Consiliul Local Timisoara

Hotararea 89/23.02.2018 privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 28.11.2017 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin Hotărârea Consiliului Local nr. 323/15.09.2017

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 89/23.02.2018
privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 28.11.2017 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin Hotărârea Consiliului Local nr. 323/15.09.2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive, cu nr SC2018 -1345/22.01.2018 a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate, nr.SC2018 - 1345/22.01.2018 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.01.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018-1345/22.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform Procesului -Verbal cu nr. 6 al şedinţei din data de 28.11.2017 al Comisiei de Negociere cu Terţii, s-a convenit acordarea sumei de despagubiri si plata cheltuielilor de demolare a constructiilor care se află pe terenul pentru care s-a declarat interesul public local prin Hotărârea Consiliului Local nr.323/15.09.2017 .
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local cu nr. 323/15.09.2017 - privind declararea ca fiind de interes public local a terenului Municipiului Timişoara cu nr. top. 27095/3, înscris în C.F. 406967 Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor,
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
Avand in vedere prevederile art.36 alin.2 lit.c) şi alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se însuşeşte Procesul-Verbal cu nr. 6 al şedinţei din data de 28.11.2017 al Comisiei de Negociere cu Terţii.

Art.2: Se aprobă acordarea de despăgubiri şi a cuantumului acesteia, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sumă care se va achita în lei la cursul BNR la data emiterii prezentei hotărâri a Consiliului Local.

Art.3: Se aprobă achitarea tuturor cheltuielilor legate de emiterea Autorizaţiei de Demolare a garajelor situate pe terenul pentru care s-a declarat intresul public local, de la Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor construcţii, radierea lor din cartea funciară, transportul şi depozitarea materialelor rezultate în urma demolării.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse şi Directia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la H.C.L. nr.__________/_______

Lista cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public care au negociat în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 28.11.2017 şi cuantumul

despăgubirilor care se vor acorda

NR. CRT

NUME PRENUME PROPRIETAR/I

VALOARE DESPAGUBIRE/GARAJ

1. Câmpean Mihail Ioan şi Cîmpean Felicia 2000 euro 2. Moştenitorilor legali ai numitului Dragoescu

Virgil decedat) şi Dragoescu Simona Camelia

2000 euro (sumă care se va achita după prezentarea actelor pentru succesiune datorită de cesului numitului Dragoescu Virgil)

3. Cardel Gheorghe şi Cardel Doina Maria

1900 euro

4. Bogdan Ioan şi Bogdan Vasilica

1900 euro

5. Stoicoi Mihai 1900 euro 6. Birău Ionel Petru şi

Birău Lidia 1900 euro

7. Mircea Nicolae 1900 euro 8. Bajusz Ileana 1900 euro 9. Guţu Margareta 1900 euro 10. Sîrbu Ofelia Aurelia şi

Sîrbu Petru 1900 euro

11. Lazăr Constantin 2000 euro 12. Luchian Ioan 1900 euro 13. Cucu Victoria

Cucu Emil Neculau Mihaela

1900 euro (sumă care se va achita după prezentarea acordului scris al numitilor Cucu Emil Neculau Mihaela)

Pentru DIRECTOR, Şef Birou, Mihai Boncea Otilia Sîrca

Atasament: Expunere_motive.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE BIROUL GARAJE CIMITIRE COŞERIT ŞI SPAŢII UTILITARE Nr.____________________/____________________

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 28.11.2017 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes

public prin H.C.L. nr. 323/15.09.2017

Prin Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 323/15.09.2017- privind declararea ca fiind de interes public local a terenului Municipiului Timişoara cu nr. top. 27095/3, înscris în C.F. 406967 Timişoara, a fost declarat interesul public local asupra terenului pe care se vor realiza “ Lucrări de amenajare a spaţiilor publice, Amenmajare locuri de parcare pe domeniul public conf. H.C.L. nr.18/2000, pe imobilul – teren situat în municipul Timişoara, strada Martir Elena Nicoară, înscris în C.F. nr. 406967 Timişoara, nr. top. 27095/3”, pentru care s-a aprobat documentaţia tehnico-economică a acestui obiectiv de investiţie şi pentru care s-a emis Autorizaţia de construire nr.966/31.07.2017.

