Consiliul Local Timisoara

Hotararea 516/22.10.2013 privind aprobarea Proiectului "Euroidentităţi Profesionale", proiect propus de Colegiul Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU

22.10.2013

Hotararea Consiliului Local 516/22.10.2013
privind aprobarea Proiectului "Euroidentităţi Profesionale", proiect propus de Colegiul Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC - 29091/02.09.2013 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Luând în considerare Adresa de la Colegiul Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, nr. de ieşire 3474/08.08.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2013- 22887/24.09.2013;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTEArt.1: Se aprobă proiectul "Euroidentităţi Profesionale", proiect propus de Colegiul Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU.

Art.2 Se aprobă alocarea în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 2.134.460 lei, reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului, conform bugetului estimativ, după cum urmează:


Bugetul proiectului (realizat/estimat) (lei)
Alte cheltuieli decât
cele eligibile


Cheltuieli eligibile

Total Din care
TVA

Perioada de
implementare preconizată
01.10.2013 -
31.03.2015

Total FEN
postaderare Buget
propriu Buget
propriu Buget
propriu
0 1=2+3+4 2 3 4 5

01.10.2013-
31.12.2013
500.000
490.000
10.000

01.01.2014-
31.12.2014
1.500.000
1.470.000
30.000

01.01.2015 -
31.03.2015
134.460
131.770,80
2.689,20

Total:
2.134.460
2.091.770,80
42.689,20

Art. 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Colegiului Economic "F. S. Nitti" din Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1  

 

1

ROMÂNIA SE APROBĂ: JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR, DIRECŢIA ECONOMICĂ Serviciul Financiar Nicolae ROBU SC2013 - 29091 /02.09.2013/11.10.2013

REFERAT

privind aprobarea Proiectului “Euroidentităţi Profesionale”, proiect propus de Colegiul Economic “F. S. Nitti” din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU

Colegiul Economic “F. S. Nitti” din Timişoara, prin adresa nr. 3474/24.09.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2013-022887 din 24.09.2013, solicită hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara din care să rezulte aprobarea Proiectului “Euroidentităţi Profesionale”, proiect depus în calitate de beneficiar, din fonduri externe nerambursabile.

În vederea întocmirii documentaţiei necesare semnării contractului de finanţare, Colegiul Economic “F. S. Nitti” din Timişoara solicită hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara din care să rezulte acordul pentru aprobarea proiectului, întrucât Primarul Municipiului Timişoara este ordonatorul principal de credite. Derularea proiectului este preconizată a începe în luna octombrie 2013.

În Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, se specifică modalităţile de finanţare a activităţilor din cadrul unităţilor de învăţământ.

“Art. 103 (2) Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. Art. 105 (1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat. (2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:...lit. k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.”

Prin proiectul propus sunt prevăzute şi achiziţii de bunuri şi servicii care vor rămâne în continuare instituţiei de învăţământ.

Proiectul se derulează pe perioada 01.10.2013 – 31.03.2015.

Proiectul are ca obiectiv general: creşterea şanselor de inserţie profesională prin încurajarea adoptării de către elevi a unor decizii referitoare la cariera profesională şi facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, precum şi promovarea adaptabilităţii şi flexibilităţii pe piaţa muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- management adecvat pentru asigurarea implementării proiectului;

FP 53-01, Ver. 1  

 

2

- consiliere şi orientare pentru carieră a unui număr de 425 de elevi, pentru o piaţă a muncii reală, promovarea competitivităţii şi a dorinţei de dezvoltare profesională şi de autonomie decizională;

- organizarea de stagii de pregătire practică şi de vizite de studiu/excursii tematice pentru realizarea proiectului.

Valoarea totală eligibilă, propusă a proiectului este de 2.134.460 lei, iar contribuţia nerambursabilă proprie a solicitantului, de 2% din valoarea proiectului, este de 42.689,20 lei care va fi suportată din veniturile proprii al unităţii de învăţământ.

Solicitarea de alocare a sumei de 2.134.460 lei se referă la propunerea de buget a proiectului care va fi aplicat pe Programul cu finanţare europeană POSDRU.

Proiectul se înscrie în Axa Prioritară 2. Domeniul major de intervenţie DMI 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă.

Programul POSDRU este un program de rambursare a sumelor utilizate în proiecte, cu excepţia cofinanţării de 2% pentru instituţiile finanţate de la bugetul de stat – unităţile de învăţământ. Cofinanţarea de 2% (suma de 42.689,20 lei) este nerambursabilă, şi va fi suportată din veniturile proprii al unităţii de învăţământ. Se solicită suma de 2.091.770,80 lei cu titlu de avans rambursabil din bugetul local. Suma se va recupera de la organismul intermediar –FEN - pe parcursul proiectului fiind prevăzute a fi efectuate 6 cereri de rambursare, o cerere la fiecare 3 luni.

Este menţionat faptul că aceste sume se referă la valoarea proiectului propusă de unitatea de învăţământ, adică 2.134.460 lei. În cazul în care valoarea proiectului se modifică în momentul semnării contractului, sumele vor reflecta valoarea stipulată în contract.

Suma alocată va fi cuprinsă în buget la Capitolul 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior.

Date fiind cele prezentate, ordonatorul principal de credite fiind Primarul Municipiului Timişoara, instituţia de învăţământ Colegiul Economic “F. S. Nitti” din Timişoara solicită prin adresa cu nr. de ieşire 3474/24.09.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC 2013 – 22887/24.09.2013, efectuarea demersurilor legale pentru aprobarea proiectului şi includerea în bugetul local pe perioada implementării acestuia a sumei de 2.134.460 lei, conform tabelului anexat.

Proiectul “Euroidentităţi Profesionale”,”–se va derula pe parcursul anului 2013, 2014 şi 2015, iar principalele activităţi corelate proiectului sunt următoarele:

1. Management; 2. Consiliere şi orientare. 3. Stagii de practică şi vizite de studiu / excursie tematice. Proiectul presupune dotarea cu echipamente IT, achiziţionare de furnituri de birou necesare proiectului; cheltuieli salariale pentru persoanele implicate în proiect pe perioada implementării; activităţi subcontractate/ externalizare; promovare; servicii de expertiză financiară şi audit financiar; premii; rezervă de contingenţă; cheltuieli generale de implementare.

Costurile legate de proiect sunt prezentate în anexă. Având în vedere cele mai sus menţionate,

Propunem următoarele:

FP 53-01, Ver. 1  

 

3

1. aprobarea proiectului “Euroidentităţi Profesionale”,, în valoare totală de 2.134.460 lei, propus de Colegiul Economic “F. S. Nitti” din Timişoara, cu finanţare prin POSDRU.

2. aprobarea alocării în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 2.134.460 lei, conform bugetului estimativ, după cum urmează:

Bugetul proiectului (realizat/estimat)

Perioada de implementare preconizată

01.10.2013 –

31.03.2015

Total Cheltuieli eligibile Alte cheltuieli decât cele eligibile

Total Din care TVA

FEN

postaderare

Buget

propriu

Buget propriu Buget propriu

0 1=2+3+4 2 3 4 5

01.10.2013-

31.12.2013

500.000 490.000 10.000

01.01.2014-

31.12.2014

1.500.000 1.470.000 30.000

01.01.2015 –

31.03.2015

134.460 131.770,80 2.689,20

Total: 2.134.460 2.091.770,80 42.689,20

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ SERVICIUL FINANCIAR

Smaranda HARACICU Lelica CRIŞAN

Consilier,

Mihaela JURCA AVIZAT JURIDIC

Consilier Juridic              

  Atasament: Anexa.pdf

  FP 53-01, Ver. 1  

   

  4

  Anexa

  CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)

  TOTAL

  (cu TVA*) - Lei -

  1. Resurse umane 749.380,00

  2. Participanţi 224.000,00

  3. Alte tipuri de costuri, din care: 917.100,00

  3.1. cheltuieli de tip FEDR 8,51% 181.500,00

  3.2 valoare activităţi subcontractate /externalizate (max. 49% din valoarea totala eligibila a proiectului) 23,10%

  493.000,00

  4. Rezervă de contingenţă - maxim 5% din (1+2+3)

  5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 1.890.480,00

  6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie (max. 15 % din total cheltuieli directe, mai puţin cheltuielile de tip FEDR) 14,28%

  243.980,00

  7. VALOAREA TOTALA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI ( 5+6 ), din care: 2.134.460,00

  8. valoare activităţi transnaţionale 766.100,00

  9. valoare TVA nedeductibila estimata 356.808,00

  10. CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI 42.689,20

  11. ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-10 ) 2.091.770,80

  • Conform prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, din care reiese că TVA nedeductibilă este eligibilă, costurile care alcătuiesc Bugetul proiectului conţin şi TVA aferentă acestora

  • Curs euro 4,3428 491.493,96 euro