Consiliul Local Timisoara

Hotararea 99/31.03.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2016

31.03.2017

Hotararea Consiliului Local 99/31.03.2017
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2017 - 6245 / 15.03.2017 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.1 şi art.58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă utilizarea excedentului bugetar din anul 2016 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Dezvoltare, Directia Comunicare, Directia Urbanism, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului-Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Sport, Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Jud.Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_1_excedent_2016.pdf

Anexa nr.1

Repartizare sold neutilizat şi excedent buget local 2016: lei

Sold neutilizat 2.723.950,03 Excedent buget local 31.12.2016, din care: 186.065,19 sectiunea funcţionare 185.356,22 secţiunea dezvoltare 708,97 TOTAL: 2.910.015,22

Utilizare:

Proiect ‐ Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană

10.681,22

contributie NFG aferenta proiectului ‐ "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana"

Proiect ‐ Acoperire goluri temporare de casă 2.899.334,00 sectiunea functionare Acoperire goluri temporare de casă sectiunea dezvoltare

Proiect‐ TOTAL: 2.910.015,22

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC Nicolae ROBU Steliana Stanciu

ŞEF SERVICIU BUGET Ramona Radu

RESPONSABIL BIROU CONTABILITATE Elena Goia

Atasament: Referat.pdf

1

MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICĂ P R I M A R SERVICIUL BUGET Nicolae ROBU

Nr. SC2017 – 6245 / 15.03.2017

REFERAT privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2016

Având în vedere art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv:

(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. (1^1) Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective. (1^2) Prefinanţarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare. (1^3) Avansul acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare.

Ţinând cont de aceste aspecte precizate în legislaţia mai sus menţionată, propunem aprobarea

utilizării excedentului bugetar din anul 2016 conform anexei nr.1.

DIRECTOR ECONOMIC STELIANA STANCIU

SEF SERVICIU BUGET RESPONSABIL BIROU CONTABILITATE RAMONA RADU ELENA GOIA

SERVICIUL JURIDIC, Cod FP 53 – 01, Ver. 1