Având în vedere faptul că pe terenul pe care se realizează investiţia arătată mai sus sunt realizate construcţii provizorii de tip garaje, s-a demarat procedura de negociere cu proprietarii acestor garaje pentru eliberarea acestor amplasamente şi desfiinţarea acestor garaje şi datorită faptului că în unele dintre contractele de concesiune încheiate pentru terenul aferent acestor garaje, au fost înscrise clauze de despăgubire care cad în sarcina concesionarului în cazul declarării interesului public local şi ca urmare proprietarii acestor garaje au fost la Comisia de Negociere cu Terţii în vederea acordării unor eventuale despăgubiri, despăgubiri stabilite după ce s-a întocmit de un evaluator specializat un Raport de evaluare cu numărul SC2017-027913/08.11.2017 a acestor construcţii.

Astfel, ca urmare a sedinţei Comisiei de Negociere cu terţii din data de 28.11.2017, este necesară însuşirea Procesului verbal cu nr.6 al şedinţei din data de 28.11.2017 a Comisiei de Negociere cu Terţii, aprobarea plăţii despăgubirilor aferente şi a cuantumului acesteia conform unei Anexe care va face parte integrantă din prezenta hotărâre, sumă care se va achita în lei la cursul BNR la data emiterii prezentei Hotărârii de Consiliu Local, pentru proprietarii garajelor cu care s-a negociat în Comisia de Negociere cu Terţii conform Procesului verbal cu nr.6 al şedinţei din data de 28.11.2017 şi aprobarea achitarii tuturor costurilor ocazionate de emiterea Autorizaţiei de Demolare a garajelor pentru care s-a declarat intresul local, de la Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor construcţii, transportul şi depozitarea materialelor rezultate în urma demolării şi radierea lor din cartea funciară.

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 28.11.2017 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin H.C.L. nr. 323/15.09.2017.

PRIMAR Pentru

DIRECTOR, Nicolae Robu Mihai Boncea

Atasament: Raport_specialitate.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE BIROUL GARAJE CIMITIRE COŞERIT ŞI SPAŢII UTILITARE Nr.____________________/____________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din

data de 28.11.2017 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin H.C.L. nr. 323/15.09.2017

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municpiului Timişoara şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 28.11.2017 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin H.C.L. nr. 323/15.09.2017; Facem următoarele precizări: Prin Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 323/15.09.2017- privind declararea ca fiind de interes public local a terenului Municipiului Timişoara cu nr. top. 27095/3, înscris în C.F. 406967 Timişoara, a fost declarat interesul public local asupra terenului pe care se vor realiza “ Lucrări de amenajare a spaţiilor publice, Amenmajare locuri de parcare pe domeniul public conf. H.C.L. nr.18/2000, pe imobilul – teren situat în municipul Timişoara, strada Martir Elena Nicoară, înscris în C.F. nr. 406967 Timişoara, nr. top. 27095/3”, pentru care s-a aprobat documentaţia tehnico- economică a acestui obiectiv de investiţie şi pentru care s-a emis Autorizaţia de construire nr.966/31.07.2017.

Având în vedere faptul că pe terenul pe care se realizează investiţia arătată mai sus sunt realizate construcţii provizorii de tip garaje, s-a demarat procedura de negociere cu proprietarii acestor garaje pentru eliberarea acestor amplasamente şi desfiinţarea acestor garaje.

Precizăm că la emiterea autorizaţiilor de construire s-a impus următoarea condiţie: „ amplasamentul se va elibera necondiţionat în cazul în care terenul va fi revendicat de foştii proprietarii sau de Consiliul Local pentru lucrări de interes public ...”.

Deasemenea vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu clauzele înscrise în contractele de concesiune încheiate pentru garajele din Municipiul Timişoara, acestea pot fi reziliate unilateral sau înceta numai „ în cazul care interesul local o impune”.

Precizăm că deţinătorii garajelor din această zonă pentru care s-a declarat interesul local au fost notificati cu privire la faptul ca a fost declarat interesul public local asupra terenului pe care sunt edificate garajele, urmând ca acestea să se demoleze, iar amplasamentele să fie predate reprezentanţilor Primăriei Municipiului Timişoara libere de construcţii şi de orice sarcini.

Urmare verificărilor din teren şi a documentelor aflate în evidenţa au fost identificate garajele existente şi astfel vă comunicăm că sunt afectate 69 de garaje , iar în unele dintre contractele de concesiune încheiate pentru terenul aferent acestor garaje, au fost înscrise clauze de despăgubire care cad în sarcina concesionarului în cazul declarării interesului public local şi ca urmare proprietarii acestor garaje au fost la Comisia de Negociere cu Terţii în vederea acordării unor eventuale despăgubiri, despăgubiri stabilite după ce s-a întocmit de un evaluator specializat un Raport de evaluare cu numărul SC2017-027913/08.11.2017 a acestor construcţii.

