keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

30.10.2007

... intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar – gospodăreşti; e) deşeurile din construcţii, reabilitări şi demolări la clădiri; f) deşeurile voluminoase; g) deşeuri din producţie; h) deşeurile de echipamente electrice şi electleiice; i) deşeuri...
... deşeurilor din cadrul unităţii; j) data întocmirii planului, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila conducătorului unităţii. (4) Pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a...

Consiliul Local Timișoara

362/30.10.2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei pentru licitaţia publică deschisă în vederea asocierii în participaţiune pentru reamenajarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea Parcului Copiilor "ION CREANGĂ", a modelului-cadru al Contractului de asociere în participaţiune precum şi numirea Comisiei de analiză şi evaluare a ofertelor

30.10.2007

... activităţilor de administrare şi exploatare a obiectivului, după cum urmează: 2.1. Reamenajarea şi modernizarea parcului, prin realizarea lucrărilor de construcţii, investiţii la infrastructură (reabilitare şi extindere reţele electrice, a reţelelor de...
... apă – canal, alei pietonale, platforme, gard împrejmuitor, parcaje, porţi de acces, bănci, mobilier urban, dotări noi cu echipamente şi locuri de joacă în aer liber, spaţii de alimentaţie publică, spaţii comerciale, reabilitarea dotărilor existente...

Consiliul Local Timișoara

357/30.10.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

30.10.2007

... reţea gaz+branşament + centr.termică PP30 200,00 0,00 200,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN15 25,00 25,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP7 0,00 8,00 8,00 Reabilitare termica a cladirii PP29 0,00 0,00 Mansardare...
... 100,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Agricol 381,00 0,00 381,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş 350,00 0,00 350,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul 100,00 0,00 100,00 Reparatii capitale Lic V.Tepes...

Consiliul Local Timișoara

353/25.09.2007 privind aprobarea contractului de închiriere dintre Parohia Romano-Catolică Timişoara IV Iozefin şi Liceul Teoretic "Bela Bartok" pentru imobilul situat în Timişoara Bd. Gen. Dragalina nr. 11A având destinaţia de unitate de învăţământ

25.09.2007

... sprijinul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş în vederea aprobării unui contract de închiriere pe termen de 30 de ani, pentru a putea beneficia de fonduri pentru investiţii, reparaţii capitale sau reabilitări. Cu adresa nr. D72007-3330/2007...
..., dezinsecţie, deratizare şi orice alte cheltuieli colaterale. o. Să intreprindă demersuri pentru atragerea de finanţări în vederea executării lucrărilor de conservare a imobilul (zugrăveli, tencuieli, reparaţii instalaţii sanitare, termice, electrice şi...

Consiliul Local Timișoara

330/25.09.2007 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Modernizarea funcţionării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3"

25.09.2007

... de 25 MVA şi revenirea în SEN fără întreruperea consumatorilor - instalarea unei unităţi de măsurare a energiei termice produse în co-generare - reabilitarea conductei de abur viu la turbina pentru parametrii de lucru nominalizaţi - instalarea unei...
... realizarea unor lucrări de investiţii ( retehnologizare, modernizare şi dezvoltare) în sistemul centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice şi dezvoltarea capacităţilor de producere a energiei termice care şă conducă la reducerea preţului...

Consiliul Local Timișoara

324/25.09.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2007

25.09.2007

... Artă Ion Vidu 100,00 100,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Agricol 381,00 0,00 381,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş 350,00 0,00 350,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul 100,00 0,00 100,00 Reparatii...
... 44.000,00 Reabilitarea, modernizarea si dezvoltareasistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in Municipiul Timisoara 44.000,00 44.000,00 0,00 Reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţă condominii pe anul 2006 0,00...

Consiliul Local Timișoara

298/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire birouri, servicii si locuinte plurifamiliale", Str. Gheorghe Lazar nr. 15 (nr. cad. 1211/2/1), Timişoara

31.07.2007

... Nu e cazul. 4.7. Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii o se propune realizarea unei terase verzi accesibile la nivelul 4 - mezanin, unde vom avea cunctiunile adiacente birourilor ( cafenele, restaurante ) cu o suprafata de cca...
... subteran in urma realizarii unui proiect avizat si agreea de detinatorul de retele – Enel – Electrica – cablurile Lea1Kv care exista pe teren si alimenteaza blocurile si centrala termica vor fi mutate in urma unui proiect realizat de Enel-Electrica la o...

Consiliul Local Timișoara

290/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Biserica Ortodoxă Română si centru social" - Timişoara, bd. Take Ionescu nr. 83

31.07.2007

... edilitară: alimentare cu apă, energie electrică, energie termică, telefonie, canalizare, în sistem centralizat. 7 S.C. INTERAX BB S.R.L. P R O I E C T N R.: 5 6 / 2 0 0 7 HEINRICH HEINE NR. 5 P.U.Z. BISERICA ORTODOXA ROMÂNĂ T I M I S O A R A ŞI CENTRU...
... alimentrarea centralelor termice cu functionare pe gaz, necesare incalzirii spatiilor centrului social si bisericii. 3.6.6. Gospodarie comunala Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face controlat, in containere speciale, urmand a fi evacuate...

