Consiliul Local Timisoara

Hotararea 456/30.10.2015 privind aprobarea proiectelor de activitate sportiv şi a contributiilor financiare acordate de la bugetul local , prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, asociaţii sau fundaţii far scop patrimonial, sesiunea II pe anul 2015

30.10.2015

Hotararea Consiliului Local 456/30.10.2015
privind aprobarea proiectelor de activitate sportiv şi a contributiilor financiare acordate de la bugetul local , prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, asociaţii sau fundaţii far scop patrimonial, sesiunea II pe anul 2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015- 28230/27.10.2015, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Hotararea Consiliului Local 436/16.10.2015 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru proiecte de activitate sportiva si aprobarea contractului de finantare -cadru;
Ţinând seama de Raportul cu rezultatele proiectelor de sport aprobate pentru alocarea contribuţiei financiare sesiunea II pe anul 2015, din bugetul local al Municipiului Timişoara, întocmit de Comisia de evaluare şi analiză, cu nr. SC 2015-18742/ 16.07.2015, modificat conform Raportului nr. 2 din 23.10.2015;
În baza prevederilor art.12, alin. (2) din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, modificată şi completată, Legea 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate activitatilor nonprofit de interes general;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin.6 lit.a) pct.6 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprob proiectele de activitate sportiv, cu finanţare alocat de la bugetul local al Municipiului Timişoara, ale structurilor sportive, asociaţiilor sau fundaţiilor far scop lucrativ, sesiunea II pe anul 2015, conform Anexei 1, care face parte integrant din prezenta hotrâre.
(2) Se aprob finantarea, pe perioada anului 2015, a structurilor sportive, asociaţiilor sau fundaţiilor far scop lucrativ, pentru care s-au aprobat proiecte pentru sport, conform Anexei 1 la prezenta hotrâre.

Art. 2: (1) Se aprob contribuţiile financiare pentru sesiunea II pe anul 2015, de la bugetul local al Municipiului Timisoara, din cap.67.02. "Cultur, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’), pentru activitţile/acţiunile sportive din cadrul proiectelor structurilor sportive, asociaţiilor sau fundaţiilor far scop lucrativ, în sumele prevzute în Anexa 1 la prezenta hotrâre.
(2) Finanţarea se va efectua prin contracte de finantare încheiate între Municipiul Timişoara şi structurile sportive şi organizaţiile ale cror proiecte au fost admise, elaborate în baza contractului de finantare cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.436/16.10.2015.
(3) Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contribuţiei Municipiului Timişoara în cadrul finantarii, sunt precizate în Anexa 1 la contractul de finantare.

Art. 3: (1) Activitatea financiar a structurii sportive / organizatiei, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlat de catre comisia numita prin Dispozitia nr.1153/16.09.2015 a Primarului Municipiului Timişoara.
(2) În acest sens, structura sportiv/organizaţia va înainta Municipiului Timişoara, toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotrâre, în baza contractului de finantare nerambursabila.
(3) Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarele competitionale/proiectul sportiv se vor realiza numai pe baz de acte doveditoare, conform legii.
(4) Structura sportiv/organizaţia este obligat s permit persoanelor delegate de instituţia finanţatoare s efectueze controlul privind modul de utilizare a alocatiei financiare alocate.
(5) In situaţia în care se constat c sume din alocatia financiar alocat din bugetul local structurii sportive nu au fost utilizate în scopul atingerii obiectului finantarii sau/si conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la structura sportiv/ organizaţie.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotrâri se încredinţeaz Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Direcţia Economic din cadrul Primriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotarâre se comunic:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calitţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Structurilor sportive;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Raport_rezultate_comisie.pdf

1

Municipiul Timişoara Comisia de evaluare numită prin HCLMT nr.9/26.06.2012 Nr. SC 2015-18742/23.10.2015

RAPORT NR.2 CU REZULTATELE PROIECTELOR DE SPORT APROBATE

PENTRU ALOCAREA CONTRIBUŢIEI FINANCIARE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TINMISOARA, IN SESIUNEA II PE ANUL 2015

1. Cluburi, asociaţii sportive, organizaţii

I. Programul "Promovarea sportului de performanţă"

Nr. crt

Structura sportivă/ organizaţia

Denumirea proiectului / Durata proiectului

Eligibil/ Neeligibil

Punctajul obţinut

conform criteriilor specifice

de evaluare/ procent

din punctaj maxim

Suma solicitată Propunere

pentru contribuţia financiară a Municipiului Timişoara, pe anul 2015 lei

1. Club Sportiv Baschet Club Danzio Timişoara

,, Liga Naţională, Cupa României şi Liga I ( divizia secundă)’’ Perioada actiunilor proiectului : - Noiembrie – decembrie 2015 - Ramura sportivă: baschet feminin

