keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

428/20.12.2011 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziţia de tramvaie noi respectiv modernizare depou la Regia Autonomă de Transport Timişoara

20.12.2011

... de transport, precum şi înfiinţarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea şi extinderea sistemului de transport public local aparţinând patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale. Pentru realizarea proiectului de investiţii de modernizare...
... reabilitarea şi modemizarea infrastructurii, până în prezent în Municipiul Timişoara s-au modernizat prin finanțare BEI (conuact nr. 99284/1999). 40.118 Km linie cale simplă (20 km stradali) Pentru liniile rămase nemodemizate. aprox. 36.820 km linie cale...

Consiliul Local Timișoara

413/13.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru turism, servicii, sport si recreere", str. Lacului nr. 1, Timisoara

13.12.2011

... ele reabilitate termic si mansardate. - punctual cladiri cu func•iune complementar• (regim de în•l•ime maxim P+2E, structur• mixt•, în stare foarte bun•) Echiparea existent• Utilit••i existente în zon•: energie electric•, ap•, canal, sistem...
... centralizat de energie termic•, gaze naturale, re•ea de telefonie, re•ea de televiziune •i date. Gabaritele re•elelor existente în zon• vor fi confirmate de avizele de•in•torilor de utilit••i. Necesarul de utilitati pentru functiunea prevazuta va fi stabilit...

Consiliul Local Timișoara

412/13.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire 2 clădiri birouri în regim P+3E, împrejmuire şi acces auto, alipire parcelă", Bv. Industriei f.n., Timişoara

13.12.2011

... alimentare cu apă. Conform avizului de amplasament favorabil, (cu conditii) emis deS.C. Aquatim S.A, există retele de apă si canalizare pe Bulevardul Industriei. • Alimentarea cu energie termică Teritoriul analizat nu este echipat cu o reţea de...
... de centrală termică proprie, având combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de la reteaua de distributie a orasului. Alimentarea cu gaze naturale Alimentarea cu gaze naturale se va face de la statia de reglare măsurare existentă în zonă. De la...

Consiliul Local Timișoara

411/13.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)", str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara

13.12.2011

... Conform avizului de amplasament S.C. COLTERM S.A. retelele termice si de apa rece nu afecteaza amplasamentul. 2.8. Probleme de mediu Zona din care face parte amplasamentul studiat este lipsita de factori majori de poluare. Nu exista pericolul degajarii de...
... bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate- nu e cazul. Refacerea peisagistica si reabilitarea urbana - nu e cazul. Valorificarea potentialului turistic si balnear – nu e cazul. Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de...

Consiliul Local Timișoara

407/13.12.2011 privind aprobarea proiectului REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE, a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. -"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

... vestiare 84,38 7,55 Ateliere 17,50 1,56 Spaţii tehnice 8,44 0,76 Depozitări 25,07 2,25 SUPRAFAŢA TOTALĂ UTILĂ = 1117,54 100% • LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE: - consolidarea structurii de rezistenţă, reabilitarea termica a anvelopei clădirii...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 407/13.12.2011 privind aprobarea proiectului REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE, a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin...

Consiliul Local Timișoara

387/13.12.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

13.12.2011

... 1.251,44 486,46 0,00 0,00 0,00 764,98 Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 258,36 102,39 155,97 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 4,53 4,53 0,00 SURSE DE FINANTARE TOTAL ALTE [ExcepENT| SURSE BUGET OBIECTIVE 2011 suRSE | zoo | pRopRii...
... | | CREDITE! LOCAL o 1 2 3 4 5 6 7 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 333,03 10,00 323,03 Reabilitare termică sir.A.lpătescu,nr.16- Fructelor, nr.8 9,25 9,25 0,00 Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8 4,17 4,17 0,00 Reabilitare...

Consiliul Local Timișoara

382/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara

29.11.2011

... apă. Conform avizului S.C. Aquatim S.A. nr.24168 / 07.12.2010, există retele de apă si canalizare pe strada Constructorilor. • Alimentarea cu energie termica Conform avizului de amplasament favorabil din 03.12.2010. emis de S.C. COLTERM S.A. în zona...
... nu există retea de distributie a energiei termice. • Alimentarea cu gaze naturale Conform avizului favorabil eliberat de S.C. E.ON Gaz Distributie S.A, regia nu detine retele de alimentare cu gaze naturale în zona afectată. • Alimentarea cu energie...

Consiliul Local Timișoara

370/29.11.2011 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 30 Septembrie 2011

29.11.2011

... Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 800.000 12 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 1.181.800 427.000 427.136 427.136 427.136 16 Subventii de la bugetul dc stat catre bugetele locale pentru finantarea...
... 120 de zile IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Retchnologizarca centralelor termice si electrice de termoficare -sub 30 de zile Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de...

