keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

462/13.09.2018 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu - Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice "Sf. Arh. Mihail şi Gavril" din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

13.09.2018

... (recuperare/reabilitare psihică): activități de consiliere psihologică, antrenament cognitiv individual. Acest tip de serviciu se asigură persoanelor vârstnice la care, în urma evaluării echipei multidisciplinare s-a constatat necesitatea intervenției de...
... specialitate a psihologului. - Servicii de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizică): activități de kinetoterapie asigurate de kinetoterapeutul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice la nevoie, în...

Consiliul Local Timișoara

37/29.01.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE" Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta

29.01.2008

... 4 benzi (câte douူ pe sens de-o parte ᗰi de alta a conductelor termice) din care se vor realiza trei accese pe relaᘰie dreapta pentru pူtrunderea pe terenul ce face obiectul P.U.Z. - realizarea unui sens giratoriu secundar (la intersecᘰia drumurilor...
... legူturူ cu continuarea strူzii Ioan Slavici ᗰi o a treia arterူ majorူ cu 4 benzi – douူ benzi pe sens de-o parte ᗰi de alta a conductelor termice – cူtre Metrou, paralel cu Calea ᗠagului) - realizarea unui acces secundar din Calea ᗠagului pe relaᘰie...

Consiliul Local Timișoara

423/13.09.2018 privind aprobarea delegării de gestiune a serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara

13.09.2018

... 100% TOTAL (in metri patrati) 2.602.484 NOTĂ * Suprafața străzilor menționate a fost modificată ca urmare a lucrărilor de reabilitare a Centrului Istoric al Municipiului ** Completare lungime stradă ŞEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT 38/38...
... electrice şi electronice, baterii și acumulatori; b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; c) organizarea prelucrării, neutralizării şi...

Consiliul Local Timișoara

178/08.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu rezidential, locuinţe colective în regim de înălţime P+2E", str. Livezilor nr. 71-73, Timişoara

08.05.2017

...-Mircea. Parcela din Str.Ciocarliei, Nr. 88 – identificat prin CF Nr.404021 Timisoara, Nr. Top. 19058/1-19058/2/1/1; 19058/1-19058/2/2/2, teren in suprafata de 4206 mp si Nr. cad: C1 – 19058/1-19058/2/1/1; 19058/1-19058/2/2/2 centrala termica, casuta...
... celui din urma. Mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creaza discomfort se va face doar prin aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservarea mediului, valorificand astfel...

Consiliul Local Timișoara

38/31.01.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras si parcari", str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timisoara

31.01.2012

...•iilor interioare din cl•dire se va face prin intermediul unei sta•ii de hidrofor ce va fi amplasata la subsolul cladirii. Alimentarea cu ap• cald• menajer• se va face de la centrale termice proprii din incinta. Pentru conductele de ap• rece •i ap...
...•dirii precum •i prepararea apei calde menajere se va face de la centrale termice proprii ce vor fi amplasate in subsolul cladirii. Ca •i combustibil se va utiliza gazul metan. Se vor utiliza corpuri statice, respectiv radiatoare din o•el. Conductele...

Consiliul Local Timișoara

411/13.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)", str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara

13.12.2011

... Conform avizului de amplasament S.C. COLTERM S.A. retelele termice si de apa rece nu afecteaza amplasamentul. 2.8. Probleme de mediu Zona din care face parte amplasamentul studiat este lipsita de factori majori de poluare. Nu exista pericolul degajarii de...
... bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate- nu e cazul. Refacerea peisagistica si reabilitarea urbana - nu e cazul. Valorificarea potentialului turistic si balnear – nu e cazul. Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de...

Consiliul Local Timișoara

57/15.02.2019 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inaltime maxim S+P+3E cu spaţii comerciale, servicii si locuinte colective"

15.02.2019

... existente în zonă: energie electrică, apă, canal, sistem centralizat de energie termică, gaze naturale, reţea de telefonie, reţea de televiziune şi date. Gabaritele reţelelor existente în zonă vor fi confirmate de avizele deţinătorilor de utilităţi...
... peisajere cu arbusti, partere florale, gazon. 4.7. Conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de aceasta Nu este cazul. 4.8. Solutii de reabilitare ecologica si diminuare a poluarii Fiind situat in intravilan la frontul...

Consiliul Local Timișoara

27/29.01.2019 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inaltime maxim S+P+3E cu spaţii comerciale, servicii si locuinte colective"

29.01.2019

... 158terasa terasa 10 13 terasa terasa uscator centr. termica Sector M uscator atelier sectie S post trafouscator terasa terasa 81 79 779 8 STR. EMMANUEL DE MARTONNE 3 4 51 /3 7 51 /5 0 8 6 26 33 35 3728 32 A S T R . A R H IM A N D R IT T E O F IL P Ă R Ă IA...
.... A S c. AS c. B Sc. A Sc. B B l. 24 B l. 54 B l. 55 Bl. 56 B l. 55 Bl. 56 S T R . M A R T IR A LE X A N D R U F E R K E L- Ş U T E U 5 16 centrala termica Bl. 22 Bl. 23 B l. 24 B l. 25 2 4 3 1 S c. A S c. B S c. AS c. B B l. 20 B l. 29 B l. 16 B l...

