Consiliul Local Timisoara

Hotararea 95/23.02.2018 privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru pe anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID)

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 95/23.02.2018
privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru pe anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-1499/22.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara-domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-1500 din data de 22.01.2018 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimişoara;
Având în vedere avizul Direcţiei Economice nr. SC2018 - 1500/25.01.2018 - Anexă la raportul de specialitate;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data 29.01.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr. Sc2018 - 1500/22.01.2018;
Având în vedere Adresa nr.227 din 18.01.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr.SC2018- 1216 din 18.01.2018, prin care se solicită de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Deşeurilor Timiş plata cotizaţiei pentru anul 2018 stabilită prin Hotărârea nr.1 din 15.01.2018 a Adunării Generale;
Având în vedere Hotărârea nr.1 din 15.01.2018 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Deşeuri Timiş;
Având în vedere Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Deşeuri Timiş;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.46 (1) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin.2 lit.e), alin.4 lit.a) şi alin.7 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cotizaţia anuală la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Deşeurilor Timiş, aferentă anului 2018, în valoare de 1,5 lei pe locuitor, respectiv în cuantum de 478.918,50 lei conform datelor Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 478.918,50 lei din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2018, Capitolul 74.02.05.02. "Protecţia Mediului".

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia de Asistenţă Socială Timişoara;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2018-1499/22.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru pe anul 2018 către Asociaţia de

Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID)

Prin Hotărârea nr.457 din 20.12.2005 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat asocierea cu alte consilii locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Timiş şi cu Consiliul Judeţean Timiş pentru promovarea proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş”, iar prin Hotărârea nr.200 din 22.04.2008 s-a aprobat acordul participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara ca membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Deşeurilor Timiş (ADID) alături de Consiliul Judeţean Timiş.

De asemenea, prin Hotărârea nr.95 din 24.02.2009 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat Statutul-cadru şi Actul constitutiv-cadru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, iar la data de 18.05.2011 a fost semnat Documentul de Poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş” de către membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş din care face parte şi Municipiul Timişoara.

Conform prevederilor art.11 lit.b) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Deşeurilor Timiş, asociaţii au obligaţia să plătească cotizaţia anuală, plata urmând să se facă până la 15 martie a anului în curs.

Pentru anul 2017, cotizaţia anuală a fost la nivelul sumei de 1 leu/locuitor/an pentru fiecare membru, potrivit Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Deşeurilor Timiş nr.3/26.09.2016.

Pentru anul 2018, Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş a stabilit prin Hotărârea nr.1 din 15.01.2018 majorarea cuantumului cotizaţiei la valoarea de 1,5 lei pe locuitor, nivelul populaţiei fiind considerat cel stabilit prin recensământ, potrivit adresei nr.227/18.01.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.SC2018-1216/18.01.2018.

Proiectul de hotărâre propune aprobarea de către Municipiul Timişoara, în calitate de membru, a cotizaţiei aferente anului 2018 pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Deşeurilor Timiş, în valoare de 1,5 lei pe locuitor, respectiv în cuantum de 478.918,50 lei conform datelor Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, respectiv alocării sumei de 478.918,50 lei din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2018, Capitolul 74.02.05.02. „Protecţia Mediului”.

Urmare a celor expuse mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei aferente anului 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Deşeurilor Timiş.

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU NICOLAE ROBU ADRIAN BERE-SEMEREDI

Cod FO53-03, Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA NR.SC2018-1500/22.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru pe anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID)

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018- a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru pe anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID), prin care se propune plata de către Municipiul Timişoara, în calitate de membru, a cotizaţiei aferente anului 2018 pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, în valoare de 1,5 lei pe locuitor, respectiv în cuantum de 478.918,50 lei conform datelor Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011 şi alocării sumei de 478.918,50 lei din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2018, Capitolul 74.02.05.02. „Protecţia Mediului”. Facem următoarele precizări:

Conform art.11 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi modificată, două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică .

Alineatul 2 al aceluiaşi articol stipulează că, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

Potrivit art.12 din actul normativ mai sus menţionat, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale membre, în condiţiile legii.

În anul 2005 Consiliul Local al Municipiului Timişoara s-a asociat cu Consiliul Judeţean Timiş şi cu consiliile locale ale municipiilor şi oraşelor judeţului Timiş în vederea promovării proiectului „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor menajere în judeţul Timiş” (Hotărârea nr.457 din 20.12.2005)

Prin Hotărârea nr.200 din 22.04.2008 s-a aprobat acordul participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara ca membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Deşeurilor Timiş (ADID) alături de Consiliul Judeţean Timiş.

De asemenea, prin Hotărârea nr.95 din 24.02.2009 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat Statutul-cadru şi Actul constitutiv-cadru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, iar la data de 18.05.2011 a fost semnat Documentul de Poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş” de către membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş din care face parte şi Municipiul Timişoara.