Consiliul Local Timișoara

363/25.10.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă unifamilială P+1E şi garaj", C.F. 402721 nr. cad. A1529/1/1/15, Timişoara

25.10.2011

... preponderent vechi (inainte de 1989) existand si interventii cu data mai recenta in ceea ce privesc constructii noi, reabilitari termica a cladirilor si amenajarea de mansarde in podurile existente. Regimul de inaltime este majoritar Parter (P) si P...
... umbrire si cresterea calitatii spatiului exterior. Relieful zonei este plat, fara denivelari. Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii: • Apele uzate menajere si pluviale se vor racorda la canalizarea publica. • Deseurile solide...

Consiliul Local Timișoara

333/25.10.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

25.10.2011

..., serviciisi 516,46| 2.170,92 700,81) 19540.96 dezvoltare publica | 10.02 80341 70.02-03.01 Dezvoltarea sistemului de - 3.673,64): 2.120,92 0,00 0,00; 1.552,72 locuinţe A.Lucrări în continuare 1.251,44| 486,46 0,00 0,00 764,98 Reabilitare termică Piaţa...
... Mărăşti nr. 1-2 258,36) 102,39 155,97 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 453 4,53 0,00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 333,03 10,00 323,03 Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16- Fructelor, nr.8 9,25 0,00 Reabilitare termică...

Consiliul Local Timișoara

331/27.09.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă în regim P+1E şi împrejmuire", Calea Dorobanţilor nr. 68 , Timişoara

27.09.2011

... Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii pag. 07 4.7 Profiluri transversale caracteristice pag. 07 4.8 Regimul de construire pag. 07 4.09 Asigurarea utilitatilor pag. 08 4.10 Bilant teritorial pag. 08 5. Concluzii pag. 08 B. PIESE...
... dinspre Calea Dorobantilor prin intermediul unui drum de servitute, care traverseaza parcela cu nr. top 3625, aceasta parcela prezentand acces direct la Calea Dorobantilor. Accesul pietonal va fi alaturat celui auto. 4.6 Solutii pentru reabilitarea...

Consiliul Local Timișoara

298/27.09.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011

27.09.2011

... 800,00 800,00 | Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 82 42.02.12 0,00 0,00 1.181,80 1.181,80 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru 83 42.02.16 641,00 0,00 0,00 641,00 finantarea investitiilor in sanatate...
... Reabilitare termică Piața Mărăşti nr. 1-2 258,36) 102,39 155,97 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 4,53 4,53 0,00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 333,03) 10,00 323,03 Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16- Fructelor, nr.8...

Consiliul Local Timișoara

293/03.08.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 249/12.07.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

03.08.2011

..., reabilitarea termica a anvelopei clădirii, igienizarea subsolului, recompartimentarea funcţională, înlocuirea tâmplăriei exterioare şi interioare, refacerea finisajelor clădirii, refacerea sistematizării exterioare, refacerea instalaţiilor clădirii...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 293/03.08.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 249/12.07.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung...

Consiliul Local Timișoara

288/03.08.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

03.08.2011

... în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. DURATA DE EXECUŢIE – 12 luni LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PROPUSE: -consolidarea structurii de rezistenţă, reabilitarea termică a clădirii, recompartimentarea funcţională, înlocuirea tâmplăriei exterioare...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 288/03.08.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost...

Consiliul Local Timișoara

256/26.07.2011 privind modificarea şi aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

26.07.2011

... numarului de posturi la Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din cadrul Directiei Dezvoltare cu 5 posturi de executie, conform Anexei nr.1 si se aproba Statul de functii conform Anexei nr.2, parte integranta din...
... TERMOFICARE DIN DIRECTOR EXECUTIV. PATRIMONIU DIRECTIA TIZ 5 ZI] ALIMENTAREA Cl URBANĂ COMPARTIMENT. ILUMINAT PUBLIC SERVICIUL ENERGETIC SI|MONITORIZAREA COMPARTIMENT ASOCIATII DE PROPRIETARI COMPARTIMENT JERVICIILOR DE UŢIUITATI PUBLICE REABILITARE...

Consiliul Local Timișoara

254/12.07.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E partial, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 articolul VIII", Calea Sagului nr. 171, Timişoara

12.07.2011

.... Expozitie+Administratie service auto hala administratie+expozitie SC Autorom SRL hala post trafo centrala termica S.C.PECO S.A19 9 hala montaj cos S.C.MEDCAF S.A COMPETROL statie S.C.COMPETROL S.A. depozit rampa rampa sediu firma S.C. COMPETROL TIMIS...
... (teren degradat) Realitatea SRL centrala termica Lipoplast atelier platf. Lipoplast atelier Agromec punct control Realitatea SRL cotete Bl.nr.1 atelier LIPOPLAST LIPOPLAST sediu administrativ BL OC N R. 1 casa portar B.C.I.P.S.I.+ Pr.munci vestiar...

Consiliul Local Timișoara

253/12.07.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă locuinţe colective", str.Ion Neculce nr.13 , Timişoara

12.07.2011

...- FRIZERIE STATIE ALIMENTARE CU CARBURANTI PUNCT TERMIC (COLTERM S.A.) ruina I.S.U. BANAT PA RC AJ E PA RC AJ E PA RC AJ E PA RC AJ E PA RC AJ E PA RC AJ E PA RC AJ E PA RC AJ E PA RC AJ E PA RC AJ E PA RC AJ E I I I I I I I I I I I I I I I A I B II B...
.... D8 Bl. D10 22 Bl. D11 termica centrala S.C. Ceralast S.A. S.C. Plastic A.B.C. S.A. Bl. L43 Bl. L28 Bl. L29 Bl. B1 20 1 38 -40 28 13 46 34 punct termic COMERT,SERVICII LA PARTER SERVICII- ASOCIATII SERVICII- BIROU in constructie 37 in constructie...

