keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

370/29.11.2011 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 30 Septembrie 2011

29.11.2011

... Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 800.000 12 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 1.181.800 427.000 427.136 427.136 427.136 16 Subventii de la bugetul dc stat catre bugetele locale pentru finantarea...
... 120 de zile IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Retchnologizarca centralelor termice si electrice de termoficare -sub 30 de zile Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de...

Consiliul Local Timișoara

391/17.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi locuire colectiva în regim de înălţime S+P+6E+Er", Str. Bujorilor, nr. 160, Timişoara

17.07.2018

... vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel...
... punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind...

Consiliul Local Timișoara

503/02.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Reconfigurare zonă activităţi economice - producţie şi depozitare", Calea Torontalului, în intravilan Timişoara

02.10.2019

... la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze  Centralele şi...
... punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.  Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran...

Consiliul Local Timișoara

104/27.03.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, aeroportul utilitar Cioca

27.03.2007

... reabilitare, protecþie ºi conservare a mediului va determina menþinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanþi ce afecteazã sãnãtatea ºi creeazã disconfort ºi va permite valorificarea potenþialului natural ºi a sitului construit...
... prevãzutã cu o centralã termicã proprie de uz gospodãresc pentru producerea agentului termic de încãlzire ºi prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid uºor tip STAS 54/83. art.3.3.6...

Consiliul Local Timișoara

268/22.07.2020 privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

22.07.2020

... prezentul Contract ca Anexa nr. 3. „Programul de investiții al Entităţii Contractante” Înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de Entitatea Contractantă, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi...
..., pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi atât fizic, cât şi valoric, realizate din fonduri proprii ale Operatorului cu avizul entității contractante, ataşat la | prezentul Contract ca Anexa nr. 3.1. "Program anual de...

Consiliul Local Timișoara

36/31.01.2006 privind aprobarea "Studiului de rentabilizare si modernizare a activitatii Regiei Autonome de Transport Timisoara in vederea armonizarii cu standardele europene"

31.01.2006

... liniilor de tramvai care se execută în perioada aceasta se referă în principal la reabilitarea traseelor din perioada 1920, care erau total depăşite fizic şi moral. Cine a urmărit aceste lucrări a putut vedea cum aceste linii de tramvai erau aşezate...
... internaţionale este 18. Activitatea lor este orientată către următoarele aspecte: • urmărirea şi coordonarea proiectului „Reabilitare a TC cu tramvaiele în municipiul Timişoara” constând din 40 km linie cale simplă (refacere infrastructura şi suprastructura...

Consiliul Local Timișoara

52/01.03.2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţă, Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din Zona 1 Timişoara

01.03.2016

...; c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; d) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat; e) salubrizarea localităţilor; f) iluminatul public; g) administrarea domeniului public şi privat...
... prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric. In acest sens, conform Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara creata in vederea implementarii proiectului...

Consiliul Local Timișoara

655/12.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2019

12.12.2018

... care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie...
... care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in...

Consiliul Local Timișoara

215/25.05.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii", Calea Aradului DN69 Km7, Timişoara

25.05.2010

... TRANSELECTRICA SA, amplasamentul nu este afectat de reţele de transport energie electrică. d) Alimentarea cu energie termică Nu există conducte în vecinătate. e) Telefonizare Conform avizului tehnic favorabil nr. 75386/06.07.2009 emis de SC ROMTELECOM SA...
... caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare...

Consiliul Local Timișoara

508/20.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere Hotel Timisoara", str. Marasesti nr. 1 - 3, Timişoara

20.11.2015

... termice si de apa rece nu afecteaza amplasamentul. 2.7. Probleme de mediu Zona in care se incadreaza terenul este lipsita de factori majori de poluare. Nu exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului. Prin...
... strada de serviciu pentru depozitul Operei. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. Elemente de tema In ultimii ani cladirile Hotelului Timisoara au trecut printr-un proces amplu de refunctionalizare si reabilitare. Prin interventiile facute s-a...