Conform prevederilor art.11 lit.b) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Deşeurilor Timiş, asociaţii au obligaţia să plătească cotizaţia anuală, plata urmând să se facă până la 15 martie a anului în curs.

În calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, Municipiul Timişoara are obligaţia achitării cotizaţiei anuale, în conformitate cu prevederile Statutului mai sus enunţate.

Cod FO53-01, Ver.1

2

Pentru anul 2017, cotizaţia anuală a fost la nivelul sumei de 1 leu/locuitor/an pentru fiecare

membru, potrivit Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Deşeurilor Timiş nr.3/26.09.2016.

Pentru anul 2018, Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş a stabilit prin Hotărârea nr.1 din 15.01.2018 majorarea cuantumului cotizaţiei la valoarea de 1,5 lei pe locuitor, nivelul populaţiei fiind considerat cel stabilit prin recensământ, potrivit adresei nr.227/18.01.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.SC2018-1216/18.01.2018. Având în vedere solicitarea ADID Timiş şi cele expuse mai sus, se propune aprobarea cotizaţiei anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș, aferente anului 2018, în valoare de 1,5 lei pe locuitor, respectiv în cuantum de 478.918,50 lei conform datelor Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011 şi alocarea sumei de 478.918,50 lei din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2018, Capitolul 74.02.05.02. „Protecţia Mediului”. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru pe anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID) îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU pt.ŞEF SERVICIU RMPAM Adrian BERE-SEMEREDI Cristian CĂRĂBAŞ CONSILIER Adina PANC

Cod FO53-01, Ver.1

Atasament: Hotarare_AGA_nr._1_din______15.01.2018.pdf

10. 11. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR “ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEŞEURI TIMIȘ (ADID TIMIŞ)” Nr. 1/15.01.2018 Asociaţii ADID Timiş, Judetul Timis, prin Consiliul Judeţean Timiș, cu sediul în Timişoara, bv. Revoluţiei din 1989 nr. 17/A, et. 2, cam. 208, jud. Timiş, reprezentat de Traian Stancu, în calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 146/22.07.2016; Municipiul Timişoara, prin Consiliul Local al municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, bv. C.D. Loga nr. 1, judetul Timiş, reprezentat de Bere Semeredi Adrian Amedeo, în calitate de director executiv al Direcţiei de Mediu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 102/20.09.2016; Municipiul Lugoj, prin Consiliul Local al municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ţa Victoriei nr. 4, judeţul Timiş, reprezentat de Boldea Francisc Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Lugoj nr. 32/31.08.2016; Oraşul Buziaş, prin Consiliul Local Buziaş, cu sediul în Buziaş, str. Principală nr. 16, județul Timiş reprezentat de Munteanu Sorin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Buziaş nr. 13/29.07.2016; Oraşul Ciacova, prin Consiliul Local Ciacova, cu sediul în Ciacova, P-ţa Cetăţii nr. 8, judeţul Timiş, reprezentat de Filip Petru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ciacova nr. 9/23.08.2016; Oraşul Deta, prin Consiliul Local Deta, cu sediul în Deta, str. Victoriei nr. 32, județul Timiş, reprezentat de Roman Petru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Deta nr. 11/18.07.2016; Oraşul Făget, prin Consiliul Local Faget, cu sediul în Faget, cal. Lugojului nr. 25, județul Timiş, reprezentat de Avram Marcel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărărea Consiliului Local Făget nr. 16/29.07.2016; Oraşul Gătaia, prin Consiliul Local Gătaia, cu sediul în Gătaia, str. Carpaţi nr. 106, județul Timiş, reprezentat de Cozarov Raul, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Gătaia nr. 13/28.07.2016; Oraşul Jimbolia, prin Consiliul Local Jimbolia, cu sediul în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu nr. 81, judeţul Timiş, reprezentat de Postelnicu Darius Adrian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Iimbolia nr. 143/28.07.2016; Oraşul Recaş, prin Consiliul Local Recaş, cu sediul în Recaş, nr. 134, judeţul Timiş, reprezentat de Pavel Teodor, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Recaş nr. 14/29.07.2016; Oraşul Sânnicolau Mare, prin Consiliul Local Sânnicolau Mare, cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Republicii nr. 15, judeţul Timiş, reprezentat de Groza Dănuţ, în calitate de primar, legal Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADID Timiş nr. 1/15:01.2018 „Page 1 of17.- �

