keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

428/21.11.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala si a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet in Municipiul Timisoara

21.11.2017

... privire la dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul şi Studiu de Fezabilitate realizate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul...
... nivel național, regional, județean şi cu prevederile Master Planului şi Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş. ART.31 (1) Deşeurile vegetale provenite din grădini, curți şi alte spații verzi sunt...

Consiliul Local Timișoara

545/20.12.2017 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 "

20.12.2017

... investitii. Determinarea eficientei economice a acestora trebuie sa urmeze calea legala, cu intocmirea studiilor de fezabilitate. Pe baza documentatiilor respective se va stabili oportunitatea realizarii masurilor si perioadele de desfasurare a lucrarilor...
.... Avand in vedere cele de mai sus se propune elaborarea studiilor dupa analizarea la nivelul conducerii a actiunilor propuse de reducere a pierderilor de energie termica in sistemul de termoficare. 16. Impactul asupra mediului Sistemul de termoficare...

Consiliul Local Timișoara

503/22.10.2013 privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii

22.10.2013

... obținerii de informații în timp real. Costuri conform proiect şi grafic de execuție; Echipamente şi software; Achizitie si implementare sistem studiu de fezabilitate; Costuri conform proiect şi grafic de execuţie. Sistem de reglementare a . leirculației pe...
... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală...

Consiliul Local Timișoara

592/26.11.2019 privind stingerea activelor contingente (creanta) a veniturilor nerealizate in suma de 1.301.400 lei conform masurilor prin Decizia nr. 39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis

26.11.2019

... intern. 6. Inventarierea studiilor de prefezabilitate, studiilor de fezabilitate, proiectelor şi altor studii aferente obiectivelor de investiții neîncepute în vederea stabilirii priorităţilor din programele de dezvoltare, concomitent cu...
... Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 30088/26.11.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

458/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare", str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timişoara

13.09.2018

... studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1...
... Timisoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-011783/23.07.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

37/25.02.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara şi aprobarea documentaţiei de atribuire

25.02.2014

... vigoare; d) de a solicita delegatarului ajustarea tarifelor. 5. Drepturile delegatarului Art.7 - Delegatarul are următoarele drepturi: a) de a aproba studiile de fezabilitate şi programele de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului public...
... documentaţiei de atribuire Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2014-3770/13.02.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

700/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu , cladire P+2E"

20.12.2018

... performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 3.5 Proiectare 48,662.10 9,245.80 57,907.90 3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a...
... vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.12.2018, Anexa la Raportul de specialitate nr SC2018-31029/20.12.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

214/30.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE" - Modificare UTR 2"str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara

30.05.2017

... incinta amplasamentului de unde au fost excavate. Conform HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, deţinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic...
..., Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2017-007687/ 25.05.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

241/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice", strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara

23.04.2019

... catre: - Investitori / Dezvoltatori / Manageri de proiect la elaborarea studiilor de fezabilitate, bugetării și finanţării proiectelor de investiţie, contractarea proiectanţilor, firmelor de execuţie; - Proiectanţi la intocmirea documentatiilor...
... la Raportul de specialitate nr. UR2019-002045/RU2019-000111/15.04.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

320/15.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Calea Buziaşului, nr. 126, Timişoara

15.06.2018

... afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică. Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se...
... Serviciul Juridic (PMT), studiu geotehnic, plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Plan de situatie actualizat cu viza OCPI cu marcarea serivituţii de trecere, Acorduri notariale cu referire la...

Consiliul Local Timișoara

22/30.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta şi funcţiuni conexe", strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39, Timişoara

30.01.2018

... și studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR: 4.1...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

13/30.01.2018 privind aprobarea planului strategic „Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru Municipiul Timişoara"

30.01.2018

... 2016 — 2030. Planul de Mobilitate Urbana Durabila este un document strategic, nivelul de detaliere a interventiilor (masuri si proiecte) fiind adaptat in consecinta, Astfel, in faza de implementare a PMUD vor fi necesare studii de fezabilitate...
... 23.01.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1294/19.01.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

129/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara

31.03.2020

... stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. Pagina 8 I 14 4. CONDIŢII...
... Ministrului Sănătăţii nr.994/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.119/2014;  Legea Locuinței nr. 114/1996 actualizată. şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate...

Consiliul Local Timișoara

277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara

28.07.2009

... Autorităţii Delegante 16.1. Autoritatea Delegantă are următoarele drepturi: 1. să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente; 2. să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi...
... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009- 16105/16.07.09- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si...

Consiliul Local Timișoara

175/11.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timişoara

11.04.2019

.... Teren arabil Sediu RAR 60% Circulatii rutiere Suprafete betonate/parcari CUT.=2 Spatii verzi sau se va stabili in studiul de fezabilitate Suprafata teren CR SR NUME VERIFICATOR / EXPERT SEMNATURA REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA MELVNSRL Beneficiar. Calea...
... Municipiului Timisoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.03.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-003477/09.03.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...

Consiliul Local Timișoara

244/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială şi servicii", str. Grigore Alexandrescu, Timişoara

23.04.2019

... documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A...
... din data de 12.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-004943/28.03.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

351/06.07.2018 privind aprobarea documentelor pentru delegarea gestiunii, prin concesiune, a serviciului de operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara

06.07.2018

... privire la dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul şi Studiu de Fezabilitate realizate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul...
... nivel național, regional, județean şi cu prevederile Master Planului şi Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş. ART.31 (1) Deşeurile vegetale provenite din grădini, curți şi alte spații verzi...

Consiliul Local Timișoara

223/19.06.2020 Privind aprobarea Caietului de sarcini cu anexele 1-4, a Acordului cadru, a Contractului subsecvent, a preţurilor unitare şi a cheltuielilor indirecte 5% şi a profitului 5% pentru servicii de "Întreţinere si amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă si canisitelor, tăieri de corectie, elagare si defrisare arbori din Zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timisoara", în vederea atribuirii către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

19.06.2020

... ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului și identificată în contract. 15.4. Persoana desemnată de către prestator trebuie să îndeplineacă cumulativ cerințele impuse (studii, vechime, alte abilității) prin caietul de sarcini...
... comparativă poate fi utilizată ca fiind un studiu intern (al serviciului), o proprie bază de date cu privire la prețurile practicate de societățile prestatoare de servicii de întreținere spații verzi și locuri de joacă. O prospectare a pieței corectă și...

Consiliul Local Timișoara

135/24.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de navigaţie pe Canalul Bega şi semnalizarea canalului, lucrările topografice şi batimetrice

24.04.2017

... pe canalul Bega. În perioada 2000 - 2002 s-a realizat un studiu de fezabilitate, în urma unui parteneriat public privat, privind reabilitarea canalului Bega. În anul 2008 Direcţia Apelor Banat (DAB) a reuşit demararea lucrărilor de curăţare a...

Consiliul Local Timișoara

251/27.06.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara"

27.06.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 251/27.06.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" 27.06.2017 Hotararea...
... Consiliului Local 251/27.06.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" Consiliul Local al Municipiului...