Consiliul Local Timișoara

506/20.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri", DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara

20.12.2017

... amplasamentului respectând următoarele distanțe minime de 0,60 m față de traseul cablurilor electrice LES 20 kV. 6. Alimentarea cu agent termic Conform aviz favorabil nr.UR2016-014804/11.10.2016 eliberat de S.C. “COLTERM” S.A., Anexă la Aviz Unic nr...
....962 din 28.10.2016, COLTERM nu are în evidenţă reţele termice sau de apă rece hidrofor în dreptul amplasamentului. 2.7. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza sunt industrie, depozitare și...

Consiliul Local Timișoara

241/23.04.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona industriala cu caracter nepoluant, activitati economico-comerciale, depozitare si prestari servicii", Calea Aradului - Zona de Nord, parcele, nr top 426815, 426816, 426817, 244/1, 245, Timisoara

23.04.2013

... termică proprie echipată cu cazan de apă caldă cu funcţionare pe gaze naturale . Apa caldă menajeră urmează să fie preparată cu ajutorul schimbatoarelor de caldură (boilere), iar circulaţia agentului termic se asigură cu pompe de circulaţie...
... parcajelor din incinte prin reabilitarea terenului vegetal şi semanarea gazonului , zonele verzi vor fi delimitate prin amplasarea unor borduri denivelate ; In jurul obiectivelor industriale si de depozitare nou create, se vor amenaja spaţii plantate şi...

Consiliul Local Timișoara

175/18.05.2020 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2019

18.05.2020

... 769.000| 769.000 58.448 58.448 58.448 3602 23 Taxa de reabilitare termica 249.726| 249.726 249.726 50 Alte venituri 2.800.000 3.457.060 1.382.868 1.382.868 1.382.868| 3702 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol...
... 0002 2900 3300 3602 23 3702 04 3900 02 3902 OI 03 07 10 4000 02 4002 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL L VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII DIVERSE VENITURI Taxa de reabilitare termica TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE...

Consiliul Local Timișoara

453/30.10.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Extindere zona industriala/depozitare; Constructii administrative si pentru productie mecanica fina", Calea Mosnitei, nr. 21; C.F. Nr. 439071, Timişoara

30.10.2015

... exploatarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui din urma. Mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creaza discomfort se va face doar prin aplicarea masurilor de reabilitare...
... – din punct de vedere al impactului asupra atmosferei. Surse stationare dirijate: emisiile de poluanti antrenati de la gazele de ardere de la centralele termice. Surse mobile: autoturisme si autoutilitare care genereaza poluanti precum monoxid de carbon...

Consiliul Local Timișoara

503/22.10.2013 privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii

22.10.2013

... energie electrică, cu |combustibil, utilități echipamente Proiectare acțiune rece, caldă, energie termică, influenţe favorabile gaz metan) asupra costurilor Sistem de contorizare 2 |Reducerea consumurilor de combustibili la autobuze Rentabilizare prin...
... proprii 10 troleibuzul şi a substatilor de redresare transformare Studiu de reabilitare a rețelei [Studiu de soluții şi |de contact pentru transportul culoportunitate Eficență şi performanță [n activitatea regiei; Asigurarea siguranței şi confortului...

Consiliul Local Timișoara

29/05.02.2019 privind aprobarea variantei finale a Caietului de sarcini, a Acordului Cadru de servicii având ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Timişoara şi a Contractului subsecvent aferent Acordului Cadru, precum şi atribuirea şi încheierea acestora cu ofertantul câştigator SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

05.02.2019

... suprafețele în prealabil salubrizate. Unitatea de măsură este U.M.= 1000 mp (4) Este interzis a se executa stropitul carosabilului în intervalul orar 1300-1700 dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități precum și în perioada în...
... și III. Străzile/Piețele cuprinse în proiectul de reabilitare a centrului istoric din municipiul Timișoara sunt: str. Enrico Carusso, str. Gen. Praporgescu, str. Eugeniu de Savoya, str. Radu Negru, str. Fără Nume, str. Francesco Griselini, str. Mercy...

