keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

15.02.2011

... directia Fiscala 87.38| 87.38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de | prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 596.00 000 000| 000 0.00 0.00 596.00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor | de investitii ] Sistem infogeografic de...
... elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 596.00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 396.00 596.00 Cheltuieli de expertiza...

Consiliul Local Timișoara

185/18.05.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul "Reabilitare imobil Cinematograful Timiş"

18.05.2020

.... Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 30.192,00 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatilor 35.224,00 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a...
... al cladirii 12.076,80 2.294,59 14.371,39 3.5. | Proiectare 125.800,00 23.902,00 149.702,00 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de...

Consiliul Local Timișoara

298/27.09.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011

27.09.2011

... 252,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,72 Dotări Primărie 165,34 0,00 165,34 Dotari directia Fiscala 87,38 87,38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 596.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 596,00 proiectelor si a...
... Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,00 a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 596,00 596,00...

Consiliul Local Timișoara

530/25.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul " DALI reabilitare (structuri metalice în arce pentru spaţii culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor"

25.10.2019

... de proiectare 0 0 o 5.82 Studiu de prefezabilitate o o o 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a o 0 o lucrărilor de intervenții și deviz general 3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea 0 0 0 obţinerii avizelor/acordurilor...
... 33 Expertiză tehnică 0 0 0 3.4 Certificarea performanței energetice şi auditul o o o energetic al clădirilor 3.5 Proiectare 25000 4750 29750 35.1 Temă de proiectare 0 o 0 5.5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0 0 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație...

Consiliul Local Timișoara

186/23.04.2019 privind aprobarea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă libere, situate în zona de est, prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi a documentelor aferente acesteia: rapoarte de evaluare a preţului chirie, caiet de sarcini, instrucţiuni pentru ofertanţi şi contract cadru de închiriere, cu destinaţia de spaţii comerciale/prestări servicii, pe o perioadă de 3 ani

23.04.2019

... Municipiului Timişoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC 2019-009142/12.04.2019; Având în vedere Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...
... dintr-o clauză favorabilă a contractului de închiriere şi nu dintr-o calitate a proprietății imobiliare, acest excedent este uneori considerat ca fiind o componentă extra imobiliară a valorii. Analiza chiriilor începe cu un studiu asupra nivelului...

Consiliul Local Timișoara

266/10.07.2020 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara"

10.07.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 266/10.07.2020 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de...
... Transport Timişoara" 10.07.2020 Hotararea Consiliului Local 266/10.07.2020 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea...

Consiliul Local Timișoara

86/11.03.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

11.03.2014

... 92005 0,00, i proiecte _,66| Studiu de oportu delegării gesiiuni te, de fundamentare, prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public SE. Lucrări noi...
... 2014 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2014 - 5759/03.03.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

494/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Martir Vasile Balmuş nr. 9-11"

20.12.2017

... 13.291,08 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare 1.988,35 377.79 2.366,14 a lucrărilor de intervenții și deviz general 3.5.4. Documentaţiile tehnice...
.... SC2017 - 27402/07.12.2017 al Serviciului Juridic; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

163/30.04.2020 Privind Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul "DALI+PT+DTAC, Documentatie pentru avizare şi autorizare ISU, Refacere reţele exterioare şi interioare, redimensionare şi relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului Clinic de Urgenţă L. Ţurcanu, Timişoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colţ cu str. Brăila"

30.04.2020

... corelarea documentatiei in conformitate cu conditiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei. Sursa de finantar a investitieie: Bugetul local Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de...
... prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Documentatie pentru avizare şi autorizare ISU, Refacere reţele exterioare şi interioare...

Consiliul Local Timișoara

201/04.06.2020 Privind aprobarea inchirierii spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in zona de est, prin licitatie publica deschisa cu strigare, pe o perioada de 3 ani

04.06.2020

.... Analiza chiriilor începe cu un studiu asupra nivelului chiriilor curente ale proprietății imobiliare subiect. Evaluatorul poate verifica nivelul chiriilor prin examinarea situațiilor financiare, a contractelor de închiriere şi prin intervievarea unor...
... se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru o expertiză...

