keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

37/25.02.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara şi aprobarea documentaţiei de atribuire

25.02.2014

... vigoare; d) de a solicita delegatarului ajustarea tarifelor. 5. Drepturile delegatarului Art.7 - Delegatarul are următoarele drepturi: a) de a aproba studiile de fezabilitate şi programele de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului public...
... canalizare prin care se asigură evacuarea apelor meteorice; 4.30. incinerare - operaţia de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără recuperare de căldură, realizată în instalaţii care respectă legislaţia în vigoare privind incinerarea deşeurilor...

Consiliul Local Timișoara

639/23.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire", strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara

23.12.2019

... Tencuiala de exterior culoare gri inchis similar NCS: S 6005-G80Y SUPRAETAJARE CLADIRE EXISTENTA, REABILITARE SI REFATADIZARE, EXTINDERE SUPRAETAJARE CLADIRE EXISTENTA, REABILITARE SI REFATADIZARE, EXTINDERE DESFASURATA STRADALA - str. IOAN BONTILA...
... bazinului si peliculelor de apa. - conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de acesta Nu este cazul, în zona terenului studiat nefiind valori de patrimoniu care să necesite protecție. - solutii pentru reabilitarea...

Consiliul Local Timișoara

412/13.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire 2 clădiri birouri în regim P+3E, împrejmuire şi acces auto, alipire parcelă", Bv. Industriei f.n., Timişoara

13.12.2011

... alimentare cu apă. Conform avizului de amplasament favorabil, (cu conditii) emis deS.C. Aquatim S.A, există retele de apă si canalizare pe Bulevardul Industriei. • Alimentarea cu energie termică Teritoriul analizat nu este echipat cu o reţea de...
... de centrală termică proprie, având combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de la reteaua de distributie a orasului. Alimentarea cu gaze naturale Alimentarea cu gaze naturale se va face de la statia de reglare măsurare existentă în zonă. De la...

Consiliul Local Timișoara

34/31.01.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu rezidential - Locuinte colective", str. George Stephenson nr. 2, Timisoara,

31.01.2012

... existente, individuale pentru fiecare cladire. Apele pluviale de pe invelitori si platforme se descarca in reteaua de canalizare dupa ce sunt colectate in separatorul de hidrocarburi. • Energia termica va fi asigurata de centrale termice individuale...
... masurilor de reabilitare, protectie si conservarea mediului, valorificand astfel potentialul natural si cel construit. Actualmente terenul este needificat si neamenajat. Prin interventiile propuse prin Planul Urbanistic Zonal privind ocuparea...

Consiliul Local Timișoara

303/18.12.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala, locuinte colective cu functiuni complementare, dotari si servicii publice", Calea Torontalului, nr. top 419193, nr. top 419200, nr. Cad A580/1/2, nr. Cad A580/1/3, Timisoara

18.12.2012

..., privind racordarea la utilitူᘰi: apူ, canal, gaze, etc. § Blocurile de locuinᘰe pot fi prevူzute cu centrale termice proprii comune (câte una pentru fiecare bloc) sau individuale (câte una pe apartament) ce vor funcᘰiona pe combustibil gaze naturale...
... REABILITARE URBANဠ 19 Realizarea tramei stradale împreunူ cu întreaga infrastructurူ, va însemna pentru zonူ, momentul în care se vor putea executa ᗰi corela toate lucrူrile de plantare a aliniamentelor de spaᘰii verzi ce fac parte din prospectul...

Consiliul Local Timișoara

291/22.05.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate

22.05.2018

.../2017. Suplimentarea cu un post contractual de execuție a structurii Centrului de . Se desființează un post vacant de asistent social și se înființeaz și un post fiziokinetoterapeut. ținute prin Proiectului de reabilitare a Centrului de Recuperare...
... protejate, centre de consiliere pentru prevenirea servicii de informare și sensibilizare a populației și centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea și CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ,,În slujba...

Consiliul Local Timișoara

23/30.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SERVICII", strada Marginii nr. 4, Timişoara

30.01.2018

... rez rezervor ST R. GR IG OR E A LE XA ND RE SC U gang 11 11B 13 22 15 pivnita 7 9 18 20A 20 STR. ARMONIEI cantina transformator contoar gaz metan rampa spalatorie centrala termica cos cos 2 S TR . M A R G IN II platf. zona verde Sopron...
... metalicCopertinaMagazie vopsitorie hidrofor centrala termica C op er tin a S o pr on platforma 21 23 STR. ARMONIEI 28 15A 17 24A 19 24B 26pivnita STR. ARMONIEI 24 sali clasa C A L. A R A D U LU I platforma beton sala sport statie benzina Platforma beton atelier...