Consiliul Local Timișoara

342/31.07.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare", parcela A 694/11, Timişoara

31.07.2015

... subterane. Protectia cali tat i i aerului Terenul f i ind in extravi lanul local i tat i i Timisoara, ca l i tatea aerulu i este foarte buna, l ipsind elemente le de poluare. Energia termica necesara inca lzi r i i s i preparari i apei calde...
... la termica va funct iona cu gaz natural sau combist ib i l sol id ( lemne, br ichete , pelet i ) . 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII Terenur i le pentru construcţ i i vor f i d imensionate avand în vedere...

Consiliul Local Timișoara

128/27.03.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CENTRU MEDICAL MEDICI` S", str. Ciprian Porumbescu nr. 9, Timişoara

27.03.2012

... o Cod FP 53-01, ver. 1 2 nr. 139/2007 si PUD ,,Reabilitare cabinet medical si extindere S+P+1”, str. Ciprian Porumbescu nr. 59, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 114/2006, ca zona de locuinte si functiuni complementare in regim de P ÷ P+2, cu...
... atractivitate al intregului ansamblu. Solutii de reabilitare ecologica si diminuarea poluarii. Nu sunt semnalate probleme deosebite din punct de vedere al mediului, stabilindu-‐se ca nefiind impedimente pentru dezvoltarile propuse. În zonă nu sunt prezente...

Consiliul Local Timișoara

184/18.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara

18.05.2020

... amenajarea spatiilor verzi. 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa şi corela toate lucrările de plantare a...
... mp; hală prefabricate A1.4 406302-C4 Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, Jud. Timis Nr. niveluri:1; S. construita la sol:858 mp; centrală termică A1.6 406302-C6 Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, Jud. Timis Nr. niveluri:1; S. construita la...

Consiliul Local Timișoara

184/23.04.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de curaţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara şi aprobarea Oportunităţii deciziei de delegare, Caietului de sarcini şi anexele la acesta, Acordul - cadru şi modelul de Contract subsecvent pentru delegarea gestiunii serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara

23.04.2019

... a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe, generate de activități de rearnenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a...
... generate din activitățile de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuințelor; 4.13. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deşeu, exclusiv deşeuri de producție; 4.14...

Consiliul Local Timișoara

563/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Construire ansamblu comercial cu regim de inaltime parter (strip mall), amenajare parcare, spatii verzi, organizare santier, amplasare totem informational", Bv. Liviu Rebreanu, CF 424725, nr. Top 8580/1/1/1/2; 8581/2/1/2/2/2, Timişoara

12.11.2019

.../2018 19 favoarea spaţiului liber plantat g) Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate. Nu este cazul h) Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană. Spatiile verzi se vor amenaja si peisagistic cu material vegetal peren. i...
... realiza reţele subterane Reţele termice, alimentare cu gaze Centralele şi punctele termice vor fi înglobate in clădire, concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare. Toate reţelele termice vor fi...

Consiliul Local Timișoara

469/20.12.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona depozitare, service auto si servicii" - Extravilan Timisoara DN 59A

20.12.2010

... incalzire, alimentarea cu energie electrica telefonizare, alimentarea cu gaz. - Reabilitarea, conservarea si protectia mediului. 1.3. Surse documentare Documentatia este intocmita in conformitate cu: -Legea 50/1991, privind autorizarea executarii...
... gaz natural este de cca. 350 Nmc/h, care va asigura functionarea unor centrale termice proprii, echipamente de incalzire si climatizare cu gaze etc. a cladirilor ce vor fi construite pe acest amplasament. Traseul şi dimensiunile conductelor vor fi...

Consiliul Local Timișoara

243/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte si functiuni complementare", Calea Mosnitei, CF nr. 434178 nr. cad. 434178, Timişoara

23.04.2019

..., alimentarea cu gaz. - Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului. Realizarea PUZ-ului nu creaza un cadru anume pentru proiectele viitoare ci vine doar sa intareasca si sa completeze caracterul zonei si anume cel rezidential. Astfel viitoarele proiecte...
... freatica: Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona. Apele pluviale colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare Protectia aerului Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale...

Consiliul Local Timișoara

76/01.03.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C şi Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timişoara,

01.03.2011

... trebuie sူ permitူ racordul subteran la reᘰelele stradale. Instalaᘰiile de alimentare ᗰi punctele de racord vor fi concepute în aᗰa fel încât sူ nu aducူ prejudicii aspectului arhitectural al construcᘰiilor sau zonei înconjurူtoare. Reᘰele termice...
..., alimentare cu gaze ▪ Centralele ᗰi punctele termice vor fi înglobate în construcᘰie. Fiind concepute în aᗰa fel încât sူ nu aducူ prejudicii aspectului arhitectural al construcᘰiilor sau zonei înconjurူtoare. ▪ Reᘰelele de alimentare cu gaze ᗰi racordul la...

