Consiliul Local Timisoara

Hotararea 2/09.01.2015 privind aprobarea utilizrii excedentului bugetar din anul 2014

09.01.2015

Hotararea Consiliului Local 2/09.01.2015
privind aprobarea utilizrii excedentului bugetar din anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr.SC2015 - 270/08.01.2015 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.1 şi art.58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprob utilizarea excedentului bugetar din anul 2014 conform Anexei nr.1, care face parte integrant din prezenta hotrâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotrâri se încredineaz Direcia Economica, Direcia Dezvoltare, Directia Comunicare, Directia Urbanism, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, Direcia de Mediu, Direcia Tehnic din cadrul Primriei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotrâre se comunic:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Direciei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive i Culturale;
- Direciei Urbanism;
- Direciei Dezvoltare;
- Direciei Comunicare;
- Direciei de Mediu;
- Direciei Tehnice;
- Compartimentului Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direciei Generale Regionale a Finanelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeului Timi;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
RADU OANCĂ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT, DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMAR. /) SERVICIUL BUGET Nicolae ROBU i Nr. SC2015 — 77% ____ 01.2015 , REFERAT privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2014 Având în vedere art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, respectiv: (1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art, 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit, b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exercițiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel: a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secţiunilor de funcționare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcționare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. (191) Subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susținerii implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinație pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective. (12) Prefinanțarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinație, în cadrul secţiunii de dezvoltare. (193) Avansul acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare. Ținând cont de aceste aspecte precizate în legislația mai sus menționată, propunem aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2014 conform anexei nr.1. DIRECTOR ECONOMIC PENTRU SECRETAR EC. SMARANDA HARȘCICU , SIMONA O — A = i SEF SERVICIU BUGET EC. STELIANAJSTANCIU Cod FP 53-01, Ver. �

Atasament: Anexa_1.pdf

Repartizare sold neutilizat şi excedent buget local 2014: lei Sold neutilizat a _..20.728.058,39 E Excedent buget local 31,12,2014, din care 4,76356244 | sectiunea funcționare a 41400915 | ral secţiunea dezvoltare 5.178.171,59 TOTAL: MINUNE 15.964.495,95__ | Utilizare: a Proiect - e 1382613352 | DIFERENTA Proiect - Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega 5.475,06 Prefinanțare FEDR Acoperire goluri temporare de casă _.1:000.000,00 sectiunea functionare |Acoperire goluri temporare de casă 1,000.000,00 __ |sectiunea dezvoltare Proiect-Reabilitarea, modernizarea s! echiparea Cantinei de Ajutor Social 131.887,37 Prefinanțare FEDR TOTAL; 15.964.495,95 ȘEF SERVICIU B Ec.Stelinna Stanciu DIRECTOR ECONOMIC Ec. SMARANDA HARAȘICH / 7 ŞEF BIROU CONŢABI: Ec, Mariană ATE �