ,,Transformarea biomasei in materiale refolosibile...
...-016903/15.01.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

407/16.11.2010 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

16.11.2010

... benzi de circulaţie, care se v-a extinde şi moderniza la 4 benzi de circulaţie. Studiul de fezabilitate aferent obiectivului mai sus amintit şi valoarea totală (exclusiv TVA) a investiţiei ,,Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv...
...: "Poli de creştere" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010- 26345/03.11.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze...

Consiliul Local Timișoara

304/29.07.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitare Str. IANCU VĂCĂRESCU - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi B-dul 16 Decembrie 1989", a Documentaţiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

29.07.2010

... Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 353/29.09.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare strada Văcărescu - pe tronsonul cuprins între Bv. Regele Carol şi Bv. 16 Decembrie...
... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010- 17125/16.07.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite...

Consiliul Local Timișoara

355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

28.09.2010

... în vedere Referatul nr. SC2010- 22245/17.09.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... retelele de alimentare cu apa - 1.825 m pentru retele de canalizare 1 - 5.566 m pentru retele de termoficare - 1.055 m pentru retelele de gaze naturale. Străzile şi pieţele din cartierul Cetate supuse reabilitării în cadrul acestui studiu de...

Consiliul Local Timișoara

124/30.03.2010 privind aprobarea Studiului de fundamentare privind caracterul natural şi peisagistic al Municipiului Timişoara

30.03.2010

... – Studiu aerobiologic asupra calităţii aerului – 2007. 128. Primăria Municipiului Timişoara – Ecologizare canal Bega – studiu de fezabilitate – 2004. 129. Primăria Municipiului Timişoara – Studiu privind calitatea apei stagnate şi de precipitaţii din...
... Timişoara – Măsurători studii fonice – 2000. 141. Primăria Municipiului Timişoara – Studiu poluări fonice – 2000. 142. Primăria Municipiului Timişoara – Studiu de fezabilitate canal Bega – 2000. 143. Primăria Municipiului Timişoara – Studiu privind poluarea...

Consiliul Local Timișoara

27/26.01.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timişoara"

26.01.2010

...: - Analize, documentaţii tehnice, teme de proiectare, studii de fezabilitate, planuri, Hotărârea Consiliului Local nr. 3 / 30.01.2007 privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor...
... pentru apele uzate domestice şi industriale. În situaţia actuală, apa uzată este doar parţial tratată. În perioada 2000 - 2002 s-a realizat un studiu de fezabilitate, în urma unui parteneriat public privat, privind reabilitarea canalului Bega. Acest...

Consiliul Local Timișoara

288/29.07.2010 privind preţul local al energiei termice facturată populaţiei şi acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat

29.07.2010

... prin HCL 201/2009) - Studiul de fezabilitate şi Analiza cost – beneficiu pentru proiectul “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante...
... Referatul nr.SC2010-15560/29.06.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

303/29.07.2010 privind aprobarea Proiectului "Sistem de informare şi comunicare facil pentru cetăţeni" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere, Măsura a) infrastructura publică urbană, a Studiului de Oportunitate şi Analiza cost-beneficiu a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect

29.07.2010

... documentaţiei în vederea accesării unei finanţări nerambursabile este necesară parcurgerea următoarelor etape: - întocmirea studiului de fezabilitate în conformitate cu prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico...
... fezabilitate: 11360 Euro, la care se adaugă TVA - proiect tehnic şi documentaţia de achiziţie: 7250 Euro, la care se adaugă TVA - studiu geotehnic: 200 Euro pe locaţie, 5800 euro pe proiect - ridicare topo: 200 Euro pe locaţie, 5800 euro pe proiect - obţinere...

Consiliul Local Timișoara

4/26.01.2010 privind programul de restructurare a Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. Timişoara pentru anul 2010

26.01.2010

... luna mai 1992 iar în decembrie 1993 s-a realizat încă un set de batardou pentru asigurarea şi a celei de a doua deschideri a barajului în caz de necesitate. În anul 1993 a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru retehnologizarea amenajării hidro...
... “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de Protectia Mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana” Studiul de Fezabilitate...