Consiliul Local Timișoara

249/12.07.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

12.07.2011

... Subsol=112mp; SdPodul Lung=1795mp; SdGrad=385,49mp; SdCentrala termica=64,76mp) • Suprafaţa utilă totală: 1925 mp • POT = 21,72% • CUT = 2,18 LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE: - consolidarea structurii de rezistenţă, reabilitarea termica a anvelopei...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 249/12.07.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a...

Consiliul Local Timișoara

243/12.07.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

12.07.2011

... TOTAL ALTE | ExCcEDENT| SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVUL! 2011 | SURSE | 2010 | pRopRiI | | SREDITE| LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 258,36) 102,39 155,97) Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 4,53 4,53 0,00...
... Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1988, nr.47 333,03 10,00 323,03 Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16-Fructelor, nr.8 9,25 9,25 0,00 Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8 4,17 4,17 0,00 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 37,15...

Consiliul Local Timișoara

238/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente" Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg., Timişoara

28.06.2011

... 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA d) Alimentarea cu energie termică În apropierea zonei există reţele de energie electrică. e) Telefonizare În zonă există cabluri...
... profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează...

Consiliul Local Timișoara

219/14.06.2011 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

14.06.2011

... SERVICIUL ADMINISTRARE MEDIU BIROUL SERVICIUL ENERGETIC SI MONITORIZAREA COMPARTIMENT 1+8 SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE 7 REABILITARE TERMICA CLADIRI COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE COMPARTIMENT INFOCENTRU TURISTIC, BIROUL HIDROTEHNIC...
... EUROPEANA CUTIV R CTOI DIRECTIA SERVICIUL INVESTITII PENTRU REABILITARE ARŢIERE ISTORICE GI RESURSE DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA [DEZVOLTARE] mim a) EI = GH 17 ANE CI 1+5 DU CONTROL COMPARTIMENT lu E URGENTA n ORGANIGRAMA PRIMARIEI MUNICIPIULUI TIMISOARA...

Consiliul Local Timișoara

208/31.05.2011 privind aprobarea Studiului de Fundamentare Istorică "Zone construite protejate - Timişoara 2011"

31.05.2011

... zonelor istorice, Primăria Municipiului Timişoara în cooperare cu Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică GTZ a elaborat în cadrul unui concept integrat de reabilitare a zonelor istorice baza de date pentru regulamentele pentru zonele istorice...
... punct de vedere urbanistic, arhitectural �i istoric. Alt obiectiv al studiului îl va constitui elaborarea principiilor pentru abordarea lucrărilor de construc�ii �i reabilitare a zonelor istorice. În esen�ă, acestea vor trebui să realizeze adaptarea la...

Consiliul Local Timișoara

206/31.05.2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie şi a Analizei cost- beneficiu elaborate de către SC Subcontrol SRL în vederea realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara"

31.05.2011

...+1E • Suprafaţa construita: 995,25 mp • Suprafaţa desfăşurata: 2046,32 mp • Suprafaţa utilă: 1627,11 mp • POT = 20,17% • CUT = 0,41 LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE: - consolidarea structurii de rezistenţă - reabilitarea termica a anvelopei clădirii...
... "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara" 31.05.2011 Hotararea Consiliului Local 206/31.05.2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie şi a Analizei cost- beneficiu elaborate de către SC...

Consiliul Local Timișoara

202/31.05.2011 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de Subvenţionare nr.2/20.12.2010 pentru reabilitarea clădirii istorice din Piaţa Unirii nr. 4, Timişoara

31.05.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 202/31.05.2011 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de Subvenţionare nr.2/20.12.2010 pentru reabilitarea clădirii istorice din Piaţa Unirii nr. 4, Timişoara 31.05.2011 Hotararea Consiliului Local...
... 202/31.05.2011 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de Subvenţionare nr.2/20.12.2010 pentru reabilitarea clădirii istorice din Piaţa Unirii nr. 4, Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr...

Consiliul Local Timișoara

183/31.05.2011 privind aprobarea Structurii organizatorice, Regulamentului de organizare si functionare, Organigramei si a Statului de functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara

31.05.2011

... farmaceutice - Farmacia pe spital D). Structura activitatilor auxiliare care se desfasoara in: - atelier intretinere si reparatii cladiri, instalatii, bloc alimentar, centrala termica, statie oxigen, etc. E). Structura functionala care se desfasoara in: a...
... acesteia. Compartimentul Tehnic are urmatoarele atributii: -asigurarea functionalitatii în bune conditii a atelierului de reparatii, a spalatoriei, a lenjeriei, garderobei bolnavilor, a centralei termice si a statiei centrale de oxigen; -asigurarea...