Consiliul Local Timișoara

417/27.07.2018 privind aprobarea rezilierii Contractului de concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006, incheiat cu Retim Ecologic Service SA si asigurarea continuitatii prestarii serviciilor de salubrizare stradala si operare a statiei de sortare deseuri municipale, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acestora de catre concedent, dar nu mai mult de 90 de zile

27.07.2018

... 10.187.955 euro. La data de 24.07.2014 SC Retim Ecologic Service SA transmite compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, pentru a formula un punct de vedere, Studiul de fezabilitate financiară pentru construcţia şi...

Consiliul Local Timișoara

276/28.07.2009 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciilor publice de apă şi canalizare către operatorul regional SC AQUATIM SA şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor furnizate

28.07.2009

... a fost dezvoltata datorita costului mare al transportului. In 1997 a fost efectuat un studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea unei Statii de Tratare a apei potabile si a unei conducte de transport lunga de 120 km de la Caransebes la Timisoara prin...
... 27 148 8 Orase 100 12 15 18 145 Comune (> 2.000) 95 - - - 95 Comune (≤ 2.000) 82 - - - 82 Sursele datelor: Timisoara Studiu-MWH-2005; Meridian 22 (Lugoj) evidentele consumului; Studiu de Fezabilitate -Sannicolau Mare-ISPE-2007. Sistemele Existente si...

Consiliul Local Timișoara

225/26.05.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hala productie si sediu administrativ", Timisoara, Bv. Industriei, nr. 8, Timisoara

26.05.2009

... rutieră a municipiului – Inelul IV, prevăzut cu 4 benzi de circulaţie (2 benzi pe sens) şi având un prospect de 24m. Potrivit Studiului de Fezabilitate pentru INELUL IV al municipiului Timişoara, au fost elaborate două variante de traseu limitrofe...
... Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

474/24.09.2013 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului construcţie situat în Timişoara, Spl. Tudor Vladimirescu nr. 26, înscris în CF 421817, Timisoara, nr. top 421817-C1, către Partidul Social Democrat filiala Timiş

24.09.2013

... utilizare a proprietăţilor imobiliare. Există o relaţie directă între analiza pieţei, studiu de fezabilitate şi alegerea cele mai bune utilizări. Cea mai bună utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă şi legală a unui teren liber sau...
...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

158/29.05.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

29.05.2007

... 0,00 Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 98 42.02.07 0,00 Finanţarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 99 42.02.15 6.400,00 6.400,00 Subvenţii pentru compensarea creşterilor...
... anul 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2007-11047/14.05.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

237/31.07.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

31.07.2007

.../01.06.07 a RATT Timisoara privind disponibilizarea sumei de 170 mii lei cheltuieli caital la capital „C” sursa de finantare buget local pentru studiul de fezabilitate „Reabilitarea infrastructurii la reteaua de transport in comun cu tramvaiul in...
... anul 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2007-16304/17.07.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

347/27.09.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005

27.09.2005

... fezabilitate pentru „Reabilitare spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara, in vederea dezvoltarii turismului. Ca urmare a notificarii Curtii de Conturi efectuate cu ocazia controlului din august 2005 acest studiu s-a regularizat cu...
... anul 2005 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2005 -16060/19.09.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

481/19.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza DALI si a descrierii sumare a investitiei pentru obiectivul „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al clinicii de recuperare, medicină fizică si balneologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgentă Timisoara prin demolare partială si extindere orizontală si verticală"

19.10.2018

... 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 353 Studiu de fezabilitate / documentaţie de avizare a lucrărilor 42.448,04 8.065,13 50.513,17 de intervenții și deviz general 354 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii...
... energetice și auditul energetic al 1.345,84 2.155,71 13.501,55 clădirilor 3.5. Proiectare 166.881,25 31.707,44 198.588,69 3.51. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 353 Studiu de fezabilitate / documentaţie de...

