keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

632/23.12.2019 privind atribuirea prin închiriere pe o perioadă de 5 ani a spatiului SAD. 3 din Timisoara, str. Dacilor nr. 13, către ASOCIAŢIA TIMISOARA BIKERS - TB 2007

23.12.2019

... clauză favorabilă a contractului de închiriere şi nu dintr-o calitate a proprietății imobiliare, acest excedent este uneori considerat ca fiind o componentă extra imobiliară a valorii. Analiza chiriilor începe cu un studiu asupra nivelului chiriilor...
... garanţii pentru acuratețe. Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neevidenţiate ale proprietății, Nu se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor. Nu ne...

Consiliul Local Timișoara

628/10.12.2019 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz"

10.12.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 628/10.12.2019 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă...
..., Calea Aradului şi str.Oituz" 10.12.2019 Hotararea Consiliului Local 628/10.12.2019 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor...

Consiliul Local Timișoara

617/10.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă rezidenţială: locuinţe unifamiliale sau pentru maxim două familii", strada Nicolae D. Cocea, nr. 66/a, Timişoara

10.12.2019

... amplasamentului de unde au fost excavate. Conform H.G. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, deţinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru...
... studiului de insorire rezulta ca amplasarea noilor imobile va respecta normele de însorire şi igienă sanitară din Ordinul ar. 536/1997 al Ministerului Sănătății (actual OMS 119/2014) şi prevederilor art. 24 RGU. C.Referitor la sesizarea depusa de...

Consiliul Local Timișoara

592/26.11.2019 privind stingerea activelor contingente (creanta) a veniturilor nerealizate in suma de 1.301.400 lei conform masurilor prin Decizia nr. 39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis

26.11.2019

... intern. 6. Inventarierea studiilor de prefezabilitate, studiilor de fezabilitate, proiectelor şi altor studii aferente obiectivelor de investiții neîncepute în vederea stabilirii priorităţilor din programele de dezvoltare, concomitent cu...
... Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 30088/26.11.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

590/26.11.2019 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Pasaj Inferior Solventul"

26.11.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 590/26.11.2019 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Pasaj Inferior Solventul" 26.11.2019 Hotararea Consiliului Local 590/26.11.2019...
... privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Pasaj Inferior Solventul" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 30140/25.11.2019 privind...

Consiliul Local Timișoara

583/26.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Mixed-Use - Zona centrala - Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terţiare), culturale, de turism, servicii (terţiare), parcaj colectiv public şi privat", Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara

26.11.2019

... Execuţie etapizata conform stradal pe domeniu public J.T. fezabilitate TIMISOARA studiu de fezabilitate Amplasarea unei stații de reglare şi măsurare Execuţie etapizata la comanda 7 gaze naturale 25.000,00 Euro SC STUDIUM GREEN SRL dezvoltatorului...
... - Execuţie lucrare (sfârșitul anului 2020) 11 Amenajare lucrări rutiere impuse de Primaria Conform studiu de PRIMARIA MUNICIPIULUI Execuţie etapizata conform Municipiului Timişoara (S = 550 mp) fezabilitate TIMISOARA studiu de fezabilitate 12 Amenajare...

Consiliul Local Timișoara

581/26.11.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul DALI+PT Extindere corp clădire C1 la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2

26.11.2019

... Proiectare 54,745.00 10,401.55 65,146.55 3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 3:53 Studiu de fezabilitate/documentatie de 23,045.00 4,378.55 27,423.55 avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 3.5.4...
... si 0.00 0.00 0.00 auditul eneraetic al cladirilor 3.5 Proiectare 54,745.00 10,401.55 65,146.55 3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 35,3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 23,045.00 4,378.55...

Consiliul Local Timișoara

572/12.11.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza DALI, pentru obiectivul - Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bariţiu", Timişoara - si a indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Anexa 1

12.11.2019

... 1 Cod de înregistrare fiscală: 14756336 Tel./Fax: 0256 408 300, Email: primariatmEprimariatm.ro 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate Proiectant general: s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l. Coordonate de identificare: Nr. de Înregistrare...
... Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 Studiu de fezabilitate / 353 documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenții şi | 37,126.00 7,053.94 44,179.94 deviz general 354 | Dario rari anna | 355 eta II...

Consiliul Local Timișoara

569/12.11.2019 atribuirea în folosinţă gratuită Asociaţiei Casa Faenza pe o perioadă de 49 ani a noului corp de clădire situat în interiorul curţii asociaţiei, identificat cu număr cadastral 414313-C2, Timişoara, Aleea Sănătăţii, nr.15

12.11.2019

... identificat cu număr cadastral 414313-C2, Timişoara, Aleea Sănătăţii , nr.15, situat în interiorul curţii asociaţiei, pentru Centrul Comunitar de Zi Casa Faenza. Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... asociaţiei format din 2 săli grupă, 1 cameră senzorială, 1 sală aşteptare părinţi, 3 grupuri sanitare şi un hol de acces. Primind răspuns pozitiv, noul corp de clădire a fost construit, fiind recepţionat în anul 2015. Având în vedere Studiul de...

