keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 7/07.07.2016 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, Piata Victoriei nr.1B, SAD 1, catre Directia Fiscala si incheierea contractului de comodat

07.07.2016

Hotararea Consiliului Local 7/07.07.2016
privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, Piata Victoriei nr.1B, SAD 1, catre Directia Fiscala si incheierea contractului de comodat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. IF2016-029394/24.05.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere solicitarea IF2016-029394/10.03.2016 a Directiei Fiscale a Municipiului Timişoara.
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.543/31.10.2014, din data de 27.04.2016.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, Piata Victoriei nr.1B, SAD 1, in suprafata totala de 48,33 mp, inscris in Cartea Funciara nr.122912 Timisoara nr. Top 210/XXII, catre Directia Fiscala, pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea de prelungire, cu destinatia de depozit documente si incheierea contractului de comodat.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR STOICA ALIN

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROU SPATII CU ALTA DESTINATIE IF2016-029394/24.05.2016

R E F E R A T Privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, Piata Victoriei nr.1B, SAD 1,

catre Directia Fiscala si incheierea contractului de comodat Prin cererea cu nr.IF2016-029394/10.03.2016 Directia Fiscala ne solicita repartizarea spatiului din Timisoara, str.Piata Victoriei nr.1B, SAD 1, pentru depozitarea documentelor aflate pe holul institutiei la etajul I si III. Acest spatiu este in suprafata totala de 48,33 mp, inscris in Cartea Funciara nr.122912 Timisoara nr. Top 210/XXII. Spatiul a fost verificat prin adresele : - CT2016-2023/30.03.2016 Biroul Cladiri; - CT2016-2023/31.03.2016 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2016-2023/08.04.2016 Serviciul Juridic

Solicitarea a fost analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 543/31.10.2014 si 91/01.03.2016 din data de 27.04.2016. La data sedintei nu au mai fost depuse alte cereri de atribuire a spatiului din Timisoara, Piata Victoriei nr.1B, SAD 1.

Astfel, Comisia de analiza a hotarat atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, Piata Victoriei nr.1B, SAD 1, prin contract de comodat, catre Directia Fiscala. Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, Piata Victoriei nr.1B, SAD 1, catre Directia Fiscala, in suprafata totala de 48,33 mp, inscris in Cartea Funciara nr.122912 Timisoara nr. Top 210/XXII, pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea de prelungire, cu destinatia de depozit documente si incheierea contractului de comodat.

ADMINISTRATOR PUBLIC, SORIN IACOB DRAGOI

DIRECTOR, LAURA KOSZEGI

SERVICIUL JURIDIC SEF BIROU DANIELA STEFAN MARINELA BANDI CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1