keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 409/16.10.2015 privind menţinerea dreptului de proprietate publică a Statului Român asupra construcţiei nefinalizate „ Institutul Regional de Oncologie Timişoara" situată în Calea Torontalului şi terenul aferent

16.10.2015

Hotararea Consiliului Local 409/16.10.2015
privind menţinerea dreptului de proprietate publică a Statului Român asupra construcţiei nefinalizate „ Institutul Regional de Oncologie Timişoara" situată în Calea Torontalului şi terenul aferent


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-26772/09.10.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 438/24.11.2009 - privind trecerea unor imobile (construcţie nefinalizată şi teren) din domeniul public al Municipiului Timişoara şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în domeniul public al Statului Romîn şi administrarea Ministerului Sănătăţii, în vederea realizării Institutului Regional de Oncologie din Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 373/28.09.2010 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 438/24.11.2009 - privind trecerea unor imobile (construcţie nefinalizată şi teren) din domeniul public al Municipiului Timişoara şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii, în vederea realizării Institutului Regional de Oncologie din Timişoara;Hotărârea Consiliului Local nr. 438/24.11.2009 - privind trecerea unor imobile (construcţie nefinalizată şi teren) din domeniul public al Municipiului Timişoara şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii, în vederea realizării Institutului Regional de Oncologie din Timişoara;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.1.521/2009 privind unele măsuri în vederea înfiinţării Institutului Regional de Oncologie Timişoara modificată de Hotărârea de Guvern nr.1249/2010;
Având în vedere Procesul verbal de predare - primire cu nr. SC2011- 25593/16.11.2011.
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13690/24.09.2015, a Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Timiş;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 804/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivul de investiţii " Institutul Regional de Oncologie Timişoara"
În conformitate cu prevederile art. 36, alin 2, lit c) şi alin 6 lit a) pct 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se ia act de demersurile făcute, pentru realizarea obiectivului de investiţii " Institutul Regional de Oncologie Timişoara" conform Notei de fundamentare a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă menţinerea dreptului de proprietate publică a Statului Român asupra construcţiei nefinalizate " Institutul Regional de Oncologie Timişoara" situată în Calea Torontalului, bunurilor nepuse în opera- tâmplărie PVC şi asupra terenului cu nr. top 23485/2 înscrisă în C.F. nr. 416654 Timişoara în suprafaţă de 34.200 mp şi parcela cu nr. top 23484/2/1, înscrisă în C.F. nr. 416655 Timişoara în suprafaţă de 21.285 mp.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Ministerului Sănătăţii;
- Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA, INSTITUŢII ŞCOLARE, MEDICALE, Nicolae Robu SPORTIVE ŞI CULTURALE COMPARTIMENT SPITALE NR. SC2015-26772/09.10.2015

REFERAT

Privind menţinerea dreptului de proprietate publică a Statului Român asupra construcţiei nefinalizate „ Institutul Regional de Oncologie Timişoara” situată în Calea Torontalului şi

terenul aferent Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 438/24.11.2009, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 373/28.09.2010, imobilului construcţie nefinalizată denumită “Investiţie Spital Clinic Municipal” cu nr. de inventar 18548, situat în Timişoara, Calea Torontalului şi terenul aferent, compus din parcela cu nr. top 23485/2, înscrisă în C.F. nr. 416654 şi parcela cu nr. top 23484/2/1, înscrisă în C.F. nr. 416655, a trecut din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul public al Statului Român, în vederea realizării Institutului Regional de Oncologie din Timişoara”, la solicitarea Ministerului Sănătăţii. Prin HG nr. 1.521/2009 modificată cu HG nr. 1249/2010 a fost înfiinţat Institutului Regional de Oncologie Timişoara, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în Municipiul Timişoara, Calea Torontalului, în subordinea Ministerului Sănătăţii, obiectiv de investiţii în curs de finalizare. Conform prevederilor art. 2 din HG nr. 1.521/2009 modificată, obiectivul de investiţii „Institutului Regional de Oncologie Timişoara”, trecut din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 438/24.11.2009, cu modificările ulterioare , a fost dat în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş. Urmare a actelor normative amintite mai sus, imobilul construcţie nefinalizată denumită "Investiţia Spitalul Clinic Municipal” situată în Timişoara, Calea Torontalului, km 5 şi terenul aferent acestuia, compus din parcela cu nr. top 23485/2 înscrisă în C.F. nr. 416654 Timişoara în suprafaţă de 34.200 mp şi parcela cu nr. top 23484/2/1, înscrisă în C.F. nr. 416655 Timişoara în suprafaţă de 21.285 mp, precum şi tâmplăria PVC nepusă în operă, a predat de către Municipiul Timişoara către Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş cu Procesul verbal de predare – primire cu nr. SC2011- 25593/16.11.2011. În prezent asupra terenului cu nr. top 23485/2 înscrisă în C.F. nr. 416654 Timişoara în suprafaţă de 34.200 mp şi terenului cu nr. top 23484/2/1, înscrisă în C.F. nr. 416655 Timişoara în suprafaţă de 21.285 mp, aferent obiectivul de investiţii „ Institutul Regional de Oncologie Timişoara” este înscris dreptul de proprietate publică a Statului Român, în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş. Prin adresa cu nr. 11655/18.08.2015 şi notei de fundamentare cu nr. 13690/24.09.2015, înregistrate la municipiul Timişoara sub nr. SC2015/18.08.2015 respectiv nr. SC2015/24.09.2015, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Timiş ne comunică, că pentru continuarea lucrărilor la Cod.FP53-01, ver1

obiectivul de investiţii „ Institutul Regional de Oncologie Timişoara” au întocmit Studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, recepţionate cu procesul verbal de recepţie nr. 14265/26.11.2012 şi a fost obţinut Avizul favorabil nr. 10/12.08.2015 al Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Naţional şi Locuinţe Sociale – faza studiul de fezabilitate - cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico economici, solicitând prelungirea termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 373/28.09.2010 De asemenea a fost emisă HG: nr. 804/2015 prin care au fost aprobaţi indicatorii tehnic- economici ai obiectivul de investiţii „ Institutul Regional de Oncologie Timişoara”. Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA la preţuri iunie 2015) fiind de 511.626 mii lei. În HCL nr. 373/28.09.2010 de modificare a HCL nr. 438/24.11.2009 se prevede că în cazul în care construcţia Institutului Regional de Oncologie din Timişoara nu demarează în termen de maxim 2 ani de la data emiterii acesteia, imobilul construcţie nefinalizată denumită "Investiţia Spitalul Clinic Municipal" situat în Timişoara, Calea Torontalului şi cele 2 parcele de teren vor reveni în domeniul public al Municipiului Timişoara şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara". Termenul prevăzut de HCL nr. 373/28.09.2010 a expirat la data de 28.09.2012 ia obiectivul de investiţii a fost predat către Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Timiş la data de 16.11.2011, deci un an din termenul prevăzut s-a scurs până la finalizarea procesului verbal de predare primire. La data expirări (28.09.2010) termenului de prevăzut de H.C.L nr. 373/28.09.2010, Direcţia de sănătate publică avea în derulare Studiul de prefezabilitate şi fezabilitate care a fost recepţionat cu procesul verbal de recepţie nr. 14265/26.11.2012. Prin adresa cu nr. 14530/29.11.2012 Direcţia de Sănătate Publică a solicitat prelungirea termenului prevăzut de H.C.L nr. 373/28.09.2010. La data respectivă Municipiul Timişoara nu a demarat nici un demers de prelungire a termenului şi nici de revenire a obiectivului în proprietatea publică a Municipiului Timişoara. Conform prevederilor art. 9 din Legea 213/1998 privind administraţia publică locală, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unităţi administrativ teritoriale se face la cererea consiliului local, prin hotărârea a guvernului, demersuri ce nu au fost făcute în acest caz. În prezent asupra terenului cu nr. top 23485/2 înscrisă în C.F. nr. 416654 Timişoara în suprafaţă de 34.200 mp şi terenului cu nr. top 23484/2/1, înscrisă în C.F. nr. 416655 Timişoara în suprafaţă de 21.285 mp, aferent obiectivul de investiţii „ Institutul Regional de Oncologie Timişoara” , este înscris drept de proprietate publică a Statului Român în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş. Având în vedere că în prezent Direcţia de Sănătate Publică de Sănătate Publică a Judeţului Timiş revenit cu solicitarea mai sus amintită, pentru prelungirea termenului de 2 ani prevăzut de H.C.L nr. 373/28.09.2010, prelungire care nu poate fi aplicată retroactiv; Având în vedere că în termenul prevăzut de H.C.L nr. 373/28.09.2010 Direcţia de Sănătate publică a demarat procedurile necesare parcurgerii etapelor obligatorii premergătoare în realizarea acestui obiectiv de investiţii; Având în vedere că prin HG: nr. 804/30.09.2015 au fost aprobaţi indicatori tehnic-economici ai obiectivul de investiţii „ Institutul Regional de Oncologie Timişoara”, finanţarea obiectivului făcându-se de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita creditelor aprobate anual cu această destinaţie şi din alte surse legal constituite, conform programului de investiţii publice aprobate potrivit legii. Având în vedere importanţa realizări acestui obiectiv, care reprezintă necesitatea stringentă pentru sistemul sanitar regional , supunem spre analizare si aprobare proiectul de hotărâre prin care se ia act de demersurile făcute de Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cod.FP53-01, ver1

Timiş, pentru realizarea obiectivului de investiţii „ Institutul Regional de Oncologie Timişoara” şi menţinerea dreptului de proprietate publică a Statului Român asupra construcţiei nefinalizate „ Institutul Regional de Oncologie Timişoara” situat în calea Torontalului şi terenul aferent. VCEPRIMAR, PT.SECRETAR Dan Diaconu Simona Drăgoi DIRECŢIA, INSTITUŢII ŞCOLARE, DRECŢIA CLÂDIRI TERENURI SI MEDICALE, SPORTIVE ŞI CULTURALE DOTĂRI DIVERSE PT DIRECTOR PT. DIRECTOR Mihai Ioan Costa Călin Pîrva

CONSILIER, Ioana Ciucur

AVIZAT,

Serviciul Juridic Daniela Ştefan

Cod.FP53-01, ver1