Consiliul Local Timișoara

632/23.12.2019 privind atribuirea prin închiriere pe o perioadă de 5 ani a spatiului SAD. 3 din Timisoara, str. Dacilor nr. 13, către ASOCIAŢIA TIMISOARA BIKERS - TB 2007

23.12.2019

... clauză favorabilă a contractului de închiriere şi nu dintr-o calitate a proprietății imobiliare, acest excedent este uneori considerat ca fiind o componentă extra imobiliară a valorii. Analiza chiriilor începe cu un studiu asupra nivelului chiriilor...
... garanţii pentru acuratețe. Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neevidenţiate ale proprietății, Nu se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor. Nu ne...

Consiliul Local Timișoara

510/18.12.2007 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi cofinanţării proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006

18.12.2007

.../06.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice...
... Harta turistica detasabila a Timisoarei (topuri a cate 500 de harti) pe top 20 250 5.000 5.1.5 print brosura de prezentare circuite turistice pe bucata 5000 5 25.000 5.1.6 print pliante de prezentare muzee pe bucata 4000 2 8.000 5.2 Studii, cercetări...

Consiliul Local Timișoara

128/11.03.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj

11.03.2014

... vigoare; d) de a solicita delegatarului ajustarea tarifelor. 5. Drepturile delegatarului Art.6 - Delegatarul are următoarele drepturi: a) de a aproba studiile de fezabilitate şi programele de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului public...
... de ecarisaj Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2014-6185/11.03.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

572/12.11.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza DALI, pentru obiectivul - Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bariţiu", Timişoara - si a indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Anexa 1

12.11.2019

... 1 Cod de înregistrare fiscală: 14756336 Tel./Fax: 0256 408 300, Email: primariatmEprimariatm.ro 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate Proiectant general: s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l. Coordonate de identificare: Nr. de Înregistrare...
... Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 Studiu de fezabilitate / 353 documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenții şi | 37,126.00 7,053.94 44,179.94 deviz general 354 | Dario rari anna | 355 eta II...

Consiliul Local Timișoara

263/30.06.2009 privind aprobarea soluţiei de principiu a P.U.Z. Malurile Canalului Bega şi zona sa de influenţă şi prelungirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega până la aprobare finală P.U.Z.

30.06.2009

..., documentaţii tehnice, teme de proiectare, studii de fezabilitate, planuri, Hotărârea Consiliului Local nr. 3 / 30.01.2007 privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din...
... este doar parţial tratată. În perioada 2000 - 2002 s-a realizat un studiu de fezabilitate, în urma unui parteneriat public privat, privind reabilitarea canalului Bega. Acest studiu a reprezentat o premisă importantă demersului, necesară, dar nu şi...

Consiliul Local Timișoara

290/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Biserica Ortodoxă Română si centru social" - Timişoara, bd. Take Ionescu nr. 83

31.07.2007

... : - Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi Regulamentul Local de Urbanism– pr. IPROTIM nr.34233/010, - Documentaţie pentru dezmembare parcelă Bd. Take Ionescu nr. 83, Timişoara. Proiectant: S.C. Black Light. - Studiu de fezabilitate...
... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...

Consiliul Local Timișoara

95/24.02.2009 privind aprobarea Statutului-cadru şi Actului constitutiv-cadru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş

24.02.2009

...) studiile de fezabilitate aferente listelor de investiţii vor fi supuse avizului Asociaţiei înainte de a fi aprobate de autorităţile deliberative ale asociaţilor beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor ); e...
... care se referă , listele de investiţii prioritare şi planurile de finanţare vor fi anexate şi vor face parte integrantă din contractele de delegare corespunzătoare; d) studiile de fezabilitate aferente listelor de investiţii vor fi supuse avizului...