Consiliul Local Timisoara

Hotararea 341/18.06.2013 privind aprobarea contului de execuţie la 31 Martie 2013 al Municipiului Timisoara

18.06.2013

Hotararea Consiliului Local 341/18.06.2013
privind aprobarea contului de execuţie la 31 Martie 2013 al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 cu nr. 5/21.12.2011 ;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 246/23.04.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013;
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicată si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă: "Contul de execuţie al bugetului local la data de 31 Martie 2013" - anexa nr.1, "Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 31 Martie 2013" - anexa nr.2, "Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31 Martie 2013"- anexa 3.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA P R I M A R, SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU Nr.SC2013 -

R E F E R A T privind aprobarea contului de execuţie la 31 Martie 2013 al Municipiului Timişoara

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/24.02.2013 ;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al

Municipiului Timişoara pe anul 2013;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 246/23.04.2013 privind rectificarea bugetului local al

Municipiului Timişoara pe anul 2013;

În conformitate cu prevederile art. 57, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu

modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi

modificată;

Serviciul Buget propune aprobarea următoarelor:

”Contul de execuţie al bugetului local la data de 31 Martie 2013”- anexa nr. 1;

“Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 31 Martie 2013” – anexa nr. 2;

“Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul

local la data de 31 Martie 2013” anexa nr. 3;

AVIZAT JURIDIC,

DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU BUGET, SMARANDA HARACICU STELIANA STANCIU

Cod FP 53 – 01, Ver.1