keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

641/28.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă activităţi economice cu caracter industrial, instituţii şi servicii publice", Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timisoara

28.11.2018

... valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică.  Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face...
... - Hotărârea C.J.Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş, ce are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de...

Consiliul Local Timișoara

94/28.03.2006 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de Sarcini, Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii şi Regulamentului serviciului public de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj din municipiul Timişoara şi numirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj din municipiul Timişoara

28.03.2006

... localităţilor şi de amenajare a teritoriului; de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţi...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 94/28.03.2006 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de Sarcini, Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii şi Regulamentului serviciului public de...

Consiliul Local Timișoara

506/20.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri", DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara

20.12.2017

... studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. Pagina 8 I 14 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

617/10.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă rezidenţială: locuinţe unifamiliale sau pentru maxim două familii", strada Nicolae D. Cocea, nr. 66/a, Timişoara

10.12.2019

... amplasamentului de unde au fost excavate. Conform H.G. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, deţinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru...
... studiului de insorire rezulta ca amplasarea noilor imobile va respecta normele de însorire şi igienă sanitară din Ordinul ar. 536/1997 al Ministerului Sănătății (actual OMS 119/2014) şi prevederilor art. 24 RGU. C.Referitor la sesizarea depusa de...

Consiliul Local Timișoara

400/25.07.2019 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2018 "

25.07.2019

... trebuie sa urmeze calea legala, cu intocmirea studiilor de fezabilitate. Pe baza documentatiilor respective se va stabili oportunitatea realizarii masurilor si perioadele de desfasurare a lucrarilor. Avand in vedere cele de mai. sus se propune...
... elaborarea studiilor dupa analizarea la nivelul conducerii a actiunilor. propuse de. reducere a pierderilor de energie termica in sistemul de termoficare. 13. Impactul asupra mediului Schimbările climatice sunt cauzate în mod direct sau indirect de...

Consiliul Local Timișoara

130/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERŢ, BIROURI, CAZARE ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU", Timişoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160)

31.03.2020

... de unde au fost excavate. Conform H.G. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, deţinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru curăţarea...
..., documentație aprobată prin H.C.L. 131/30.03.2010; • P.U.Z. "Dezvoltare zona activități economice cu caracter industrial, servicii și birouri" - Calea Torontalului, Timişoara, documentație aprobată prin H.C.L. 641/28.11.2018; • Studiu topografic...

Consiliul Local Timișoara

332/14.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind finanţarea de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive de drept public, unităţi şi instituţii de învăţământ, alte organizaţii sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică

14.06.2019

... acţiuni care stau la baza materializării unui program de construire, modernizare, întreţinere de infrastructură sportivă sunt: studiul de fezabilitate, actul de proprietate al terenului şi bazei sportive, dacă este cazul, schiţa cadastrală, procesul...
... la Raportul de specialitate; Având în vedere adresa cu nr. SC2019- 14100/ 10.06.2019 a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...

Consiliul Local Timișoara

333/14.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publică

14.06.2019

..., întreţinere de infrastructură sportivă sunt: studiul de fezabilitate, actul de proprietate al terenului şi bazei sportive, dacă este cazul, schiţa cadastrală, procesul-verbal de predare/primire, dacă este cazul, devizul, caietul de sarcini, proiectul...
... - 13980/05.06.2019; Având în vedere Adresa cu nr. SC2019-13980/10.06.2019 a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

97/23.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E" Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara

23.02.2018

... fizice ori juridice, cu schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică. Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar...
...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

418/03.08.2018 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala in Municipiul Timisoara

03.08.2018

... de sortare/depozitul de deşeuri Ghizela în conformitate cu strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul și Studiu de Fezabilitate...
... să respecte legislația în vigoare și să fie. în concordanță cu planurile de gestionare a deşeurilor la nivel național, regional, județean şi cu prevederile Master Planului și Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al...

Consiliul Local Timișoara

428/21.11.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala si a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet in Municipiul Timisoara

21.11.2017

... privire la dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul şi Studiu de Fezabilitate realizate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul...
... nivel național, regional, județean şi cu prevederile Master Planului şi Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş. ART.31 (1) Deşeurile vegetale provenite din grădini, curți şi alte spații verzi sunt...