Consiliul Local Timișoara

149/28.09.2012 privind aprobarea Programului local multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, incluse în baza de date a Primăriei Municipiului Timişoara, pentru anul 2012

28.09.2012

... COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Bv. C.D.Loga nr.1 Nr. SC2012- / REFERAT privind aprobarea Programului local multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, incluse în baza de date a Primăriei Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

107/23.02.2018 privind aprobarea "Contract-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public"

23.02.2018

... prezentul contract; k) să restituie Proprietarului, pe bază de proces verbal, în vederea casării şi valorificării ca materiale recuperabile, bunurile acestuia dezafectate ca urmare a executării de către Autoritatea locală a unor lucrări de reabilitare...
... energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii necesare funcţionării coordonate a SEN, respectiv pieţei de energie electrică Lucrări operative Ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a...

Consiliul Local Timișoara

66/21.02.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni complementare", Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara

21.02.2017

... încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii...
... profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează...

Consiliul Local Timișoara

128/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI", intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, judeţul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara

31.03.2020

... infrastructura: Alte avize/acorduri: [] alimentare cu apă [] gaze naturale [C] canalizare [E] telefonizare O [C] alimentare cu energie electrică [C] salubrizare [C] alimentare cu energie termică [C] transport urban d.2) Avize şi acorduri privind...
..., hosteluri și aparthoteluri. O altă politică tematică ce vizează arealul studiat este politica tematică nr. 7, reabilitarea patrimoniului arhitectural și cultural, clădiri și zone urbane. Cele trei programe vizează reabilitatea imobilelor aflate în...

Consiliul Local Timișoara

238/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente" Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg., Timişoara

28.06.2011

... 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA d) Alimentarea cu energie termică În apropierea zonei există reţele de energie electrică. e) Telefonizare În zonă există cabluri...
... profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează...

Consiliul Local Timișoara

124/30.03.2010 privind aprobarea Studiului de fundamentare privind caracterul natural şi peisagistic al Municipiului Timişoara

30.03.2010

... “dezvoltare durabilă a aşezărilor urbane”, iniţiativa Primăriei Municipiului Timişoara pentru a realiza conceptul strategic de dezvoltare economico- socială, având drept obiectiv general aplicarea măsurilor de reabilitare, conservare şi protecţie a...
... schimb, 280 kg de bioxid de carbon; captează cel puţin 50% din praful atmosferic. Conceptul peisagistic întregeşte Planul Urbanistic General al Timişoarei, fiind propuse măsuri de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului, prin reabilitarea...

Consiliul Local Timișoara

162/10.05.2016 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii

10.05.2016

... efectuarea lucrarilor de investitii, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitară; 6. Sa aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea dotarilor publice aferente serviciilor publice delegate; 7. Sa finanteze...
... prezentate de delegat; 15. Să recepţioneze lucrările. VII. LUCRĂRILE DE INVESTIŢII Art. 12. (1) Programul lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, dezvoltarea, reabilitarea de obiective noi şi/sau lucrărilor de întreţinere/reparaţii se va aproba de către...

Consiliul Local Timișoara

579/16.11.2018 privind modificarea si aprobarea Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara

16.11.2018

... constructie noua cladire P+ 4 si reabilitarea intregii cladiri existente (interior- exterior.) In raport cu obiectul său de activitate, spitalul asigură pentru populaţia deservită, în principal, următoarele servicii medicale: a) prevenirea şi...
... C. Structura activitatii farmaceutice - Farmacie D. Structura activitatilor auxiliare care se desfasoara in: - atelier intretinere si reparatii cladiri, instalatii, bloc alimentar, centrala termica, statie oxigen, etc E. Structura functionala care se...

Consiliul Local Timișoara

26/31.01.2020 Privind modificarea si aprobarea Statului de functii, a Regulamentului de Organizare si Functionare si a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara

31.01.2020

... conform modificarilor legislative; 1.5 Cresterea nivelului de cercetare medicala in cadrul spitalului; 1.6 Dezvoltarea infrastructurii prin extinderea CRMR si constructie noua cladire P+ 4 si reabilitarea intregii cladiri existente (interior- exterior...
... in: - atelier intretinere si reparatii cladiri, instalatii, bloc alimentar, centrala termica, statie oxigen, etc E. Structura functionala care se desfasoara in: a) Compartimentul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare b) Biroul financiar...

