Consiliul Local Timisoara

Hotararea 85/23.02.2018 privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1563/04.12.2012 pe o perioada de 3 ani a spatiului cu alta destinatie decat accea de locuinta situat in Timişoara, Bv. Regele Carol I nr. 15, subsol, catre Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania -Filiala Judeteana Timis si incheierea actului aditional

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 85/23.02.2018
privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1563/04.12.2012 pe o perioada de 3 ani a spatiului cu alta destinatie decat accea de locuinta situat in Timişoara, Bv. Regele Carol I nr. 15, subsol, catre Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania -Filiala Judeteana Timis si incheierea actului aditional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2017-006786/22.01.2018 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2017-006786/22.01.2018 al Directiei Cladiri-Terenuri si Dotari Diverse - Biroul Spatii cu Alta Destinatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Având in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.02.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2017-006786/22.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1563/04.12.2012 pe o perioada de 3 ani pentru spatiul cu alta destinatie din Timisoara, Bv. Regele Carol I nr. 15, subsol, catre Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania - Filiala Judeteana Timis si incheierea actului aditional pentru sediu de asociatie.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - Biroul Spatii cu alta Destinatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Serviciul Şcoli-Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România - Filiala Judeţeană Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2017- 006786/22.01.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Proiect de hotarâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1563/04.12.2012 pe o perioada de 5 ani a spatiului cu alta destinatie decit accea de locuinta situat in Timisoara ,Bv.regele Carol I nr.15 ,subsol ,catre Asociatia Crescatorilor de Albine din România-Filiala Judeteană Timiş si incheierea actului aditional. Ca urmare a adresei primita din partea Asociatia Crescatorilor de Albine din România-Filiala Judeteană Timiş cu nr. CT2017-006786 din 03.11.2017 prin care se solicita prelungirea contractului de inchiriere nr. 1563/04.12.2012 pentru spatiului situat in Bv. Regele Carol I nr.15 în suprafaţă de 20,23 mp compus din 3 incaperi la subsol , pe o perioada de 5 ani. Comisia de Analiza a Spatiilor cu Alta Desinatie decit accea de Locuinta situate in imobile proprietateaa Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Român in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificată prin HCLMT nr.386/2014,HCL 543/2014,HCL91/01.03.2016,HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017 a aprobat in sedinta din 16.11.2017 prelungirea contractului de inchiriere nr.1563 din 04.12.2012 pentru desfasurarea activităţilor specifice de sediu asociatie. Acest spatiu este cuprins in CF nr.426643 (CF vechi 1)Timisora nr.top. 17077 în proprietatea Primaria Municipiului Timisoara,si are suprafata totala de 20,23 mp situat la subsol compus din 3 incaperi , nu sunt sarcini inregistrate pentru constructie. Acest spatiu cu alta destinatie decit accea de locuinta in suprafata de 20,23 mp este situat in zona Piata Iosefin si este atribuit cu contract de inchiriere catre Asociatia Crescatorilor de Albine din România-Filiala Judeteană Timiş pentru sediu de asociatie. Consider oportuna promovarea proiectului de hotarire privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1563/04.12.2012 pe o perioada de 5 ani a spatiului cu alta destinatie decit aceea de locuinta situat in Timisoara , Bv. Regele Carol I nr.15,subsol ,catre Asociatia Crescatorilor de Albine din România-Filiala Judeteană Timiş si incheierea actului aditional. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. MIHAI BONCEA

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2017-006786/22.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1563/04.12.2012 pe o perioada de 5 ani a spatiului cu alta destinatie decit accea de locuinta situat in Timisoara ,Bv.regele Carol I nr.15 ,subsol ,catre Asociatia Crescatorilor de Albine din România-Filiala Judeteană Timiş si incheierea actului aditional. Având in vedere Expunerea de motive a Primarului CT2017-006786/22.01.2018 si Proiectul de privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1563/04.12.2012 pe o perioada de 5 ani a spatiului cu alta destinatie decit accea de locuinta situat in Timisoara ,Bv.regele Carol I nr.15 ,subsol ,catre Asociatia Crescatorilor de Albine din România-Filiala Judeteană Timiş si incheierea actului aditional ,prec um si solicitarea Asociatia Crescatorilor de Albine din România-Filiala Judeteană Timiş de prelungire a contractului de inchiriere nr. 1563/04.12.2012. Prelungirea contractului de închiriere nr.1563/04.12.2012 a fost aprobat in comisia din 16.11.2017 de Analiza a Spatiilor cu Alta Desinatie decit accea de Locuinta situate in imobile proprietateaa Primariei Timisoara in proprietatea Statului Român in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificată prin HCLMT nr.386/2014,HCL 543/2014,HCL91/01.03.2016,HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017 pentru desfasurarea activitatilor specifice de sediu societate. Precizam ca acest spatiu cu alta destinatie decit aceea de locuinta este cuprins in CF nr.426643 Timisora nr.top.17077 Timisoara in proprietatea Primaria Municipiului Timisoara,are suprafata totala de 20.23 mp cuprinde 3 incaperi la subsol, nu sunt sarcini inregistrate pentru constructie.. Acest spatiu cu alta destinatie decit accea de locuinta in suprafata de 20,23 mp este situat in zona Piata Iozefin si este atribuit pentru sediu de asociatie. Având in vedere prevederile legale si cele prezentate ,apreciem ca proiectul de hotarâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1563/04.12.2012 pe o perioada de 5 ani a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta ,situat in Timisoara Bv. Regele Carol I nr.15 ,către Asociatia Crescatorilor de Albine din România-Filiala Judeteană Timiş si incheierea actului aditional ,indeplineste conditiile pentru a fi supusa dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. Pt. SEF BIROU SAD BONCEA MIHAI DANIELA BEATRICE BOGYIS CONSILIER VIZITEU GABRIELA Cod FO 53-01,ver.1