keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

469/20.12.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona depozitare, service auto si servicii" - Extravilan Timisoara DN 59A

20.12.2010

... : - Teritoriul administrativ si extravilan al Municipiului Timisoara Situatia juridica : - Proprietate privata S.C. FARMEXPERT D.C.I. S.A. 2.3. Elemente ale cadrului natural: 1. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. Pentru Studiul de fezabilitate, elaborat la...
... CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

468/20.12.2010 privind actualizarea valorii Devizelor Generale aferente unor obiective de investitii in domeniul apa-canal

20.12.2010

..., sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 558/16.12.2008 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Extinderi reţele apa Ghiroda"; Având în vedere Hotărârea Consiliului...
... Local nr. 512/25.11.2008 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Extinderi reţele apă-canal Mehala zona Mesteacănului; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 511/25.11.2008- privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Extindere...

Consiliul Local Timișoara

467/20.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major canal cartier Ciarda Roşie - Etapa III"

20.12.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 467/20.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major canal cartier Ciarda Roşie - Etapa III" 20.12.2010 Hotararea Consiliului Local 467/20.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate privind obiectivul: "Sistem major canal cartier Ciarda Roşie - Etapa III", investiţie a cărei valoare estimată este de 3.985.372 lei (cu TVA), respectiv 931.799 Euro...

Consiliul Local Timișoara

466/20.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Întregiri reţele apă-canal - în Municipiul Timişoara-Etapa I"

20.12.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 466/20.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Întregiri reţele apă-canal - în Municipiul Timişoara-Etapa I" 20.12.2010 Hotararea Consiliului Local 466/20.12.2010 privind aprobarea Studiului de...
... administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Întregiri reţele apă-canal - în Municipiul Timişoara-Etapa I", investiţie a cărei valoare estimată este de 3.574.674 lei (cu TVA), respectiv...

Consiliul Local Timișoara

441/20.12.2010 privind infiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare

20.12.2010

... Regulamentului de organizare şi funcţionare Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.42320/08.12.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU. Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze...
...: Stat_de_functii_Politia_Locala.pdf CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Anexa nr 2la HCL ar HIT 7 O. 42. Doo STAT DE FUNCȚII Funcția publică/Post contr Lt Nivel ad , Nr.erl Denumirea funcţiei studii Ci Grad Ocupatie | Vacante IL DIRE A POLITIA COMUNITARA 1, Functii...

Consiliul Local Timișoara

440/20.12.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

20.12.2010

... prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 604.00 proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 601.00 601.00 Stema oficiata a municipiului Timisoara 3.00 3.00...
... independente şi alte investiții 2,261.53 0.00 0.00 0.00 0.00) 2,261,53 Dotări independente 1,335.78 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,335.78 Dotări Primărie 907.94 0.00 907.94 Dotari Direcţia Fiscală 427.84 427.84 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de...

Consiliul Local Timișoara

427/30.11.2010 privind elaborarea unui program pe trei ani pentru reabilitarea termică a tuturor clădirilor aflate în proprietatea Municipiului Timişoara

30.11.2010

... un sistem de contorizare pe fiecare unitate în parte pentru monitorizarea consumurilor şi a costurilor. Se va elabora un studiu de fezabilitate care să cuprindă inventarul complet al imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Timişoara şi se vor...
... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...

Consiliul Local Timișoara

423/30.11.2010 privind aprobarea participării Municipiului Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara în cadrul parteneriatului de proiect pentru promovarea şi implementarea obiectivului de investiţii "Centru Regional Intermodal de Transport Marfă Timisoara-Remetea Mare, judeţul Timiş"

30.11.2010

..., cu nr. de ieşire 179/13.10.2010, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2010-024584/13.10.2010; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 65/23.02.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea...
... zonei (localizare geografică, conexiunile cu principalele culoare de circulaţie, costurile reduse cu forţa de muncă etc). Astfel, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat, prin Hotărârea nr. 65 din 23.02.2010, Studiul de Fezabilitate pentru...

Consiliul Local Timișoara

415/30.11.2010 privind utilizarea gratuită de către R.A.T.T. a materialelor rămase în stoc în urma finalizării proiectului "Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în Municipiul Timişoara"

30.11.2010

... la acea dată, pentru o investiţie ce presupunea modernizarea unui număr de 14 trasee, respectiv a 40,12 km. linie simplă, pe baza studiului de fezabilitate elaborat de către S.C. IPROTIM S.A. Timişoara. La Acordul de împrumut subsidiar (AIS...
... acte adiționale, dar tot în baza studiilor de fezabilitate. Studiul inițial de fezabilitate a fost elaborat în anul 1999 de către IPROTIM S.A. Timişoara, proiectant ce a fost desemnat prin încredințare directă, în conformitate cu avizul Ministerului...

Consiliul Local Timișoara

407/16.11.2010 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

16.11.2010

... benzi de circulaţie, care se v-a extinde şi moderniza la 4 benzi de circulaţie. Studiul de fezabilitate aferent obiectivului mai sus amintit şi valoarea totală (exclusiv TVA) a investiţiei ,,Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv...
...: "Poli de creştere" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010- 26345/03.11.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze...

Consiliul Local Timișoara

403/16.11.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

16.11.2010

... studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 604,00 604,00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 601,00 601,00 Stema oficiala a municipiului Timisoara 3,00 3,00...
... anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2010 - 26674 / 05.11.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

400/26.10.2010 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

26.10.2010

... modificări prin Legea nr. 362/2009; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 365/28.09.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Cloşca - extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii - str. Ovidiu...
... Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Cloşca - extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea". Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Tehnică şi Direcţia...

