keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 73/09.09.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de remediere a neconformităţilor cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepţie finală a obiectivului de investiţii „Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - Iosif Bulbuca" şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196 din data de 10.05.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L. Rebreanu şi I. Bulbuca

09.09.2016

Hotararea Consiliului Local 73/09.09.2016
privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de remediere a neconformităţilor cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepţie finală a obiectivului de investiţii „Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - Iosif Bulbuca" şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196 din data de 10.05.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L. Rebreanu şi I. Bulbuca


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 18999/02.08.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 22 şi 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, modificata şi completată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, modificata şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit b) şi d), alin. (4) litera a) şi alin. (6) lit. a) pct. 13 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă utilizarea din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a sumei de 511.504,37 lei cu TVA inclus, ce reprezintă cheltuieli aferente remedierii neconformităţilor cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepţie finală a obiectivului de investiţii "Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - Iosif Bulbuca" şi executarea acestora de către S.C. Drumuri Municipale S.A. în baza Acordurilor cadru nr. 63/19.06.2013 "Întreţinere şi reparare străzi pe Sectorul 4 al mun. Timişoara" şi nr. 65/19.06.2013 "Întreţinere şi reparare străzi pe Sectorul 6 al mun. Timişoara";

Art. 2: Suma de 511.504,37 lei cu TVA inclus, ce reprezintă cheltuielile aferente remedierii neconformităţilor cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepţie finală a obiectivului de investiţii "Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - Iosif Bulbuca" va fi recuperată de la S.C. Confort S.A. pe cale judecătorească.

Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 196 din data de 10.05.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L. Rebreanu şi I. Bulbuca.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Precum şi Regia

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL D.P.U.H. BIROUL DRUMURI ŞI PODURI Nr. SC 2016 -

REFERAT

privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de remediere a neconformităţilor cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepţie finală a obiectivului de investiţii „Modernizare Blv.

Liviu Rebreanu - Iosif Bulbuca“

Prin Hotărârea nr. 196 din data de 10.05.2016 Consilul Local al Municipiului Timişoara a aprobat utilizarea fondurilor din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a sumei de 3.292.685,02 lei, cu TVA inclus pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L. Rebreanu şi I. Bulbuca şi executarea lor de către S.C. Drumuri Municipale S.A. în baza Acordurilor cadru nr. 63/19.06.2013 „Întreţinere şi reparare străzi pe Sectorul 4 al mun. Timişoara“ , nr. 64/19.06.2013 „Întreţinere şi reparare străzi pe Sectorul 5 al mun. Timişoara“ şi nr. 65/19.06.2013 „Întreţinere şi reparare străzi pe Sectorul 6 al mun. Timişoara“.

Începerea lucrărilor destinate înlocuirii covorului asfaltic pe cele două bulevarde coincide cu începerea unor investiţii importante pentru Municipiul Timişoara, cum sunt: „Execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii - Pasaj Jiul, Municipiul Timişoara“, „Execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii - Pasaj Popa Şapcă, Municipiul Timişoara“ şi Trafic Management care afectează major traficul rutier. Bulevardele Liviu Rebreanu şi Dr. Iosif Bulbuca fiind şi ele artere importante cu trafic intens, lucrările de înlocuire ale covorului asfaltic coroborate cu inchiderea traficului prin cele două pasaje vor duce la perturbări grave ale circulaţiei şi la blocaje care ar avea repercursiuni asupra activităţilor de transport urban ale oraşului şi implicit asupra activităţii economice.

Datorită faptului că cele trei investiţii au fost demarate ca urmare a existenţei autorizaţiilor de construire şi a existenţei unor contracte ferme, cu termene de finalizare care trebuiesc respectate. Aceste lucrări nu pot fi oprite sau executarea lor nu poate fi amânată în altă perioadă. Ca atare, lucrările de remediere a neconformităţilor cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepţie finală de pe bulevardele Liviu Rebreanu şi Dr. Iosif Bulbuca se pot executa pe tronsoane fără afectarea majoră a traficului rutier.

Având în vedere cele mai sus prezentate, PROPUNEM:

1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a utilizării fondurilor din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a sumei de 511.504,37 lei cu TVA inclus, ce reprezintă cheltuielile aferente remedierii neconformităţilor cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepţie finală a obiectivului de investiţii „Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - Iosif Bulbuca“ şi executarea acestora de către S.C. Drumuri Municipale S.A. în baza Acordurilor cadru nr. 63/19.06.2013 „Întreţinere şi reparare străzi pe Sectorul 4 al mun. Timişoara“ şi nr. 65/19.06.2013 „Întreţinere şi reparare străzi pe Sectorul 6 al mun. Timişoara“;

2. Suma de 511.504,37 lei cu TVA inclus, ce reprezintă cheltuielile aferente remedierii neconformităţilor cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepţie finală a obiectivului

de investiţii „Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - Iosif Bulbuca“ va fi recuperată de la S.C. Confort S.A. pe cale judecătorească;

3. Revocarea H.C.L. nr. 196 din data de 10.05.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L. Rebreanu şi I. Bulbuca.

DIRECTOR D. TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU D.P.U.H.,

ING. CULIŢĂ CHIŞ ING. IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU D.P., CONSILIER, ING. VASILE OLAR CRĂCIUNESCU MARCEL AVIZAT JURIDIC, Red. CM Cod FO 53-01, ver.3