Consiliul Local Timișoara

237/31.07.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

31.07.2007

...+branşament + centr.termică PP7 0,00 8,00 8,00 Reabilitare termica a cladirii PP29 500,00 500,00 Mansardare gradinita PS1 300,00 300,00 Reparatii capitale gradinita PP22 350,00 350,00 Mansardare gradinita PP20 350,00 350,00 Mansardare gradinita PP14...
... 1.081,00 5.680,00 6.761,00 Reabilitare Liceul de Arte Plastice 2.730,00 2.730,00 Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu 0,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Agricol 381,00 0,00 381,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş 350,00 0,00...

Consiliul Local Timișoara

158/29.05.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

29.05.2007

... + centr.termică PN15 25,00 25,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP7 0,00 8,00 8,00 Reabilitare termica a cladirii PP29 500,00 500,00 Mansardare gradinita PS1 300,00 300,00 Reparatii capitale gradinita PP22 350,00 350,00 Mansardare gradinita...
.... Lucrări noi 1.081,00 2.650,00 3.731,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Agricol 381,00 0,00 381,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş 350,00 0,00 350,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul 350,00 0,00 350,00...

Consiliul Local Timișoara

151/24.04.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Bloc apartamente" str. Cluj nr. 16, Timişoara

24.04.2007

... parcajului existent pe domeniu public in fata parcelei pentru 8 vizitatori. § Solu•ii pentru reabilitarea •i dezvoltarea spa•iilor verzi Zona verde din fata blocului in latime de 3,5m si avand o suprafata de .... se va replanta. Curtea, actualmente...
.... Canalizarea apelor uzate menajere se va face prin racordul existent prin refacerea c•minului menajer existent. Alimentarea cu ap• cald• menajer• se va face de la boilerul din centrala termic• proprie. Instala•iile interioare de ap• rece •i cald• se vor...

Consiliul Local Timișoara

142/24.04.2007 privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termica pe anul 2008 a unor blocuri de locuinte -condominii din municipiul Timisoara

24.04.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 142/24.04.2007 privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termica pe anul 2008 a unor blocuri de locuinte -condominii din municipiul Timisoara 24.04.2007 Hotararea Consiliului Local 142/24.04.2007...
... privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termica pe anul 2008 a unor blocuri de locuinte -condominii din municipiul Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2007-8664/16.04.2007 al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

141/24.04.2007 privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte cu regim de inaltime pana la P+ 9 E realizate dupa proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasa in acoperisuri inclinate, cu amenajarea de poduri neincalzite sau mansardare si revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/28.03.2006 privind aprobarea '' Regulamentului pentru mansardarea blocurilor de locuinte colective"

24.04.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 141/24.04.2007 privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte cu regim de inaltime pana la P+ 9 E realizate dupa proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasa in acoperisuri inclinate, cu...
... privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte cu regim de inaltime pana la P+ 9 E realizate dupa proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasa in acoperisuri inclinate, cu amenajarea de poduri neincalzite sau mansardare si revocarea...

Consiliul Local Timișoara

124/24.04.2007 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii si Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara

24.04.2007

... Regulament de Organizare şi Funcţionare 4 DIRECŢIA EDILITARĂ Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice Serviciul Energetic Biroul Planificare Avizare Corelare Lucrari Publice Biroul Iluminat Public Biroul Reabilitare Termica...
... biroului; 21. BIROUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare 22 - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi...

Consiliul Local Timișoara

104/27.03.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, aeroportul utilitar Cioca

27.03.2007

... reabilitare, protecþie ºi conservare a mediului va determina menþinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanþi ce afecteazã sãnãtatea ºi creeazã disconfort ºi va permite valorificarea potenþialului natural ºi a sitului construit...
... prevãzutã cu o centralã termicã proprie de uz gospodãresc pentru producerea agentului termic de încãlzire ºi prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid uºor tip STAS 54/83. art.3.3.6...

Consiliul Local Timișoara

61/27.03.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

27.03.2007

... 0,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Agricol 381,00 0,00 381,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş 350,00 0,00 350,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi...
... Subventii pt reabilitare termica 42.02.12 1.775,00 1.775,00 0,00 B. Curente (rd.102 la rd.104) 101 00.20 0,00 55,79 55,79 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 102 42.02.21 75,00 75,00 0,00 Subventii primite din Fondul de Interventie...

