Consiliul Local Timisoara

Hotararea 694/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional"prin POR 2014-2020

20.12.2018

Hotararea Consiliului Local 694/20.12.2018
privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional"prin POR 2014-2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-29991/12.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-29991/12.12.2018 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-29991/14.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-29991/12.12.2018:
Având în vedere OR 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara" şi a Hotărârii 291/28.07.2017 pentru modificarea şi completarea HCL193/10.05.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă: Acordul de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - construire centru multifuncţional", în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale - Anexa 1.

Art.2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara şi Directorul General Adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru semnarea acordului de parteneriat precizat la Art.1.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş:
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generale Drumuri. Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: EXPUNERE_MOTIVE_RONAT.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul

Ronaţ Timișoara - construire centru multifuncţional” prin POR 2014-2020

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale

Municipiul Timişoara intenţionează să depună spre finanţare proiectul „Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timișoara - construire centru multifuncţional” prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale. În conformitate cu prevederile Ghidului Specific este necesară încheierea unui Acord de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara întrucât Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara deţine Certificatul de acreditare pentru desfăşurarea serviciilor sociale ce fac obiectul proiectului.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Zona pentru care se propune investiția, se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate – zonă de tip mahala cu case, conform cercetării de teren efectuate de Direcția de Asistenta sociala a Municipiului Timișoara in perioada 18-27.04.2018. În zonă se întâlnesc probleme legate de capitalul uman (majoritatea locuitorilor fie au absolvit numai ciclul gimnazial, fie nu au fost școlarizați sau nu au finalizat ciclul gimnazial, mulți dintre locuitori sunt persoane cu dizabilități sau suferă de boli cronice, iar familiile au mulți copii, aceștia ocupând o proporție însemnată din totalul locuitorilor), ocuparea forței de muncă (mulți locuitori nu au fost încadrați formal pe piața muncii, nu au o calificare profesională sau calificările profesionale pe care le dețin nu le permit să devină activi pe piața muncii) și locuire (mulți dintre rezidenți nu sunt proprietari ai locuințelor, iar locuințele sunt supraaglomerate). Membrii comunității dețin o poziție marginală în societate și se confruntă cu o largă paletă de probleme sociale: locuințe inadecvate, supraaglomerare, neșcolarizare sau abandon școlar, lipsa calificării profesionale, resurse financiare scăzute. Investițiile propuse urmăresc combaterea marginalizării sociale a acestei populații prin promovarea unei abordări de tip integrat, propunându-se investiții în îmbunătățirea mediului fizic precum și investiții pentru dezvoltarea funcțiilor sociale și comunitare (centru multifuncțional cu activități socio- educative, recreative și culturale). Grupul țintă vizat este format din persoane din comunitatea urbană marginalizată, beneficiari direcți ai investițiilor realizate în cadrul proiectului, aceștia fiind persoane/familii aflate în situație de dificultate sau risc. Abordarea integrată va contribui la dezvoltarea comunității urbane, îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor, integrarea socio-profesională și culturală a comunității urbane marginalizate.

3. Alte informaţii

Cod FO53-03,Ver.1

Proiectul se adresează și are un impact direct asupra beneficiarilor finali, localizați în comunitatea urbană marginalizată din cartierul Ronaț, în număr de 101 persoane care vor fi beneficiarii direcți ai proiectului. 4. Concluzii Pentru depunerea cererii de finanțare în vederea accesării fondurilor necesare proiectului se impune aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru proiectul „Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timișoara - construire centru multifuncţional” prin POR 2014-2020.

PRIMAR Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

Atasament: Raport_de_specialitate_RONAT.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA Serviciul G.M.P.F.I.N.L. Compartimentul Proiecte Diverse NR. SC 2018 -

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă

Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timișoara - construire centru

multifuncţional” prin POR 2014-2020

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - a Primarului Municipiului Timișoara, Acordul de parteneriat și Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - construire centru multifuncţional” prin POR 2014-2020 Ţinând cont de prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice accesării fondurilor în cadrul Apelului de proiecte P.O.R./4/4.3/1Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane; În considerarea faptului că obiectivul specific al proiectului îl reprezintă Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în Municipiul Timişora; Având în vedere necesitatea îndeplinirii condiţiei de eligibilitate a proiectului, solicitantul finanţării trebuie să aibă calitatea de prestator de servicii sociale acreditat în condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare, iar în acest sens Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, serviciu cu personalitate juridică proprie, subordonat Consiliului Local, este acreditată conform Certificatului de Acreditare nr. AF, seria 003748. Întrucât Zona pentru care se propune investiția, se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate – se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate – zonă de tip mahala cu case, conform cercetării de teren efectuate de Direcția de Asistenta sociala a Municipiului Timișoara in perioada 18-27.04.2018. În zonă se întâlnesc probleme legate de capitalul uman (majoritatea locuitorilor fie au absolvit numai ciclul gimnazial, fie nu au fost școlarizați sau nu au finalizat ciclul gimnazial, mulți dintre locuitori sunt persoane cu dizabilități sau suferă de boli cronice, iar familiile au mulți copii, aceștia ocupând o proporție însemnată din totalul locuitorilor), ocuparea forței de muncă (mulți locuitori nu au fost încadrați formal pe piața muncii, nu au o calificare profesională sau calificările profesionale pe care le dețin nu le permit să devină activi pe piața muncii) și locuire (mulți dintre rezidenți nu sunt proprietari ai locuințelor, iar locuințele sunt supraaglomerate). Membrii comunității dețin o poziție marginală în societate și se confruntă cu o largă paletă de probleme sociale: locuințe inadecvate, supraaglomerare, neșcolarizare sau abandon școlar, lipsa calificării profesionale, resurse financiare scăzute. Investițiile propuse urmăresc combaterea marginalizării sociale a