Eligibil

110 65%

897.950 250.000

2. Asociaţia Sportivă Tenis Club Aryana

„Formare prin tenis” Perioada actiunilor proiectului: - Noiembrie – decembrie 2015 -Ramura sportivă: tenis

Eligibil 118 71,51%

82.350 35.000

3. Club Sportiv Krepelka Motorsport Timişoara

„ Performanţa în rândul tinerilor” Perioada proiectului : - Noiembrie – decembrie 2015 Ramura sportivă: automobilism

Eligibil 94 81,73%

74.000 65.000

2

4. Clubul Sportiv Uniunea Timişoreană de Karate

„Îmbunătăţirea nivelului de performanţă al sportivilor din C.S. Uniunea Timişoreană de Karate” Perioada actiunilor proiectului: - Noiembrie – decembrie 2015 Ramura sportivă: karate

Eligibil 121 73,33%

346.539 26.500

5. Club Sportiv Aquasport Timişoara

„Şcoala de înot Aquasport” Perioada actiunilor proiectului: - Noiembrie – decembrie 2015 Ramura sportivă: nataţie

Eligibil 100 71,42%

21.900 19.500

Total sumă solicitată

1.422.739 396.000

1. Bugetul total aprobat pe anul 2015 la cap. 67.02.05.01-Sport este 18.900.000 lei. 2. Plăţi aferente restanţe pe anul 2014 : 2.223.698,66 lei 3. Finanţare alocată – cotizaţii pe anul 2015, în asociaţii sportive în care Municipiul Timişoara este membru: 14.200.000 lei 4. Programe proprii – 75.000 lei 5. Valoarea aprobată pentru finanţarea contribuţiilor financiare prin contracte de asociere în sesiunea I : 1.286.300 lei 6. Valoare disponibilă pentru finanţarea contribuţiilor financiare prin contracte de asociere în sesiunea II : 1- (2+3+4) = 1.115.001,34 lei Avizează prezentul raport de prezentare a proiectelor de sport propuse pentru finanţare în anul 2015 Comisia de evaluare numită prin HCLMT nr. 9 / 26.06.2012 Consilier local: Radu – Daniel Ţoancă ________________________ Consilier local: Ramona – Isabela Olteanu ________________________ Consilier local: Vasile Teodor Vesa _________________________ Consilier local: Simion Moşiu ____________________________ Consilier local : Elena Wolf __________________________

Atasament: Referat.pdf

COD FO 53 – 01 ver.1 .

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE SC2015-__________________

APROBAT, PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -403.800 ; internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă si a contribuţiilor financiare acordate de la bugetul local , prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timişoara şi

structuri sportive, asociaţii sau fundaţii fară scop patrimonial, sesiunea II pe anul 2015

Municipiul Timişoara a susţinut continuu şi a determinat prin finanţările acordate anual,de la bugetul local, promovarea si derularea unui numar tot mai mare de proiecte de activitate sportivă ale structurilor sportive si organizatiilor locale, care s-au încadrat în programele de utilitate publică, de interes naţional, lansate de administraţia centrală a sportului, respectiv programul ,,Promovarea sportului de performanţă ’’şi programul ,, Sportul pentru toţi”.

Alocarea bugetului activităţii sportive, respectiv contribuţii financiare în cadrul contractelor încheiate cu structurile sportive (asociaţii, cluburi sportive, asociaţii judeţene pe ramuri de sport, organizaţii sportive), a avut temei legal :Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58 din 22 septembrie 2014, art. VII, pct 1; Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; Legea 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general; Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

Pentru dezvoltarea sportului de performanţă timişorean şi a participării populaţiei în cadrul proiectelor Sportul pentru toţi, este necesară alocarea unor contribuţii financiare din bugetul local şi în anul 2015, prin contracte încheiate cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive şi secţii de discipline sportive individuale, organizaţii.

Prin HCLMT nr.29 /13.02.2015 a fost aprobat bugetul local pe anul 2015, care prevede la cap 67.02.05.01- Sport suma de 18.000.000 lei, pentru parteneriatele locale în sport. Din aceasta sumă a fost angajată suma de 14.200.000 lei, pentru finanţarea cotizaţiilor anuale ale asociaţiilor sportive în care Municipiul Timişoara este membru, suma de 2.223.698,66 lei pentru plăţile restante pentru anul 2014, pentru finanţarea prin contracte de asociere în sesiunea I suma de 1.286.300 lei aprobată prin HCLMT nr.235/08.05.2015, rezultând suma disponibilă de 215.001,34 lei. Prin HCLMT nr.272/25.06.2015 a fost aprobată suplimentarea bugetului local pe anul 2015, care prevede la cap. 67.02.05.01- Sport suma de 900.000 lei, suma disponibilă pentru sesiunea II de finanţare este de 1.115.001,34 lei.