Consiliul Local Timișoara

255/27.06.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă mixtă", str. Calea Torontalului, Nr. F.N, ,C.F. 439091, C.F. 439161, C.F. 439162, C.F. 441344, C.F 441345, C.F. 441330, Timişoara

27.06.2017

... subcentral dezvoltată în lungul principalelor artere de circulație ale municipiului. Se dorește reconsiderarea și eficientizarea mobilității, reorganizarea spațiului public, dezvoltarea serviciilor publice și comerciale, reabilitarea infrastructurii...
... tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc. Blocurile de locuințe pot fi prevăzute cu centrale termice...

Consiliul Local Timișoara

406/25.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 430926, Timişoara

25.07.2019

... prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul solid / lichid ușor tip STAS 54/83. Rețea gaze...
... clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83...

Consiliul Local Timișoara

607/16.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara", CF 433520, top 433520, Timişoara

16.11.2018

... energie electrică, alimentarea cu gaz; - Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului. Planul Urbanistic Zonal, pe terenul in suprafata totala de 17800 mp, organizarea la standarde ridicate a unei zone de locuinte colective prin amenajarea...
...: Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02 Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in...

Consiliul Local Timișoara

535/25.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA", zona Calea Şagului, Timişoara

25.10.2019

... amplasament nu există re ele de alimentareț cu gaze naturale de înaltă sau medie presiune. Energie termică Conform aviz de amplasament emis de S.C. COLTERM S.A. nu există re ea deț distribu ie a energiei termice în zonă.ț Alimentarea cu energie electrică şi...
... reglare-masurare existente in Parcul Industrial Monlandy’s. 3.6.4. Instalaţii termice Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice individuale...

Consiliul Local Timișoara

471/20.12.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", Calea Lugojului DN 6 Timişoara

20.12.2010

... Conform avizului de amplasament S.C. COLTERM S.A. nu detine retelele termice si de apa rece hidrofor in vecinatatea amplasamentului. 2.8. Probleme de mediu Zona in care se incadreaza terenul este lipsita de factori majori de poluare. Nu exista pericolul...
... de mai multe tipuri: gazon, pomi, plante decorative si parcaje înierbate. - Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate Nu e cazul - Refacerea peisagistica si reabilitarea urbana Nu e cazul - Valorificarea potentialului...

Consiliul Local Timișoara

78/03.08.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex de productie, depozitare si servicii", str. Ovidiu Cotrus F.N., CF 427163, Timisoara si CF 427164, extravilan Timisoara

03.08.2012

... cu căldură se va asigura prin centrale termice proprii, ce vor asigura şi prepararea apei calde. 3.6.6. Alimentare cu gaze naturale Conform avizului nr. 18363 / 05.10.2011 emis de E.ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A., la nord de limita la str. O. Cotruş există...
... 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a...

Consiliul Local Timișoara

617/19.12.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona ABATOR" Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara

19.12.2006

.... - Asigurarea echiparii tehnico- edilitare a zonei: alimentarea cu apa, canalizarea, sistemul de încalzire, alimentarea cu energie electrica, telefonizare, alimentarea cu gaz. - Reabilitarea, conservarea si protectia mediului. 1.3. Surse documentare...
... si medie ce paraziteaza corpurile existente. Se construiesc insa si cateva cladiri de dimensiuni comparabile cu cele ale ansamblului initial (centrala termica, un nou corp frigorific) ce reusesc sa destabilizeze echilibrul compozitiei initiale...

Consiliul Local Timișoara

282/21.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „MODIFICARE PARTIALA PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012", Zona Calea Torontalului, Timişoara

21.05.2019

... laboratoare P+1E Cabina poarta Cantar dezafectat Filtru sanitar Copertina Pavilion dresaj Magazie Magazie Grajd Grajd Sala fitness Atelier si punct termic Sopron Fundatii carusel Moara Platf. de beton Platf. de beton Pla tf. de be ton Platf. de beton Platf...
... siguranță față de rețelele de 20kV și 110kV, conform avizului. - Aviz favorabil COLTERM (05.12.2017) care nu deține în zona amplasamentului propus rețele termice și de apă rece hidrofor. De asemenea, conform certificatului de Urbanism nr.2936...

Consiliul Local Timișoara

183/31.05.2011 privind aprobarea Structurii organizatorice, Regulamentului de organizare si functionare, Organigramei si a Statului de functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara

31.05.2011

... farmaceutice - Farmacia pe spital D). Structura activitatilor auxiliare care se desfasoara in: - atelier intretinere si reparatii cladiri, instalatii, bloc alimentar, centrala termica, statie oxigen, etc. E). Structura functionala care se desfasoara in: a...
... acesteia. Compartimentul Tehnic are urmatoarele atributii: -asigurarea functionalitatii în bune conditii a atelierului de reparatii, a spalatoriei, a lenjeriei, garderobei bolnavilor, a centralei termice si a statiei centrale de oxigen; -asigurarea...