Consiliul Local Timișoara

380/30.09.2010 privind punerea la dispoziţia proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş" a terenului pentru modernizarea investiţiei aferente staţiei de pompare apă uzată pe strada Polonă, în zona Friedorf

30.09.2010

... din 10.09.2010, de la Bucureşti, aprobându-se astfel şi Studiul de Fezabilitate care face parte integrantă din aceasta. Pentru transmiterea Aplicaţiei la Bruxelles şi accesarea Fondului de Coeziune, trebuie îndeplinite condiţiile de eligibilitate...
..., domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

365/28.09.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Cloşca - extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea"

28.09.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 365/28.09.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Cloşca - extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea" 28.09.2010 Hotararea Consiliului Local 365/28.09.2010 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Cloşca - extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 22244 / 17.09.2010 - al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

364/28.09.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş"

28.09.2010

... consultanţă Eptisa în consorţiu cu Atkins, în strânsă colaborare cu Consiliul Judeţean Timiş şi cu reprezentanţi ai diferitelor unităţi administrativ-teritoriale din judeţ. Investiţiile prioritare aprobate au fost incluse în Studiul de Fezabilitate pentru...
... In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 1 - POS Mediu, precum şi în urma întocmirii Analizei Cost-Beneficiu şi a Devizului General din Studiul de Fezabilitate, elaborate în cadrul Aplicaţiei pentru Fondul de...

Consiliul Local Timișoara

363/28.09.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş"-Municipiul Timişoara

28.09.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 363/28.09.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş"-Municipiul Timişoara 28.09.2010 Hotararea Consiliului...
... Local 363/28.09.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş"-Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

28.09.2010

... în vedere Referatul nr. SC2010- 22245/17.09.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... retelele de alimentare cu apa - 1.825 m pentru retele de canalizare 1 - 5.566 m pentru retele de termoficare - 1.055 m pentru retelele de gaze naturale. Străzile şi pieţele din cartierul Cetate supuse reabilitării în cadrul acestui studiu de...

Consiliul Local Timișoara

341/28.09.2010 privind asigurarea sustenabilităţii proiectului major cofinanţat din Fondul de Coeziune potrivit Deciziei CE nr. 4768/08.07.2010 prin alocarea sumelor necesare pentru asigurarea subvenţiilor acordate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara în completarea subvenţiilor de la Guvernul României, respectiv M.A.I. şi M.M.F.P.S., pentru acoperirea preţului la serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

28.09.2010

... Consiliului Local nr. 257/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, Analiza Cost-Beneficiu revizuită şi a cofinanţării proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la...
... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010-22084/15.09.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

334/28.09.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

28.09.2010

... fezabilitate, a 604,00 0.00 0,00 0,00 0.00 604,00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 601,00 601 aa) Stema oficiala a municipiului Timisoara 3,00 3,00 | Cheltuieli de expertiza...
... anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2010 - 22435/20.09.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul dr. ing.Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie...

Consiliul Local Timișoara

331/03.08.2010 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Serviciul Public - Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara

03.08.2010

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. 41262/ 20.07.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... conducere 2 - de execuţie 66 - de deservire 3 SEF SERVICIU RESURSE UMANE Jr. IOAN HADA Denumirea funcţiei Nivel studii Total functii publice de conducere C.3 Functii contractuale de deservire din care : A . Functii publice de conducere Ocupate...

Consiliul Local Timișoara

319/29.07.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Petuniei - Magnoliei"

29.07.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 319/29.07.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Petuniei - Magnoliei" 29.07.2010 Hotararea Consiliului Local 319/29.07.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona...
...; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Amenajare zona Petuniei - Magnoliei", întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 23/22.01.2010 cu caracteristicile principale şi...

Consiliul Local Timișoara

318/29.07.2010 privind rectificarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 469/15.12.2009 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ardealul - Timişoara"

29.07.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 318/29.07.2010 privind rectificarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 469/15.12.2009 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de...
... - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ardealul - Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010-16153/06.07.2010 - al...

Consiliul Local Timișoara

307/29.07.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 257/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, a Analizei Cost-Beneficiu revizuite şi a cofinanţării proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"

29.07.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 307/29.07.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 257/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, a Analizei Cost-Beneficiu revizuite şi a cofinanţării proiectului...
... Consiliului Local 307/29.07.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 257/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, a Analizei Cost-Beneficiu revizuite şi a cofinanţării proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de...

Consiliul Local Timișoara

304/29.07.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitare Str. IANCU VĂCĂRESCU - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi B-dul 16 Decembrie 1989", a Documentaţiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

29.07.2010

... Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 353/29.09.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare strada Văcărescu - pe tronsonul cuprins între Bv. Regele Carol şi Bv. 16 Decembrie...
... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010- 17125/16.07.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite...

Consiliul Local Timișoara

303/29.07.2010 privind aprobarea Proiectului "Sistem de informare şi comunicare facil pentru cetăţeni" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere, Măsura a) infrastructura publică urbană, a Studiului de Oportunitate şi Analiza cost-beneficiu a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect

29.07.2010

... documentaţiei în vederea accesării unei finanţări nerambursabile este necesară parcurgerea următoarelor etape: - întocmirea studiului de fezabilitate în conformitate cu prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico...
... fezabilitate: 11360 Euro, la care se adaugă TVA - proiect tehnic şi documentaţia de achiziţie: 7250 Euro, la care se adaugă TVA - studiu geotehnic: 200 Euro pe locaţie, 5800 euro pe proiect - ridicare topo: 200 Euro pe locaţie, 5800 euro pe proiect - obţinere...