In baza Regulamentului privind regimul finanţărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara, pentru proiecte de activitate sportivă, Biroul Baze Sportive a organizat sesiunea II de selecţie publică pentru alocarea finanţării proiectelor de sport, pe anul 2015.Au fost derulate toate etapele cuprinse în Regulament, respectiv privind informarea publică şi transparenţa decizională, verificarea dosarelor de finanţare depuse privind eligibilitatea, analiza şi evaluarea proiectelor eligibile.

COD FO 53 – 01 ver.1 .

2

Biroul Baze Sportive, care a asigurat secretariatul sesiunii, a întocmit un Raport de prezentare, pe care l-a inaintat Comisiei de evaluare şi analiză numită prin H.C.L.M.T. nr. 9/26.06.2012. Comisia, formată din 5 consilieri locali, în urma analizei şi evaluării proiectelor, a întocmit Raportul cu rezultatele proiectelor de sport aprobate pentru alocarea contribuţiei financiare pe anul 2015, din bugetul local al Municipiului Timişoara. Dintr-un total de 10 proiecte, au fost declarate eligibile un număr de 5 proiecte.

Astfel, Comisia de analiză şi evaluare a hotărât să propună pentru finanţare în această sesiune de selecţie, un număr de 5 proiecte, care au fost cuprinse în Raportul cu rezultatele proiectelor de sport, emis în data de 16.07.2015.

Avand in vedere Raportul Curtii de Conturi cu nr.SC2015-18136/21.07.2015 si Decizia Curtii de Conturi 40/ anul 2015, prin care a lasat ca si masuri, actualizarea Regulamentului emis privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru proiecte de activitate sportiva, nu s-a promovat hotarare de Consiliu local si nu s-au incheiat contractele de asociere conform Regulamentului in vigoare.

Prin HCLMT nr.436/16.10.2015, a fost aprobata modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportiva si s-a aprobat contractul de finantare – cadru.

Avand in vedere modificarea Regulamentului, Biroul Baze Sportive care a asigurat secretariatul sesiunii, a solicitat celor 5 structuri sportive care au fost declarate eligibile sa completeze dosarul de finantare, actualizand anexele 2,3,4 la contractul de finantare si certificatele de atestare fiscala.

Comisia de evaluare şi analiză a validat finantarea proiectelor mentionate si a intocmit Raportul de evaluare nr.2, in baza caruia Biroul Baze Sportive sa intocmeasca proiectul de hotarare privind aprobarea finantarii proiectelor de sport si alocarea sumelor din bugetul local.

Având în vedere cele menţionate, prin prezentul referat propunem :

1. Să se aprobe proiectele pentru sport, cu finanţare alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara, ale structurilor sportive, asociaţiilor sau fundaţiilor fară scop lucrativ, pe anul 2015, conform Anexei 1, care face parte integrantă din hotărârea de consiliu local. 2. Să se aprobe finantarea, pe perioada anului 2015, a structurilor sportive, asociaţiilor sau fundaţiilor fară scop lucrativ, pentru care s-au aprobat proiecte pentru sport, conform Anexei 1 la hotărâre. 3. Să se aprobe contributiile financiare pentru sesiunea II pe anul 2015, de la bugetul local al Municipiului Timişoara, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’), pentru activităţile/acţiunile sportive din cadrul proiectelor structurilor sportive, asociaţiilor sau fundaţiilor fară scop lucrativ, în sumele prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotarâre. 4. Finanţarea potrivit pct.3, se va efectua prin contractele de finantare încheiate între Municipiul Timişoara şi structurile sportive şi organizaţiile ale căror proiecte au fost admise, în condiţiile şi cu respectarea contractului de finantare cadru, aprobat prin HCLMT nr.436/16.10.2015. 5.Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contribuţiei Municipiului Timişoara în cadrul finantarii, sunt precizate în Anexa 1 la contractul de finantare, 6.Activitatea financiară a structurii sportive / organizaţiei, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlată de către comisia numită prin Dispozitia nr.1153/16.09.2015 a Primarului Municipiului Timişoara. În acest sens, structura sportivă/organizaţia va înainta Municipiului Timişoara, toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotărâre, în baza contractului de finantare .

COD FO 53 – 01 ver.1 .

3

7.Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarele competiţionale/proiectul sportiv se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. 8. Structura sportivă/organizaţia este obligată să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a alocatiei financiare alocate. 9.In situaţia în care se constată că sume din alocatia financiară alocată din bugetul local structurii sportive nu au fost utilizate în scopul atingerii obiectului asocierii sau/şi conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la structura sportivă/ organizaţie.

Drept pentru care înaintăm pentru analiză, avizare şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Viceprimar, Secretar, Dan Diaconu Ioan Cojocari

Director Directia Economica, Director executiv Direcţia Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale, Smaranda Haracicu Ioan Mihai Costa Biroul Baze Sportive, Florica Hongu

Avizat Juridic, Daniela Ştefan