Consiliul Local Timișoara

5/25.01.2017 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii, Organigramei şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara

25.01.2017

... infrastructurii prin extinderea CRMR si constructie noua cladire P+ 4 si reabilitarea intregii cladiri existente (interior- exterior.) In raport cu obiectul său de activitate, spitalul asigură pentru populaţia deservită, în principal, următoarele servicii...
... si balneologie - Boli infectioase C. Structura activitatii farmaceutice - Farmacia pe spital D. Structura activitatilor auxiliare care se desfasoara in: - atelier intretinere si reparatii cladiri, instalatii, bloc alimentar, centrala termica, statie...

Consiliul Local Timișoara

394/01.08.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+Er, Str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoara

01.08.2014

... racordul subteran la reᘰelele stradale. Instalaᘰiile de alimentare ᗰi punctele de racord vor fi concepute în aᗰa fel încât sူ nu aducူ prejudicii aspectului arhitectural al construcᘰiilor sau zonei înconjurူtoare. Reᘰele termice, alimentare cu gaze ▪...
... Centralele ᗰi punctele termice vor fi înglobate în construcᘰie. Fiind concepute în aᗰa fel încât sူ nu aducူ prejudicii aspectului arhitectural al construcᘰiilor sau zonei înconjurူtoare. ▪ Reᘰelele de alimentare cu gaze ᗰi racordul la acestea se va...

Consiliul Local Timișoara

583/26.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Mixed-Use - Zona centrala - Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terţiare), culturale, de turism, servicii (terţiare), parcaj colectiv public şi privat", Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara

26.11.2019

... urbanism. 7 om 500m Tkm 2.5km LA E [2 5 z o s g LS i | ) Program 1: reabilitare imobile in proprietatea statului Program 2: sprijin financiar si asistenta tehnica pentru proprietari privati Program 3: reabilitarea domeniului public 1 o Imobile, de...
... terasaterasa cantinacantina poartapoarta ganggang scoalascoala terasaterasa platformaplatforma ganggang centrala termicacentrala termica ghenaghena terasaterasa terasaterasa statie gaz metanstatie gaz metan parcare Grup Scolar De Industrie Usoara Grup Scolar...

Consiliul Local Timișoara

382/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara

29.11.2011

... apă. Conform avizului S.C. Aquatim S.A. nr.24168 / 07.12.2010, există retele de apă si canalizare pe strada Constructorilor. • Alimentarea cu energie termica Conform avizului de amplasament favorabil din 03.12.2010. emis de S.C. COLTERM S.A. în zona...
... nu există retea de distributie a energiei termice. • Alimentarea cu gaze naturale Conform avizului favorabil eliberat de S.C. E.ON Gaz Distributie S.A, regia nu detine retele de alimentare cu gaze naturale în zona afectată. • Alimentarea cu energie...

Consiliul Local Timișoara

547/24.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E", str. Odobescu nr. 56, Timişoara

24.10.2018

... cu apă, canalizarea, sistemul de încălzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz. - Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului. b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în...
... sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02 Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul...

Consiliul Local Timișoara

451/21.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii", str. Bucovinei, nr. 73, intravilan Timişoara

21.11.2017

... construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie,fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei...
... electrice. 6. Alimentarea cu agent termic Conform aviz favorabil cu condiții nr.UR2017-011128/11.07.2017 eliberat de S.C. “COLTERM” S.A., Anexă la Aviz Unic nr. 903/20.09.2017, COLTERM are în evidenţă reţele termice secundare pe Strada Bucovinei în...

Consiliul Local Timișoara

246/27.06.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA ILSA, TIMIŞOARA" bd. Take Ionescu, nr. 46B, Timisoara

27.06.2017

... terenului, avand in vedere ca fost reabilitata in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, dezvoltat de Primaria Orasului Timisoara din fonduri europene , iar lucrarile executate se afla in perioada...
... Academician Dimitrie Gusti si Splaiul Protopop Meletie Draghici, acest se cu acordul proprietarului terenului, avand in vedere ca fost reabilitata in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, dezvoltat de...

Consiliul Local Timișoara

388/17.10.2017 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate

17.10.2017

... consiliere in obtinerea unor drepturi sau benefici nonformala in vederea asimilarii cunostintelor si deprinderilor necesare reintegrarii sociale, recuperare, reabilitare si readaptare in vederea reintegrarii sociale, consiliere si orientare...
..., educatie formala si nonformala in vederea asimilarii cunostintelor si deprinderilor necesare reintegrarii sociale, recuperare, reabilitare si readaptare in vederea reintegrarii sociale, consiliere si orientare profesionala, sprijin si e pentru...

Consiliul Local Timișoara

291/22.05.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate

22.05.2018

.../2017. Suplimentarea cu un post contractual de execuție a structurii Centrului de . Se desființează un post vacant de asistent social și se înființeaz și un post fiziokinetoterapeut. ținute prin Proiectului de reabilitare a Centrului de Recuperare...
... protejate, centre de consiliere pentru prevenirea servicii de informare și sensibilizare a populației și centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea și CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ,,În slujba...