Consiliul Local Timisoara

Hotararea 55/03.08.2016 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014 prin exceptarea situatiei imobilului din Timişoara, str. V. Alecsandri nr. 1 pentru realizarea obiectivului de investitii „Extindere si reabilitare imobil"

03.08.2016

Hotararea Consiliului Local 55/03.08.2016
privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014 prin exceptarea situatiei imobilului din Timişoara, str. V. Alecsandri nr. 1 pentru realizarea obiectivului de investitii „Extindere si reabilitare imobil"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC 2016-18546/28.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014 - privind branşarea/rebranşarea construcţiilor noi finanţate din bugetul local, precum şi a clădirilor existente ale instituţiilor publice, care vor fi modernizate, reabilitate cu fonduri de la bugetul local, la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. e), f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014, care va avea urmatorul continut: "Constructiile noi finantate din bugetul local, precum si cladirile existente ale institutiilor publice, care vor fi modernizare, reabilitate cu fonduri de la bugetul local, vor fi bransate/rebransate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica din Municipiul Timisoara, cu exceptia imobilului din Timişoara, str. V. Alecsandri, nr. 1, pentru realizarea obiectivului de investitii "Extindere si reabilitare imobil".
Art. 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014 isi pastreaza valabilitatea.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Tehnic din subordinea Administratorului Public si Directia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroul Scoli-Spitale;
- Biroul Sport-Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Tehnic;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Aprobat: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nr. SC2016-4390 din 23.02.2016 NICOLAE ROBU

REFERAT

Cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Albinelor nr.8

Având în vedere adresa nr.CT2015-5835 din 03.09.2015, prin care Buliga Ovidiu- Cristian, proprietar al imobilului situat în Timişoara str. Albinelor nr.8, înscris în C.F. nr.424207-Timişoara(conversie a C.F. nr.2938), nr. topo.3281, a solicitat atribuirea terenului de sub construcţii, conform prevederilor H.C.L. nr.275/28.07.2009, modificată prin H.C.L. nr.169/02.11.2012 - privind atribuirea/vânzarea terenurilor aferente imobilelor-construcţii, dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 şi H.C.L. nr.170/02.11.2012 - privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire şi vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995. Terenul este inclus în domeniul public al Municipiului Timişoara, atestat prin H.G. nr.1016/2005, conform înscrisului în Cartea Funciară nr.424207-Timişoara, poz.B5 ;

Având în vedere adresa CT2015-5835 din 15.09.2015, a Serviciului Juridic, prin care ne informează că, pentru imobilul situat în str. Albinelor nr.8, nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată;

Având în vedere adresa CT2015-5835 din 15.09.2015, a Serviciului Administrare Fond Funciar, prin care ne informează că, imobilul menţionat mai sus, nu figurează a fi solicitat de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora;

Având în vedere că, în evidenţa Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, la data prezentei, imobilul respectiv, nu figurează notificat în baza Legii nr.10/2001 şi nici în baza O.U.G. nr. 94/2000-privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România.

Conform dispoziţiilor art.10, alin.2, din Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local.

În vederea întocmirii procedurii de atribuire şi pentru a se crea cadrul legal în ceea ce priveşte vânzarea terenului, faţă de cele de mai sus,

Cod FO 53-01, ver.2

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, prin care să aprobe trecerea din

domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Albinelor nr.8, înscris în C. F. nr.424207-Timişoara(conversie a C.F. nr.2938), nr. topo.3281, în suprafaţă de 802 m.p.

ADMINISTRATOR PUBLIC, Sorin-Iacob Drăgoi

p. SECRETAR, DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi Simona Drăgoi DOTĂRI DIVERSE,                   Laura Koszegi SERVICIUL TERENURI, BANCA DE DATE CONSILIER,

URBANE şi CADASTRU,

Doina Purdea Ilie Dumbravă

AVIZAT: Serviciul Juridic,

Cod FO 53-01, ver.2