Consiliul Local Timișoara

188/07.04.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare", Calea Urseni nr. 36, Timişoara

07.04.2015

... renovării sau a reabilitării termice. In cazul restructurării/extinderii aceste elemente se vor îngloba, de regulă, în conceptul general. ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO...
..., geometrie) - Pentru lucrările de reabilitare sau amenajare a spaţiilor verzi / libere publice se vor elabora proiecte de specialitate, în cadrul cărora se vor organiza, de regulă, între altele, locuri de joacă pentru copii şi spaţii de odihnă...

Consiliul Local Timișoara

293/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona mixta - comert, servicii, birouri - OPEN VILLE", str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara

25.06.2015

... naturale care deseveşte clădirea Iulius Mall. Energie termică Conform aviz de amplasament favorabil nr. UR2014-0012114/2014 emis de S.C. COLTERM S.A. nu există reţea de distribuţie a energiei termice în zonă. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie...
... strategy of historical city centres – Timisoara, Romania”, Radu Radoslav , Ana-Maria Branea∗, Marius Stelian Găman) În urma realizării proiectului de reabilitare a spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului, traseele pietonale realizate se vor...

Consiliul Local Timișoara

259/07.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru - „Zonă mixtă - servicii, comerţ şi locuire", strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara

07.05.2019

... centrala termica spatiu comercial te ra sa centrala gaze 5 5A 1 15 16 13 1 3 14 1 1A 12 11 2 STR. SALCEANU COR NELIA 7 9 6 8 18 20 trotuar scari scari te ra sa trotuar tro tu ar acces dalatacces dalat Scari Sp ita lu l D er m at o v en er ol og ie T...
... rutier. Sursele de impurificare a atmosferei specifice functionarii obiectivelor (cladiri cu destinatie de locuinta colectiva) sunt: - Surse stationare dirijate – emisiile de poluanti antrenati de gazele de ardere de la centralela termica. Principalii...

Consiliul Local Timișoara

138/19.04.2011 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 203 posturi din cadrul regiei

19.04.2011

... pierderilor de energie în cadrul R.A.T.Timişoara se poate concretiza prin alocarea de fonduri de investiţii pentru lucrări de modernizare respectiv de reabilitare a unor părţi din instalaţii acesta în corelaţia cu programul de dezvoltare al regiei. În vederea...
... Refacerea şi completarea in continuare a tuturor instalaţiilor cu aparatele de măsură a temperaturii şi presiunii. Contorizarea in continuare a consumului de apă şi energie termică a plecărilor spre consumatorii interni Refacerea sau complectarea in...

Consiliul Local Timișoara

175/11.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timişoara

11.04.2019

... prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83. Rețea gaze...
... localităților Timișoara. Alimentare cu căldură Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi...

Consiliul Local Timișoara

351/06.07.2018 privind aprobarea documentelor pentru delegarea gestiunii, prin concesiune, a serviciului de operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara

06.07.2018

... antrenările la DSK nr. 050 trebuie supravegheate printr-un comutator de protecție a motorului (curent) şi supravegheate din punct de vedere termic (temperatura bobinajului). NUI) HE. 'Tp BIIUU) BIIMIISIŢ "p 15 op unrjon1ysup ABOjauuysa IINNT 0S0 'IN NIST SHAT...
... unsori pentru mai multe întrebuinţări de bună cali- tate. Acestea se compun din săpun pe bază de litiu în rafinate de ulei mineral parafinizat cu adaosuri speciale. Semnele de recunoaştere a calității BEACON sunt: Stabilitate la rezistență termică La...

Consiliul Local Timișoara

564/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime 2S+P+9E+ER", Calea Torontalului nr. 104, Timisoara

12.11.2019

... degradat. Pe parcelă se va asigura amenajarea spatiilor verzi. 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa şi corela...
... prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului...

Consiliul Local Timișoara

131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE"

25.03.2014

... noilor clădiri cu consumuri reduse de energie şi prin reabilitarea termică a clădirilor existente, precum şi informarea corectă a proprietarilor/administratorilor clădirilor prin certificatul de performanţă energetică, acestea reprezentand acţiuni...

Consiliul Local Timișoara

641/28.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă activităţi economice cu caracter industrial, instituţii şi servicii publice", Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timisoara

28.11.2018

... construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze  Centralele şi punctele termice pentru construcţiile administrative vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural...
... primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi...