keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

322/06.08.2020 privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara

06.08.2020

... necesare studii de fezabilitate privind investițiile propuse, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în ceea ce privește amplasamentul exact și soluția tehnică optimă, respectiv analiza impactului asupra mediului pentru proiectele relevante. Planul...
... străzile care fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate sunt în stadiul de beton asfaltic cu două benzi de circulație, o banda pe sens și fără piste pentru biciclete. Întreţinerea permanentă a drumurilor constituie factorul primordial al...

Consiliul Local Timișoara

320/31.07.2020 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, respectiv forma actualizată a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara"

31.07.2020

... S.R.L. PROIECTANT GENERAL str.Circumvalațiunii, nr. 39, sc. C, ap. 14 Timișoara FAZA DE PROIECTARE Studiu de fezabilitate [S.F.] PROIECT NR. 122018 DATA ELABORĂRII , PROIECTULUI lunile: 2018 CONTRACT NR. 17 din 02.03.2018 A. Situația existentă şi...
..., liceu. Necesitatea acestui studiu rezultă din constatările făcute în urma unei analize cu privire la condițiile actuale pe care Centrul Pedagogic Waldorf le poate oferi elevilor săi. Momentan, centrul pune la dispoziţia elevilor din Timișoara spaţii...

Consiliul Local Timișoara

309/31.07.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020

31.07.2020

... profezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.109,76 0,00 0,00 2.109,76 2.419,87 Sistem infogeografic de administrare al Municipiului Timisoara (migrarea pe o alta platforma...
...) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 47,43 0,00 0,00 47,43 0,00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect “Sistem de...

Consiliul Local Timișoara

268/22.07.2020 privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

22.07.2020

..., Cheltuieli pt. elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 500 proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiţie - Studii de Fonduri proprii-profit și fezabilitate, amortiza- re proiecte pt. obţinerea...
... care: - Dotări independente 6.000.000 lei - Cheltuieli pt. elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de 500.000 lei fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiție Dotările cuprinse în “ Programul de...

Consiliul Local Timișoara

267/22.07.2020 Privind aprobarea declansarii procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privata, afectate de coridorul de expropriere aferent lucrarii de utilitate publica de interes local, la obiectivul de investitii „Construire Pod peste Bega - str. Jiul "

22.07.2020

... Studiul de fezabilitate ( si indicatorii tehnico-economici ) pentru obiectivul de investitii "Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din Municipiul Timisoara ", (Procesul-verbal de receptie nr. 1189/2020 al O.C.P.I Timis, privind avizarea si receptia...
... Documentatiei, plan topografic aferent coridorului de expropriere stabilit in baza variantei finale a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din Municipiul Timisoara ); In conformitate cu...

Consiliul Local Timișoara

266/10.07.2020 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara"

10.07.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 266/10.07.2020 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de...
... Transport Timişoara" 10.07.2020 Hotararea Consiliului Local 266/10.07.2020 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea...

Consiliul Local Timișoara

264/07.07.2020 privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local şi proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii

07.07.2020

..., social și durabil din punct de vedere economic. 10. Fezabilitatea financiară și tehnică - la recomandarea Grupului de monitorizare al UE, subliniem acest aspect ca un criteriu principal. Organizația locală, în coordonare cu partenerii europeni, trebuie...
... incidenţa drepturilor de autor sau conexe, mai puţin cele privind realizarea de studii sau cercetări intrun anumit domeniu relevant, care vor fi decontate de pe linia 1.6. b) Documente justificative necesare în vederea decontării contract; stat de plată şi...

Consiliul Local Timișoara

262/07.07.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

07.07.2020

... de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.109,76 0,00 0,00 2.109,76 2.419,87 Sistem infogeografic de administrare al Municipiului Timisoara (migrarea pe o alta platforma, actualizarea si completarea cu...
... Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deseuri" 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 Cheltuieli...

Consiliul Local Timișoara

237/25.06.2020 Privind modificarea Anexei 1 Indicatori de proiect şi a Devizului general aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 97/27.03.2020 pentru obiectivul de investiţie „Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde"

25.06.2020

... 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 44.900,00 8.531,00 53.431,00 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii...
... MUNICIPIUL TIMISOARA 1) Devizul general este parte a studiului de fezabilitate nr.52/2020 2) In preturi la data de 20.01.2020, 1 Euro =4,78 Lei Intocmit, SC SMART CONSULTING SRL ing. Bodea Adrian Marius Total capitol 6 TOTAL GENERAL din care: C + M (1.2...

Consiliul Local Timișoara

236/25.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş"

25.06.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 236/25.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş" 25.06.2020 Hotararea...
... Consiliului Local 236/25.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş" Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

223/19.06.2020 Privind aprobarea Caietului de sarcini cu anexele 1-4, a Acordului cadru, a Contractului subsecvent, a preţurilor unitare şi a cheltuielilor indirecte 5% şi a profitului 5% pentru servicii de "Întreţinere si amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă si canisitelor, tăieri de corectie, elagare si defrisare arbori din Zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timisoara", în vederea atribuirii către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

19.06.2020

... ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului și identificată în contract. 15.4. Persoana desemnată de către prestator trebuie să îndeplineacă cumulativ cerințele impuse (studii, vechime, alte abilității) prin caietul de sarcini...
... comparativă poate fi utilizată ca fiind un studiu intern (al serviciului), o proprie bază de date cu privire la prețurile practicate de societățile prestatoare de servicii de întreținere spații verzi și locuri de joacă. O prospectare a pieței corectă și...

Consiliul Local Timișoara

220/04.06.2020 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul"

04.06.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 220/04.06.2020 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul" 04.06.2020 Hotararea Consiliului Local 220...
.../04.06.2020 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul privind oportunitatea...

Consiliul Local Timișoara

218/04.06.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", cu modificările şi completările ulterioare

04.06.2020

... solicitări scrise, cu participarea colectivului de elaborare P.U.G.; c) consultă publicul şi asupra altor documente referitoare la planificare spatiala: studii de fezabilitate, studii de circulaţie, planuri de mobilitate, strategii de dezvoltare etc...
... de elaborare a studiilor de fundamentare; ▪ Etapa 3 - etapa elaborării propunerilor P.U.G. şi R.L.U. aferent; ▪ Etapa 4 - etapa aprobării P.U.G. şi R.L.U. aferent; ▪ Etapa 5 - etapa monitorizării implementării P.U.G. şi R.L.U. aferent. 8.1.1. ETAPA...

Consiliul Local Timișoara

217/04.06.2020 Privind Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul "Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 22-30" jud. Timis

04.06.2020

... prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare. Avand in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii...
... face parte integranta din proiectul de hotarare. Avand in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Expertiza+DALI+PT...

Consiliul Local Timișoara

214/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa"

04.06.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 214/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa" 04.06.2020 Hotararea Consiliului...
... Local 214/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referetul...

Consiliul Local Timișoara

213/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii ,, Retehnologizare/reabilitare reţea primară de termoficare în Municipiul Timişoara. Etapa 1(zona centrală şi zona Constantin cel Mare)"

04.06.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 213/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii ,, Retehnologizare/reabilitare reţea primară de termoficare în Municipiul Timişoara...
.... Etapa 1(zona centrală şi zona Constantin cel Mare)" 04.06.2020 Hotararea Consiliului Local 213/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii ,, Retehnologizare/reabilitare...

Consiliul Local Timișoara

211/04.06.2020 Pentru modificarea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz"

04.06.2020

... Primarului; - Mass-media locale. Presedinte de sedinta DAN DIACONU Contrasemneaza SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI Atasament: Anexa_2.pdf STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational...
... functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz AMPLASAMENT INVESTITIE: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (CF vechi: 447261) BENEFICIAR: Municipiul Timisoara Data: Noiembrie 2019 STUDIU DE FEZABILITATE...

Consiliul Local Timișoara

203/04.06.2020 Privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2020

04.06.2020

..., extinderea şi modernizarea sistemelor existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii, precum şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea...
... preventive si corective a echipamentelor tehnologice din cadrul Statiei de Epurare Timisoara 2020 50,000 0 50,000 50,000 0 Timisoara si a SPAU-rilor din aria de operare-faza STUDIU DE FEZABILITATE Marirea capacitatii statiei de pompare ape pluviale la...

Consiliul Local Timișoara

201/04.06.2020 Privind aprobarea inchirierii spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in zona de est, prin licitatie publica deschisa cu strigare, pe o perioada de 3 ani

04.06.2020

.... Analiza chiriilor începe cu un studiu asupra nivelului chiriilor curente ale proprietății imobiliare subiect. Evaluatorul poate verifica nivelul chiriilor prin examinarea situațiilor financiare, a contractelor de închiriere şi prin intervievarea unor...
... se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru o expertiză...

Consiliul Local Timișoara

200/04.06.2020 Privind închirierea spaţiilor (amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timişoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate de snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis şi patiserie) şi a unui copiator, respectiv un copiator în spaţiu (amplasament) disponibil din incinta Direcţiei de Evidenţă a Persoanei

04.06.2020

... chiriilor începe cu un studiu asupra nivelului chiriilor curente ale proprietății imobiliare subiect. Evaluatorul poate verifica nivelul chiriilor prin examinarea situaţiilor financiare, a contractelor de închiriere şi prin intervievarea unor...
... presupune că nu există condiţii ascunse sau neevidenţiate ale proprietăţii. Nu se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor. Nu ne asumăm nici o responsabilitate...

Consiliul Local Timișoara

186/18.05.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

18.05.2020

... Fiscala 84,49 0,00 0,00 84,49 0,00 Dotări Primări E 2.663,30 0.00 0.00 2.663,30 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii...
... pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deseuri” 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 Cheltuieli pentru...

Consiliul Local Timișoara

185/18.05.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul "Reabilitare imobil Cinematograful Timiş"

18.05.2020

.... Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 30.192,00 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatilor 35.224,00 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a...
... al cladirii 12.076,80 2.294,59 14.371,39 3.5. | Proiectare 125.800,00 23.902,00 149.702,00 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de...

Consiliul Local Timișoara

184/18.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara

18.05.2020

... servituţi de utilitate publică. Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare...
... tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1...

Consiliul Local Timișoara

171/30.04.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara pentru depunerea si implementarea proiectului „Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea centru cultural si educational Kuncz" Timisoara prin POR 2014-2020

30.04.2020

... la faza studiu de fezabilitate 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației 1.3. Evaluarea cererii de finatare şi semnarea contractului de finantare 2. Activitati desfasurate ulterior semnarii contractului de finantare 2.1...
... contractului de finantare Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului - n Timișoara — 1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate Partener 2 - : i , ati 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea...

Consiliul Local Timișoara

169/30.04.2020 privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"

30.04.2020

... abilitate; Avand in vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor"; Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 18/30.01.2018 privind...
... 53,55000 11,87967 45,00000 9,98292 8,55000 53,55000 11,87967 3.1 Studii de teren 6,20000 1,37542 1,48800 7,68800 1,70553 3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 3,60000 0,79863 0,86400 4,46400 0,99031 3.2.1 Intocmire documentatii...