Consiliul Local Timisoara

Hotararea 88/23.02.2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SAD 8, situat in Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara, nr. 5, et. I, jud. Timis, înscris în C.F. nr. 400669-C1-U42, nr. top 400669-C1-U42, la preţul de 78.500 euro

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 88/23.02.2018
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SAD 8, situat in Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara, nr. 5, et. I, jud. Timis, înscris în C.F. nr. 400669-C1-U42, nr. top 400669-C1-U42, la preţul de 78.500 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018 - 2147/31.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018 - 2147/31.01.2018- al Compartimentului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.01.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 2147/31.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere cererea cu nr. SC2018-001650/23.01.2018, prin care petentul DIOSI IOSIF, proprietar al ap. SAD 8, situat in Timisoara, str Proclamatia de la Timisoara, nr 5, et I, jud Timis, înscris în C.F. nr. 400669-C1-U42, nr. top 400669-C1-U42, solicită Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spatiului invocat anterior, la preţul de 78.500 euro;
Avand in vedere adresa cu nr 77/16.01.2018 a Directiei Judetene pentru Cultura Timis;
În conformitate cu ar. 4, alin. 4 si alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata si actualizata;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliului Local al Municipiului Timişoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intenţia de înstrăinare a ap. SAD 8, aferent imobilului situat în Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara, nr. 5, et. I, jud. Timis, înscris în C.F. nr. 400669-C1-U42, nr. top 400669-C1-U42, la preţul de vânzare de 78.500 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Sport Cultura;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului DIOSI IOSIF;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2018 – 2147/31.01.2018 _____________________________________________________________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap SAD 8, situat in Timisoara, str Proclamatia de la Timisoara, nr 5, et I, jud Timis, înscris în C.F. nr.400669-C1-U42, nr.top 400669-C1-U42, la preţul de 78.500 euro

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2018- 001650/23.01.2018 de către petentul DIOSI IOSIF , proprietar a ap SAD 8, situat in Timisoara, str Proclamatia de la Timisoara, nr 5, et I, jud Timis, înscris în C.F. nr.400669-C1-U42, nr.top 400669-C1-U42, la preţul de 78.500 euro, respectiv aprox. 1.034 euro/mp , pentru o suprafata de 75,93 mp.

In conformitate cu adresa nr. 77/16.01.2018 a Direcţiei Judeţene de Cultură Timiş imobilul de mai sus , este inclus în monumentul istoric Palatul Dejan (1735,1802), cod TM II m A 06162, poziţia 129, din Lista Monumentelor Istorice;

Având în vedere adresele emise de către Direcţia Generală Urbanism şi Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare şi Control Urbanistic, Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse- Biroul S.A.D, Biroul Sport Cultură, Serviciul Şcoli Spitale, prin care ni se comunică faptul că ap. SAD 8 aferent imobilului menţionat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate şi actualizate şi cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015; Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara. PRIMAR , VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIŞOARA CABINET VICEPRIMAR 2 COMPARTIMENTUL MONUMENTE SC2018-2147/31.01.2018 ______________________________________________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al

Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SAD 8, situat in Timisoara, str Proclamatia de la Timisoara, nr 5, et I, jud Timis, înscris în C.F. nr.400669-C1-U42, nr.top 400669-C1-U42, la preţul de 78.500 euro

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-2147/31.01.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SAD 8, situat in Timisoara, str Proclamatia de la Timisoara, nr 5, et I, jud Timis, înscris în C.F. nr.400669-C1-U42, nr.top 400669-C1-U42 , în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicată, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara , la intenţia de înstrăinare la preţul de 78.500 euro, respectiv aprox. 1.034 euro/mp , pentru suprafata de 75,93 mp.

Conform adresei înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018- 001650/23.01.2018 , petentul DIOSI IOSIF, proprietar al ap. SAD 8, situat in Timisoara, str Proclamatia de la Timisoara, nr 5, et I, jud Timis, înscris în C.F. nr.400669-C1-U42, nr.top 400669-C1-U42 , solicită Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spatiului invocat anterior, la preţul de 78.500 euro, respectiv aprox. 1.034 euro/mp .

Conform extrasului de CF nr 400669-C1-U42, nr.top 400669-C1-U42, la Punctul A.I.Descrierea Imobilului , ap. SAD 8 este “ situat la etaj I, in corpul de cladire A, compus din 7 incaperi, cu 2.96% pci corp A cu 1.82% pci generale si cu 45/2497 mp teren “ cu o suprafata utila de 75,93 mp.

Prin adresa nr. 77/16.01.2018 , Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, , conform art.4 alin.8 din Legea nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice , nu îşi exercită dreptul de preemtiune asupra imobilului monument istoric cu adresa de mai sus, inclus în monumentul istoric Palatul Dejan (1735,1802), cod TM II m A 06162, poziţia 129 , din Lista Monumentelor Istorice.

În conformitate cu adresa nr SC2018-001650/30.01.2018 Compartimentul Monitorizare şi Control Urbanistic –Direcţia Generală Urbanism şi Dezvoltare Urbană ne comunică următoarele:

„ Fatada la strada a imobilului nu prezinta degradari accentuate si este intr-o stare fizica generala buna, atat la nivelul tencuielii, cat si la cel al elementelor de tamplarie, neimpunandu-se lucrari de reabilitare la data prezentei. Imobilul necesita insa asanarea instalatiilor parazitare ( cabluri de electricitate si de date etc ). „ În conformitate cu adresa nr. SC2018-001650/30.01.2018 a D.C.T.D.D- Biroul Spaţii cu altă destinaţie, înstrăinarea ap. SAD 8 ,cu adresa invocata anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara. În conformitate cu adresa nr. SC2018-001650/30.01.2018, Serviciul Şcoli Spitale, ne comunică faptul că înstrăinarea ap. SAD 8,cu adresa invocata anterior , nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public(sănătate, învăţământ). În conformitate cu adresa nr. SC2018-001650/25.01.2018 Biroul Sport Cultură- Compartiment Cultură, ne comunică faptul că înstrăinarea ap. SAD 8, cu adresa invocata anterior, nu prezintă interes pentru desfaşurarea unor activităţi de interes public(sport, cultură); În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) şi alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) şi c), art. nr.45 şi art.123 alin (1) din Legea administraţiei publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Ca urmare a situţiei prezentate mai sus, a prevederilor legale cât şi a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, propunem înaintarea proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap.SAD 8, aferent imobilului situat în Timisoara, str Proclamatia de la Timisoara, nr 5, et I, jud Timis, înscris în C.F. nr.400669-C1-U42, nr.top 400669-C1-U42, la preţul de vânzare de 78.500 euro, spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

CONSILIER IASNA MIHNEA

Cod FO53- 01,Ver.1