Consiliul Local Timișoara

545/20.12.2017 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 "

20.12.2017

... investitii. Determinarea eficientei economice a acestora trebuie sa urmeze calea legala, cu intocmirea studiilor de fezabilitate. Pe baza documentatiilor respective se va stabili oportunitatea realizarii masurilor si perioadele de desfasurare a lucrarilor...
.... Avand in vedere cele de mai sus se propune elaborarea studiilor dupa analizarea la nivelul conducerii a actiunilor propuse de reducere a pierderilor de energie termica in sistemul de termoficare. 16. Impactul asupra mediului Sistemul de termoficare...

Consiliul Local Timișoara

503/22.10.2013 privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii

22.10.2013

... obținerii de informații în timp real. Costuri conform proiect şi grafic de execuție; Echipamente şi software; Achizitie si implementare sistem studiu de fezabilitate; Costuri conform proiect şi grafic de execuţie. Sistem de reglementare a . leirculației pe...
... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală...

Consiliul Local Timișoara

592/26.11.2019 privind stingerea activelor contingente (creanta) a veniturilor nerealizate in suma de 1.301.400 lei conform masurilor prin Decizia nr. 39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis

26.11.2019

... intern. 6. Inventarierea studiilor de prefezabilitate, studiilor de fezabilitate, proiectelor şi altor studii aferente obiectivelor de investiții neîncepute în vederea stabilirii priorităţilor din programele de dezvoltare, concomitent cu...
... Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 30088/26.11.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

458/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare", str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timişoara

13.09.2018

... studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1...
... Timisoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-011783/23.07.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

37/25.02.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara şi aprobarea documentaţiei de atribuire

25.02.2014

... vigoare; d) de a solicita delegatarului ajustarea tarifelor. 5. Drepturile delegatarului Art.7 - Delegatarul are următoarele drepturi: a) de a aproba studiile de fezabilitate şi programele de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului public...
... documentaţiei de atribuire Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2014-3770/13.02.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

700/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu , cladire P+2E"

20.12.2018

... performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 3.5 Proiectare 48,662.10 9,245.80 57,907.90 3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a...
... vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.12.2018, Anexa la Raportul de specialitate nr SC2018-31029/20.12.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

214/30.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE" - Modificare UTR 2"str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara

30.05.2017

... incinta amplasamentului de unde au fost excavate. Conform HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, deţinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic...
..., Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2017-007687/ 25.05.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

241/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice", strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara

23.04.2019

... catre: - Investitori / Dezvoltatori / Manageri de proiect la elaborarea studiilor de fezabilitate, bugetării și finanţării proiectelor de investiţie, contractarea proiectanţilor, firmelor de execuţie; - Proiectanţi la intocmirea documentatiilor...
... la Raportul de specialitate nr. UR2019-002045/RU2019-000111/15.04.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

320/15.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Calea Buziaşului, nr. 126, Timişoara

15.06.2018

... afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică. Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se...
... Serviciul Juridic (PMT), studiu geotehnic, plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Plan de situatie actualizat cu viza OCPI cu marcarea serivituţii de trecere, Acorduri notariale cu referire la...

Consiliul Local Timișoara

22/30.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta şi funcţiuni conexe", strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39, Timişoara

30.01.2018

... și studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR: 4.1...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

13/30.01.2018 privind aprobarea planului strategic „Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru Municipiul Timişoara"

30.01.2018

... 2016 — 2030. Planul de Mobilitate Urbana Durabila este un document strategic, nivelul de detaliere a interventiilor (masuri si proiecte) fiind adaptat in consecinta, Astfel, in faza de implementare a PMUD vor fi necesare studii de fezabilitate...
... 23.01.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1294/19.01.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

129/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara

31.03.2020

... stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. Pagina 8 I 14 4. CONDIŢII...
... Ministrului Sănătăţii nr.994/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.119/2014;  Legea Locuinței nr. 114/1996 actualizată. şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate...

Consiliul Local Timișoara

277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara

28.07.2009

... Autorităţii Delegante 16.1. Autoritatea Delegantă are următoarele drepturi: 1. să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente; 2. să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi...
... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009- 16105/16.07.09- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si...

Consiliul Local Timișoara

175/11.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timişoara

11.04.2019

.... Teren arabil Sediu RAR 60% Circulatii rutiere Suprafete betonate/parcari CUT.=2 Spatii verzi sau se va stabili in studiul de fezabilitate Suprafata teren CR SR NUME VERIFICATOR / EXPERT SEMNATURA REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA MELVNSRL Beneficiar. Calea...
... Municipiului Timisoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.03.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-003477/09.03.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...