keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 31/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 32"

15.01.2013

Hotararea Consiliului Local 31/15.01.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 32"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 980 din 15.01.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.d), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 32", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: INDICATORI.pdf

                  Anexă la HCL nr........ 

100/108-ARA 32.A.B Valoare euro 4.45

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 34472 7747 8273.3

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0

3.3 Proiectare si inginerie 22289 5009 5349.4

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 1038 233 249.12

3.5 Consultanta 2972 668 713.28

3.6 Asistenta tehnica 8173 1837 1961.5

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 724420 162791 173861

4.1 Constructii si instalatii 724420 162791 173861

IZOLARE PERETI 409253 91967 98221

MODERNIZARE TAMPLARIE 75504 16967 18121

INCHIDERE LOGII 118160 26553 28358

IZOLARE TERASA 107909 24249 25898

PLANSEU PESTE SUBSOL 377 85 90.48

INSTALATII 8960 2013 2150.4

REPARATII TROTUARE 4257 957 1021.7

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 93999.7 21124 22560

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 18110.5 4070 4346.5

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 75889.2 17054 18213

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 852892 191661 204694

VALOARE INVESTITIE FARA TVA

852892 LEI C+M 742531 LEI 191661 Euro 166861 Euro

VALOARE INVESTITIE CU TVA

1057586 LEI C+M 920738 LEI 237660 Euro 206907 Euro

COTA NEELIGIBILE 1.97 %

Valoare eligibila inclusiv TVA 1036751

COTA U.E. 60 % reprez 622050.8 LEI COTA PRIMARIE 20 % reprez 207350.3 LEI

COTA ASOCIATIEI 20 % reprez 207350.3 LEI

Aria utila Au= 3229 mp

Cost reabilitare/mp 59 Euro/mp  

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ 

CHIS CULIȚĂ 

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013- /

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Calea Aradului , nr. 32”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Aradului , nr. 32”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 1.057.586lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 920.738lei (inclusiv TVA).

VICEPRIMAR

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU ADRIAN HUMĂ SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac A.H. Ex.1