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sânnicolau Mare nr. 21/135/21.07.2016; 12. Comuna Balinţ, prin Consiliul Local al comunei Balinţ, cu sediul în Balinţ, nr. 135, județul Timiş, reprezentată de Crașovan Dănuț, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Balinţ nr. 11/17.08.2016; 13. Comuna Banloc, prin Consiliul Local al comunei Banloc, cu sediul în Banloc, nr. 405, județul Timiş, reprezentată de Trifonescu Lucian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Banloc nr. 16/25.08.2016; 14, Comuna Bara, prin Consiliul Local al comunei Bara, cu sediul în Bara, nr. 44, județul Timiş, reprezentată de Ursu Daniel Casian, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Bara nr. 10/30.08.2016; 15. Comuna Beba Veche, prin Consiliul Local al comunei Beba Veche, cu sediul în Beba Veche, nr. 292, judetul Timis, reprezentată de Bohăncanu Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Beba Veche nr. 34/21.09.2016; 16. Comuna Becicherecu Mic, prin Consiliul Local al comunei Becicherecu Mic, cu sediul în Becicherecu Mic, nr. 649, judeţul Timiș, reprezentată de Rusu Raimond Ovidiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Becicherecu Mic nr. 24/26.07.2016; 17. Comuna Belinţ, prin Consiliul Local al comunei Belinţ, cu sediul în Belinţ, nr. 147, judeţul Timiş, reprezentată de Laza Gheorghe Florin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Belinţ nr. 17/30.08.2016; 18. Comuna Bethausen, prin Consiliul Local al comunei Bethausen, cu sediul în Bethausen, nr. 66, judeţul Timiş, reprezentată de Murariu Tripon Doru, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Bethausen nr. 24/20.09.2016; 19. Comuna Biled, prin Consiliul Local al comunei Biled, cu sediul în Biled, nr, 359, județul Timiş, reprezentată de David Cristian Felician, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotararea Consiliului Local Biled nr. 11/27.07.2016; 20. Comuna Birda, prin Consiliul Local al comunei Birda, cu sediul in Birda, nr. 110, judetul Timis, reprezentata de Marcu Sorinel, in calitate de viceprimar, legal imputernicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Birda nr. 11/25.07.2016; 21. Comuna Barna, prin Consiliul Local al comunei Barna, cu sediul în Barna, nr. 76/a, judeţul Timiş, reprezentată de Pecora Dumitru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Barna nr. 11/22.07.2016; 22. Comuna Bogda, prin Consiliul Local al comunei Bogda, cu sediul în Bogda, nr. 9, județul Timiş, reprezentata de Iovănuţ Iasmin Ciprian, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Bogda nr. 8/04.07.2016; 23. Comuna Boldur, prin Consiliul Local al comunei Boldur, cu sediul în Boldur, nr. 176, judeţul Timiş, reprezentată de Berci Viorel, în calitate de viceprimar, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Boldur nr. 11/04.07.2016; 24. Comuna Brestovaţ, prin Consiliul Local al comunei Brestovaţ, cu sediul în Brestovaţ, nr. 20, județul Timiş, reprezentată de Dobra Eugen, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Brestovaţ nr. 10/17.08.2016; 25. Comuna Bucovaţ, prin Consiliul Local al comunei Bucovaţ, cu sediul în Bucovaţ, nr. 178, judeţul Timiş, reprezentată de Jivan Tiberiu Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Bucovaţ nr. 9/24.08.2016; Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADID Timiş nr. 1/15.01.2018 „Page 2 oF17 �

26. 27. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 33. 36. 37. 38. 39. 40. Comuna Cărpiniş, prin Consiliul Local al comunei Cărpiniş, cu sediul în Cărpiniş, str. a III-a nr. 42, judeţul Timiş, reprezentată de Sima Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Cărpiniş nr. 12/09.2016; Comuna Cenad, prin Consiliul Local al comunei Cenad, cu sediul în Cenad, nr. 652, judeţul Timiş, reprezentată de Crăciun Nicolae, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Cenad nr. 9/18.07.2016; - Comuna Cenei, prin Consiliul Local al comunei Cenei, cu sediul în Cenei, nr. 133, județul Timiş, reprezentată de Ilaş Gabriel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Cenei nr. 11/19.07.2012 Comuna Checea, prin Consiliul Local al comunei Checea, cu sediul in Checea, nr. 184, judeţul Timiş, reprezentată de Birdean Dorin Liviu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Checea nr. 8/20.07.2016; Comuna Chevereşu Mare, prin Consiliul Local al comunei Chevereşu Mare, cu sediul în Chevereşu Mare, nr. 277, judeţul Timiş, reprezentată de Muia Marcel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Chevereşu Mare nr. 12/14.09.2016; Comuna Comloşu Mare, prin Consiliul Local al comunei Comloşu Mare, cu sediul în Comloşu Mare, nr. 655, judeţul Timiş, reprezentată de Ovidiu Ştefănescu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărrrea Consiliului Local Comloşu Mare nr. 12/22.08.2016; Comuna Coşteiu, prin Consiliul Local al comunei Coșteiu, cu sediul în Coşteiu, nr. 668, județul Timiş, reprezentată de Marton Benjamin, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Coşteiu nr. 11/25.08.2016; Comuna Criciova, prin Consiliul Local al comunei Criciova, cu sediul în Criciova, nr. 51 A, judeţul Timiş, reprezentată de Cătană Cristian Iosif, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Criciova nr. 10/07.07.2016; Comuna Curtea, prin Consiliul Local al comunei Curtea, cu sediul în Curtea, nr. 268, judeţul Timiş, reprezentată de Grecu Mircea, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Curtea nr. nr. 9/10.07.2012; Comuna Darova, prin Consiliul Local al comunei Darova, cu sediul în Darova, nr. 152, județul Timiş, reprezentată de Cherciu Viorel Aurel, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Darova nr. 21/29.09.2016; Comuna Denta, prin Consiliul Local al comunei Denta, cu sediul în Denta, nr. 224, judeţul Timiş, reprezentată de Tapanov Petru, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Denta nr. 17/22.09.2016; Comuna Dudeştii Noi, prin Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi, cu sediul în Dudeştii Noi, nr. 29, judeţul Timiş, reprezentată de Nica Alin Adrian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Dudeştii Noi nr. 17/31.08.2012; Comuna Dudeştii Vechi, prin Consiliul Local al comunei Dudeştii Vechi, cu sediul in Dudeştii Vechi, nr. 254, judetul Timis, reprezentata de Cucalan Bono, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Dudeştii Vechi nr. 7/13.07.2016; Comuna Dumbrava, prin Consiliul Local al comunei Dumbrava, cu sediul în Dumbrava, nr. 336, judeţul Timiş, reprezentată de Ihasz Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Dumbrava nr. 9/24.08.2016; Comuna Dumbrăviţa, prin Consiliul Local al comunei Dumbrăviţa, cu sediul în Dumbrăvița, str. Petofi Sandor nr. 31, județul Timiş, reprezentată de Malac Victor, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Dumbrăvița nr. 13/19.07.2016; Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADID Timiş nr, 1/15.01.2018: rr Page 30517 �

41. Comuna Fibiş, prin Consiliul Local al comunei Fibiş, cu sediul în Fibiş, nr. 94A, judeţul Timiş, reprezentată de Carcea Gheorghe Dorel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Fibiş nr. 8/22.07.2016; 42. Comuna Fârdea, prin Consiliul Local al comunei Fârdea, cu sediul în Fârdea, nr. 105, judeţul Timiş, reprezentată de Lupulescu Samuel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Fârdea nr. 16/29.07.2016; 43. Comuna Foeni, prin Consiliul Local al comunei Foeni, cu sediul în Foeni, nr. 381, județul Timiş, reprezentată de Cizmaş Miomir-Dobrivoi, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Foeni nr. 13/22.09.2016; 44. Comuna Găvojdia, prin Consiliul Local al comunei Găvojdia, cu sediul în Găvojdia, nr. 295, judeţul Timiş, reprezentată de Stoica Dănuţ Toma, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Găvojdia nr. 15/22.07.2016; 45. Comuna Ghilad, prin Consiliul Local al comunei Ghilad, cu sediul în Ghilad, nr. 972 A, judeţul Timiş, reprezentată de Guran Cornel, în calitate de primar, lega! împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ghilad nr. 30/01.09.2016; 46. Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, str. Victoria nr. 46, judeţul Timiş, reprezentată de Stănuşoiu Ionuţ, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 11/20.07.2016; 47. Comuna Ghizela, prin Consiliul Local al comunei Ghizela, cu sediul în Ghizela, nr. 41, județul Timiş, reprezentată de Mirean Mircea Dinu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ghizela nr. 20/30.09.2016; 48. Comuna Giarmata, prin Consiliul Local al comunei Giarmata, cu sediul în Giarmata, nr. 445, județul Timiş, reprezentată de Bunescu Virgil, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Giarmata nr. 12/22.07.2016; 49. Comuna Giera, prin Consiliul Local al comunei Giera, cu sediul în Giera, nr. 192, județul Timiş, reprezentată de Vicol Radu Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Giera nr. 8/28.07.2016; 530. Comuna Giroc, prin Consiliul Local al comunei Giroc, cu sediul în Giroc, str. Semenic nr. 54, judeţul Timiş, reprezentată de Toma Iosif Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Giroc nr. 24/31.08.2016; 51. Comuna Giulvăz, prin Consiliul Local al comunei Giulvăz, cu sediul în Giulvaz, nr. 172, județul Timiş, reprezentată de Muntean Maria, în calitate de viceprimar, legal imputernicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Giulvaz nr. 9/08.07.2016; 52. Comuna Gottlob, prin Consiliul Local al comunei Gottlob, cu sediul în Gottlob, nr. 275, judeţul Timiş, reprezentată de Nastor Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Gottlob nr. 11/01.08.2016; 53. Comuna lecea Mare, prin Consiliul Local al comunei lecea Mare, cu sediul în Iecea Mare, nr. 127 A, judeţul Timiş, reprezentată de Tomulea Liviu Ştefan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local lecea Mare Nr. 12/13.08.2012; 54. Comuna Jamu Mare, prin Consiliul Local al comunei Jamu Mare, cu sediul în Jamu Mare, nr. 180 A, judeţul Timiş, reprezentată de Filipiac Valeriu Nicolae, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Jamu Mare nr. 14/30.08.2016; _ „Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADID Timiş nr. 1/15.01,2018 SIE: Page 4-of 17 �

55. Comuna Jebel, prin Consiliul Local al comunei Jebel, cu sediul în Jebel, nr. 251, judeţul Timiş, reprezentată de Bociu Sabin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Jebel nr. 9/28.07.2016; 56. Comuna Lenauheim, prin Consiliul Local al comunei Lenauheim, cu sediul în Lenauheim, nr. 258, judeţul Timiş, reprezentată de Suciu Ilie, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Lenauheim nr. 14/22.09.2016; 57. Comuna Licbling, prin Consiliul Local al comunei Liebling, cu sediul în Liebling, nr. 528, judeţul Timiş, reprezentată de Munteanu Ioan Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Liebling nr. 12/29.10.2016; 58. Comuna Livezile, prin Consiliul Local al comunei Livezile, cu sediul în Livezile, nr. 191, judeţul Timiş, reprezentată de Varga Ştefan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Livezile nr. 8/08.07.2016; 59. Comuna Lovrin, prin Consiliul Local al comunei Lovrin, cu sediul în Lovrin, nr. 206, județul Timiş, reprezentată de Graur Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Lovrin nr. 9/19.07.2016; 60. Comuna Margina, prin Consiliul Local al comunei Margina, cu sediul in Margina, nr. 1, judeţul Timiş, reprezentată de Costa Ionel, în calitate de primar, legal imputernicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Margina nr. 14/20.09.2016; 61. Comuna Maşloc, prin Consiliul Local al comunei Maşloc, cu sediul în Maşloc, nr. 95, judeţul Timiş, reprezentată de Lupu Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Maşloc nr. 11/31.08.2016; 62. Comuna Mănăştiur, prin Consiliul Local al comunei Mănăştiur, cu sediul în Mănăştiur, nr. 297, judeţul Timiş, reprezentată de Curuţi Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Mănăştiur nr. 9/29.07.2016; 63. Comuna Moraviţa, prin Consiliul Local al comunei Moraviţa, cu sediul în Moraviţa, nr. 261, județul Timiş, reprezentată de Fistea Ion, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Moraviţa nr. 10/15.07.2016; 64. Comuna Moşniţa Noua, prin Consiliul Local al comunei Moşniţa Noua, cu sediul în Moşniţa Noua, nr. 73, judeţul Timiş, reprezentată de Bucur Florin-Octavian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Moşniţa Nouă nr. 19/30.06.2016; 65. Comuna Nădrag, prin Consiliul Local al comunei Nădrag, cu sediul în Nădrag, P-ţa Centrală nr. 2, judeţul Timiş, reprezentată de Muntean Liviu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Nădrag nr. 21/19.09.2016; 66. Comuna Nitchidorf, prin Consiliul Local al comunei Nitchidorf, cu sediul în Nitchidorf, nr. 212, judeţul Timiş, reprezentată de Drăghici Dănuţ, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Niţchidorf nr. 16/31.08.2016; 67. Comuna Ohaba Lunga, prin Consiliul Local al comunei Ohaba Lungă, cu sediul în Ohaba Lungă, nr. 33, judeţul Timiş, reprezentată de Lăzărescu Ion în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Comuna Ohaba Lunga nr. 13/20.07.2016; 68. Comuna Orţişoara, prin Consiliul Local al comunei Orţişoara, cu sediul în Orţișoara, nr. 209, județul Timiş, reprezentată de Sabolu Gheorghe Aleodor, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Orţişoara nr. 10/21.07.2016; Hotărârea Adunării Generăle'a Asociaţilor ADID Timiş nr. 1/15.01 2018: Page S-of 17 �

69. Comuna Otelec, prin Consiliul Local al comunei Otelec, cu sediul în Otelec, nr. 471/B, judeţul Timiș, reprezentată de Pascu Vasile Valentin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Otelec nr. 12/28.08.2016; 70. Comuna Parţa, prin Consiliul Local al comunei Parţa, cu sediul în Parţa, nr. 282, județul Timiş, reprezentată de Petricaş Mihai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Parţa nr. 33/26.08.2016; 71. Comuna Pădureni, prin Consiliul Local al comunei Pădureni, cu sediul în Pădureni, nr. 220, judeţul Timiș, reprezentată de Ignuţa Dorin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Pădureni nr. 17/22.09.2016; 72. Comuna Peciu Nou, prin Consiliul Local al comunei Peciu Nou, cu sediul în Peciu Nou, nr. 189, judeţul Timiş, reprezentată de Drăgan Gabriel-Răzvan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Peciu Nou nr. 12/15.07.2016; 73. Comuna Periam, prin Consiliul Local al comunei Periam, cu sediul în Periam, nr. 986, judeţul Timiş, reprezentată de Dumitraş Cornel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Periam nr. 17/21.07.2016; 74. Comuna Pesac, prin Consiliul Local al comunei Pesac, cu sediul în Pesac, nr. 360, judeţul Timiş, reprezentată de Toma Cornel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Pesac nr. 9/21.07.2016; 75. Comuna Pietroasa, prin Consiliul Local al comunei Pietroasa, cu sediul în Pietroasa, nr. 108, judeţul Timiş, reprezentată de Simoc Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Pietroasa nr. 14/29.09.2016; 76. Comuna Pişchia, prin Consiliul Local al comunei Pişchia, cu sediul în Pişchia, nr. 261, județul Timiş, reprezeniată de Sas loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Pişchia nr. 30/31.10.2012; 71. Comuna Racoviţa, prin Consiliul Local al comunei Racoviţa, cu sediul în Racovița, nr. 331, judeţul Timiş, reprezentată de Nanu Ion, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Racoviţa nr. 8/28.07.2016; 78. Comuna Remetea Mare, prin Consiliul Local al comunei Remetea Mare, cu sediul în Remetea Mare, nr. 112, județul Timiş, reprezentată de Golubov Ilie, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Remetea Mare nr. 10/29.07.2016; 19. Comuna Sacoşu Turcesc, prin Consiliul Local al comunei Sacoşu Turcesc, cu sediul în Sacoşu Turcesc, nr. 98, județul Timiş, reprezentată de Koller Gabriel Adrian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sacoşu Turcesc nr. 11/05.08.2016; 80. Comuna Saravale, prin Consiliul Local al comunei Saravale, cu sediul în Saravale, nr. 174, judeţul Timiş, reprezentată de Stoian Sava, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Saravale nr. 33/05.07.2016; 81. Comuna Satchinez, prin Consiliul Local al comunei Satchinez, cu sediul în Satchinez, str. a V-a nr. 82, judeţul Timiş, reprezentată de Cheaua Florin-Olimpiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Satchinez nr. 11/29.07.2016; 82. Comuna Săcălaz, prin Consiliul Local al comunei Săcălaz, cu sediul în Săcălaz, nr. 368, judeţul Timiş, reprezentată de Todaşcă Ilie, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Săcălaz nr. 21/30.06.2016; 83. Comuna Secaş, prin Consiliul Local al comunei Secaş, cu sediul în Secaş, nr. 19, judeţul Timiş, reprezentată de Pop Simion, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Secaş nr. 14/15.09.2016; Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADID Timiş nr. 1/15.01.2018':- a a Page 6-0f17.- �

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. Comuna Sânandrei, prin Consiliul Local al comunei Sânandrei, cu sediul în Sânandrei, nr. 516, judeţul Timiş, reprezentată de Minnich Iosif, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sânandrei nr. 8/14.07.2016; Comuna Sânmihaiu Român, prin Consiliul Local al comunei Sânmihaiu Român, cu sediul în Sânmihaiu Român, nr. 1, judetul Timis, reprezentata de Mărcuţi Viorel, în calitate de primar, legal imputernicit în acest scop prin Hotararea Consiliului Local Sânmihaiu Român nr. 7/21.07.2016; Comuna Sânpetru Mare, prin Consiliul Local al comunei Sânpetru Mare, cu sediul în Sânpetru Mare, nr. 1, județul Timiş, reprezentată de Popovici Viorel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sânpetru Mare nr. 9/31.07.2012; Comuna $ag, prin Consiliul Local al comunei Şag, cu sediul în Şag, str. a II-a nr. 49, judeţul Timiş, reprezentată de Roşu Flavius Alin, în calitate de primar, lega! împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Şag nr. 9/29.07.2016; Comuna Şandra, prin Consiliul Local al comunei Șandra, cu sediul în Şandra, nr. 6, judeţul Timiş, reprezentată de Savu Luchian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Şandra nr. 8/10.08.2016; Comuna Ştiuca, prin Consiliul Local al comunei Ştiuca, cu sediul în Știuca, nr. 111, judeţul Timiş, reprezentată de Bejera Vasile în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Știuca nr. 15/5.09.2016; Comuna Teremia Mare, prin Consiliul Local al comunei Teremia Mare, cu sediul în Teremia Mare, nr. 559, judeţul Timiş, reprezentată de Gui Cornel Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Teremia Mare nr. 34/18.08.2016; Comuna Tomeşti, prin Consiliul Local al comunei Tomeşti, cu sediul în Tomeşti, nr. 46, județul Timiş, reprezentată de Medelean Costel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Tomeşti nr. 9/25.07.2016; Comuna Tomnatic, prin Consiliul Local al comunei Tomnatic, cu sediul în Tomnatic, nr. 258, județul Timiş, reprezentată de Vasiu Stoian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Tomnatic nr. 10/24.08.2016; Comuna Topolovățu Mare, prin Consiliul Local al comunei Topolovăţu Mare, cu sediul în Topolovăţu Mare, nr. 321, judeţul Timiş, reprezentată de „ în calitate de „ legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Topolovăţu Mare nr. _/ 5 Comuna Tormac, prin Consiliul Local al comunei Tormac, cu sediul în Tormac, nr. 467, judeţul Timiş, reprezentată de Csaki Karol Ion Lucian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Tormac nr. 16/25.08.2016; Comuna Traian Vuia, prin Consiliul Local al comunei Traian Vuia, cu sediul în Sudrias, nr. 163 A, judetul Timis, reprezentată de Petruescu Vasile Bujor, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Traian Vuia nr. 10/11.08.2016; Comuna Uivar, prin Consiliul Local al comunei Uivar, cu sediul în Uivar, nr. 348, judeţul Timiş, reprezentată de ldvorianu Gabriel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Uivar nr. 23/21.09.2012; Comuna Valcani, prin Consiliul Local al comunei Vâlcani, cu sediul ân Vâlcani, nr. 222, județul Timiş, reprezentată de Galu Adina Aureliana, în calitate de viceprimar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Vâlcani nr. 7/29.06.2016; Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADID Timiş nr. 1/15:01:2018 Page 7 of17 �

98. Comuna Variaş, prin Consiliul Local al comunei Variaș, cu sediul în Variaş, nr. 619, judeţul Timiş, reprezentată de Birău Nicolae, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Variaș nr.20/15.09.2016; 99. Comuna Victor Vlad Delamarina, prin Consiliul Local al comunei Victor Vlad Delamarina, cu sediul în Victor Vlad Delamarina, nr. 127, judeţul Timiş, reprezentată de Cardaş Ioan Cristian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Victor Vlad Delamarina nr. 10/15.07.2016; 100.Comuna Voiteg, prin Consiliul Local al comunei Voiteg, cu sediul în Voiteg, nr. 114, judeţul Timiş, reprezentată de Olaru Iulian-Cristian, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Voiteg nr. 9/24.08.2016; * + Adunarea generală a asociațiilor, statutar şi legal întrunită, cu unanimitate de voturi a hotărât următoarele: Art. 1 Se aprobă raportul de activitate al aparatului tehnic al ADID Timiş aferent anului 2017. Art. 2 Se aprobă cotizaţia şi proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al ADID pentru anul 2018. Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa membrilor asociați. Art. 4 Prezenta hotărâre urmează a fi publicată şi pe pagina de internet a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiș www.adidtimis.ro Art. 5 Prezenta hotărâre s-a redactat în 3 exemplare. Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADID Timiş nr. 1/15 :01:2018 ": ; Page 8 of 17 �

Anexă la Hotărârea nr. 1/15.01.2018 ASOCIAŢII, din care semnează cei prezenți, conform tabelului de prezență al şedinţei Adunării Generale din 15.01.2018 5. Oraşul Ciacova, prin primar Filip Petru 6. Oraşul Deta, prin primar Roman Peiru 7. Oraşul Făget, prin primar Avram Marcel 8. Oraşul Gătaia, prin primar Cozarov Raul 9. Oraşul Jimbolia, prin primar Postelnicu Darius Adrian 10. Oraşul Recas, prin primar Pavel Teodor 11. Oraşul Sânnicolau Mare, prin primar Groza Dănuţ Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADID Timiş nr. 1/15:01.2018 -—. Page 9-0f.17 �

12. Comuna Balinţ, prin primar Craşovan Dănuţ 13. Comuna Banloc, prin primar Trifonescu Lucian 14. Comuna Bara, prin viceprimar Ursu Daniel Casian 13. Comuna Beba Veche, prin primar Bohăncanu Ioan 16. Comuna Becicherecu Mic, prin primar Rusu Raimond Ovidiu 17. Comuna Belin, prin primar Laza Gheorghe Florin 18. Comuna Bethausen, prin viceprimar Murariu Tripon Doru 19. Comuna Biled, prin primar David Cristian Felician 20. Comuna Birda, prin viceprimar Marcu Sorinel 21. Comuna Barna, prin primar Pecora Dumitru 22. Comuna Bogda, prin viceprimar Iovănuţ Iasmin Ciprian Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADID Timiş nr. 1/15.01:2018 DI Page 10-0f.17 �

23. Comuna Boldur, prin viceprimar Berci Viorel 24. Comuna Brestovăţ, prin primar Dobra Eugen 253. Comuna Bucovăţ, prin primar Jivan Tiberiu Ionel 26. Comuna Cărpiniş, prin primar Sima loan 27. Comuna Cenad, prin primar Crăciun Nicolae 28. Comuna Cenei, prin primar Ilaş Gabriel 29. Comuna Checea, prin mmm 30. Comuna Chevereşu Mare, prin primar Muia Marcel 31. Comuna Comloşu Mare, prin primar Ștefănescu Ovidiu Nicolae 32. Comuna Coşteiu, prin viceprimar Marton Benjamin 33. Comuna Criciova, prin primar Cătană Cristian Iosif E 34. Comuna Curtea, prin primar Grecu Mircea Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADID Timiş nr. 1/15:01.2018 -Page 11 of17 �

35. Comuna Darova, prin viceprimar Cherciu Viorel Aurel 36. Comuna Denta, prin viceprimar Tapanov Petru ADMINISTRATORI PUSLIG 37. Comuna Dudeştii Noi, prin primar Nica Alin Adtian Viorel ONEȚI, 38. Comuna Dudeştii Vechi, prin primar Cucalan Bono 39. Comuna Dumbrava, prin primar Ihasz Ioan 40. Comuna Dumbrăvița, prin primar Malac Victor 43. Comuna Foeni, prin primar Cizmaș Miomir-Dobrivoi 44. Comuna Găvojdia, prin primar Stoica Dănuţ - Toma 45. Comuna Ghilad, prin primar Guran Cornel Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADID Timişn 1/15.01.2018 Page 12.0F17 _ �

46. Comuna Ghiroda, prin primar Stănuşoiu Ionuţ 47. Comuna Ghizela, prin primar Mirean Mircea Dinu 48. Comuna Giarmata, prin primar Bunescu Virgil 49. Comuna Giera, prin primar Vicol Radu Ionel A 71 COMUNA, + GIROC Ă 5 &, a + NS a N 50. Comuna Giroc, prin primar Toma Iosif Ionel N at Sat 51. Comuna Giulvăz, prin viceprimar Muntean Maria 52. Comuna Gottlob, prin primar Nastor Gheorghe 33. Comuna lecea Mare, prin primar Tomulea Liviu Ştefan 54. Comuna Jamu Mare, prin primar Filipiac Valeriu Nicolae 55. Comuna Jebel, prin primar Bociu Sabin 36. Comuna Lenauheim, prin primar Suciu Ilie 57. Comuna Liebling, prin primar Munteanu Ioan Gheorghe - Hotiirea Adunării Generale a Asociațlor ADID Timiş ur. 1/ 15 01 :2018 ea US _ - Page 13 af 17 �

38. Comuna Livezile, prin primar Varga Ştefan 539. Comuna Lovrin, prin primar Graur Vasile 60. Comuna Margina, prin primar Costa Ionel 61. Comuna Maşloc, prin primar Lupu Ionel 62. Comuna Mănăştiur, prin primar Curuţi Ionel 63. Comuna Moraviţa, prin primar Fistea Ion 64. Comuna Moşniţa Noua, prin primar Bucur Florin Octavian 55. Comuna Nădrag, prin primar Muntean Liviu 6. Comuna Niţehidorf, prin primar Drăghici Dănuţ 7. Comuna Ohaba Lungă, prin primar Lăzărescu Ion Comuna Orţişoara, prin primar Sobolu Gheorghe Aleodor "Hotărârea Adunării Generale a Asociaților ADID Timiş nr. 1/15.01.2018 Page 14-of 17 �

69. Comuna Otelec, prin primar Pascu Vasile Valentin 70. Comuna Parţa, prin primar Petricaş Mihai 73. Comuna Periam, prin primar Dumitraş Cornel 74. Comuna Pesac, prin primar Toma Cornel 75. Comuna Pietroasa, prin primar Simoc Ioan 76. Comuna Pişchia, prin primar Sas Ioan 77. Comuna Racoviţa, prin primar Nanu Ion Hotărârea Adunării Generale a Asociaţi lor ADID Timiş nr. 1/15.01.2018 Page 15 of17 �

88. Comuna Şandra, prin primar Savu Luchian 89. Comuna Ştiuca, prin primar Bejera Vasile 90. Comuna Teremia Mare, prin primar Gui Cornel Vasile 91. Comuna Tomeşti, prin primar Medelean Costel "- Hotărârea Adunării Generale a Asaciaţilor ADID Timiş nr. 1/15.01.2018 -. Page 16017... �

92. Comuna Tomnatic, prin primar Vasiu Stoian 93. Comuna Topolovăţu Mare, prin 99. Comuna Victor Vlad Delamarina, prin primar Cardaş Ioan Cristian 100. Comuna Voiteg, prin viceprimar Olaru Tulian-Cristian : Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADID Timiş nr. 1/15.01.2018 — Page 170f17. �