Consiliul Local Timisoara

Hotararea 323/26.07.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic Municipal Timişoara"

26.07.2005

Hotararea Consiliului Local 323/26.07.2005
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic Municipal Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2005 - 12387/08.07.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Raportul de Avizare nr SC2005-12708/14.07.2005 emis de către Comitetul de coordonare şi supervizare a elaborării studiului de fezabilitate pentru proiectul de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic Municipal Timişoara" - constituit prin Dispoziţia nr. Dispoziţia nr. 1748 din 04.05.2004 modificată de Dispoziţia nr. 1760 din 05.07. 2005 a Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 76 din 14.10.2004 privind aprobarea documentelor necesare pentru iniţierea proiectului de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic Municipal Timişoara";
Având în vedere dispoziţiile art.6 alin (3^1) al Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat;
În conformitate cu dispoziţiile pct. 3 ale Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat;
În conformitate cu prevederile art.38 lit. (c) , (d), (m) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul dispoziţiilor art.46 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru proiectului de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic Municipal Timişoara", în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Dezvoltare şi Integrare Europeană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Dezvoltare şi Integrare Europeană;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Raport_avizare_SF_Municipal.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Comitetului de Coordonare Şi Supervizare a Elaborării Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul de Parteneriat Public-Privat „Spitalul Clinic Municipal Timişoara” S.C. 2005-12708/14.07.2005

RAPORT DE AVIZARE

întocmit în data de 14.07.2005 Comitetul de coordonare şi supervizare a elaborării studiului de fezabilitate pentru proiectul de parteneriat public-privat „Spitalul Clinic Municipal Timişoara” - constituit prin Dispoziţia nr. Dispoziţia nr. 1748 din 04.05 2004 modificată de Dispoziţia nr. 1760 din 05.07. 2005 a Primarului Municipiului Timişoara – şi având următoarea componenţă: Preşedinte: - Gheorghe CIUHANDU - Primarul Municipiului Timişoara; Membrii: - Anton Vlad ILIESCU - Secretar de Stat – Ministerul Sănătăţii - Cătălin C-tin.COSTACHE - Consilier al ministrului - Ministerul Sănătăţii - Liliana ONET - Consilier al preşedintelui - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate - Florina HAMAT - Direcţia de Sănătate Publică Timiş - Letiţia VIDICAN - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş - Sanda DAMIAN - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara - Adrian BODO - Primăria Municipiului Timişoara - Aurelia JUNIE - Primăria Municipiului Timişoara în urma analizării variantei finale a Studiului de Fezabiliate elaborat de către firma de consultanţă PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L., a constatat următoarele: A. Studiul de fezabilitate cuprinde justificarea tehnică şi economică a proiectului de parteneriat public privat, precum şi caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai acestuia, respectând cerinţele beneficiarului, precum şi prevederile legale cuprinse în Anexa 2 la Hotărârea 621/20.06.2002 - NORME METODOLOGICE.

B.. Au fost luate în calcul cele 5 menţiuni transmise consultantului cu ocazia avizării raportului intermediar (vezi raport de avizare SC 2004 – 18418 din 20.10.2004), după cum urmează:

1. Stabilirea unui concept clar al spitalului şi prezentarea unor concluzii certe care să faciliteze luarea celor mai bune decizii de către beneficiar: vezi Cap. 2.1 Obiectivele generale ale proiectului public – privat – Situaţia propusă, în ceea ce priveşte conceptul spitalului şi Sumarul executiv (pag.4 – 13), în ceea ce priveşte concluziile raportului

2. Includerea Ministerului Sănătăţii (MS) ca partener în proiect: Cap.3.1 Prezentarea premiselor de bază luate în calcul la demonstrarea fezabilităţii, Cap. 4.1 Sprijinul autorităţii publice, inclusiv modificări ale cadrului legal existent, precum şi Cap.1.6 Beneficiarii proiectului public-privat şi părţi implicate în realizarea acestuia

3. Specificarea clară a tipului de proiect BOT, adică: construire + operare medicală + transfer (conform celor stabilite în şedinţa cu ministrul sănătăţii); construirea, şi echiparea tehnică a spitalului precum şi operare medicală trebuie abordate în tandem: Cap.1.6 Beneficiarii proiectului public-privat şi părţi implicate în realizarea acestuia – Părţile implicate – Modelul de parteneriat public-privat

4. Cuantificarea de către consultant împreună cu MS a surselor de finanţare ce urmează să fie asigurate prin programele menţionate în adresa MS cu nr.O.B.-10939/24.09.2004 şi includerea acestora în estimarea veniturilor prevăzute: Cap.3.1 Prezentarea premiselor de bază luate în calcul la demonstrarea fezabilităţii – Premise Generale, 4.1 Sprijinul autorităţii publice, inclusiv modificări ale cadrului legal existent, Cap. 4.4 Analiza

2

economico – financiară a proiectului public-privat, inclusiv calculul veniturilor şi a cheltuielilor prognozate pentru întreaga durată a proiectului, precum şi închiderea financiară a proiectului – COMPANIA DE OPERARE A SPITALULUI TIMISOARA

5. Specificarea cotelor de participare ale autorităţilor publice locale şi centrale (PMT şi MS), care garantează taxele lunare către CIST şi COST: Cap. 5 Concluzii şi propuneri, Cap. 4.1 Sprijinul autorităţii publice, inclusiv modificări ale cadrului legal existent, Cap. 2.4 Activităţi pentru implementarea proiectului public-privat, referitoare la cuantumul estimat al acestor taxe

