keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

353/25.09.2007 privind aprobarea contractului de închiriere dintre Parohia Romano-Catolică Timişoara IV Iozefin şi Liceul Teoretic "Bela Bartok" pentru imobilul situat în Timişoara Bd. Gen. Dragalina nr. 11A având destinaţia de unitate de învăţământ

25.09.2007

... sprijinul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş în vederea aprobării unui contract de închiriere pe termen de 30 de ani, pentru a putea beneficia de fonduri pentru investiţii, reparaţii capitale sau reabilitări. Cu adresa nr. D72007-3330/2007...
..., dezinsecţie, deratizare şi orice alte cheltuieli colaterale. o. Să intreprindă demersuri pentru atragerea de finanţări în vederea executării lucrărilor de conservare a imobilul (zugrăveli, tencuieli, reparaţii instalaţii sanitare, termice, electrice şi...

Consiliul Local Timișoara

150/28.09.2012 privind aprobarea imobilelor inventariate pe principalele artere ale oraşului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul de intervenţie 1.2 - Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe

28.09.2012

... ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Bv. C.D.Loga nr.1 Nr. SC2012- / REFERAT privind aprobarea imobilelor inventariate pe principalele artere ale oraşului Timişoara, în vederea accesării...

Consiliul Local Timișoara

143/05.04.2016 privind modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare

05.04.2016

... transportul deşeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; d) sortarea...
... înconjurător; 4.13. deşeuri din construcții provenite din locuințe - deşeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuințelor; 4.14. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care...

Consiliul Local Timișoara

460/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconversie incinta industriala în zona mixta", strada Anton Pann nr. 9 si Piata Aurel Vlaicu nr. 1-2"

09.09.2019

..., magazii, șoproane, depozite și centrală termică. 2.5.2 GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT În zona studiată, parcelele sunt în cea mai mare parte ocupate de construcții, amplasate în front închis, dar și de-a lungul limitelor de proprietate...
... construcțiilor pare în consecință, mai dezordonată.  Clădirile din ansamblu, azi dezafectate, corespund unor funcțiuni de hale de producție, ateliere, magazii, șoproane, depozite și centrală termică.  Starea de conservare: Dată fiind dezfectarea...

Consiliul Local Timișoara

103/20.09.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte in intravilan", Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timisoara

20.09.2016

... TIMISOARA, PARCELELE 421466 SI 421476 R e g u l a m e n t l o ca l d e u rb a n i sm p a g i n a 3 d i n 8 Energia termica necesara inca lzi r i i s i preparari i apei calde menajere pentru acest complex de locuinte s i servic i i va f i asigurata cu...
... ajutorul cent rale lor termice indiv idual e (mura le sau de pardoseala), a l imentate cu gaze naturale si vor f i amplasate in incaperi special dest inate cu suprafete si cos de fum corespunzatore. Nu vor ex ista depasir i a le l imite lor impuse de...

Consiliul Local Timișoara

250/20.12.2016 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului "Activitate de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor şi podurilor din municipiul Timişoara"

20.12.2016

... eficientă a re�elei stradale �i lucrărilor de artă Autoritatea administra�iei publice locale are obliga�ia între�inerii în permanen�ă a domeniului public �i privat aflat în administrare. Dezvoltarea �i reabilitarea infrastructurii rutiere ar trebui...
...; - verificarea stării tehnice a străzilor �i podurilor, identificarea �i localizarea degradărilor produse în carosabil �i remedierea operativă a acestora; - cre�terea eficien�ei lucrărilor de reabilitare �i între�inere a străzilor �i podurilor, prin adoptarea...

Consiliul Local Timișoara

207/30.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex rezidenţial de locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter", str. Iuliu Maniu nr. 35, Timişoara

30.05.2017

... la echiparea tehnico edilitara. Toate retelele vor fi realizate subteran. Se interzice amplasarea supraterana retelelor de alimentare cu gaz sau energie termica. Art. 10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri Parcaje...
... cazul. Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei Investitiile private pentru aceasta zona presupun construirea de zone rezidentiale. O investitie publica recenta in zona a fost reabilitarea spatiului...