acestei populații prin promovarea unei abordări de tip integrat, propunându-se investiții în îmbunătățirea mediului fizic precum și investiții pentru dezvoltarea funcțiilor Proiectul se adresează și are un impact direct asupra beneficiarilor finali, localizați în comunitatea urbană marginalizată din cartierul Ronaț, în număr de 101 persoane care vor fi beneficiarii direcți ai proiectului.; Reţinând obiectivele specifice ale proiectului care urmăresc combaterea marginalizării sociale a acestei populaţii prin promovarea unei abordări de tip integrat, propunându-se investiţii în îmbunătățirea mediului fizic precum și investiții pentru dezvoltarea funcţiilor sociale și comunitare (centru multifuncțional cu activități socio-educative, recreative și culturale) apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - construire centru multifuncţional” prin POR 2014-2020, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ŞEF SERVICIU, MAGDALENA NICOARĂ

Compartimentul Proiecte Diverse

ADINA SUIU

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Acordul_de_parteneriat_proiect_-__RONAT.pdf

1

Anexa 1 la HCL nr _____/2018

Acord de parteneriat nr. _______/__________

pentru realizarea proiectului „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – construire centru multifuncţional”

Art. 1. Părţile

1. Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, B-dul C.D.Loga nr.1, codul fiscal 4374393, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), astfel:

Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: 50.41.02 “Disponibil al instituţiilor publice din administraţia publică locală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform O.U.G. nr.40/2015, cu modificările şi completările ulterioare”

Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Timişoara str. Gheorghe Lazăr nr.98, Municipiul Timişoara, jud. Timiş, cod poştal 300080, România

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:

2. 21.A.48.01.01 -“Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”, codul IBAN RO94TREZ62121A480101XXXX,

3. 21.A.48.01.02 -“Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”, codul IBAN RO41TREZ62121A480102XXXX,

4. 21.A.48.01.03 -“Prefinanţare”,codul IBAN RO85TREZ62121A480103XXXX, 5. 21.A.42.69.00 -“Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii

derulăriii proiectelor finanţate din fonduri externe neramburasbile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”, atribuindu-se codul IBAN RO54TTEZ62121A426900XXXX.

1 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 2 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

2

6. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, instituţie publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local Timişoara, cu sediul în Timişoara, B-dul Regele Carol I nr. 10, codul fiscal 38053878, furnizor public de servicii sociale, având calitatea de Partener 2, astfel:

au convenit următoarele: Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – construire centru multifuncţional”, care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectiv specific 4.3 - Îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România, precum şi pe perioada de durabilitate şi de valabilitate a contractului de finanţare.

(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare. Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare:

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi

UAT Municipiul Timişoara – lider de parteneriat

1. Este responsabil pentru asigurarea implementarii proiectului si respectarea prevederilor contractului de finantare precum si de respectarea tuturor prevederilor legale.

2. Este responsabil pentru depunerea Cererii de finantare la OI in cadrul apelului de proiecte deschis.

3. Constituie echipa de implementare a proiectului punand la dispozitie personal specializat conform necesitatilor proiectului, fiecare raspunzand pentru buna derulare a activitatilor proiectului in aria sa de competenta si prin colaborare cu toti membri echipei de implementare.

4. Organizarea si derularea procedurilor de achizitie publica prevazute de proiect

5. Asigura managementul tehnic al proiectului in conformitate cu cerintele contractului de finantare si prevederile legale.

6. Asigura managementul financiar al proiectului in conformitate cu cerintele contractului de finantare si prevederile legale.