Consiliul Local Timișoara

564/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime 2S+P+9E+ER", Calea Torontalului nr. 104, Timisoara

12.11.2019

... stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI...
... nr. UR2019-014494 si UR2019-016976/18.10.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

539/25.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

25.10.2019

... 0.00 65,00 0.00 Terminal mobil cu localizare prin poziționare globală 87,00 0,00 0,00 87,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de...
...) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 41,43 0,00 0,00 41,43 0,00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv costuri de proiectere si avizare proiect "Sistem de...

Consiliul Local Timișoara

534/25.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIAR BANCARE", Calea Martirilor nr. 98, Timişoara

25.10.2019

... fizice ori juridice, cu schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică. Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar...
... intravilan. Folosinţa actuala: teren (altele) Destiantia actuala: industrie 1.3. SURSE DOCUMENTARE 1 1.3.1. LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z. ● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, terenul de faţă este situat...

Consiliul Local Timișoara

530/25.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul " DALI reabilitare (structuri metalice în arce pentru spaţii culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor"

25.10.2019

... de proiectare 0 0 o 5.82 Studiu de prefezabilitate o o o 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a o 0 o lucrărilor de intervenții și deviz general 3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea 0 0 0 obţinerii avizelor/acordurilor...
... 33 Expertiză tehnică 0 0 0 3.4 Certificarea performanței energetice şi auditul o o o energetic al clădirilor 3.5 Proiectare 25000 4750 29750 35.1 Temă de proiectare 0 o 0 5.5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0 0 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație...

Consiliul Local Timișoara

529/25.10.2019 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din Timişoara"

25.10.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 529/25.10.2019 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din Timişoara" 25.10.2019 Hotararea...
... Consiliului Local 529/25.10.2019 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

527/25.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare strada Spătarul Milescu"

25.10.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 527/25.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare strada Spătarul Milescu" 25.10.2019 Hotararea Consiliului Local 527/25.10.2019 privind aprobarea Studiului de...
...; HOTARASTE Art.1: (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Spătarul Milescu", întocmit de către SC ASSISTENT HB SRL cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa...

Consiliul Local Timișoara

505/02.10.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare şi extindere Calea Buziaşului"

02.10.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 505/02.10.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare şi extindere Calea Buziaşului" 02.10.2019 Hotararea Consiliului Local 505/02.10.2019 privind aprobarea...
... Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare şi extindere Calea Buziaşului" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019-24843/02.10.2019 - privind opotunitatea Proiectului de hotărâre...

Consiliul Local Timișoara

504/02.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

02.10.2019

.... Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 962,12 0,00 962,12 1.540,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi...
... "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 147,43 0,00 0,00 147,43 0.00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv costuri de proiectere si avizare proiect "Sistem de supraveghere video...

Consiliul Local Timișoara

500/02.10.2019 privind aprobarea cererii de finanţare "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare " şi a cheltuielilor aferente

02.10.2019

... informații Studiul de fezabilitate pentru această investiție a fost aprobat prin HCL 695/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei...

Consiliul Local Timișoara

499/02.10.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 696/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare" prin POR 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare

02.10.2019

... responsabilităţi UAT Municipiul Timişoara – lider de parteneriat 1. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare – 24.686,00 lei 1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate – 24.686,00 lei 1.2...
... 1. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare - – 0,00 lei 1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate – 0,00 lei 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației...

Consiliul Local Timișoara

471/26.09.2019 privind achiziţia serviciilor pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara

26.09.2019

... corecție, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public din Municipiul Timişoara I. INTRODUCERE Prezentul studiu de fundannentare urmăreşte necesitatea, oportunitatea şi fezabilitatea tehnica si financiara in ceea ce priveste delegarea prin...
... şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 531/2014; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze...

Consiliul Local Timișoara

456/09.09.2019 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie "Pasarela Gelu-Crizantemelor"

09.09.2019

... energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00 35 Proiectare 14.000,00 2.660,00 16.660,00 35.1 Tera de proiectare 0,00 0,00 0,00 352 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 2.000,00 380,00...
.../18.10.2018 Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat...

Consiliul Local Timișoara

455/09.09.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)"

09.09.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 455/09.09.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)" 09.09.2019 Hotararea Consiliului Local 455/09.09.2019 privind aprobarea...
... Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 18823/25.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a...

Consiliul Local Timișoara

454/09.09.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor"

09.09.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 454/09.09.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor" 09.09.2019 Hotararea Consiliului Local 454/09.09.2019 privind aprobarea...
... Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 18964/26.07.2019 - privind oportunitatea...

Consiliul Local Timișoara

450/09.09.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 694/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional" prin POR 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare

09.09.2019

.... Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare – 42.891,60 lei 1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate – 42.891,60 lei 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației...
... finantare - – 0,00 lei 1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate – 0,00 lei 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației - 0,00 lei 1 1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea...

Consiliul Local Timișoara

448/09.09.2019 privind modificarea pct. 6.3. - Nominalizarea surselor de finanţare - din Anexa 2 de la art. 4 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 95/12.03.2019

09.09.2019

... prefezabilitate 0.00 0.00 353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 28,800.00, 5,472.00 interventii si deviz general 354 Documentatie tehnice necesare in vederea obiinerii 0.00 0.00 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 355...
..., Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 -21367/26.08.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii...