Consiliul Local Timisoara

Hotararea 330/25.09.2007 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Modernizarea funcţionării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3"

25.09.2007

Hotararea Consiliului Local 330/25.09.2007
privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Modernizarea funcţionării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.RE2007-2154 / 11.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei penrtu cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 50 / 2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizarea funcţionării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3";
Având în vedere Hotărârea nr. 43 / 06.09.2007 a Consiliului de Administraţie a SC Colterm SA;
Având în vedere prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Modernizarea funcţionării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3", conform proiectului nr. 01/2007 întocmit de SC Colterm SA şi execuţia lucrării, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se modifică şi completează în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local Nr. 50 din 27.02.2007.

Art. 3: Finanţarea investiţiei prevăzute la art.1 se va face de la bugetul de stat, prin fonduri nerambursabile.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. Colterm S.A.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. COLTERM S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL ENERGETIC NR. RE2007-2154/11.09.2007

REFERAT privind aprobarea modificării Studiului de Fezabilitate „Modernizarea funcţionării cazanelor

de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3”

În „Conceptul strategic privind sistemul de termoficare al Municipiului Timişoara” aprobat în anul 2003 se prevede realizarea unor lucrări de investiţii ( retehnologizare, modernizare şi dezvoltare) în sistemul centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice şi dezvoltarea capacităţilor de producere a energiei termice care şă conducă la reducerea preţului energiei termice furnizată populaţiei.

În luna aprilie 2007 au fost finalizate lucrările privind montarea unei turbine cu abur de 19,7 MW, care va funcţiona în paralel cu SR-urile existente.

În studiul de fezabilitate „Modernizarea funcţionării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3”, valoarea investiţiei fiind de 1.228.310, aprobat prin HCL 50/27.02.2007 au fost prevăzute lucrări pentru refacerea instalaţiei de apă de adaos care să corespundă unui debit de apă de alimentare de maxim 50 t/h şi reglare automată a nivelului de condens.

În luna aprilie 2007 au fost finalizate lucrările privind montarea unei turbine cu abur de 19,7 MW, care va funcţiona în paralel cu SR-urile existente. Deoarece conturul de proiect pentru această lucrare a fost la limita turbinei (agregatele termice fiind puse în funcţiune anterior), în cursul probelor de funcţionare s-a constatat că pentru a asigura funcţionarea în condiţii mai ridicate de eficienţă în noua configuraţie, sunt necesare lucrări suplimentare de interconectare a turbinei cu restul echipamentelor, astfel: - instalarea de schimbătoare de căldura pentru termoficare noi, adaptate parametrilor aburului la ieşirea din turbina şi la regimul de funcţionare al reţelei de termoficare primara. - prevederea unei instalaţii de spălare chimica a schimbătoarelor de căldură cu plăci, conform cerinţelor furnizorului de echipament. - instalaţie de filtrare apă termoficare la schimbătoarele de căldura -reglarea automata a parametrilor de funcţionare a schimbătoarelor de căldura pentru termoficare - îmbunătăţire a schemei actuale de protecţie şi automatizare a staţiei electrice de racord adânc 110/6 kV în vederea insularizării consumului pe grupul TA1 de 25 MVA şi revenirea în SEN fără întreruperea consumatorilor - instalarea unei unităţi de măsurare a energiei termice produse în co-generare - reabilitarea conductei de abur viu la turbina pentru parametrii de lucru nominalizaţi - instalarea unei staţii de reducere răcire în paralel cu turbina pentru asigurarea condiţiilor de pornire a turbinei

Având în vedere lucrările suplimentare precizate mai sus SC Colterm SA a întocmit un nou studiu de fezabilitate care să cuprindă toate lucrările necesare ( lucrările prevăzute în studiul de fezabilitate aprobat prin HCL 50/2007 şi lucrările suplimentare expuse mai sus) care să conducă la o eficienţă ridicată a funcţionării cazanelor. Având în vedere că acest nou studiu de fezabilitate conţine şi lucrările cuprinse în studiul de fezabilitate aprobat prin HCL 50/2007 considerăm necesară revocarea acestei hotărâri a consiliului local. Menţionăm că noul studiu de fezabilitate „Modernizarea funcţionării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3” a fost aprobat prin Hotărârea nr. 43 / 06.09.2007 a Consiliului de Administraţie a SC Colterm SA. Precizăm că tranşa a III a de finanţare cu fonduri nerambursabile de la Guvernul României s-a alocat la sfârşitul lunii august 2007, motiv pentru care lucrările suplimentare precizate mai sus se pot executa până la finele anului 2007, utilizând fondurile respective. Valoarea totală a investiţiei „Modernizarea funcţionării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3” conform devizului general din studiul de fezabilitate întocmit de SC Colterm SA este de 7.701.785 lei (inclusiv TVA) reprezentând 2.269.035 EUR la cursul de 3,3943 lei/EURO din data de 12.01.2007. Durata de execuţie a lucrării este de 4 luni şi finanţarea se va realiza din fonduri nerambursabile de la bugetul centralizat al statului. Având în vedere cele expuse mai sus propunem : - revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50 / 2007 - aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea funcţionării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3” DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU ENERGETIC DUMITRU ANDOR IOAN ZUBAŞCU

AVIZAT JURIDIC SORIN CHIRA

ÎNTOCMIT MALAC MARCEL RED. MM DACT. MM EX. 2

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la Hotărâre nr. _______________ / ______________ „Modernizarea funcţionării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIŞOARA.

Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3” Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

Denumirea investiţiei : „Modernizarea funcţionării cazanelor de abur 1,2,3 de la C.T. SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3” Amplasament : C.T. SUD TIMIŞOARA Beneficiar : Compania Locală de Termoficare „Colterm” SA Timişoara Coordonator principal de credite : Primăria Municipiului Timişoara Valoarea investiţiei : 7.701.785 LEI reprezentând 2.269.035 euro la data de 12.01.2007 din care C+M 2.844.769 lei reprezentând 838.102 euro. Finanţarea investiţiei : Bugetul de Stat – fonduri nerambursabile Suma supusă procedurii de achiziţie publică : 7.385.657 LEI Durata de realizare : 4 luni de la demararea lucrărilor