Consiliul Local Timișoara

129/28.09.2012 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Centru de zi pentru îngrijirea copiilor" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: "Poli de creştere"

28.09.2012

... reabilitare extindere a unei clădiri existente, pentru locarea activităţii de bază a centrului de zi pentru îngrijirea copiilor, respectiv: asigurarea utilităţilor, lucrări de construcţie, închideri (pereţi exteriori, interiori, planşee), dulgherie...
..., tâmplărie, instalaţii (sanitare, termice, încălzire, climatizare, aerisire), finisaj (realizare scări, zugrăveli, pardoseli) şi lucrări de amenări exterioare. Director Direcţia Dezvoltare Serviciul Dezvoltare Locală Şi Integrare Europeană, Aurelia...

Consiliul Local Timișoara

320/29.07.2008 privind aprobarea Planului Local de Gestionare a Deşeurilor pentru Municipiul Timişoara

29.07.2008

...:\Adina\PLGD Timisoara\PLGD final_predat\borderou.doc 2 2.2.4.3.Compostarea deseurilor biodegradabile .........…………………………….56 2.2.4.4.Tratare mecano – biologica ...... …………………………………………….56 2.2.4.5.Tratarea termica .............…………………………………………………….56...
...-lift, astfel incat numarul curselor sa fie cat mai mic, iar costurile operationale cu aceasta componenta sa fie acceptabile pentru comunitate ; - Extinderea colectării deşeurilor în zona rurală din vecinatatea Timisoarei va conduce la reabilitarea...

Consiliul Local Timișoara

284/21.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P" strada Lunei nr. 20, Timişoara

21.05.2019

... garaje, avand un aspect parazitar. 3.11 ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTA Utilitatile existente in zona sunt cele de: energie electrica, apa si canalizare, gaze naturale, energie termica, retea de telefonie, retea de televiziune si date. Necesarul de...
... termica – conform aviz din 11.10.2017 eliberat de SC COLTERM SA pe amplasament nu exista retea de alimentare cu energie termica. Retele de comunicatii (TV, telefonie, date) - conform aviz nr. 2620 din 11.10.2017 eliberat de SC TELEKOM ROMANIA...

Consiliul Local Timișoara

534/08.12.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII", Str. Teodor Mihaly nr. 1, Timişoara

08.12.2015

....16 13 Centrala termica 17-19 15 10 17 19-21 12 4 6 1 B2 A 23 14 3A ghena B 3 B B3 8 15 17 19 14B 1 3 Scoala generala nr.16 1 B ST R . Z U R O BA R A 5 3B 2 3A 2A 5 Sc.A 7 B4 Sc.B 15 Sc.A Sc.B Sc.A 14 B1 Sc.B 16 B4 A B A punct termic 9A Sc.B 13CA CA...
... 9 12 14A 9B 31A Sc.C 14 10 Sc.B 16 Sc.A 12 11 Scoa la G ener ala n r.16 13 Centrala termica 17-19 15 10 17 19-21 12 4 6 1 B2 A 23 14 3A ghena B 3 B B3 8 15 17 19 14B 1 3 Scoala generala nr.16 1 B ST R . Z U R O BA R A 5 3B 2 3A 2A 5 Sc.A 7 B4 Sc.B...

Consiliul Local Timișoara

232/22.04.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil locuinte colective P+2E+Eretras", str. Vasile Carlova, nr. 9, Timişoara

22.04.2008

... intervenţii cu dată mai recentă în ceea ce priveşte reabilitarea termică a clădirilor şi amenajarea de mansarde în podurile existente. Regimul de înălţime este majoritar Parter (P) şi P+M. Există şi unele accente ale regimului de înălţime concretizate...
... Soluţii pentru reabilitarea ecologică şi diminuarea poluării: •Apele uzate menajere şi pluviale se vor racorda la canalizarea publică. •Deşeurile solide se vor colecta în europubele, amplasate pe o platformă în interiorul parcelei, spre strada Vasile...

