Consiliul Local Timisoara

Hotararea 307/28.07.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş"

28.07.2009

Hotararea Consiliului Local 307/28.07.2009
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2009-16435/20.07.2009- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(b) şi alin. 4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Studiul de Fezabilitate din data de 26.06.2009, privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş", intocmit de Eptisa Servicios de Ingineria SA (Spania) in consortiu cu WS Atkins International LTD (UK) cu indicatorii tehnico-economici cuprinşi în Anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2:Finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în Studiul de Fezabilitate prevăzut la art.1 se asigură din: Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetele locale, contribuţii din fondurile proprii ale operatorului sau împrumuturi de la Instituţii Financiare Internaţionale sau bănci comerciale.

Art. 3:Obiectivele de investiţii aferente municipiului Timişoara vor fi amplasate pe terenuri (imobile) care vor fi în domeniul public al Municipiului Timişoara. Terenurile (imobilele) vor fi disponibile pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect.

Art.4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredintează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- SC AQUATIM SA. Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MIHAI RITIVOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_Canalizare.pdf

Pag. 1 / 2

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2009-

Referat privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Extinderea şi

modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”

Studiul de Fezabilitate „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” a fost întocmit de către asistenţa tehnică asigurată de Eptisa Servicios de Ingenieria SA (Spania) în consorţiu cu WS Atkins International LTD (UK), în cadrul măsurii ISPA 2000/RO/16/P/PE/004, contractul nr. 2000/RO/16/P/PE/004-04, "Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii instituţionale pentru regionalizarea serviciilor de apă şi canalizare, Timiş, România". Asistenţa tehnică vizează pregătirea Master Planului pentru judeţul Timiş şi a Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune. Contractul a fost semnat în 9 noiembrie 2007, licitaţia fiind începută înainte de 1 ianuarie 2007, procedura fiind de licitaţie cu preselecţie, în concordanţă cu PRAG (Ghidul practic pentru proceduri de contractare PHARE, ISPA & SAPARD) ediţia 2006, conform cerinţelor Uniunii Europene. Autoritatea contractantă a fost Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare (OPCP), din cadrul Ministerului de Finanţe, beneficiarul final al acestei asistenţe tehnice fiind SC Aquatim SA. Master Planul pentru judeţul Timiş a fost întocmit de firma de consultanţă în cursul anului 2008, fiind aprobat de către Autoritatea de Management POS Mediu, Ministerul Mediului, în luna martie 2009. Studiul de Fezabilitate a fost întocmit pentru întreg judeţul Timiş, vizând investiţiile prioritare pe termen scurt rezultate din Master Plan şi este parte din Aplicaţia pentru Fondul de Coeziune, care este întocmită în conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru Axa Prioritară 1, apă-apă uzată, Programul Operaţional Sectorial MEDIU. Localităţile din judeţul Timiş cuprinse în Studiul de Fezabilitate sunt: Timişoara împreună cu Sânmihaiu Român şi Utvin care fac parte din aglomerarea Timişoara, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta, Buziaş, Gătaia, Recaş, Făget, Ciacova, Săcălaz.

Investitiile prioritare ale infrastructurii pentru judetul Timis

Estimari ale costurilor au fost detaliate pentru toate componentelor proiectului. Aceste estimari au fost asumate in respectul prevederilor HG 28/2008 si a completarilor ulterioare. Estimarile costurilor sunt incluse in Vol. al II-lea al Studiului de Fezabilitate, incluzand valoarea lucrarilor de investitii, proiectare si asistenta tehnica (supervizare si asistenta pentru administrarea proiectului, taxe si diferite costuri asociate derularii proiectului).

Valoare neta a investitiei finanatat din Fondurile de coeziune: 100.125.000 euro Din care: Valoare neta a investitiilor pentru Sector Apa: 28.243.000 euro Valoare neta a investitiilor pentru Sector Canal: 71.881.000 euro

Valoare bruta a investitie finanaţată din Fondurile de coeziune: 118.871.000 euro

Investitiile prioritare propuse pentru Timişoara Extindere reţea de apă cu 4,740 km Reabilitare reţea de apă cu 4,735 km Extindere reţea de canalizare cu 15,540 km Reabilitare reţea de canalizare cu 11,520 km Treaptă de deshidratare avansată a nămolului la staţia de epurare Timişoara, pentru a se ajunge la un

procent de substanta uscata de 35% compatibil cu depunerea la depozitul ecologic de deşeuri solide.

Pag. 2 / 2

Valoarea totală a investiţiilor pentru municipiul Timişoara este de 32,819 milioane euro (inclusiv TVA), din care valoare constructii, montaj este de 26,122 milioane euro (inclusiv TVA). Anexăm indicatorii tehnico-economici din studiul de fezabilitate şi extrasul din devizul general cu cheltuielile pentru municipiul Timişoara, centralizatorul de investiţii care are formatul în conformitate cu prevederile HG nr.28/2008.

Avînd în vedere importanţa investiţiilor propuse în studiul de fezabilitate şi valoarea de investiţii propusă pentru municipiul Timişoara, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, MARIUS ONEŢIU IOAN ZUBAŞCU

AVIZAT JURIDIC,

Red. / Dact. : C.C. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Anexa_Canalizare.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş ”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI – MUNICIPIUL TIMIŞOARA (inclusiv TVA)

mii Euro mii lei - Valoare totala investitie (inclusiv TVA) 32.819,483 137.720,397

o Din care C+M 26.122,469 109.617,720

- Esalonare investitie 2010 6.563,897 27.544,079 2011 11.486.819 48.202,139 2012 9.845,845 41.316,119 2013 4.922,923 20.658,060

- Durata de realizare a investitiei (luni) 48 luni - Capacitati

Extindere retea de alimentare cu apa 4,740 km Inlocuire retea de alimentare cu apa 4,735 km Extindere sistem de canalizare 15,540 km Inlocuire retea de alimentare cu apa 11,520 km Modernizare statie de pompare apa uzata 1 bucata Sistem de deshidratare namol 1 bucata

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : C.C. Ex:1