Consiliul Local Timisoara

Hotararea 2/28.01.2014 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2013

28.01.2014

Hotararea Consiliului Local 2/28.01.2014
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.1 şi art.58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă utilizarea excedentului bugetar din anul 2013 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Dezvoltare, Directia Comunicare, Directia Urbanism, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICĂ P R I M A R SERVICIUL BUGET Nicolae ROBU

Nr. SC2014 – ________ / .01.2014

REFERAT privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2013

Având în vedere art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv:

(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. (1^1) Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective. (1^2) Prefinanţarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare. (1^3) Avansul acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare.

Ţinând cont de aceste aspecte precizate în legislaţia mai sus menţionată, propunem aprobarea

utilizării excedentului bugetar din anul 2013 conform anexei nr.1.

DIRECTOR ECONOMIC SECRETAR EC. SMARANDA HARACICU IOAN COJOCARI

SEF SERVICIU BUGET ŞEF BIROU CONTABILITATE EC. STELIANA STANCIU EC. MARIANA DIMITRIU

SERVICIUL JURIDIC, Cod FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa nr.1

Repartizare sold neutilizat şi excedent buget local 2013: lei

Sold neutilizat 1 947 246,57                               sume pentru acoperirea golurilor  temporare de casă

Excedent buget local 31.12.2013, din care 18 780 811,82                              sectiunea funcționare 715 904,63                                    secțiunea dezvoltare 18 064 907,19                           

TOTAL: 20 728 058,39                 

Utilizare: Proiect ‐ Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din  municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția  mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în  alimentarea cu căldură urbană 17 210 887,38                            subv.buget stat ‐ Fond Coeziune Proiect ‐ Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului  Timisoara 1 398 741,05                              Prefinanțare FEDR Acoperire goluri temporare de casă 948 429,96                                  sectiunea functionare Acoperire goluri temporare de casă 1 000 000,00                              sectiunea dezvoltare

Proiect‐Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in comuna Dumbravita ‐ 170 000,00 Cota parte comuna Dumbravita

TOTAL: 20 728 058,39

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC Nicolae ROBU Ec.SMARANDA HARACICU

ŞEF SERVICIU BUGET ŞEF BIROU CONTABILITATE Ec.Steliana Stanciu Ec. Mariana Dimitriu