Consiliul Local Timisoara

Hotararea 618/19.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timioara pe anul 2014 i validarea Dispozitiei Primarului nr. 1404 /16.12.2014

19.12.2014

Hotararea Consiliului Local 618/19.12.2014
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timioara pe anul 2014 i validarea Dispozitiei Primarului nr. 1404 /16.12.2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2014 -33929 /16.12. 2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/19.12.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 , respectiv art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timioara pe anul 2014 i se valideaza Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1404 /16.12.2014 referitoare la rectificarea nivelurilor de venituri si cheltuieli ale bugetului Municipiului Timisoara pe anul 2014 in sensul suplimentarii cu suma de 31.896,40 mii lei la partea de venituri, indicatorul 11.02.02 si 11.02.06 reprezentand Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor si Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si cu aceeasi suma la partea de cheltuieli la Cap. 65.02 Invatamant Titlul I Cheltuieli de personal si Cap. 68.02 Asistenta Sociala Titlul IX Asistenta Sociala, conform:
- Anexei nr.1 - Buget Local;
- Anexei nr.2 - Bugetul centralizat al instituiilor publice i activităilor finanate integral sau parial din venituri proprii;
- Anexei nr.3 - Programul de dezvoltare pe anul 2014;
- Anexei nr.4 - Programul de dezvoltare 2014 - Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile 2014.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 579 / 09.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timioara pe anul 2014.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive i Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

«a a privind validar rectificare a buget Având în vedere: - Dispozitia Primarului nr. / 16.12.2014 de rectificare a bugetului local pe anul 2014, în baza adresei nr. 12577 / 10.12.2014 Directiei Generale a Finantelor Publice Timis privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugeielor locale, respectiv sume pentru plata ratelor la imprumuturile contractate conform 0US 31 / 2010 si QUG 3 / 2013 si pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv sume pentru cheltuieli personal invatamant, hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat si drepturi ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap , majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat conform Ordinului nr. 64 /39 /2014 si CUG nr. 63 / 2010 cu modificarile ulterioare, cu suma de 33.145,71 mii lei (conform Anexa) Adresa nr. 12723 / 12.12.2014 Directiei Generale a Finantelor Publice Timis privind diminuarea sumelor defalcate din TVA cu 989,95 mii lei, respectiv hotarari judecatoresti (conform Anexa) Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/19.12.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acie normative şi reglementarea unor măsuri fiscale - bugetare și Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. e şi alin. 4, lit, b, Serviciul Buget propune validarea Dispozitiei Primarului nr. 1 16.12.2014 de rectificare a bugetului local pe anul 2014 la: - Anexa nr. 1 — Bugetul Local pe anul 2014; - Anexa nr.2 — Bugetul centralizat al instituțiilor publice şi activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii; DIRECTOR ECONOMIC, SECRETA SMARANDA HARACICU IOAN CO 1 L ” �