Consiliul Local Timișoara

125/20.03.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinte colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter", str. Orsova nr. 19-21, Timişoara

20.03.2018

.... Tratarea spatiilor verzi .......................................................................................................... 22 4.8. Soluţii pentru reabilitarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi din cvartalul studiat ....................... 22 4.9...
... determina prin sondaje. 2. La proiectarea si execuția lucrărilor de extindere a rețelelor si branșamentelor de gaze naturale, telefonie, energie electrica i termica, garaje, balcoane, împrejmuiri, etc., se vor respecta prevederile SR- ului 8591/1...

Consiliul Local Timișoara

214/25.05.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spaţii comerciale " - Calea Aradului DN 69 km3, Timişoara

25.05.2010

... furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrala termica proprie. In consecinta se prevad urmatoarele tipuri de surse termice pentru obiectivele din ansamblul de locuinte : - centrala termica proprie; Centrala termica se amplaseaza...
... in spatii special amenajat. Centrala termica va avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%) rezultand astfel emisii reduse de noxe. Arzatoarele cazanelor vor functiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de reteaua de distributie a loc...

Consiliul Local Timișoara

363/25.10.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă unifamilială P+1E şi garaj", C.F. 402721 nr. cad. A1529/1/1/15, Timişoara

25.10.2011

... preponderent vechi (inainte de 1989) existand si interventii cu data mai recenta in ceea ce privesc constructii noi, reabilitari termica a cladirilor si amenajarea de mansarde in podurile existente. Regimul de inaltime este majoritar Parter (P) si P...
... umbrire si cresterea calitatii spatiului exterior. Relieful zonei este plat, fara denivelari. Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii: • Apele uzate menajere si pluviale se vor racorda la canalizarea publica. • Deseurile solide...

Consiliul Local Timișoara

572/12.11.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza DALI, pentru obiectivul - Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bariţiu", Timişoara - si a indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Anexa 1

12.11.2019

... monumente, marcate pe deplin prin lipsa activităţilor de restaurare şi reabilitare din ultimii ani, la care se adaugă faptul că zona nu este suficient promovată din punct de vedere turistic, neexistând un sistem de semnalizare şi orientare turistică...
... al patrimoniului construit, a fost lipsită de activităţi de reabilitare şi modernizare, impunându-se astfel o nevoie urgentă de intervenţie; - locul de amplasare al turnului, lângă râul Bega (ale căror maluri au fost recent reabilitate în cadrul...

Consiliul Local Timișoara

454/30.10.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte", str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara

30.10.2015

... din diafragme portante din zidărie, cu sâmburi din b.a. şi planşee din beton armat, cu închideri de zidărie şi acoperire tip şarpantă. La exterior se va aplica o izolare termică tip termosistem. Construcţia se va amplasa cu o retragere de 10,80 m...
... agentului termic pentru încălzirea clădirilor, se va face prin sisteme individuale de încălzire pentru fiecare unitate locativă. Sistemele de încălzire individuale, selectate de beneficiar, pentru fiecare unitate construită, în raport cu necesităţile...

Consiliul Local Timișoara

253/12.07.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă locuinţe colective", str.Ion Neculce nr.13 , Timişoara

12.07.2011

...- FRIZERIE STATIE ALIMENTARE CU CARBURANTI PUNCT TERMIC (COLTERM S.A.) ruina I.S.U. BANAT PA RC AJ E PA RC AJ E PA RC AJ E PA RC AJ E PA RC AJ E PA RC AJ E PA RC AJ E PA RC AJ E PA RC AJ E PA RC AJ E PA RC AJ E I I I I I I I I I I I I I I I A I B II B...
.... D8 Bl. D10 22 Bl. D11 termica centrala S.C. Ceralast S.A. S.C. Plastic A.B.C. S.A. Bl. L43 Bl. L28 Bl. L29 Bl. B1 20 1 38 -40 28 13 46 34 punct termic COMERT,SERVICII LA PARTER SERVICII- ASOCIATII SERVICII- BIROU in constructie 37 in constructie...