C. Studiul de fezabilitate cuprinde informaţii complete care justifică faptul că: a) proiectul poate fi realizat; b) au fost luate în considerare toate alternativele de realizare a proiectului; c) în cazul în care va fi realizat, proiectul răspunde cerinţelor si politicilor autorităţii publice; d) proiectul beneficiază de închidere financiară si menţionează care este sarcina financiara a partenerilor, în toate cele trei variante luate în considerare. D. Studiul constituie o documentaţie tehnico – economică argumentată pe baza datelor furnizate de către Primăria Municipiului Timişoara, Spitalul Municipal Timişoara, Ministerul Sănătăţii şi Casa de Asigurări de Sănătate. Exactitatea şi acurateţea acestora influenţează – pozitiv sau negativ – valabilitatea studiului. Studiul de fezabilitate va fi accesibil investitorilor privaţi şi pe baza lui se vor purta negocieri cu aceştia în vederea realizării proiectului de parteneriat public privat. Menţionăm că la întâlnirea Comitetului, organizată în vederea analizării Studiului de fezabilitate, ce a avut loc în data de 12.07.2005 au absentat următorii membrii. - Anton Vlad ILIESCU - Secretar de Stat – Ministerul Sănătăţii - Cătălin C-tin.COSTACHE - Consilier al ministrului - Ministerul Sănătăţii - Liliana ONET - Consilier al preşedintelui - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Având în vedere cele mai sus menţionate, Comitetul de coordonare şi supervizare a elaborării studiului de fezabilitate pentru proiectul de parteneriat public-privat „Spitalul Clinic Municipal Timişoara” avizează favorabil Studiul de fezabilitate. Prezentul raport va fi prezentat Consiliului Local al Municipiului Timişoara, împreună cu Studiul de fezabilitate, fiind supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Preşedinte: - Gheorghe CIUHANDU …………………………………. Membrii: - Anton Vlad ILIESCU …………………………………. - Cătălin C-tin.COSTACHE …………………………………. - Liliana ONET …………………………………. - Florina HAMAT …………………………………. - Letiţia VIDICAN ………………………………….. - Sanda DAMIAN …………………………………. - Adrian BODO …………………………………. - Aurelia JUNIE ………………………………….

Atasament: Referat_-_SF_Municipal.pdf

1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMǍRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA SERVICIUL DEZVOLTARE ŞI Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU INTEGRARE EUROPEANǍ Nr. SC 2005 – 12387/08.07.2005

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul de parteneriat public-privat

“Spitalul Clinic Municipal Timişoara”

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 76 din 14.10.2004 au fost aprobate iniţierea proiectului de parteneriat public-privat “Spitalul Clinic Municipal Timişoara” şi documentele necesare acestui demers (studiul de prefezabilitate, anunţul de intenţie, documentul ataşat). În conformitate cu dispoziţiile O.G. nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public- privat (art.6 alin.(3^1)) şi ale H.G. nr. 621/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 16/2002, una din etapele obligatorii ale definirii proiectului de parteneriat public-privat o reprezintă elaborarea studiului de fezabilitate, care să acopere principalele aspecte tehnice, financiare, economice, sociale, instituţionale şi de mediu ale proiectului. În cadrul proiectului de parteneriat public-privat “Spitalul Clinic Municipal Timişoara”, potrivit clauzelor Contractului de prestări servicii nr.59 din 12.07.2004, studiul de fezabilitate (înregistrat la Primăria Municipiului Timişoara sub numărul SC 2005 - 10916/15.06.2005) a fost elaborat de societatea PriceWaterHouseCoopers Management Consultants S.R.L. Studiul de fezabilitate cuprinde justificarea tehnică şi economică a proiectului, precum şi caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai acestuia. De asemenea, acest document stă la baza desfăşurării procesului de negociere dintre autoritatea publică şi investitorii selecţionaţi, în vederea încheierii contractului de parteneriat public-privat.

În concordanţă cu pct.3 al Anexei nr.2 la H.G. nr. 621/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 16/2002, studiul de fezabilitate trebuie aprobat de autoritatea publică, în conformitate cu regulamentele proprii de organizare şi funcţionare.

Având în vedere aspectele menţionate mai sus; Având în vedere dispoziţiile H.C.L. nr. 76 din 14.10.2004 privind aprobarea documentelor

necesare pentru iniţierea proiectului de parteneriat public-privat “Spitalul Clinic Municipal Timişoara”;

Potrivit dispoziţiilor art.6 alin. (3^1) al O.G. nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat şi ale dispoziţiilor pct.3 al Anexei nr.2 la H.G. nr. 621/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat;

2

Având în vedere raportul de avizare al Comitetului de coordonare şi supervizare a elaborării studiului de fezabilitate pentru proiectul de parteneriat public-privat „Spitalul Clinic Municipal Timişoara” nr. SC2005 …..

În conformitate cu prevederile art.38 lit. (c), (d), (m) şi ale art.46 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001

Propunem

1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul de parteneriat public-privat “Spitalul Clinic

Municipal Timişoara” prezentat în Anexa.

DIRECTOR ECONOMIC ŞEF SERVICIU DIE INSPECTOR

EC. ADRIAN BODO Arh. AURELIA JUNIE Jr. ELEONORA ALINA SAS

AVIZAT JURIDIC ŞEF SERVICIU JURIDIC

Cons.Jr. MIRELA LASUSCHEVICI