7. Este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinantare/plată/

3

rambursare către OI/autoritatea de management. 8. Participa la activitatea de dotare a centrului de zi.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara - Partener

1. Implementeaza serviciile sociale ce fac obiectul proiectului in calitatea sa de furnizor de servicii sociale autorizate conform Certificatului de Acreditare nr. AF, seria 003748, pe toata perioada de valabilitate a contractului de finantare. 2. Participa la elaborarea cererii de finantare furnizand informatii specifice domeniului social. 3. Participa la constituirea echipei de implementare a proiectului punand la dispozitie personal specializat conform necesitatilor proiectului, fiecare raspunzand pentru buna derulare a activitatilor proiectului in aria sa de competenta si prin colaborare cu toti membri echipei de implementare. 4. Participa la managementul tehnic al proiectului in conformitate cu cerintele contractului de finantare si prevederile legale. 5.Participa la managementul financiar al proiectului in conformitate cu cerintele contractului de finantare si prevederile legale. 6. Participa prin membri din cadrul echipei de implementare desemnati la procedurile de achizitie publica din cadrul proiectului. 7. Asigura implementarea activităţilor de dotare a centrului de zi. 8. Organizeaza activitatile necesare ocuparii posturilor create prin implementarea proiectului si necesare functionarii acestuia

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa

cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

Organizaţia Contribuţia (unde este cazul)

UAT Municipiul Timişoara (Lider de parteriat)

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile ___114.580,10___ lei (2% din valoarea eligibila) Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile - ____0_____ lei Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului - ___5.729.005,05 __ lei (total cheltuieli eligibile+neeligibile)

4

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timişoara

- 0 lei

(3) Plăţile Derularea fluxurilor financiare se va realiza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. a) UAT Municipiul Timişoara este responsabil cu depunerea cererilor de prefinantare/plată/

rambursare către OI/autoritatea de management3, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile UAT Municipiul Timişoara, şi în concordanţă cu valoarea corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) şi (2) din acordul de parteneriat.

b) UAT Municipiul Timişoara îşi cuprinde în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanţare4.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat Perioada de valabilitate a acordului începe la data aprobarii de catre Consiliul Local şi după data semnării prezentului acord şi încetează la data la care Contractul de Finanţare aferent proiectului îşi încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat A. Drepturile UAT Municipiul Timişoara - lider de parteneriat

1) UAT Municipiul Timişoara are dreptul să solicite Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect. B. Obligaţiile UAT Municipiul Timişoara - lider de parteneriat

1) UAT Municipiul Timişoara va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 2) UAT Municipiul Timişoara va consulta partenerul cu regularitate si îl va informa despre

progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

3 A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016; 4 A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).

5

3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (ex. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

4) UAT Municipiul Timişoara este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a cererilor de prefinantare/plată/rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale şi procedurale.

5) UAT Municipiul Timişoara are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

6) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenţi activităţilor proprii, UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia Asistenţă Sociala a Municipiului Timişoara răspund în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

7) În cazul unui prejudiciu, UAT Municipiul Timişoara răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

9) UAT Municipiul Timişoara - Lider de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerului A. Drepturile Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

1) Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara are dreptul să fie consultata cu regularitate de către UAT Municipiul Timişoara, să fie informata despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

2) Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara are dreptul să fie consultata, de către UAT Municipiul Timişoara, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (ex. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR. B. Obligaţiile Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

6

1) Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara are obligaţia de a respecta prevederile

legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, informării şi publicităţii în implementarea activităţilor proprii.

2) Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara este obligata să participe la elaborarea cererii de finantare care va fi depusa de catre UAT Municipiul Timişoara la OI.

3) Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara este obligata să pună la dispoziţia AM/OI, sau oricărui alt organism naţional sau european, abilitat de lege, documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.

4) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie sa fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

5) Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara este obligata să furnizeze UAT Municipiul Timişoara, orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în procesul elaborării rapoartelor de progres.

6) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenţi activităţilor proprii, partenerii răspund în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

7) Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara este obligata să pună la dispoziţia auditorului financiar independent si autorizat în condiţiile legii toate documentele si/sau informaţiile solicitate si să asigure toate condiţiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

8) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate cel puţin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare.

9) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde in solidar cu liderul de proiect.

10) Raspunde pentru functionarea in conditiile legii a serviciilor sociale finantate prin proiect in conformitate cu prevederile contractului de finantare.

7

Art. 7. Achiziţii publice Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de catre UAT Municipiul Timişoara, cu

respectarea legislaţiei în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI şi/sau alte organisme abilitate. Art. 8. Proprietatea

Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/ modernizat/ reabilitat/ extins, a bunurilor achiziţionate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, acolo unde este cazul, şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.

Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, etc. ce au facut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor si echipamentelor în comun, ce au facut obiectul finanţării nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.Părţile au obligaţia să folosească conform scopului destinat şi să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. De asemenea, părţile au obligaţia respectării prevederilor contractului de finanţare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului. Art. 9. Confidenţialitate Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. Art. 10. Legea aplicabilă

Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării

anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile. Art. 11. Dispoziţii finale Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

8

Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1) MUNICIPIUL TIMIŞOARA

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei/instituţiei NICOLAE ROBU - PRIMAR

Semnătura Data şi locul semnării TIMIŞOARA

Partener 2 DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei/instituţiei RODICA SURDUCAN - DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Semnătura Data şi locul semnării TIMIŞOARA