Consiliul Local Timișoara

365/18.07.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hala prestari servicii si depozitare", str. Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara

18.07.2014

... de sedinta RADU ŢOANCĂ Contrasemneaza P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI Atasament: Aviz_CTATU_01_30_01_2014.pdf ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLADIRI ISTORICE BIROUL...
... cu respectarea condiţiilor din aviz. 5. Telefonizare: În zona studiată SC ROMTELECOM SA NU are amplasate reţele de cabluri motiv pentru care a emis AVIZUL FAVORABIL nr. 581 / 23.04.2013 . 6. Energie Termică: SC CLT COLTERM SA a emis AVIZUL nr.fn...

Consiliul Local Timișoara

263/14.05.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parc agrement, sport şi servicii hoteliere", str. Avram Imbroane nr. 56, Timişoara

14.05.2013

... aflat in discutie, face obiectul documentatiilor de edilitare. Protectia calitatii aerului Energia termica necesara incalzirii si prepararii apei calde menajere pentru ansamblul nou propus, va fi asigurata de centrale termice proprii fiecarui corp...
... construit. Centralele termice vor functiona cu gaz metan si vor fi amplasate in incaperi special destinate, cu suprafete vitrate si cos de fum corespunzatoare. Singura sursa potentiala de poluare a aerului in zona studiata, este emisa de gazele de ardere...

Consiliul Local Timișoara

324/06.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA", str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara

06.08.2020

... problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a...
... primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și...

Consiliul Local Timișoara

433/09.09.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

09.09.2019

..., precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu Ordin nr.27/03 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale destinate copiilor; Ordin al Ministerului Muncii nr. 1733/2015 de aprobare a...
... DGASPC Timiş; Monitorizarea Planului de Abilitare Reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din familii precum şi efectuarea semestrială a vizitelor de monitorizare la domiciliul copilului la solicitarea managerului de caz; Sprijinirea părinţilor cu...

Consiliul Local Timișoara

531/31.10.2014 privind stabilirea modalităţii pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara

31.10.2014

... furnizarea de energie termică în sistem centralizai: e salubrizarea localităţilor; e iluminatul public; administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi altele asemenea; e public E “utorităţile deliberative ale...
...:...... 14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural. canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz; 19. alte servicii publice stabilite prin lege“; art. 63 alin. (5) lit. a...

Consiliul Local Timișoara

103/11.03.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hale depozitare", extravilan, Calea Sacalazului, Timisoara, parcela nr. Cad: A 869/3/1

11.03.2014

.... Telefonie Zona va fi dotată cu rețele telefonice subterane, ce se vor realiza de operatori licențiați, în baza proiectului elaborat de aceastia. În paralel cu rețeaua de telefonie se va amplasa și rețeaua TV în cablu. 8.8. Rețele termice Fiecare...
... clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan / combustibil lichid ușor STAS54/83. 8.9. Alimentare cu gaze Rețelele...

Consiliul Local Timișoara

63/18.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru Pedagogic WALDORF", str. Uranus nr. 14, Timişoara

18.02.2020

... realizate o serie de lucrari de modernizare a infrastructurii – amenajarea cu locuri de parcare si reabilitarea strazii Uranus. Tot aici in zona a fost dezvoltat un proiect de marirea fondului de locuinte prin ansamblul de locuinte colective Uranus Plaza...
.... Necesitatea de a mari suprafata unitatii de invatamant este clar vizibila, dat fiind faptul ca in zona exista scoala gimnaziala nr. 30 care la randul sau a realizat lucrari de reabilitare fiind unicele institutii de invatamant care deservesc o zona...