Astfel, la sedinţa Comisiei de Negociere cu terţii din data de 28.11.2017, au fost invitaţi proprietarii garajelor situate în Bateria 33 (AC nr.39/G/21.11.1991), bateria 44 (AC nr.769/21.10.1991), bateria 77 (AC nr.4/23.03.1993), bateria 2022 (AC nr.886/11.08.1998 si AC nr.1310/09.11.1998), a căror contracte de concesiune a terenului sunt în vigoare şi au prevăzută clauză de despăgubire. Conform evaluărilor făcute pentru fiecare garaj în parte, au fost propuse sume pentru despăgubirea proprietarilor iar cheltuielile legate de demolarea garajelor şi radierea lor din Cartea Funciară, cad în sarcina Primăriei Municipiului Timişoara. Achitarea despăgubirii se va face înainte de începerea demolării garajelor.

Negocierea s-a purtat cu fiecare proprietar în parte, aceştia dându-şi acordul în scris cu privire la acceptarea cuantumului despăgubirilor şi împuternicirea Municipiului Timişoara prin Direcţia Clădiri, ternuri şi Dotări Diverse să efectueze toate demersurile necesare în vederea demolării, respectiv:

1. Câmprean Mihail Ioan şi Cîmpean Felicia – sunt de acord cu suma de 2.000 Euro, 2. Dragoescu Virgil şi Dragoescu Simona Camelia – Dragoescu Virgil este decedat

- Dragoescu Simona Camelia este de acord cu suma de 2000 Euro şi i s-a comunicat faptul că este necesar să efectueze succesiunea

3. Cardel Gheorghe, prin soţia Cardel Doina Maria – sunt de acord cu suma de 1.900 Euro - la data de 04.12.2017 s-a prezentat şi soţul

care a semnat declaraţia 4. Bogdan Ioan şi Bogdan Vasilica – prezenta doar Bogdan Vasilica, care este de acord cu suma

de 1.900 Euro 5. Stoicoi Mihai – sunt de acord cu suma de 1.900 Euro 6. Birău Ionel Petru şi Birău Lidia – sunt de acord cu suma de 1.900 Euro 7. Mircea Nicolae – sunt de acord cu suma de 1.900 Euro 8. Bajusz Ileana - sunt de acord cu suma de 1.900 Euro 9. Moş Victor – NEPREZENTAT 10. Guţu Margareta - sunt de acord cu suma de 1.900 Euro 11. Cristea Corneliu – contractul fiind expirat înţeleg că nu se acordă despăgubiri dar sunt de acord ca

Municipiului Timişoara prin Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse să efectueze toate demersurile necesare în vederea demolării

12. Blata Francisc cu avocat Scorobete Ioan– nu este de acord cu suma de 1.900 euro şi solicită 2.800. Comisia nu este de acord

13. Sîrbu Ofelia Aurelia şi Sîrbu Petru - sunt de acord cu suma de 1.900 Euro 14. Lazăr Constantin - sunt de acord cu suma de 2.000 Euro 15. Luchian Ioan - sunt de acord cu suma de 1.900 Euro 16. Cucu Victoria şi pentru Cucu Emil, Neculau Mihaela - sunt de acord cu suma de 1.900 Euro

- se vor prezenta şi Cucu Emil- fiu şi Neculau Mihaela – fiică, pentru a-şi da acordul în scris

Toţi membrii Comisiei au fost de acord în unanimitate cu sumele propuse ca despăgubire iar proprietarii şi-au dat acordul prin semnarea declaraţiilor, declaraţii predate Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare.

Totodată propunem însuşirea Procesului verbal cu nr.6 al şedinţei din data de 28.11.2017 a Comisiei de Negociere cu Terţii, aprobarea plăţii despăgubirilor aferente şi a cuantumului acesteia conform unei Anexe care va face parte integrantă din prezenta hotărâre, sumă care se va achita în lei la cursul BNR la data emiterii prezentei Hotărârii de Consiliu Local, pentru proprietarii garajelor cu care s-a negociat în Comisia de Negociere cu Terţii conform Procesului verbal cu nr.6 al şedinţei din data de 28.11.2017 şi aprobarea achitarii tuturor costurilor ocazionate de emiterea Autorizaţiei de Demolare a garajelor pentru care s-a declarat intresul local, de la Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor construcţii, transportul şi depozitarea materialelor rezultate în urma demolării şi radierea lor din cartea funciară. Având în vedere cele menţionate mai sus, adresa cu numărul SC2017-29503/08.01.2017 şi Procesul verbal cu nr.6/28.11.2017 al Comisiei de Negociere cu Terţii, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 28.11.2017 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin H.C.L. nr. 323/15.09.2017, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Pentru DIRECTOR, ŞEF BIROU,

Mihai Boncea Otilia Sîrca