keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

362/25.10.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal , "Supermarket produse alimentare si nealimentare", Piata Prahova nr. 16, Timisoara

25.10.2011

.... se va aplica de catre: − Investitori / Dezvoltatori / Manageri de proiect la elaborarea studiilor de fezabilitate, bugetarii si finantarii proiectului, contractarea proiectantilor, firmelor de executie si negocierile cu autoritatile publice...
..., domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor (Covenant of Mayors) şi aprobarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timişoara

11.11.2014

...: PLANIFICAREA TERITORIULUI - LUCRUL CU CETĂŢENII ŞI PĂRŢILE INTERESATE SERVICII DE CONSULTANŢĂ 103 Realizarea unui Studiu de Fezabilitate şi a Proiectului tehnic pentru amenajarea a trei investiţii pilot - "Acoperişuri verzi şi “Pereţi verzi” pentru 3...
... Mayors", acronim CONURBANT, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Intelligent Energy Europe; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

564/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime 2S+P+9E+ER", Calea Torontalului nr. 104, Timisoara

12.11.2019

... stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI...
... nr. UR2019-014494 si UR2019-016976/18.10.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

457/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime" str. Parâng - Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara

13.09.2018

... temporar în incinta amplasamentului de unde au fost excavate. Conform HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, deţinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate şi...
... Avizul Serviciului Juridic din data de 30.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-012107/27.07.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

101/27.03.2012 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timişoara la data de 31 Decembrie 2011

27.03.2012

... Dotări Primărie 126,95 000| 0,00 0.00 0,00 0,00] 126,95 Dotari directia Fiscala 87,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 202 52| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202 52...
... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si...

Consiliul Local Timișoara

193/10.05.2016 privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara"

10.05.2016

... aglomerat din centrul orașului (fig 35). Potenţialul turistic al Canalului Bega este şi în atenţia Consiliului Judeţean Timiş care are în lucru studii de fezabilitate pentru amenajarea Pistei de cicloturism în zona cooperării transfrontaliere...
... producerea de energie electrică şi termică. În acest scop Primăria Municipiului Timişoara a realizat şi aprobat Studiul de Fezabilitate pentru „Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale (DMS) prin conceperea unei...

Consiliul Local Timișoara

98/01.03.2016 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara

01.03.2016

... contract de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune. ART.2: Se aprobă Studiul de Oportunitate nr. SC2016-4725/26.02.2016 privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea...
... sesnusl celor mai sus propunem şi aprobarea următoarelor documente:  Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune, conform Anexei nr. 1 care face...

Consiliul Local Timișoara

81/29.03.2011 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2010 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.03.2011

... de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 356.33 0.00 0.00 0.00 0.00 356.33 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sister infogeografic de administrare a PMT 356.33 356.33 Stema oficiala a municipiului Timisoara...
... al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si...

Consiliul Local Timișoara

264/07.07.2020 privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local şi proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii

07.07.2020

..., social și durabil din punct de vedere economic. 10. Fezabilitatea financiară și tehnică - la recomandarea Grupului de monitorizare al UE, subliniem acest aspect ca un criteriu principal. Organizația locală, în coordonare cu partenerii europeni, trebuie...
... incidenţa drepturilor de autor sau conexe, mai puţin cele privind realizarea de studii sau cercetări intrun anumit domeniu relevant, care vor fi decontate de pe linia 1.6. b) Documente justificative necesare în vederea decontării contract; stat de plată şi...

Consiliul Local Timișoara

268/22.07.2020 privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

22.07.2020

..., Cheltuieli pt. elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 500 proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiţie - Studii de Fonduri proprii-profit și fezabilitate, amortiza- re proiecte pt. obţinerea...
... care: - Dotări independente 6.000.000 lei - Cheltuieli pt. elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de 500.000 lei fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiție Dotările cuprinse în “ Programul de...

Consiliul Local Timișoara

441/20.12.2010 privind infiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare

20.12.2010

... Regulamentului de organizare şi funcţionare Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.42320/08.12.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU. Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze...
...: Stat_de_functii_Politia_Locala.pdf CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Anexa nr 2la HCL ar HIT 7 O. 42. Doo STAT DE FUNCȚII Funcția publică/Post contr Lt Nivel ad , Nr.erl Denumirea funcţiei studii Ci Grad Ocupatie | Vacante IL DIRE A POLITIA COMUNITARA 1, Functii...

Consiliul Local Timișoara

255/27.06.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă mixtă", str. Calea Torontalului, Nr. F.N, ,C.F. 439091, C.F. 439161, C.F. 439162, C.F. 441344, C.F 441345, C.F. 441330, Timişoara

27.06.2017

... incinta amplasamentului de unde au fost excavate. Conform HG 1408/2007 privind modalitătile de investigare și evacuare a poluării solului și subsolului, detinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic...
... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.UR2017-009072/ 21.06.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

54/28.02.2012 privind modificarea şi aprobarea Organigramei , Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

28.02.2012

... instituţiei; s) verifică şi exprimă punctul de vedere dacă Studiile de Fezabilitate întocmite de Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Tehnică sunt în concordanţă cu planurile urbanistice; t) avizează proiectele de investiţii publice din punctul de vedere...
... hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi în urma efectuării studiului de fezabilitate(DALI); bb) Notifică asociaţiile de proprietari cu privire la condiţiile de eligibilitate şi criteriile de selecţie a clădirilor, precum...

Consiliul Local Timișoara

71/09.09.2016 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timisoara"

09.09.2016

... economice a acestora trebuie sa urmeze calea legala, cu intocmirea studiilor de fezabilitate. Pe baza documentatiilor respective se va stabili oportunitatea realizarii masurilor si perioadele de desfasurare a lucrarilor. Avand in vedere cele de mai sus se...
... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016-20186/17.08.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

36/31.01.2006 privind aprobarea "Studiului de rentabilizare si modernizare a activitatii Regiei Autonome de Transport Timisoara in vederea armonizarii cu standardele europene"

31.01.2006

..., Urseniului etc. Această propunere trebuie studiată în cadrul unui studiu de fezabilitate pentru a se stabili care din variantele tehnice sunt mai eficiente financiar, cea de a construi o cale de rulare independentă pe piloţi sau de a rula pe existent...
... postuniversitare pentru manageri şi specialişti următoarele discipline: management general şi management strategic; organizarea întreprinderii şi management operaţional; studii de fezabilitate şi evaluare întreprinderi; analiză economico-financiară...

Consiliul Local Timișoara

23/30.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SERVICII", strada Marginii nr. 4, Timişoara

30.01.2018

... studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1...
... Raportul de Specialitate nr. UR2017 -021537/03.01.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

351/27.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograf Dacia" - situat în Timisoara, Str. Burebista (fosta Zborului), nr. 5

27.06.2019

... 13 14 15 Studiu de fezabilitate, studii de teren Aprobarea DALI Taxe pentru obținerea de avize si acorduri Proiect tehnic Obtinerea autorizatiei de constructie Org. procedurii de licitatie lucrari Contestatii atribuiri Organizarea de șantier...
... proiectului de 20 luni, 8 luni revine duratei de realizare a proiectului/ perioada de licitatie executie, respectiv 12 luni durata de executie lucrari. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Studiu de fezabilitate, studii de teren Aprobarea DALI...

Consiliul Local Timișoara

184/23.04.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de curaţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara şi aprobarea Oportunităţii deciziei de delegare, Caietului de sarcini şi anexele la acesta, Acordul - cadru şi modelul de Contract subsecvent pentru delegarea gestiunii serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara

23.04.2019

... sortare/depozitul de deşeuri Ghizela în conformitate cu strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul şi Studiu de Fezabilitate...
... în vigoare și să fie. în concordanță cu planurile de gestionare a deşeurilor la nivel național, regional, județean şi cu prevederile Master Planului şi Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş...

Consiliul Local Timișoara

93/28.03.2006 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de Sarcini, Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii şi Regulamentului privind delegarea de gestiune a serviciilor publice de salubrizare prin contract de concesiune precum şi numirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare pe raza municipiului Timişoara

28.03.2006

... studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare; 6. de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 93/28.03.2006 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de Sarcini, Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii şi Regulamentului privind delegarea de...

Consiliul Local Timișoara

335/22.06.2018 privind aprobarea documentaţiei cu titlul "Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timişoara aferent anului 2017 "

22.06.2018

... trebuie sa urmeze calea legala, cu întocmirea studiilor de fezabilitate. Pe baza documentatiilor respective se va stabili oportunitatea realizarii masurilor si perioadele de desfasurare a lucrarilor. Avand in vedere cele de mai sus se propune elaborarea...
... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...

Consiliul Local Timișoara

171/15.04.2014 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2014

15.04.2014

... studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare; Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu...
... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

423/13.09.2018 privind aprobarea delegării de gestiune a serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara

13.09.2018

... legislația în vigoare și să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deşeurilor la nivel național, regional, județean şi cu prevederile Master Planului şi Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul...
....101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată; Având în vedere studiul de oportunitate pentru prestarea serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de...

Consiliul Local Timișoara

205/15.04.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara

15.04.2014

..., domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...
... contractului de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune. Art.2: Se aprobă Studiul de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân...

Consiliul Local Timișoara

293/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona mixta - comert, servicii, birouri - OPEN VILLE", str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara

25.06.2015

... amplasamentului de unde au fost excavate. Conform HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, deţinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru curăţarea...
... S.R.L. Str. Sf. Ap. Petru şi Pavel nr. 15 Timişoara, jud. Timiş Ing. Doru MUNTEANU Studiu de trafic: S.C. VELTONA S.R.L. Str. Paris nr. 2A Timişoara, jud. Timiş Ing. Bojidar TOMICI Mat. Vencel NAGY Studiu geodinamică: S.C. CARA S.R.L. Str. Filaret...

Consiliul Local Timișoara

322/06.08.2020 privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara

06.08.2020

... necesare studii de fezabilitate privind investițiile propuse, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în ceea ce privește amplasamentul exact și soluția tehnică optimă, respectiv analiza impactului asupra mediului pentru proiectele relevante. Planul...
... străzile care fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate sunt în stadiul de beton asfaltic cu două benzi de circulație, o banda pe sens și fără piste pentru biciclete. Întreţinerea permanentă a drumurilor constituie factorul primordial al...