Consiliul Local Timișoara

60/27.03.2007 privind rectificarea bugetului local si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2006

27.03.2007

... 81.01.06 Energie termica 0,00 27.785,00 27.785,00 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 27.785,00 27.785,00 Reabilitarea si modernizarea sistemului centralizat de producere si distributie 0,00 0,00 0,00 a energiei termice in mun.Timisoara 0,00 27.785,00...
... 8,16 Bransament gaz+centrala termica si abur Clinicile Noi-HCL 30/20,07,2004 8,16 8,16 0,00 B. Lucrari noi 12,42 0,00 12,42 Extindere corp B sectia prematuri si lab. de expl. paraclinice spitalul LUIS TURCANU- HCL60/28 0,00 0,00 0,00 spitalul clinic...

Consiliul Local Timișoara

49/27.02.2007 pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/03.08.2006 privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P+1E (fost Club 1 Mai) din Timişoara, str. A.Imbroane nr.54

27.02.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 49/27.02.2007 pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/03.08.2006 privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P+1E (fost Club 1 Mai) din...
... Timişoara, str. A.Imbroane nr.54 27.02.2007 Hotararea Consiliului Local 49/27.02.2007 pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/03.08.2006 privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P...

Consiliul Local Timișoara

38/13.02.2007 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă - Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, Oraşul Deta şi Oraşul Jimbolia, în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare

13.02.2007

... forajelor se face din branşamentul comun cu S.C. Colterm S.A., din centrala termică a S.C. Colterm S.A., existând un contor electronic pentru măsura cantităţii de energie electrică consumată. Reţeaua de apă Reabilitarea reţelei de apă din această zonă...
... BERD pentru finanţarea Măsurii ISPA - Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara, România din data de 10 decembrie 2003. Art. 10. (1) Personalul din cadrul Regiei Autonome Apă şi Canal...

Consiliul Local Timișoara

36/13.02.2007 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

13.02.2007

... 0,00 1.081,00 Grup Şcolar Transporturi Căi Ferate, Lic.Silvic, Lic.Azur 0,00 Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu 0,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Agricol 381,00 0,00 381,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş 350,00 0,00 350,00...
... 42.02.09 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie 100 42.02.10 9.583,00 Subventii pt reabilitare termica 42.02.12 1.775,00 B. Curente (rd.102 la rd.104) 101 00.20 75,00 Finantarea drepturilor...

Consiliul Local Timișoara

3/30.01.2007 privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara

30.01.2007

... necesare pentru sporirea confortului locuinţelor aflate în patrimoniul comunităţilor locale (reabilitarea instalaţiilor tehnico-edilitare, ameliorarea izolaţiilor hidrofuge, termice, acustice, eliminarea condensului etc.) o Efectuarea lucrărilor de...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 3/30.01.2007 privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara 30.01.2007 Hotararea Consiliului Local 3/30.01.2007...

Consiliul Local Timișoara

617/19.12.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona ABATOR" Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara

19.12.2006

.... - Asigurarea echiparii tehnico- edilitare a zonei: alimentarea cu apa, canalizarea, sistemul de încalzire, alimentarea cu energie electrica, telefonizare, alimentarea cu gaz. - Reabilitarea, conservarea si protectia mediului. 1.3. Surse documentare...
... si medie ce paraziteaza corpurile existente. Se construiesc insa si cateva cladiri de dimensiuni comparabile cu cele ale ansamblului initial (centrala termica, un nou corp frigorific) ce reusesc sa destabilizeze echilibrul compozitiei initiale...

Consiliul Local Timișoara

583/19.12.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

19.12.2006

... 700,00 Reabilitare pct termic Lic Electrotimis -HCL434/29,11,2005 350,00 350,00 Bransament gaz+ centrala termica Liceul Sportiv Banatul-HCL427/23,12,2002 150,00 150,00 Bransament gaz +centrala termica Liceul H.Coanda-HCL428/23,12,2002 100,00 100,00 C...
..., aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 81.01.06 Energie termica 0,00 27.785,00 27.785,00 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 27.785,00 27.785,00 Reabilitarea si modernizarea...

Consiliul Local Timișoara

564/28.11.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

28.11.2006

... 530,00 530,00 Colegiul National De Arta Ion Vidu 220,00 220,00 Grup Scolar Industrial Emanoil Ungureanu 700,00 700,00 Reabilitare pct termic Lic Electrotimis -HCL434/29,11,2005 350,00 350,00 Bransament gaz+ centrala termica Liceul Sportiv Banatul...
... 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 81.01.06 Energie termica 0,00 27.785,00 27.785,00 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 27.785,00 27.785,00 Reabilitarea si modernizarea sistemului centralizat de producere si...

Consiliul Local Timișoara

557/28.11.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara "

28.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 557/28.11.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara " 28.11.2006 Hotararea Consiliului Local 557/28.11.2006 privind...
... aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 23437/21.11.2006 al Primarului Municipiului...